National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice‚ které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice, které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy. Součástí návrhu bude návrh postupu řešení jednotlivých opatření s okamžitými efekty a odborný odhad snížení nákladů proti variantě s velkou přehradní nádrží. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování dokumentace alternativní varianty k současnému návrhu údolní nádrže Nové Heřmínovy tak, aby mohla být obhájena v odborných kruzích a použita pro osvětu veřejnosti.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Cílem projektu bylo zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR . První část zprávy se zabývá sběrem dat, hodnocením měřených údajů a modelováním při využití měřených dat, druhá představuje simulaci budoucí vodní bilance a s tím související změnu látkových toků, ve třetí části jsou prezentována možná adaptační opatření. Jednotlivé kapitoly reflektují okruhy zkoumání: Monitoring a dálkový přenos dat v síti malých povodí GEOMON, Hydrologické a geochemické trendy a modelování, Model napájení a tvorby odtoku na základě stabilních izotopů 18O,15N a 34S, Kritické zátěže nutričního dusíku ve vztahu k dynamickému modelování biogeochemických procesů v lesním ekosystému a Ekostabilizační a adaptační opatření.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Šípek, Václav ; Němečková, Soňa ; Buchtele, Josef ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Cílem projektu je zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR. Jednotlivé kapitoly: Modelování vlivu klimatické změny na biogeochemické cykly ekologicky významných prvků, Hodnocení dopadu klimatických změn na hydrologickou bilanci na vybraných povodích sítě GEOMON, Organický uhlík a frakce organického a anorganického dusíku ve vodách sítě malých lesních povodí GEOMON, Analýza tvorby odtoku na vybraném povodí pomocí izotopových metod, Podložní hornina a atmosférická depozice jako zdroj síry pro odtok z malých povodí, Výsledky šestnáctiletého monitoringu látkových toků v síti malých povodí GEOMON, Aktualizace odhadů empirických kritických zátěží pro dusík a jejich překročení, Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu.
Škody způsobené živelními pohromami
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Viktorová, Dana ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka
Cílem projektu je vypracování ekonomické klasifikace povodňových škod a ekonomicky efektivních variant řešení pro jejich dlouhodobé snižování. Projekt se také zaměří na ekonomickou analýzu a hodnocení současné úrovně protipovodňové ochrany v ČR. Studie je věnovaná škodám způsobeným povodněmi - legislativa a instituce v ochraně před povodněmi ČR, politika ochrany před povodněmi v ČR, ekonomická klasifikace povodňových škod.
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami: Vliv změn přírodního prostředí povodí a údolní nivy na povodňové riziko
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha ; Langhammer, Jakub
Úkoly řešené v roce 2005: Regionalizace sezonálního zatížení krajiny povodňovým nebezpečím, Vliv antropogenních změn v krajině na povodňové riziko, Vliv extrémních povodní na reliéf krajiny a údolní nivy, Historické povodně, Údolní niva jako geomorfologický fenomén, Vznik a vývoj údolní nivy z pedogeografického hlediska, Metodika mapování upravenosti říční sítě a následků povodní, Souhrn základních tendencí vývoje land use v ČR, Sukcese vegetace v údolní nivě po extrémních záplavách, Vliv povodní na makrozoobentos toků, Hodnocení morfometrických parametrů údolní nivy pomocí GIS - Vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů, Dendrochronologické určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení následků povodní, Analýza změny struktury využití územní údolní nivy na základě ortofot, Posouzení možnosti využití srážko-odtokových modelů na malých a středně velkých povodích, Revitalizace vodních ekosystémů a jejich role v protipovodňové ochraně, Analýza historických povodní v povodí Blanice - příčin, průběhu a následků, Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků - aplikace v povodí horní Blanice, Analýza změny kvality vegetace po povodni pomocí DPZ na povodí Blanice, Protipovodňová opatření v povodí Blanice, Upravenost vodních toků a příbřežní zóny v povodí Blanice, Upravenost hydrografické sítě v povodí Blanice na základě analýzy Základní vodohospodářské mapy, Geomorfologická charakteristika údolní nivy Blanice v rámci údolního systému, Erozní ohrožení půd v povodí Blanice - hodnocení erozních faktorů pro vstup do empirických modelů.
