Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání
Dvořák, David ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Vincejová, Eva (oponent)
Tématem diplomové práce je pozice neziskových a příspěvkových organizací v českém formálním i neformálním vzdělávání. V teoretické části je zmapována pozice neziskových organizací ve formálním a neformálním vzdělávání. Pozornost je věnována vymezení pojmů nezisková a příspěvková organizace, konceptům formálního a neformálního vzdělávání a zákonům upravujícím působení neziskových organizací v oblasti vzdělávání v České republice. V praktické části je realizováno výzkumné šetření kvalitativního typu zaměřené na postavení NO a PO v oblasti formálního a neformálního vzdělávání z pohledu jejich ředitelů. Výzkum provedený na základě polostrukturovaných rozhovorů s řediteli neziskových organizací zjišťuje, jaké pozitivní i negativní jevy ovliňují ve formálním i neformálním vzdělávání činnost uvedených organizací a jak probíhá spolupráce se státními úřady. K nejdůležitějším zjištěním patří zjištění, že neziskový sektor je plně etablovaný ve formálním i neformálním vzdělávání v České republice, že dostupnost grantů je dobrá, administrativní zátěž je ovšem vysoká. Dalším důležitým zjištěním je, že ředitelé jsou převážně spokojeni se stavem neziskového sektoru v České republice, s jeho podporou, šíří záběru, se spoluprací se státními úřady i místními samosprávami.
Nejčastější nedostatky v hospodaření vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem
Sajdlová, Šárka ; Zeman, Pavel (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Závěrečná práce se zabývá oblastí hospodaření příspěvkových organizací. V teoretické části práce popisuje kontrolu jako jeden z manažerských nástrojů, členění kontroly na vnitřní a vnější a dále legislativní rámec výkonu veřejnosprávní finanční kontroly. Praktická část práce přináší na základě výsledků provedeného výzkumu přehled nejčastěji se opakujících nedostatků z oblasti hospodaření příspěvkových organizací (různých typů škol a školských zařízení) zřizovaných Středočeským krajem s cílem upozornit na následky zjištěných chybných operací, které se mohou v oblasti hospodaření objevit. Analýzou jednotlivých protokolů a komparací jejich výsledků bylo zjištěno, že nejčastěji bylo chybováno v oblasti účetnictví, inventarizace, vnitřního kontrolního systému, tvorby a čerpání fondů a vnitřních směrnic. Celkově lze konstatovat, že za sledované pětileté období nedošlo k zlepšení situace v oblasti hospodaření, dlouhodobě přetrvávají tytéž nedostatky a jen v některých oblastech bylo zaznamenáno mírné zlepšení. Z toho plyne nezbytnost nastavit a udržovat vnitřní kontrolní systém, sledovat změny v legislativě a průběžně vzdělávat odpovědné zaměstnance.
Komercializace a její vliv na ekonomiku středních škol
Kozumplíková, Veronika
Práce se zabývá vlivem komercializace na ekonomiku středních škol. Cílem práce je zjistit objem komercializace, tedy velikost příjmů, které plynou středním školám z doplňkové činnosti a to i ve vztahu k různým oborům vzdělávání. Cílem je také zjistit, zdali tyto příjmy jsou komplementem či substitutem běžných příjmů středních škol a jaké jsou motivy k realizaci doplňkové činnosti. Teoretická část práce je věnována školství v České republice s následným zaměřením na střední vzdělávání a jeho financování a dále procesu komercializace a jeho vlivu na veřejný sektor. V praktické části práce je provedena analýza objemu a struktury komerční činnosti středních škol Jihomoravského kraje, je zde také zkoumán rozsah podnikatelských aktivit a motivy komercializace vybraných středních škol. Dosažené výsledky jsou následně vyhodnoceny.
Konsolidovaný pohled na zadlužení krajů v ČR
MAŇHALOVÁ, Michaela
Cílem diplomové práce je posoudit stav a vývoj zadluženosti vyšších územně samosprávných celků v ČR s ohledem na udržitelnost veřejných financí. První část této práce je zaměřena na definování základních pojmů, které souvisí s touto problematikou. Metodika obsahuje metody a postupy, které budou použity ve výsledkové části. Ve výsledkové části bylo vypočteno meziroční tempo růstu dluhu, poměr dluhu k průměrným příjmům nebo dluhu na 1 obyvatele. Výsledková část je rozdělena na 3 části. První část se zabývá vývojem dluhu krajů ČR včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací v letech 2003 - 2017. Dochází zde k posouzení dluhu všech krajů ČR dohromady což podává celkový pohled na stav a dynamiku dluhu. Druhá část analyzuje jednotlivé kraje na území ČR. Sledovaným obdobím jsou roky 2010 - 2017. V poslední části dochází ke konsolidaci dluhu. Konsolidovaný dluh je tvořen dluhem jednotlivých krajů ČR dále dluhem příspěvkových organizací, které kraje zřizují a také dluhem obchodních korporací, které kraje zakládají. Konsolidovaný dluh je posuzován za období 2013 - 2017.
Financování základní školy jako příspěvkové organizace
JAKUBCOVÁ, Barbora
Cílem bakalářské práce je analyzovat finanční zdroje vybrané příspěvkové organizace, zhodnotit současnou situaci školy a navrhnout opatření pro zlepšení této situace. V práci se nalézá literární rešerše objasňující základní pojmy a procesy, které souvisejí s financováním neziskových organizací. Poté je v práci představena vybraná příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Dále jsou detailněji rozebrány příjmy a výdaje rozpočtu vybrané školy v letech 2014-2018. Bakalářská práce je zaměřena převážně na analýzu finančních zdrojů organizace, proto jsou velmi podrobně rozebrány jednotlivé příjmy organizace. Příjmy byly posuzovány z hlediska poskytovatelů těchto příjmů a také z hlediska podílu jednotlivých příjmů na celku. Hodnocena a popsána byla jak činnost hlavní, tak činnost doplňková. Byly rozebrány i jednotlivé výdaje rozpočtu školy a jejich podíl na celkových výdajích. Následně byly vyhodnoceny výsledky hospodaření vybrané příspěvkové organizace v jednotlivých letech a byla posouzena příčina vzniku těchto výsledků hospodaření. Pro zhodnocení současné situace školy byla na závěr provedena SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky, a zároveň uvádí příležitosti a hrozby. V diskuzi jsou uvedeny návrhy na zlepšení současné situace školy a jejich bližší specifikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.