Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Struktura a vlastnosti austenitické oceli připravené procesy CS a SLM
Osička, Filip ; Šmíd, Miroslav (oponent) ; Hutařová, Simona (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou rozdílných technologií, konkrétně procesů Cold Spray (CS) a Selective Laser Melting (SLM), a jejich vlivů na vlastnosti austenitické nestabilizované korozivzdorné oceli AISI 304L. Rozdílnost těchto technologií je dána rozdílem v jejich fyzikálním principu a tím i rozdílným použitím v praxi. V teoretické části práce jsou podrobně popsány principy technologií CS a SLM aplikovaných na korozivzdorné oceli. V experimentální části jsou popsány postupy hodnocení vzorků, které byly vytvořeny pomocí technologií CS a SLM, přičemž každý vzorek byl vyroben za odlišných procesních parametrů. Analýza nezahrnovala pouze vzorky připravené těmito metodami, ale také vstupní materiál ve svém původním stavu. Byla intenzivně zkoumána mikrostruktura vyrobených materiálů pod světelným a skenovacím elektronovým mikroskopem. Dále byla určena pórovitost, mikrotvrdost a pevnost v ohybu. Výsledky jednotlivých měření jsou vzájemně porovnány a následně diskutovány v kontextu s dostupnou odbornou literaturou.
Svařitelnost hliníkových vytvrditelných slitin
Filip, Josef ; Slováček, Marek (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivem svařování metodou MIG s pulzním přenosem kovu na mechanické vlastnosti hliníkové vytvrditelné slitiny a na přítomnost vad ve svarovém spoji. Pro provedení experimentu byla zvolena hliníková slitina EN AW 6082 T6, tedy ve stavu po umělém stárnutí. V experimentální části je nejprve popsán zvolený základní a přídavný materiál, použité svařovací zařízení a volba svařovacích parametrů. Dále je zde uvedeno, jak probíhala příprava testovacích vzorků. Bylo zhotoveno 6 sad vzorků, z nichž každá byla svařována jinou kombinací svařovacích parametrů a pulzního režimu svařování. Následně se práce zabývá několika materiálovými destruktivními zkouškami, které byly součástí experimentu. Byly provedeny tahové zkoušky, měření tvrdosti a zkoušky mikrostruktury. Výsledky tahových zkoušek ukázaly, že ve všech případech poklesla mez pevnosti o více než 30 % oproti základnímu materiálu, přičemž bylo dosahováno podobných hodnot. Byl tedy potvrzen teoretický předpoklad, že při svařování vytvrditelných Al slitin dochází k rozpouštění precipitátů, což způsobuje pokles mechanických vlastností v TOO. To dokládají i výsledky z měření tvrdosti, která u všech vzorků dosahovala nejnižších hodnot v TOO ve stejném místě, kde docházelo k lomům u zkoušek tahem. Makroskopické zkoušky pak ukázaly přítomnost mikropórů u všech vzorků, s výjimkou sady 4., u které pórovitost nevznikla. V několika případech byla zjištěna také přítomnost neprůvaru či oxidických vměstků. V závěru práce jsou pak výsledky zhodnoceny.
Optimalizace vlastností nástřiku připraveného metodou Cold Spray pomocí tepelného zpracování
Bartošík, Vojtěch ; Šmíd, Miroslav (oponent) ; Hutařová, Simona (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá volbou parametrů tepelného zpracování kovového povlaku austenitické nestabilizované korozivzdorné oceli AISI 304L naneseného metodou Cold spray. Pomocí vhodného tepelného zpracování je možné upravovat mechanické vlastnosti, snížit pórovitost a v neposlední řadě také odstranit vysoká reziduální napětí v materiálu. Teoretická část práce je věnována literární rešerši na téma technologie Cold spray, koroze a korozivzdorných ocelí. V experimentální části jsou popsány postupy při měření vzorků, které prošly tepelným zpracováním, které probíhalo v rozmezí teplot 500 až 1100 °C, vždy při hodinové výdrži na teplotě a ochlazením na vzduchu. Kromě těchto vzorků byl materiál zkoumán i ve výchozím stavu. Byla stanovena pórovitost, mikrotvrdost a také magnetičnost. K analýze struktury byly pořízeny fotografie na světelném i elektronovém skenovacím mikroskopu. Na základě výsledků se jako dobrá volba zdá tepelné zpracování s hodinovou výdrží na teplotě 700 °C, kde byl pozorován významný pokles pórovitosti, částečné zotavení struktury při zachování vysoké mikrotvrdosti a také jemnosti zrna.
Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů
Černý, Miroslav ; Lehocký, Marián (oponent) ; Balgová,, Vendula (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), rozdílných frakcí pryže jako plniva a případně výztuže tvořené PET monofily. Mechanické chování bylo studováno tahovými zkouškami. Studované mechanické vlastnosti zahrnují modul pružnosti v tahu, napětí a prodloužení na mezi pevnosti a měrnou spotřebu energie na dosažení mezi pevnosti. Připravené materiály jsou přirozeně pórovité. Proto jejich mechanické chování musí být popsáno obecně pro pórovité kompozity. Přítomnost pórovitosti znamená, že je obtížné je je popsat modely platnými pro mechanické chování (hlavně modulu pružnosti) nepórovitých kompozitů. Modely jsou také založeny na idealizovaných strukturách na microskopické úrovni. V případě pórovitých kompozitů je velmi těžké vytvořit idealizovanou strukturu. Struktura se mění se změnou složení (změna složek nebo jejich podílů). Tyto podmínky vedly k použití odlišného přístupu k popisu vztahu struktury a zmíněných mechanických vlastností. Zvolený přístup vychází ze znalosti strukturních parametrů vycházejících z pórovitosti. Strukturní parametry popisují strukturu na makroskopické úrovni. Zahrnují objem meziprostoru (objem mezi částicemi plniva), zaplnění meziprostoru (jak matrice vyplňuje objem meziprostoru) a objemovový zlomek matrice. Navržené parametry jsou využity ve vztazích, kde jsou fitovány pomocí mocnin aby proložily hodnoty zvolených mechanických vlastností kompozitů obsahující danou matrici a plnivo. Nalezené exponenty jsou potom popsány vlastnostmi matric za zisku vztahů popisujících plněných pórovitých materiálů. Velmi podobný přístup byl zvolen v případě vyztužených kompozitů. Navržené vztahy jsou potenciálně platné pro materiály obsahující pojivou matrici, nekonečný počet plniv a jeden druh výztuže.
