Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem
Jašová, Alena ; Lorencová, Marie (oponent) ; Pertl, Marek (vedoucí práce)
Práce „Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem“ se věnuje porovnání obou oceňovacích metod, kde se na základě zjištěných skutečností určí faktory, které mají na rozdíl cen ovocných dřevin zásadní vliv a následně je proveden návrh na jejich úpravu.
Sušárny ovoce v přidružené lesní výrobě
Peterka, Lukáš
Cílem této závěrečné práce je zdůraznit výhody využití klasických sušáren v přidružené lesní výrobě, zjistit jaké typy sušáren existují, popsat je a navrhnout optimální řešení. Práce je zaměřena na konstrukce starých sušáren, které nepotřebují elektřinu či další fosilní energetické zdroje, můžeme je postavit na vlastním nebo pronajatém pozemku. Na základě získaných poznatků byl vytvořen alternativní návrh, který leze adaptovat dle časové, finanční a odborné náročnosti realizace. Práce obsahuje malou analýzu výkupu produktů přidružené lesní výroby. Zohledněná je i ekonomická stránka pro získání představy o nákladech a možném zisku. Cílem je tedy poskytnout inspiraci alternativního nebo dodatečného využiti sušáren pro majitele drobných i větších lesních pozemků. Hlavní přínos práce spočívá v alternativním návrhu sušárny, rozpočtu a plánu, který lze aplikovat pro lepší hospodaření.
Řez ovocných dřevin a jeho vliv na kvalitu plodů
Povolná, Alexandra
Cílem bakalářské práce, bylo popsat řez jako základní prvek pomotechniky, jeho funkci a způsoby provedení. Dále popsat řez z pohledu redukce násady plodů, jaké jsou možnosti a praktické využití pro tento účel. Zdůraznit a vysvětlit kdy a jak se řez ovocných dřevin využívá pro zvýšení kvality plodů u jednotlivých ovocných druhů.
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin
Bilavčík, Alois ; Faltus, Miloš ; Zámečník, Jiří
Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně a účinně kryokonzervovat genetické zdroje vybraných ovocných dřevin. Metodika přináší nově definované enkapsulačně dehydratační postupy kryoprezervace optimalizované pomocí termické metody diferenční skenovací kalorimetrie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Houby ovocných dřevin se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea
Pešicová, Kamila ; Novotný, David (vedoucí práce) ; Krátká, Jiřina (oponent)
Tato práce je literární rešerše týkající se hub žijících v asociaci s ovocnými dřevinami se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea. Je zaměřena zejména na endofytické houby všech ovocných dřevin mírného pásu a dále na fytopatogenní houby jádrovin. Rod Neofabraea je významný fytopatogenní rod, jehož zástupci napadají především jabloň a hrušeň a způsobují onemocnění kůry (antraknózu a rakovinu kůry) a kruhovou hnědou hnilobu plodů. Jejich identifikace a detekce je při použití klasických mykologických a mikrobiologických metod obtížná, neboť tyto druhy v in vitro podmínkách většinou nesporulují. Proto se používají moderní, imunochemické nebo molekulárně-genetické metody.
Zhodnocení zdravotního stavu alejí ovocných stromů a historických soliterů v NP Podyjí
Kuchař, Jiří
Bakalářská práce na téma Zhodnocení zdravotního stavu alejí ovocných stromů a historických solitérů v NP Podyjí, se zabývá problematikou ovocných dřevin ve fragmentech sadů a alejí v okolí bývalých mlýnů, stavení a na území Národního parku Podyjí. Cílem práce je inventarizace dřevin, změření jejich dendrometrických parametrů, zhodnocení jejich zdravotního stavu a významu zachování extenzivních ovocných výsadeb. Na základě zjištěných informací navrhuje obnovu, ochranu a údržbu těchto lokalit.
