Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Organizace veřejné správy v hlavním městě Praha
Zemanová, Eliška ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze Abstrakt Diplomová práce se zabývá organizací veřejné správy v hlavním městě Praze. Jejím cílem bylo podat ucelený přehled v ne příliš často zpracovávané problematiky a dále se dotknout nejasného postavení a právní povahy městské části. Záměrem je poukázat na některé sporné otázky. Po nezbytném úvodu do problematiky organizace veřejné správy se práce zabývá historickými souvislostmi organizace veřejné správy v hlavním městě Praze. Následující kapitola se věnuje právní úpravě organizace veřejné správy v Praze, čtvrtá kapitola pak organizaci v užším smyslu. Práce popisuje postavení jednotlivých orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částí a rozebírá výkon územní samosprávy a státní správy v prostředí hlavního města Prahy. Dílčím cílem je otevřít polemiku ohledně právní povahy městské části hlavního města Prahy. Spornou se jeví otázka, zda je městská část veřejnoprávní korporací sui generis. Analýzou bylo zjištěno, že názor na právní povahu městské části není takřka vůbec ukotvený. Ačkoliv tedy není zpochybňována její právní osobnost v civilněprávní oblasti, na jejím postavení ve veřejnoprávní oblasti se odborníci neshodnou. Kapitola de lege ferenda spíše řeší cesty, kterými se raději neubírat. Klíčová slova: hlavní město Praha, organizace veřejné správy,...
Porovnání systémů organizace státní památkové péče v ČR, Polsku a na Slovensku
Morawiec, Miroslav ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Česká republika je zemí s velkým množstvím kulturních památek. K jejich ochraně je zřízen systém státní památkové péče, jehož součástí jsou Ministerstvo kultury ČR, odbory památkové péče krajských úřadů a obcí z rozšířenou působností a Národní památkový ústav. Problémem však je, že přes existenci rozsáhlého systému státní památkové péče dochází k selhávaní ochrany a k postupné devastaci a zániku řady kulturních památek. K obdobným selháním dochází i v Polsku a na Slovensku. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda současný systém památkové péče v České republice a srovnatelné systémy v sousedních zemích - v Polsku a na Slovensku, zajišťují dostatečnou ochranu kulturního dědictví, případně zda existují alternativní uspořádání této oblasti veřejné správy. Dle dostupných informací pak posoudit, který z těchto systémů státní památkové péče se jeví pro daný účel jako nejvhodnější a nejúčinnější a zároveň identifikovat potenciální rizika, která jednotlivé systémy přinášejí. V diplomové práci používám následujících výzkumných metod: Srovnání - na základě zákonných úprav srovnávám systémy organizace státní památkové péče v České republice, Polsku a na Slovensku. Případové studie - na několika příkladech selhání ochrany památek demonstruji typické případy takovýchto selhání a snažím se zjistit, proč k nim...
Volby do zastupitelstev obcí - II. díl - 2014
Český statistický úřad
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev v územním členění a podle velikostních skupin obcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013-2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní ruch v Libereckém kraji - 2015
Český statistický úřad
Charakteristika cestovního ruchu v Libereckém kraji - atraktivity a potenciál cestovního ruchu, materiálně-technická základna a návštěvnost v návaznosti na revizi dat vyplývající ze šetření Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.