Návrh technologie a ověření výroby malých ocelových ingotů
Jakubčíková, Lucie ; Čamek, Libor (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem ingotů z duplexních (austeniticko-feritických) korozivzdorných ocelí z hlediska minimálního výskytu osové pórovitosti. Optimální tvar a rozměr ingotu a podmínky odlévání jsou stanoveny na základě numerických simulací. Je vyhodnocena výsledná vnitřní kvalita realizovaného ingotu. Přítomnost ředin, mikrostaženin je stanovena pomocí kapilární zkoušky. Míra chemické heterogenity, rozsah makrosegregace, vybraných prvků v daných místech ingotu je měřena optickým emisním spektrometrem. Zjištěné hodnoty segregace byly porovnány s výsledky simulačního programu. Mikročistota ingotu je posuzována na základě metalografických výbrusů.
Procesy přípravy a vlastnosti porézního zinkového materiálu
Moleková, Kristína ; Březina, Matěj (oponent) ; Hasoňová, Michaela (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá prípravou porézneho materiálu z práškového zinku lisovaním za studena, lisovaním za studena s následným spekaním a lisovaním za tepla. V práci je obsiahnutá ako samotná príprava objemového materiálu, tak aj jeho charakterizácia na základe zhutňovacích podmienok procesu. Na základe fyzikálne mechanických charakteristík je hodnotený vplyv lisovacieho procesu na následný priebeh spekania a výsledné vlastnosti materiálu. Objemový materiál je charakterizovaný štruktúrou, pórovitosťou a fyzikálne mechanickými vlastnosťami. Charakteristika výsledného materiálu bude slúžiť k optimalizácii podmienok pre proces lisovania a spekania.
Vliv základní agrotechniky na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy
Komárková, Markéta ; Doležal, Petr (oponent) ; Kameníčková, Ivana (vedoucí práce)
V diplomové práci se hodnotí vliv různého zpracování půdy na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti podpovrchových vrstev půdy. Experimentální výzkum probíhal v blízkosti obce Šakvice na dvou vybraných plochách, které byly zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Na jednu ze sledovaných ploch byla aplikována podpůrná látka PRP SOL. Neporušené vzorky půdy byly odebírány ve vegetačním období pěstované plodiny 13. 5. 2009 a 10.9.2009 v ornici (10,20 cm) a podorničí (30 cm). Vybrané fyzikální parametry půdy, tj. objemová hmotnost půdy, pórovitost, rozdělení pórů, momentální obsah vody a vzduchu byly stanoveny standardními analytickými metodami. K terénnímu měření infiltrace se použila dvouválcová metoda. Pro vyhodnocení dat se použily rovnice Philipa a tříparametrická rovnice Philipova typu, na základě, kterých byl proveden odhad nasycené hydraulické vodivosti Ks. K laboratornímu měření se použil propustoměr s konstantním spádem. Výsledky jednoletého výzkumu neprokázaly výrazný vliv podpůrné látky PRP SOL na fyzikální kvalitu podpovrchových vrstev půdy na sledované ploše. Naopak propustnost půdy obdržená na základě odhadu Ks je vyšší na ploše s aplikací podpůrné látky PRP SOL.
Vliv agrotechniky na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy
Vláčilíková, Michaela ; Doležal, Petr (oponent) ; Kameníčková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem agrotechniky na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. V úvodu práce byla zpracována literární rešerše k uvedené problematice, v závěrečné části bylo provedeno vyhodnocení fyzikálních a hydraulických vlastností půdy, které se používají jako ukazatelé kvality půdy. Experimentální výzkum probíhal v roce 2017 v blízkosti obce Bohaté Málkovice, půda na jedné ploše byla zpracovaná minimalizační technologií a na druhé parcele (s mírnou erozí) bylo použito přímé setí do půdy. Pěstovanou plodinou byla slunečnice.
Slinovací aktivita živců a jejich alternativ
Votava, Petr ; Štubňa,, Igor (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, slinovací aktivitu jednotlivých druhů používaných taviv a jejich využití při výrobě keramiky. Praktickou část tvoří popis a vyhodnocení pokusu, ve kterém jsou porovnávány slinovací aktivity jednotlivých taviv v keramickém střepu v závislosti na jejich procentuálním zastoupením v surovinové směsi.
Analýza kvality svarových spojů
Němečková, Monika ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou kvality svarových spojů na tlakovém zásobníku, který se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Hlavní podstata je zlepšit pórovitost ve svarovém spoji. Teoretická část se zabírá rozborem tlakového zásobníku a jeho procesu výroby. Praktická část se zabírá čisticím procesem před svařováním a analýzou zbytkové mastnoty na svařovacích plochách po čisticím procesu, při kterém byly použity dvě různá čisticí média. Dále bylo použito CT vyhodnocení svarových spojů s účelem podložit, které čisticí médium je lepší, tedy představuje lepší odmaštění a tím pádem vzniká menší pórovitost ve svarovém spoji, pro předúpravu svarových ploch.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.