Zdravotní stav a monitoring alejí v katastru Kotvrdovice
Eliášová, Dagmar
ABSTRAKT Dagmar Eliášová: Zdravotní stav a monitoring alejí v katastru Kotvrdovice Záměrem této práce je zhodnocení stavu alejí v katastrálním území obce Kotvrdovice a návrh na úpravu stávajícího stavu. Práci předcházelo pozorování v různá roční období, zpracování shromážděných dat a porovnávání s tím, co uvádí literatura a další zdroje informací. Výstupy jsou uvedeny v tabulkách, textech a doloženy několika fotografiemi. První část pojednává o vlastnostech lokality sledované aleje, které mají vliv na dřeviny. Historie a přírodní podmínky pomohou pochopit souvislosti. Další část identifikuje alej, popisuje dřeviny včetně jejich hodnocení, metodiky a vysvětlení nejzákladnějších pojmů. Následuje graf skladby dřevin a tabulka monitoringu. Popsány jsou choroby a škůdci. Diskuse a závěr vytváří konečný obraz a shrnutí celé práce. Cílem není jen zhodnocení aleje a její následná úprava, ale uvědomění si toho, k čemu zeleň v krajině slouží a co obnáší arboristická práce.
Vliv klimatu na termíny fenologických fází vybraných živočišných druhů
Tarrová, Adéla
Diplomová práce na téma "Vliv klimatu na termíny fenologických fází vybraných živočišných druhů" se zabývá změnou klimatu a jejím vlivem na posun fenologických termínů u vybraných ptačích zástupců za dlouhodobé sledované období. Dále zkoumá vzájemnou závislost mezi jednotlivými fenologickými termíny vybraných ptačích druhů. V neposlední řadě se také zaměřuje na vztah mezi řízenými (ovocné dřeviny) a neřízenými ekosystémy (ptačí druhy). Studie vychází z hodnot naměřených a sledovaných na třech lokalitách na jižní Moravě v průběhu let 1961 - 2012. Data byla mezi sebou porovnávána v časových řadách. Z výsledků je patrný výrazný nárůst teploty ve sledovaném období s průkazným vlivem na dřívější nástup vybraných fenologických termínů. Stejně tak je evidentní vzájemná vazba mezi jednotlivými fenologickými termíny řízených i neřízených ekosystémů.
Možnosti využití přírodních insekticidů
Malec, Josef
Přírodní insekticidy jsou chemické látky syntetizované rostlinami na obranu proti fytofágům. Cílem práce bylo ověřit možnosti použití přírodních insekticidů na ochranu třešní proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi L., 1758). V roce 2016 byla zjišťována účinnost tří přírodních insekticidů (spinosad, azadirachtin, pyrethriny) v třešňových sadech poblíž vesnice Bílé Podolí na Kutnohorsku (240 m n. m.). Jejich účinnost byla porovnána se syntetickým insekticidem (acetamiprid) a neošetřenou kontrolou. Přípravky byly aplikovány dle signalizace dospělců vrtule třešňové na žlutých lepových deskách. Účinnost byla hodnocena ve dvou termínech, týden po posledním ošetření a v období sklizňové zralosti (23. června). Maximální 100% účinnost byla zjištěna po aplikaci přípravku Piretro Verde (pyrethriny), a přípravku Mospilan (acetamiprid). Účinnost přípravku Spintor Fly (spinosad) byla 95,83 %, přípravku Neem Azal T/S (azadirachtin) v kombinaci s potravním atraktantem byla 83,33 %. Všechny použité přírodní insekticidy prokázaly účinnost v ochraně třešní proti vrtuli třešňové.
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v okolí Brna
Bednařík, Martin
Cílem mé bakalářské práce bylo provést sběr pavouků v dutinách ovocných stromů ve vybraných alejích podél komunikací třetího řádu. Zjistit a zhodnotit vlivy druhů stromů, rozměrů vstupních otvorů dutin a okolního prostředí na výskyt pavouků. Pavouky jsem chytal pouze za pomoci novinových pastí po dobu jednoho roku. Výběr a nastražení nových pastí probíhaly vždy na začátku měsíce. Celkem jsem umístil 504 pastí, do kterých se chytilo 157 pavouků. Z tohoto počtu pouze 33 pavouků bylo adultních, patřících do 12 druhů. U juvenilů byl nejvíce zastoupen rod Philodromus se 76 jedinci. Z adultních pavouků byly nejpočetnější druhy Pseudicius encarpatus a Micaria subopaca. Vliv na výskyt pavouků měly především rozměry vstupních otvorů dutin. Okolní prostředí nemělo dopad na výsledky. Výskyt pavouků během celého roku byl poměrně vyrovnaný. Nejbohatší měsíc byl duben s 27 jedinci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.