Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva...
Připrava a charakterizace biouhlu - vliv podmínek pyrolýzy a použitého zdroje biomasy
Novotný, Maximilián ; Pořízka, Jaromír (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje príprave vzoriek biouhlie, ktoré boli charakterizované s účelom zistiť vplyv výrobných podmienok na výsledne fyzikálno-chemické vlastnosti produktov. Pre tieto účely bolo pripravených 20 vzoriek zo 4 zdrojových biomás. Podmienky výroby pokryli rozsah teplôt 400 °C až 700 °C a boli použité 2 rôzne doby zdržania. Biouhlia z každej zdrojovej biomasy majú svoje charakteristiky, avšak boli nájdené aj podobnosti medzi biouhliami z rôznych zdrojových materiálov. Boli stanovené výťažky výroby a pri každej vzorke bola výťažnosť vyššia ako 24 %. Analýzy po obsahovej stránke odhalili, že ovsené otruby, drevo a zvyšky z rastlín kukurice obsahujú relatívne veľa organickej hmoty, takisto aj organického uhlíka. Bolo stanovené, že z ovsených otrúb, zvyškov rastlín kukurice a drevnej biomasy je možné vyrobiť biouhlie, v ktorom sa z pôvodnej hmotnosti biomasy nachádza aspoň 20 % organického uhlíka. Výsledky štruktúrnej analýzy potvrdili jednotlivé štruktúrne vlastnosti, predovšetkým špecifický povrch a obsah jednotlivých funkčných skupín. Vplyvom vyššej teploty dosahuje produkcia biouhlia mierne nižšie výťažky, avšak produkty majú vyšší špecifický povrch a vyšší obsah organického uhlíka a to vo väčšine prípadov. Ďalej bolo zistené, že doba zdržania 10 minút nemusí byť postačujúca pre všetky použité biomasy. Na základe súboru týchto výsledkov je možné optimalizovať prípravu či výrobu s cieľom zefektívniť využívanie odpadných biomás pre rôzne aplikácie, nie len v poľnohospodárskom sektore.
Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě.
Jirkovský, David ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
: V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též porovnat odlišnosti jednotlivých soutěžních kategorii či druhy soutěží od kondičních až po profesionální v rámci organizace IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Záměrně upozorňuji na konkrétní organizaci, jelikož je možné, že se má práce bude rozcházet s pravidly či druhy kategorii u organizací jako je NABBA (National Amateur Body-Builders' Association), INBA (International Natural Bodybuilding Association) a dalších. Za tímto účelem jsem pátral v publikacích, probíral dané téma s významnými osobnostmi české kulturistické a fitness scény či využíval vlastní zkušenosti, které jsem získal jako trenér či závodník v několika kulturistických kategoriích. Chtěl jsem tak přiblížit tento sport, který se stal mým životním stylem i širšímu publiku.
Psychologické těhotenství náhradních rodičů
Svobodová, Aneta ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Diplomová práce se zabývala psychologickým těhotenstvím náhradních rodičů. Cílem diplomové práce bylo zmapovat motivaci, očekávání a prožívání budoucích náhradních rodičů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to oblast teoretická a empirická. Teoretická část práce podává přehled poznatků z oblasti rodičovství, náhradní rodinné péče a z oblasti prožívání fyziologického těhotenství budoucími rodiči a prožívání očekávání příchodu dítěte budoucími náhradními rodiči. Empirická část se zaměřila prostřednictvím kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaného rozhovoru na motivaci a prožívání žadatelů o pěstounskou péči, zmapovala jejich představy, očekávání a zásadní prožitky v období očekávání příchodu dítěte do rodiny. Práce přináší návrhy pro podporu žadatelů o pěstounskou péči v období očekávání na příchod dítěte do rodiny. Výsledky empirické části by mohli využít odborníci, kteří se zabývají realizací odborných příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Klíčová slova těhotenství, rodičovství, dítě, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, adopce, psychologické rodičovství, motivace, prožívání, identita, očekávání, odborná příprava
Problémy přípravy ke křtu
Matějovská, Alžběta ; Filipi, Pavel (vedoucí práce) ; Landová, Tabita (oponent)
Tato diplomová práce nese název Problémy přípravy ke křtu. Mapuje téma přípravy na křest v biblických, historických a současných prakticko-teologických souvislostech. Hlavním záměrem je prozkoumat koncepce, důrazy a základní aspekty přípravy na křest vybraných představitelů křesťanských církví: církve římsko-katolické, Českobratrské evangelické a evangelických církví v Německu. Práce postupuje v pěti krocích. Nejprve se zabývá otázkou křtu, předkřestní přípravy a křtu dětí v Novém zákoně. Dále popisuje vybrané katechetické přístupy v průběhu dějin, až do jejich zániku. Ve třetí části reflektuje přístupy jednotlivých reformačních směrů. Čtvrtá část již pojednává o konkrétních vybraných církvích a jejich přístupech k přípravě ke křtu, které zprvu představuje z teoretické stránky, později se opírá o konkrétní autory a jejich zpracování příprav ke křtu. V páté části dochází ke zhodnocení těchto jednotlivých příprav, jejich základních aspektů a k jejich zařazení do několika tematických okruhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Překážkové areály
Korf, Marek ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Frainšic, Michal (oponent)
Název: Překážkové dráhy Cíle práce: Zásadní seznámení s problematikou překážkových areálů, jejich kvalitou, stavbou a využitím. Cílem práce je zmapování využitelnosti areálů v rámci ozbrojených a záchranných složek České republiky. Seznámení se soutěžemi a pravidly při využití překážkových areálů. Metoda: Sběr informací týkajících se především spojení prostředí, požadavků na stavbu a materiálů. Prací s materiálem a literaturou, a formou rozhovorů. Výsledky: Bylo čerpáno z literatury jak domácí tak zahraniční. Kvalita areálů, je vysoká. Všechny překážky splňují požadavky, kladených předpisy. Použití překážek, skutečně podporuje a zvyšuje výkonnost a požadovanou specializaci. Klíčová slova: Překážky, zdolávání, materiál, soutěžící, výkon, speciální, příprava, únava.
Příprava a využití psů v jednotkách IZS
Konvalinka, Martin ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Příprava a využití psů u složek IZS Cíle: Cílem bakalářské práce je popsání metod výcviku psa a tyto metody porovnat s dotazovanými psovody, kteří využívají psi ke služebním nebo záchranářským účelům. Metody: V této práci bude využita metoda řízeného rozhovoru a jeho vyhodnocení. Dotazováni budou psovodi zatupující jednotlivé složky IZS využívající psi. Výsledky: Popsání metod výcviku psa ke služebním a záchranářským účelům. Klíčová slova: Bezpečnost, příprava, pes, složky, využití

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.