Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 856 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologic drug (biologics) Consumption in Czech Republic II
Farkašová, Veronika ; Horký, Pavel (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Spotreba biologických liečivých prípravkov (biologík) v Českej republike Autor: Veronika Farkašová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Jozef Malý, Ph.D. Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Biologická liečba je modernou alternatívou k chemoterapeutikám najmä u pacientov s ťažko liečiteľnými chorobami autoimunitného charakteru alebo nádorového charakteru. Sú široko využívane v onkológii v širokej škále indikácii, či už ako monoterapia alebo v kombinácii s klasickou chemoterapiou. Umožňujú skrátenie chemoterapeutických cyklov a znižovanie nežiadúcich účinkov s tým spojené. Cieľ: Cieľom teoretickej časti diplomovej práce je priblížiť problematiku biologickej liečby využitím vybraných biologických látok v jednotlivých indikáciách a bližšie popísať ich profil. Cieľom praktickej časti je analyzovať spotrebu vybraných biologických látok rituximabu, cetuximabu, bevacizumabu a alemtuzumabu v ČR a diskutovať priebeh vývoja ich spotreby v danom období. Metodika: Retrospektívna analýza spotreby biologických liekov rituximabu, bevacizumabu, cetuximabu a alemtuzumabu. Spotreba sa analyzovala vo vybranom období od 1.1.2010 do 31.12.2020. Biologické liečivá boli vybrané na základe terapeutického rozmedzia. Údaje o spotrebe boli získané z...
Ošetřovatelská péče o onkologické pacienty s poruchou krvetvorby v souvislosti s protinádorovou chemoterapií
BENEŠOVÁ, Petra
Cílem této práce bylo zjistit, jaká je specifická ošetřovatelská péče u onkologických pacientů s poruchou krvetvorby v souvislosti s protinádorovou chemoterapií a zmapovat, jak jsou dodržována režimová opatření pro poruchy krvetvorby v důsledku chemoterapie. Dále jsme se zaměřili na komplikace vzniklé podáním chemoterapie, na edukaci pacientů ohledně režimových opatření a na to, jak pacienti hodnotí ošetřovatelskou péči sester a jejich spolupráci. Metodika a výzkumný soubor: Ke splnění cílů bylo využito kvalitativního výzkumného šetření formou polostrukturovaného rozhovoru se sestrami a pacienty. Výsledky rozhovorů byly analyzovány pomocí otevřeného kódování metodou tužka-papír, následně byly rozděleny do jednotlivých kategorií s podkategoriemi. Pro sestry byly stanoveny 3 kategorie se 4 podkategoriemi a pro pacienty 5 kategorií se 2 podkategoriemi. První výzkumný soubor tvořilo dvanáct sester pracujících na onkologických odděleních pěti vybraných nemocnic v České republice. Druhý soubor tvořilo sedm pacientů vybraných metodou záměrného výběru. Výsledky: Bylo zjištěno, že sestra působí v péči o onkologické pacienty s poruchou krvetvorby jako poskytovatel bariérové ošetřovatelské péče. Roli edukátorky sestra zastává při aplikace chemoterapie a při propouštění pacienta do domácího ošetření, kdy pacienta informuje o nutnosti dodržování režimových opatření, jako jsou dietní režim, kontakt omezený pouze na nejbližší rodinu, nevhodnost návštěv restauračních zařízení, hygienické návyky a používání ochrany dýchacích cest. Všichni oslovení pacienti se shodli na tom, že se snaží dodržovat doporučená režimová opatření. Zároveň opatření zhodnotili jako omezující v pracovním i osobním životě. Výsledky pro praxi: Výsledem tohoto výzkumného šetření může být námět pro vznik informační brožury pro onkologické pacienty nebo téma pro vzdělávací seminář pro sestry pojednávající o této problematice.
