National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě a v ploše jejího povodí v horizontu roku 2030
Ekotoxa s.r.o., Brno ; Frélich, Zdeněk
Zpracovaná strategie představuje komplexní odborný a strategický materiál, který by měl sloužit pro potřeby udržitelného rozvoje v obci Nové Heřminovy. Měl by sloužit nejenom vedení obce (tj. stávajícímu i budoucímu), ale také organizacím a úřadům, které jsou v dané oblasti zainteresovány. Dalšími základními kroky musí být vyřešení územně-plánovacích souvislostí, tj. v prvním kroku schválení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a především zpracování územního plánu obce. Od tohoto se bude moci odvíjet podoba konkrétních projektů a jejich realizace. Další významnou procesní záležitostí bude zpracování procesu EIA na celý záměr protipovodňových opatření. Strategie celkem jednoznačně sděluje, co obec potřebuje a co požaduje. Naplnění těchto potřeb a požadavků je nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje v obci.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Studie vodních toků na Frýdlantsku
Suchopýr, o.p.s., Oldřichov v Hájích ; Kresač, Martin ; Hlídková, Alena ; Dušek, Martin ; Davidová, Jana
Předmětem této studie je popis současného stavu sítě vodních toků ve sledovaném území a návrh konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu ekosystémů vodních toků z pohledu biologického a zlepšení jejich funkcí protipovodňových. Jsou zahrnuta opatření v údolních nivách toků a na vybraných pozemcích i v celých dílčích povodích. Zájmové území je situováno severně od masivu Jizerských hor zahrnuje řeky Smědá, Lomnice, Řasnice s přítoky a potoky Bulovský, Kočičí, Jindřichovský s přítoky.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šunka, Zdeněk
Identifikovat antropogenní tlaky na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva obsahuje úvod k projektu, finanční rozklad a seznam dílčích úkolů: DÚ 1 Stanovování efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření - návrh systému protierozních přírodě blízkých opatření v pilotním povodí Hostišovského potoka, DÚ 2 Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod - předběžné výsledky sběru chemických a biologických dat, DÚ 3 Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv identifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace vod - výsledky průzkumu vodního prostředí odstavených ramen řeky Dyje v oblasti soutoku zejména znečištění nutrienty a hodnocení struktury společenstva fytoplanktonu, DÚ 4 Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňující profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje - pasporty pro každou koupací oblast v Povodí Dyje s cílem soustředit všechny informace vodohospodářského charakteru, DÚ 5 Identifikace antropogenních tlaků ze sídelních útvarů - řada závažných zjištění a doporučení týkající se kvality vypouštěných odpadních vod i již vyčištěných odpadních vod, DÚ 6 Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti - výsledky monitorování nebezpečných látek vypouštěných z 21 průmyslových zdrojů znečištění, DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém - podklady pro ověřování hodnot environmentální normy kvality (NEK) pro sedimenty a biotu v České republice, DÚ 8 Identifikace antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů - identifikace zdrojů antropogenních tlaků, které ohrožují horninové prostředí, povrchové a podzemní vody a představují možné ohrožení vodních zdrojů. Přílohy obsahují tabulky, grafy, mapy.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šunka, Zdeněk
Identifikovat antropogenní tlaky na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Výsledky představují významný podkladový materiál při ověřování hodnot NEK pro sedimenty a biotu pro Českou republiku. Získané soubory dat představují rovněž potřebné vstupní údaje pro stanovení trendů prioritních a dalších látek v problémových lokalitách Moravy a Dyje. DÚ 1 Stanovování efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření - návrh systému protierozních přírodě blízkých opatření v pilotním povodí Hostišovského potoka, DÚ 2 Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod - předběžné výsledky sběru chemických a biologických dat, DÚ 3 Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv identifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace vod - výsledky průzkumu vodního prostředí odstavených ramen řeky Dyje v oblasti soutoku zejména znečištění nutrienty a hodnocení struktury společenstva fytoplanktonu, DÚ 4 Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje - pasporty pro každou koupací oblast v Povodí Dyje s cílem soustředit všechny informace vodohospodářského charakteru, DÚ 5 Identifikace antropogenních tlaků ze sídelních útvarů - řada závažných zjištění a doporučení týkajících se kvality vypouštěných odpadních vod i již vyčištěných odpadních vod, DÚ 6 Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti - výsledky monitorování nebezpečných látek vypouštěných z 21 průmyslových zdrojů znečištění, DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém - podklady pro ověřování hodnot environmentální normy kvality (NEK) pro sedimenty a biotu v České republice, DÚ 8 Identifikace antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů - identifikace zdrojů antropogenních tlaků, které ohrožují horninové prostředí, povrchové a podzemní vody a představují možné ohrožení vodních zdrojů. Přílohy obsahují tabulky, grafy, mapy.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šunka, Zdeněk
Extract přináší stručné shrnutí dosažených výsledků v jednotlivých dílčích úkolech projektu.Je specifikováno zadání a přínos projektu ve vztahu k jednotlivých činnostem MŽP.
Relace mezi politikou ŽP a ekonomickým rozvojem: Realizační část projektu. Fáze 2
UT 2002, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky ; Wolf, Petr
Cílem projektu byla analýza a výzkum makroekonomických souvislostí environmentální regulace, spočívající v komplexním metodickém vyhodnocení dopadu politiky životního prostředí na ekonomický rozvoj, zaměstnanost, míru inflace a zahraniční obchod. Zpráva obsahuje kapitoly: Výzkum vztahů mezi makroekonomickým vývojem a prosazováním priorit v oblasti životního prostředí, Analýza vyhodnocení ekonomických a sociálních dopadů environmentálních opatření ve vybraných zemích, Navržení metodiky přístupu k vyhodnocení ekonomických a sociálních dopadů environmentálních opatření v podmínkách České republiky, Mezinárodní obchod ČR jako člena EU a předpokládaný vývoj postavení českých firem, Zhodnocení vlivu environmentálních opatření na makroekonomické agregáty, Analýza ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků environmentálně škodlivých dotací.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv identifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Adámek, Zdeněk ; Rozkošný, Miloš
Zpráva shrnuje problematiku vlivu vodního prostředí intenzivně i polointenzivně obhospodařovaných rybníků na jakost vod ve vztahu k antoprogennímu zatížení a znečištění přiváděnému přítoky. Je popsán provedený komplexní monitoring situace ve znečištění vodního prostředí rybníků, průzkum rybího společenství vodních toků a stok napojených na rybníky. je důkladně pojednána role malých vodních nádrží z hlediska obhospodařování a protipovodňového ochrany. Byl doporučena optimalizace opatření vedoucí k revitalizaci malých vodních nádrží. Proběhlo posouzení vlivu proudění, doby zdražení vody v korytě, morfologie a zastínění pro dva úseky řeky Dyje na transport fytoplanktonu a znečištění vody. Byla zkoumána role říčních niv a vyslovena doporučení k revitalizačním opatřením.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Karberová, Magdalena
Zpráva popisuje výsledky šetření ekotoxikologických vlastností bodových zdrojů znečištění. Tato souhrnná zpráva může být významným podkladem pro vodohospodářské plánování. Jedná se o široké spektrum výsledků z let 2008-2010, které se týkají znečištění vypouštěním průmyslových odpadních vod vybranými nebezpečnými látkami, akutní toxicity vypouštěných odpadních vod, jejich vlivu na kvalitu povrchových vod apod. V přílohách jsou uvedeny podrobné výsledky testů.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.