Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Linguistic procedures of argumentation in mass media.
BORNOVÁ, Jana
El presente estudio se centra en los mecanismos de argumentación en los medios de comunicación de masas. El fin que persigue este trabajo de fin del máster es presentar los diferentes focos de estudio de la argumentación y aplicarlos a ejemplos reales provenientes de medios de masas. La mayoría de los ejemplos utilizados proviene de periódicos, algunos provienen de las redes sociales y algunos son anuncios publicitarios. Al final del trabajo va un análisis detallado de un artículo periodístico y una propuesta didáctica. En el análisis se tratan aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del trabajo. La propuesta didáctica trata de facilitar los conocimientos cruciales de la argumentación a los alumnos de espa?ol como lengua extranjera en un nivel avanzado. El trabajo termina con un resumen en checo.
Časopis Veřejné mínění (1946-1948)
Zajíčková, Hana ; Škodová, Markéta (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce přibližuje teoretické koncepty veřejného mínění, jeho historii a počátky výzkumu u nás a v zahraničí. Popisuje okolnosti vzniku, fungování a zániku Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění, jenž vznikl pod vedením Josefa Kopty a spadal pod I. odbor Ministerstva informací. Dále především nabízí detailní pohled na časopis Veřejné mínění, jenž u nás vycházel mezi lety 1946 - 1948 a jehož vydavatelem byl zmíněný ústav. Mezi osobnosti spojené s ústavem a časopisem patřili Čeněk Adamec, Bohuš Pospíšil a Milan A. Tesař. Časopis v té době představoval celoevropský unikát, žádný jiný ústav tehdy nevydával časopis podobného formátu, jenž by jako hlavní téma pojímal problematiku veřejného mínění. Jednalo se o odborně-popularizační periodikum, jež bylo určeno odborné i laické veřejnosti. V jednotlivých podkapitolách je přiblížen konkrétní obsah časopisu, který se mimo jiné skládá z odborných statí různého charakteru, ze zpráv o domácích a zahraničních výzkumech, z ohlasů čtenářů a dalších rubrik. Zvláštní pozornost je věnována informacím, jež souvisí s oblastí médií.
Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci
Voňavková, Lucie ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Frantová, Veronika (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám sociální integrací imigrantů v České republice. Toto téma mě zajímá především z pohledu českých studentů. V teoretické části mé bakalářské práce nejdříve definuji integraci a její tři hlavní modely - etnicko-exklusivistický, asimilační, pluralistický model, a popisuji jejich vývoj. V další části se již věnuji sociální integraci a jejím čtyřem dimenzím - strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. V následujících dvou částech přibližuji migrační vývoj a s tím související migrační politiku České republiky, abych nastínila proměnu České republiky z emigračního charakteru na imigrační. Po vymezení důležitých pojmů a teoretických východisek představuji svoji výzkumnou sondu, která zkoumá názory kladenských studentů na imigranty, jejich kulturní a interaktivní sociální integraci. Pro tuto sondu jsem vybrala kvantitativní šetření provedené kvótním výběrem, abych mohla zapojit co nejvíce studentů středních škol. V této části práce standardně uvádím své výzkumné otázky a hypotézy, metodologická východiska a popisuji strukturu dotazníku. Předchozí výzkumy, ze kterých jsem vycházela, jsou v této části samozřejmě také uvedeny. Na závěr vyhodnocuji výsledky mé sondy.
Žákovská samospráva Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové, Karlovy Vary
Müllerová, Kateřina ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tématem diplomové práce je participace žáků na životě školy se zvláštním důrazem na činnost žákovské samosprávy. Cílem teoretické části je vymezit pojem žákovské participace a všech jejích dostupných forem. Nastínit vývoj žákovských samospráv a podat aktuální pohled na problematiku participace žáků v České republice. Porovnat zahraniční zkušenosti s činnostmi žákovských samospráv v České republice, kdy zejména v průběhu posledních let došlo ke změnám v uvažování o žákovské participaci. Teoretická část je podkladem pro empirickou část práce. Hlavním cílem této části práce je pomocí výzkumného šetření identifikovat klíčové faktory ovlivňující činnost žákovské samosprávy na vybrané střední škole. Výzkum dále přináší, jaké možnosti a omezení pociťují žáci, ale i vedoucí pracovníci a pedagogové, ve vztahu k úspěšné činnosti žákovské samosprávy. Výzkum je realizován smíšeným kvalitativním a kvantitativním modelem (schéma QUAN - QVAL). Vybraný vzorek tvoří žáci, členové školní žákovské samosprávy, pedagogové a vedoucí pracovníci vybrané střední školy.
Nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře
Hassman, Jaroslav ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Cílem bakalářské práce je "Porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře". Konkrétními zástupci školství byly pro porovnání zvoleny "Základní školy" a za zástupce komerční sféry "Obchodní společnosti z oblasti IT". Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na vymezení teoretických pojmů týkajících se motivace, stimulace lidských zdrojů a jsou zde zmíněny hlavní teorie týkající se motivace. Další část "metodologická" je zaměřena na popis výzkumné strategie a postupu sběru a vyhodnocení získaných dat. Následuje část "analytická" ve které jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu, který byl prováděn osobně dotazníkovým šetřením s využitím možnosti doplňujících otázek v rámci polo strukturovaného rozhovoru. Závěr je koncipován, jako slovní shrnutí získaných poznatků, získaných z dotazníků a následných rozhovorů, v rámci porovnání nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční sféře a nabízí možnost nového pohledu na využití stávajících motivačních nástrojů v obou sférách.