Možnosti dechové rehabilitace u onkologických pacientů po resekčních plicních výkonech
ŠVEC, Martin
Karcinom plic je nejčastějším typem nádorového onemocnění v ČR u mužské populace. Projevuje se bolestí na hrudi, dušností, chrapotem a kašláním. U pacientů s menšími tumory jsou prováděny resekce v rozsahu lobektomie. Je nutné dbát na správnou předoperační edukaci cvičení. Prioritou po operaci je léčba bolesti, odstranění zvýšeného množství produkovaného hlenu, podpoření expektorace, zlepšení ventilačních parametrů a předcházení pooperačním komplikacím. Zvoleným cílem práce byl úkol zmapovat problematiku dechové rehabilitace u onkologických pacientů po resekčních plicních výkonech a také navržení postupu dechové rehabilitace u onkologických pacientů po resekčních plicních výkonech. Teoretická část popisuje anatomii primárních a auxiliárních dýchacích svalů, charakteristiku karcinomu plic, jeho chirurgickou léčbu a techniky dechové rehabilitace, včetně ostatních fyzioterapeutických konceptů jako jsou měkké a mobilizační techniky, Brügger koncept, proprioceptivní nervosvalová facilitace a kinesiotaping. Praktická část sestává z kvalitativního výzkumu, na kterém se účastnili tři onkologičtí pacienti po resekčních plicních výkonech. Výzkum tvoří goniometrické a antropometrické vyšetření, svalový test, měření maximálních výdechových a maximálních nádechových tlaků, Borgova škála dušnosti a saturace hemoglobinu kyslíkem. Terapie začínala dnem před operací a končila před dimisí, sedmý až osmý den. Výsledky se u pacientů v určitých parametrech vrátily k původním hodnotám před operací, vlivem terapie se po operaci žádný z parametrů nezhoršil. Lze tvrdit, že terapie měla na pacienty pozitivní vliv bez vznikajících komplikací.
Aplikace chemoterapie pomocí elastomerických infusorů
JANOŠŤÁKOVÁ, Kateřina
Současný stav: Onkologie je lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou nádorového onemocnění. Tato bakalářská práce se zabývá aplikací chemoterapie pomocí elastomerického infusoru. Teoretická část se zabývá diagnostikou nádorů, onkologickou léčbou, nežádoucími účinky chemoterapie, dále žilními vstupy v onkologii a elastomerickým infusorem. Cíle práce: 1. Zjistit praktické zkušenosti zdravotnických pracovníků s péčí o pacienty podstupujících léčbu chemoterapií pomocí elastomerických infuzorů. 2. Zjistit úlohu sester v péči o pacienty podstupujících léčbu chemoterapií pomocí elastomerických infuzorů. 3. Zjistit zkušenosti pacientů s léčbou chemoterapií pomocí elastomerických infuzorů. Metodika: Pro výzkumnou část bakalářské práce byla použita metoda dotazování, technika sběru dat polostrukturovaného rozhovoru a výběr informantů byl záměrný. Analýza získaných dat byla zpracována pomocí metody tužka a papír, tzv. kódování. Výzkumný soubor: Tvořili 4 lékaři a 6 sester pracující na onkologickém oddělení, dále 5 pacientů podstupující léčbu chemoterapie pomocí elastomerické infuse. Výsledky práce: Výsledky potvrzují dobré zkušenosti informantů s elastomerickým infusorem. Zdravotničtí pracovníci formu této léčby podávají několikrát týdně a lze aplikovat pouze do portu nebo PICCu. Pacienti jsou poučeni, jak mají s infusorem manipulovat. Jsou spokojení, že smí s infusorem trávit čas v domácím prostředí. Sestra pacienta napojí k aplikaci a po skončení aplikace odpojuje. Jehlu k portu sterilně přikrývá a fixuje. Při každém vpichu do portu dokumentuje informace do portové knihy. Sleduje místo vpichu a po skončení port proplachuje proplachem dle zvyklostí daného oddělení. Využití v praxi: Získané výsledky výzkumného šetření mohou být použity jako možný vzdělávací materiál pro sestry v praxi a pro studenty ošetřovatelství.
Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku.
Hrudka, Jan ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent) ; Stingl, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Filosofie a dějiny přírodních věd MUDr. Jan Hrudka Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku Tumours in historical and social context in the modern period Disertační práce Školitel / Supervisor: Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Praha, 2017 SHRNUTÍ: Disertační práce Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku je snahou popsat proměnu smýšlení lékařů v novověku, kdy se přírodověda a medicína odklání od antického modelu humorální patologie, která vykládá všechny choroby jako nerovnováhu tělesných šťáv, k patologické anatomii a experimentální fyziologii. V patologicko-anatomickém přístupu pak útroby nemocného přestávají být "projekčním plátnem", ale přímo "dějištěm" choroby. Tento posun lze nazvat jako odklon od humoralismu k lokalismu či ontologismu, kdy nemoc není pouze odchylným množstvím nějaké přirozené šťávy, ale novou originální entitou. Touto změnou prochází i chápání nádorových onemocnění. Místo antického pojetí nádorů jako sraženiny černé žluče se v 19. století etabluje buněčná teorie. Tato teorie nádory pojímá jako masu nadměrně se dělících buněk, která nepodléhá regulacím organismu, je jím však vyživována, aniž by odpovídala jeho potřebám, tedy, zpravidla mu škodí. Disertační práce pak zkoumá zejména autory, díla,...