Škody způsobené živelními pohromami
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Salaj, Martin ; Havlík, Aleš ; Čamrová, Lenka ; Mareš, Karel ; Jílková, Jiřina ; Daňhel, Jaroslav
Závěrečná zpráva má tuto strukturu: Základní východiska - ekonomický přístup k ochraně před povodněmi; Klasifikace povodňových škod; Role pojištění v souvislosti s katastrofálními povodněmi ve střední Evropě v roce 2002; Efektivnost veřejných výdajů na povodně v ČR; Výdajové programy v oblasti protipovodňové ochrany; Klasifikace protipovodňových opatření a hodnocení jejich účinnosti a efektivnosti; Povodně v ČR - potenciál pro ekonomickou a sociologickou analýzu; Problém globálního oteplování a jeho vliv na extrémní projevy počasí a vodní režim v krajině; Shrnutí výstupů projektu a formulace doporučení.
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha ; Langhammer, Jakub
Pro rok 2007 byly stanoveny následující cíle řešení: Průběžné řešení metodických úloh, zaměřených na rozvoj metod poznání, analýzy a interpretace rizikových procesů v povodích toků, zasažených extrémními povodněmi, Řešení analytických úloh v zájmových povodích, soustředěné zejména na o analýzy dlouhodobých změn srážkoodtokových poměrů v závislosti na změnách prostředí o vyhodnocení extrémních povodňových událostí v modelových povodích o vyhodnocení změn v údolní nivě v důsledku povodní v zájmových územích, Provedení terénního mapování upravenosti toků a následků povodní v povodí Opavy, Monitoring srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech povodí, Digitalizace, vyhodnocení a interpretace výsledků terénního mapování a sběru dat, Analýza a vyhodnocení materiálu získaného sběrem dat a terénními pracemi, Modelování vlivu změn v krajině na průběh srážkoodtokových procesů v modelových povodích, Zpracování výsledků získaných v roce 2006, Uspořádání konference Povodně a změny v krajině a Příprava publikačních výstupů. Internetová stránka projektu - http://floodserv.natur.cuni.cz.
Studie procesu aktualizace‚ dopracování a zkvalitnění databáze krajinotvorných programů se zaměřením na realizovaná opatření a studie podporující stabilitu a obnovu hydroekosystémů‚ protipovodňovou a protierozní ochranu. Návrh rozšíření systému pro území České republiky
ŠINDLAR s.r.o, Býšť ; Pelíšek, Igor ; Zapletal, Jan ; Šindlar, Miloslav
Cílem studie je aktualizace, dopracování a zkvalitnění databáze krajinotvorných programů se zaměřením na realizovaná opatření a studie podporující stabilitu a obnovu hydroekosystémů, protipovodňovou a protierozní ochranu. Obsahuje přehled podkladů a pracovních nástrojů, popis použitého software, metodiku – základní cíle a okruhy, podrobný popis základních okruhů a dílčích témat rozdělený do částí: A. Teoretické podklady pro řídící proces, B. Www portál, GIS, relační databáze, C. Proces přípravy vzniku staveb, D. Proces realizace, hodnocení a zpětné vazby, E. Syntetizující výstupy.
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami: Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha ; Langhammer, Jakub
Sborník shrnuje výsledky prací, realizovaných v roce 2007: Regionalizace povodí české republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní. Využití hydromorfologického monitoringu toků pro identifikaci kritických prvků říční sítě z pohledu povodňového rizika. Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. Modelování vlivu současných a historických změn krajinného pokryvu na odtokový režim. Modelování vlivu antropogenních úprav koryta toku na průběh povodní. Hydrologický režim v pramenných oblastech vodních toků. Vliv odlesnění a odumírání horských smrčin na teploty krajinného krytu a možné důsledky pro formování odtoku v oblasti centrální Šumavy. Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků. Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii - případová studie Otava. Analýza historických povodní na Sázavě. II. Analytické a experimentální úlohy. Mapování upravenosti toků, údolní nivy a následků povodní v povodí Opavy. Změna korytových akumulací po povodni v září 2007 na Střední Opavě. Delimitace fluvizemí v prostoru hranice niva-svah v povodích menších vodních toků. Vymezení nivy Opavy pomocí pedologických a biogeografických podkladů. Erozní ohrožení a jeho změny v povodí Opavy (po soutok s Moravicí). Vývoj povodňových akumulací na Volyňce od roku 2002. Dynamika údolní nivy na příkladu Cikánského potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy). Mapování antropogenní upravenosti toků a následků povodní v povodí horní Litavky.

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.