Školní úspěšnost hráčů digitálních her na vysokých školách
Vlna, Tomáš ; Hrabec, Ondřej (vedoucí práce) ; Vanek, Marián (oponent)
Tato bakalářská práce se formou kvalitativní studie zabývá vztahem mezi intenzivním hraním digitálních her a studiem vysoké školy u sedmi studentů. Mapuje jejich subjektivní náhled na souběh obou těchto časově náročných aktivit a zkoumá strategie, které si respondenti k jejich zvládání vybudovali. Dále se zabývá případnými dovednostmi a schopnostmi získanými při hraní her, které bylo možné nějakým způsobem využít při studiu. V neposlední řadě výzkum také popisuje určité negativní dopady na vysokoškolské studium, které s sebou může aktivní hraní her přinášet. Klíčová slova: školní úspěšnost, hraní digitálních her, vysoké školství, náhled, strategie
Postoje budoucích učitelů k chemii
Pospíšilová, Barbora ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Šmejkal, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá postoji vysokoškolských studentů učitelských oborů s chemií k chemii jako takové a jejich pohledem na různé oblasti, které s chemií souvisí. Výzkum navazuje na bakalářskou práci, ve které jsme zjišťovali vztah veřejnosti k chemii pomocí dotazníkového šetření. V diplomové práci jsme se zaměřili na zjišťování postojů metodou rozhovoru u skupiny studentů učitelských oborů. Teoretická část se zabývá úlohou chemie v dnešní době, chemofobií a tématikou postojů. Praktická část je založena na rozhovorech s respondenty. Tato část obsahuje základní informace o výzkumu - výběr a počet respondentů, otázky použité v rozhovoru, postup při sběru dat a jejich analýze. Jedním z klíčových zjištění bylo, že respondentům často chybí nadhled a vidění chemie v souvislostech. Jedná se o důležité vlastnosti a dovednosti, které by budoucí učitel měl mít. Dále se potvrdila důležitost učitelů při formování vztahu/postoje k chemii - učitelé s širším rozhledem vedou žáky k pozitivnímu vztahu k chemii a můžou žáky nadchnout pro chemii. Klíčová slova: chemie, názor, postoj, chemofobie, rozhovor, učitelé chemie
Názory žáků a žákyň 1. stupně ZŠ na zařazení sportovních her/basketbalu do hodiny TV
Motejlová, Lucie ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá názory žáků a žákyň 1. stupně ZŠ na zařazení sportovních her/basketbalu do hodiny TV. Cílovou skupinou diplomové práce jsou žáci druhých tříd, žáci pátých tříd, jejich třídní učitelé a děti z letního dětského tábora. Cílem práce je zjistit, jaké mají žáci oblíbené sportovní hry na prvním stupni ZŠ a jestli mezi ně basketbal patří. Dále za pomoci kvalitativního měření zjistit na jaké úrovni se pohybují basketbalové dovednosti driblink a střelba na koš. V teoretické části jsou popsány didaktické aspekty TV, sportovní hry a basketbal samotný. Pro účely šetření byly vytvořeny vlastní dotazníky pro žáky a pro učitele. Pro kvalitativní měření driblinku a střelby na koš byla vytvořena hodnotící tabulka, která se zabývá správnou technikou. Pro vyhodnocení sebraných dat byla použita metoda četností, která byla dále zpracována pomocí grafů. Typy grafů, které byly použity jsou koláčové a sloupcové. Pro kvalitativní měření byla použita popisná statistika, přesněji součet hodnot v tabulce a aritmetický průměr. Výsledkem diplomové práce je zjištění, že basketbal patří mezi oblíbené sporty jak u žáků, tak u učitelů. Nejoblíbenější sportovní hrou je vybíjená následovaná basketbalem a fotbalem. Z kvalitativního měření vyšlo, že technika driblinku a střelby u žáků druhých ročníků je horší...
Komparace úvodníků a editorialů v týdenících Reflex a Echo s důrazem na proměnlivost žánrů
Malá, Markéta ; Osvaldová, Barbora (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá podobou úvodníků a editorialů. Prezentuje jejich různé interpretace a charakteristiky a klade si za cíl určit, zda je lze rozlišovat jako dva specifické útvary, či zda se jedná pouze o rozdílné pojmenování jednoho žánru. První část práce předkládá několik definic charakterizujících úvodníky a editorialy a zmiňuje také historický vývoj úvodníku, a to především v českých zemích. Jedna z kapitol je věnována i postavení úvodníku v Lidových novinách a zmiňuje nejen Ferdinanda Peroutku jako tamějšího úvodníkáře. Popsán je rovněž vstup zahraničního editorialu do českého mediálního prostředí a následné mísení prvků úvodníku a editorialu na stránkách společenských periodik. Představeno je také postavení editorialu v angloamerických médiích. Stěžejní část bakalářské práce dále tvoří analýza úvodníků v týdeníku Reflex a editorialů v Týdeníku Echo ve vymezeném časovém období, jež je provedena na základě několika určených kritérií. Vyhodnocení výsledků analýzy umožní provést komparaci zkoumaných útvarů, ke které je přistupováno s pěti předem stanovenými hypotézami. Jejich potvrzení či vyvrácení pak ovlivní formulování závěru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.