Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza současných statistických výkazů a SW možností pro hodnocení energetických soustav
Pololáník, Pavel ; Liška, Jan (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou statistického výkaznictví Energetického regulačního úřadu. V úvodu je popsán obsah pravidelně vydávaných Zpráv o provozu elektrizační soustavy České republiky. V práci je provedena analýza statistických výkazů. Zpracování výpočetního kódu v jazyku Python a popsána jeho implementace do analytické platformy KNIME.
Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles
Ptáček, Tomáš ; Vaculka, Miroslav (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Daná bakalářská práce se zabývá řešením základních úloh mechaniky těles při využití metody konečných prvků. Využívá se zde volně dostupného programu Salome Meca s řešičem Code Aster. Na úvod práce jsou uvedeny základní vztahy pružnosti pevnosti, ze kterých se při MKP výpočtech vychází. Následně je okrajově rozebráno prostředí Salome Meca a Code Aster. Na to navazuje vlastní řešení úloh. Ty se skládají ze základních strukturálních úloh a série příkladů pro řešení tělesa s trhlinou. Výsledky jsou porovnávány s analytickým řešením, pokud existuje, popřípadě s řešením v komerčním softwaru Ansys Workbench.
Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles
Anděl, Tomáš ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení základních úloh mechaniky těles pomocí konečno-prvkového open-source softwaru Salome Meca. V úvodní části práce jsou uvedeny obecné principy metody konečných prvků (MKP), vysvětlení klíčových termínů a stručný přehled dnes používaného softwaru, a to jak open-source, tak i ko-merčního. Následuje krátké seznámení se samotným výpočtovým prostředím Salome Meca, a potom již soubor jednotlivých úloh, řešených právě pomocí tohoto softwaru. Získané výsledky jsou posléze srovnány s numerickým řešením z jiné MKP platformy (ANSYS Workbench), popř. s analytickým řešením.
Digitální knihovna
Krbeček, Daniel ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Práce obsahuje základní informace týkající se digitalizace obrazových dokumentů. Uveden je stručný přehled standardů běžně používaných v České republice, které jsou využity při popisu digitalizovaných dokumentů, a to především u institucí jako jsou knihovny, vědecká pracoviště a univerzity. Konkrétně pak řeší problematiku uchování a zpřístupnění objemné sbírky map B.P.Molla uložené v Moravské zemské knihovně v Brně. Postupně rozebírá vlastnosti uchovávaných dokumentů, způsob jejich provázání a datové reprezentace. V rámci způsobu uložení a manipulace uvádí přehled vlastností dostupných open-source digitálních knihoven a volí z nich depozitář Fedora. V této digitální knihovně pak řeší způsob implementace modelu objektů digitalizovaných dokumentů. Praktickou částí projektu je webová prezentace uvedené sbírky map a test efektivnosti zpřístupnění rozměrných map pomocí flashového prohlížeče Zoomify. Webová prezentace využívá v co největší míře služeb depozitáře a umožňuje tak prohledávání a procházení knihovních záznamů zveřejněných dokumentů. Závěr pak shrnuje dosažené výsledky a uvádí budoucí směr vývoje problematiky zpřístupnění a popularizace mapové sbírky B.P.Molla.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.