Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní, daňové a účetní aspekty péče o zaměstnance
NOVÁ, Lucie
Cílem této bakalářské práce je analyzovat vliv právních, daňových a účetních faktorů, které působí na péči o zaměstnance v podniku. Jsou hodnoceny vlivy, které působí jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců. Péče o zaměstnance je rozdělena do tří kategorií - zákonná, smluvní a dobrovolná péče o zaměstnance. Praktická část věnuje pozornost hlavně dobrovolné péči o zaměstnance. Pro vlastní výzkum bylo využito dvou dotazníků a dvou řízených rozhovorů s vybranými zaměstnavateli. Na straně zaměstnanců byly zkoumány hlavně sociální a demografické aspekty, které ovlivňují preferenci určitých benefitů. Na straně zaměstnavatelů byla pozornost zaměřena zejména na účetní a daňové faktory. Součástí výzkumu bylo i srovnání systémů péče o zaměstnance ve dvou podnicích. Přestože tyto podniky se velmi lišily svou velikostí i odvětvím, ve kterém podnikají, rozdíly v péči o zaměstnance byly minimální.
Řízení lidských zdrojů v bankovním sektoru
POKORNÁ, Aneta
Cílem diplomové práce je analyzovat řízení lidských zdrojů v bankovním sektoru a navrhnout možné způsoby zlepšení. Pomocí odborné literatury je v teoretické části práce popsaný proces řízení lidských zdrojů. Praktická část obsahuje kvantitativní explorace za pomocí výzkumné metody dotazování. Podstatou tohoto dotazování bylo získat informace o bankách a jejich způsobu řízení lidských zdrojů. Na základě těchto dat proběhlo rozpoznání a zhodnocení současné situace a byly navrženy postupy pro zlepšení výběrového řízení na pozici bankéře.
Posouzení motivačního systému ve vybrané společnosti a návrhy jeho rozvoje
Sehnalová, Kateřina ; Krupičková, Michaela (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu motivace ve vybrané společnosti. Vliterární rešerši budou vysvětleny základní pojmy pojící se stouto problematikou. Vanalytické části bude představena společnost a proběhne sběr dat prostřednictvím interních materiálů a strukturovaných rozhovorů. Na základě těchto informací bude zanalyzován motivační systém, zkoumána spokojenost a loajalita zaměstnanců a navrženy návrhy vedoucí ke zlepšení stávajícího motivačního systému, udržení stávajících zaměstnanců, zvýšení jejich spokojenosti a snížení nákladů na fluktuaci.
Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Havlátová, Tereza ; Jobánková, Lenka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a analýzou spokojenosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou na základě provedené literární rešerše představeny základní pojmy a faktory týkající se spokojenosti zaměstnanců, ze které vychází hlavní praktická část - kvantitativní výzkum s využitím techniky dotazníkového šetření. Návrhová část práce čerpá z analýzy a výsledků praktické části diplomové práce za účelem předložit doporučení ke zlepšení stávající situace spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti.
Motivation and care of foreigners in Czech ice hockey
Petrenko, Polina ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Motivace a péče o cizince v českém ledním hokeji. Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je určení motivaci a rozsah péče o zahraniční hráče, kteří přijeli hrát lední hokej do České republiky. Metody: V praktické části této bakalářské práce byla použita kvalitativní metoda výzkumu, konkrétně metoda polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty jsou členové realizačního týmu, konkrétně manažeři klubů, a zahraniční hráči, které hraji v týmech české Extraligy. Všechny šest rozhovorů proběhly do dubna 2021. Výsledky: K analýze rozhovorů byla použita komparativní metoda. Na základě tohoto výzkumu byla pro kluby strukturována konkrétní doporučení, jejichž cílem bylo pomoct českým hokejovým klubům zlepšit vztahy se zahraničními hráči. Tato závěrečná doporučení byla vypracována na základě provedených rozhovorů s účastníky a představena v deváté kapitole. Klíčová slova: lední hokej, cizinci, migrace sportovců, motivace, globalizace ve sportu, peče o zaměstnance
Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem jako projev autonomie vůle v pracovněprávních vztazích
Rejchrtová, Aneta ; Štefko, Martin (oponent)
Práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, přičemž na ně pohlíží jako na projev autonomie vůle v pracovněprávních vztazích. Bez principu autonomie vůle by totiž nemohly být poskytovány ani využívány. Díky dispozitivnosti právních norem je mohou zaměstnavatelé poskytovat, kogentními normami jim jsou pak stanoveny hranice. Ač je téma zaměstnaneckých benefitů, jakožto součást péče o zaměstnance, spíše tématem personalistickým, je zajímavé se na ně i pro jejich rostoucí význam podívat i z pracovněprávního hlediska. Nejprve se práce snaží přiblížit fungování principu autonomie vůle v pracovněprávních vztazích, poté obecně popisuje právní souvislosti zaměstnaneckých benefitů a následně uvádí i problematiku související s několika konkrétními typy zaměstnaneckých benefitů. Na závěr se práce snaží nastínit pohled zástupců zaměstnanců a zástupců zaměstnavatelů na zaměstnanecké benefity, a to pomocí poznatků získaných od zástupce ČMKOS a zástupce Hospodářské komory. Tomuto odpovídá i členění příslušných kapitol. Cílem práce je tak nastínit problematiku zaměstnaneckých benefitů v právních souvislostech, a to mj. i za pomoci příslušné judikatury. Zaměstnanecké benefity sice nejsou právní úpravou výslovně upraveny, jde o jakési dobrovolné plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec povinností...
