Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Perfect Participle in Contemporary French and its Equivalents in Czech
Hlubučková, Andrea ; Nádvorníková, Olga (vedoucí práce) ; Mudrochová, Radka (oponent)
Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty Cílem diplomové práce je podrobná korpusová analýza minulého složeného participia ve francouzštině a jeho fungování v absolutních a adjektivních konstrukcích. Teoretická část vymezuje minulé složené participium z hlediska morfologického, syntaktického a sémantického, její součástí je rovněž mapování českých ekvivalentů. Empirická část je založena na analýze konkrétních výskytů participiálních konstrukcí v paralelním korpusu InterCorp v10 se zarovnáním francouzština - čeština a omezením na beletristické a odborné texty. Pozornost je věnována zejména frekvenci a typům užití této participiální konstrukce a sémantické interpretaci v rámci sekundární predikace. Součástí analýzy jsou rovněž české ekvivalenty, kterými je složené participium nahrazováno. Klíčová slova: příčestí, korpusová analýza, francouzština, čeština, InterCorp

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.