Stanovení selenu a manganu v likvoru atomovou absorpční spektrometrií
Jiráková, Lucie ; Kotaška, Karel (vedoucí práce) ; Klapková, Eva (oponent)
Cílem práce bylo posoudit vhodnost použití atomové absorpční spektrometrie pro stanovení selenu a manganu v likvoru a stanovit koncentrace Se a Mn ve vybraném souboru pacientů. Pro selen byla stanovena mez detekce 2,9 μg/l a pro mangan 0,26 μg/l. Bylo vyšetřeno 73 pacientů (31 žen, 42 mužů), jejichž průměrný věk činil 14,1 let. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle věku (56 dětí, 17 dospělých) a do dvou podskupin podle diagnóz (onkologické, neurologické). Kontrolní skupinu tvořilo 18 jedinců (5 žen, 13 mužů, průměrný věk 21,7 let) s neonkologickými a neneurologickými diagnózami. Prokázali jsme statisticky významně zvýšené koncentrace selenu v likvoru v kontrolní skupině oproti skupině neurologické (medián = 14,4 μg/l vs. 12,4 μg/l, p < 0,05). Zvýšené hladiny manganu v likvoru jsme zaznamenali v dětské skupině s onkologickými onemocněními v porovnání s kontrolní skupinou pacientů (1,2 μg/l vs. 0,5 μg/l, p < 0,05). Stanovení selenu a manganu v likvoru může být diagnosticky významné u vybraných skupin pacientů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výživová doporučení při chemoterapii
Balcarová, Kateřina ; Maruna, Pavel (vedoucí práce) ; Živný, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce za zabývá tématem výživových doporučení při chemoterapii. Cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu nežádoucí účinky chemoterapie ovlivňují příjem stravy onkologického pacienta. Dalším cílem bylo zhodnotit informovanost onkologických pacientů podstupujících chemoterapii o výživových doporučeních, pomocí kterých lze nežádoucí účinky chemoterapie ovlivnit. A také posoudit, zda je využívají a z jakého zdroje pacienti tato výživová doporučení čerpají. Posledním cílem bylo shromáždit informace o léčbě onkologického onemocněním, se zaměřením na léčbu chemoterapií, o možných nežádoucích účincích chemoterapie a o výživových doporučeních k ovlivnění těchto nežádoucích účinků. Sběr potřebných dat probíhal v roce 2021, konkrétně v lednu a únoru. Data byla získána pomocí nestandardizovaného, anonymního dotazníku, který byl předáván dospělým onkologickým pacientům podstupujícím chemoterapii, v ambulanci onkologického oddělení v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Dotazníky byly vybírány následující den, kdy pacient přicházel na plánované podání chemoterapie. Kritériem pro účast ve výzkumu bylo podstoupení chemoterapie v rozmezí předchozích 3 měsíců. Celkový výzkumný soubor se skládal z 37 pacientů, zapojilo se 20 žen a 17 mužů. Výzkum byl zaměřen především na vztah mezi chemoterapií a výživou, proto...
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Krejčí, Johana ; Adamson,, Krsitina Richter (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává komplexní návrh nového Centra prevence rakoviny v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. První stavba svého druhu v České republice doplňuje současnou zástavbu nemocničního areálu. Koncepce navrženého souboru budov se zaměřuje na kontakt hranice nemocničního areálu s nově vznikající obytnou čtvrtí v této lokalitě. Návrh obsahuje jak samotné centrum prevence, lůžkové oddělení nebo protonové centrum, tak pronajímatelné prostory pro další služby široké veřejnosti.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Buzová, Magdaléna ; Kraus, David (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu Masarykova onkologického ústavu. Hlavním úkolem Centra prevence je, kromě přirozeného rozšíření areálu stávající nemocnice, zaujmout a oslovit obyvatele města k tomu, aby překonali strach z neznáma, podrobili se preventivní prohlídce a v případě potřeby započali svou léčbu. Budova reaguje na tuto skutečnost a nachází cesty vedoucí nejen k oslovení široké veřejnosti, ale také k pomyslnému propojení přilehlého centra města a okolní obytné čtvrti s nemocničním areálem na Žlutém kopci. Svým prostorovým řešením návrh vytváří dynamickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu nemocnice. Ústředními námětem práce je motiv vratkosti, rovnováhy a cesty, témata, která jsou pro nádorová onemocnění charakteristická.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 856 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.