Péče o zaměstnance v obchodních řetězcích
Kedroň, Martin
Cílem práce je navrhnout doporučení obchodním řetězcům v České re-publice, jaké zaměstnanecké výhody by měli poskytovat svým zaměstnancům. Pomocí dotazníkového šetření v pěti vybraných obchodních řetězcích bude zjištěno, jaké benefity zaměstnanci postrádají a navrhnout obecné portfolio be-nefitů v obchodním řetězci. Budou porovnány současné poskytované benefity mezi analyzovanými obchodními řetězci, a na základě výsledků, sestaveno doporučení, které benefity by měl obchodní řetězec poskytovat svým pracov-níkům. Navrhované benefity budou hodnoceny z nákladového hlediska a znázorněny na modelovém zaměstnanci obchodního řetězce.
Role vybraných společností v harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti
Kavalová, Aneta ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Pýchová, Silvie (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti. Problematika slaďování obou složek života je tématem, kterému se zejména v posledních třech desetiletích dostává stále větší pozornosti v souvislosti s nárůstem počtu lidí potýkajících se s problémy v této oblasti. Diplomová práce tak v první části zasazuje harmonizaci pracovního a osobního života do společenského kontextu, následně do kontextu veřejné a sociální politiky a konečně také do konceptu společenské odpovědnosti firem, který představuje rámec, skrze nějž je na problematiku v práci nahlíženo. V životě jedince ovlivňuje možnosti harmonizace pracovního a osobního života mnoho aktérů, nicméně jedním z nejvýznamnějších jsou zaměstnavatelé. Diplomová práce se tak formou případové studie zaměřuje na dvě společnosti s odlišným rozsahem harmonizační politiky. Prvním cílem vlastního výzkumného šetření bylo podat ucelený pohled na pojetí problematiky harmonizace pracovního a osobního života vybraných společností skrze data získaná z polostrukturovaných rozhovorů s relevantními představiteli obou společností. Tato data byla následně analyzována optikou teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Smyslem druhé fáze...
Zajištění personální stability v doprovázejících organizacích (v neziskových organizacích působících v oblasti náhradní rodinné péče)
Rubešová, Lenka ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Procházková, Martina (oponent)
Náhradní rodinná péče je v České republice často zmiňovaným tématem zejména v souvislosti se stále vysokým počtem dětí umístěných do ústavních zařízení. Pěstounská péče, jako jedna z forem náhradní rodinné péče, zaznamenala v souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. od ledna 2013 nové pojetí podpory a vymezení práv a povinností pěstounů. Jednou z těchto povinností je uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo s nestátní neziskovou organizací, která má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na personální činnosti nestátních neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny a na samotné klíčové doprovázející pracovníky. V teoretické části vymezuji oblast sociálně právní ochrany dětí, systém náhradní rodinné péče, činnost nestátních neziskových organizací a personální procesy v organizaci. V provedeném kvalitativním výzkumu mapuji formou polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky a klíčovými doprovázejícími pracovníky oblast řízení lidských zdrojů v doprovázejících organizacích. Z výzkumu vyplynulo zejména zjištění, že ve většině z oslovených organizací je věnována patřičná pozornost personálním procesům...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.