Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52
Kuric, Filip ; Nykodym, Jakub (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá převedením cyklistů přes vodní dílo Nové Mlýny. Návrh vede po hrázi, mimo stávající silnici I/52, jako příprava pro záměr dálnice D52. Práce řeší návrh směrového a výškového vedení cyklostezky podél silnice I/52, napojení cyklostezky na přilehlou síť cyklotras a varianty křížení cyklotrasy 5174 se silnicí I/52 pro zvýšení bezpečnosti.
Výskyt a hodnocení zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních porostů v oblasti Přírodní lesní oblasti č.16 Českomoravská vrchovina
Krajíčková, Dominika
V roce 2021 bylo zastoupení buku lesního (Fagus sylvatica) v České republice 9,3 %, javorů 1,6 % a dubů 7,6 %. Tyto hodnoty pomalu stoupají a zastoupení buku se za posledních pět let zvýšilo o 3,3 % celkové plochy porostní půdy (Zelená zpráva 2021). Tato práce pojednává o životních projevech buku lesního (Fagus sylvatica), javoru mléče (Acer platanoides), javoru klene (Acer pseudoplatanus) a dubu letního (Quercus robur) na vybraných maloplošných chráněných územích v Přírodní lesní oblasti č. 16 Českomoravská vrchovina. Cílem této práce je vyhodnocení životních projevů výše zmíněných dřevin jejich porovnání na různých stanovištích. Byly vybrány tři MCHÚ, z čehož dvě lokality se nachází v 5. LVS a jedna částečně v 5. a 4. LVS a bylo zde provedeno dendrometrické měření. Měření byla prováděna na souborech lesních typů 5K – kyselá jedlová bučina, 5B – bohatá jedlová bučina, 5D – obohacená jedlová bučina, 5A – obohacená kamenitá klenová bučina, 5J – obohacená skeletová jilmojasanová javořina a 4K – kyselá bučina. Výsledkem bylo porovnání získaných dat mezi jednotlivými soubory lesních typů a jednotlivých dřevin na souboru lesních typů 5J. Průměr kmene a výška nasazení koruny buku lesního byly nižší na 5K. Javor mléč dosahoval menších tlouštěk na 5J oproti ostatním dřevinám, naopak javor klen a dub letní dosahovaly větších výšek.
Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů
JAKEŠOVÁ, Kristýna
Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními kohortami, zadruhé sezónní cykly a zatřetí využití dané lokality. Výsledky byly diskutovány s literaturou týkající se vyhynulých praturů a dosud žijícího divokého skotu.
Přírodní rezervace versus zástavba - pohled obyvatel Prahy žijících v blízkosti Prokopského údolí
Šašková, Ivana ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stehlíková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce reaguje na vzrůstající počet zástaveb v přírodní rezervaci Prokopské údolí. Konkrétně se zabývá názory a postoji lidí, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti této lokality. Prokopské údolí patří mezi pražské lokality, které nesou jedinečnou hodnotu hned z několika hledisek. Je výjimečné svým přírodním bohatstvím, které zahrnuje velké množství vzácných a chráněných živočišných a rostlinných druhů, ale i z geologického a historického hlediska. K výjimečnosti z historického pohledu zde dochází zejména z hlediska pojmu kulturní krajiny, tedy krajiny, která vznikla vlivem působení člověka a přírody. V neposlední řadě se také věnuji tématům územní ochrany, veřejného prostoru a již existujícím a plánovaným zástavbám v lokalitě. První část této práce se proto zaměřuje na tyto oblasti a druhá hledá odpověď na otázku, zda obyvatelé lokality pozorují tyto změny a jak je vnímají. Práce vychází z kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů, pomocí níž zkoumá a následně popisuje postoje respondentů v kontextu hodnot, všeobecné informovanosti a vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Pracuji s pojmy biodiverzita, ekologie a hlubinná ekologie, stejně tak jako s konceptem fenomenologické sociologie.
Přírodní rezervace V Pískovně jako cíl školní botanické exkurze
Saňáková, Petra ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Bakalářská práce představuje přírodní rezervaci V Pískovně jako cíl botanické exkurze. Teoretická část uvádí základní informace o rezervaci a popisuje některé druhy rostlin a živočichů, se kterými se žáci při exkurzi mohou setkat. Cílem praktické části je návrh exkurze do PR V Pískovně, včetně aktivit realizovaných během předcházejících a navazujících vyučovacích hodin. Celý blok má za cíl vést žáka k pozitivnímu vztahu k přírodě.
Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52
Kuric, Filip ; Nykodym, Jakub (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá převedením cyklistů přes vodní dílo Nové Mlýny. Návrh vede po hrázi, mimo stávající silnici I/52, jako příprava pro záměr dálnice D52. Práce řeší návrh směrového a výškového vedení cyklostezky podél silnice I/52, napojení cyklostezky na přilehlou síť cyklotras a varianty křížení cyklotrasy 5174 se silnicí I/52 pro zvýšení bezpečnosti.
Návrh plánu péče o maloplošné zvláště chráněné území
MILÁ, Tereza
Tato diplomová práce pojednává o problematice managementu v maloplošných zvláště chráněných územích, kterou řeší právě návrh plánu péče. Určit směr hospodaření v chráněných územích je důležité nejen pro zachování těchto území pro budoucí generace, ale také pro zachování ekologické stability naší přírody a krajiny v co nejpůvodnější podobě. Cílem této práce je navrhnutí plánu péče o přírodní rezervaci Velká a Malá olšina na základě terénního průzkumu a analýzy všech dostupných informací. Pro tuto činnost byla použita metodika Hodnocení stavu a péče o zvláště chráněná území, sepsána roku 2005 Svátkem a Bučkem a dále vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb. Díky této práci bylo možné zjistit aktuální problémy ve vybraném území, nedostatky v jeho péči a stanovit nejvhodnější způsob hospodaření pro jejich odstranění. Navrhovaný plán péče je možné využít jako podklad pro hospodaření v lokalitě, aby tak zůstal ochráněn a neponičen jeden ze vzácných biotopů v České republice.
Realizace plánů péče - území ORP Moravské Budějovice
Škodová, Jana
Tématem diplomové práce je realizace plánů péče v chráněných maloplošných územích obvodu s rozšířenou působností Moravské Budějovice. Jedná se o šest zvláště chráněných území, pro které byly posouzeny jednotlivé plány péče na základě uskutečněných inventarizačních průzkumů, prostudovaných odborných materiálů a získaných informací o daných územích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.