Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI
Macíček, Ondřej ; Frollo, Ivan (oponent) ; Mikl, Michal (oponent) ; Jiřík, Radovan (vedoucí práce)
Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI), které jsou většinou zpracovávány samostatně. Jedná se o unikátní metody, které poskytují cenné informace, avšak nejsou odbornou veřejností dostatečně přijímány kvůli nespolehlivosti odhadů parametrů a nejsou tak běžně používány ve vyšetřovacích protokolech. Tato dizertační práce si klade za cíl zlepšit spolehlivost metody DCE a odhady parametrů DSC. Práce se zejména zaměřuje na řešení problému kvantifikace při extravazaci kontrastní látky v DSC analýze a dále na nestabilitu DCE odhadů v případě použití pokročilých DCE farmakokinetických modelů s větším počtem parametrů. S použitím nových přístupů zpracování z literatury pro zpracování simultánně měřených DCE a DSC dat je možno odhadnout nové parametry vyšetřované tkáně - relaxivitu vaskulárního a intersticiálního prostoru. Pro tuto metodiku byl původně použit 2CXM model. V této práci je tato metodika testována s dalšími typy modelů, přičemž je kladen důraz na jejich spolehlivost v rámci spojení DCE a DSC. Bylo zjištěno, že model ATH je pro tento účel vhodnější než 2CXM. Metoda byla rozšířena o alternující dekonvoluci a dále na plně simultánní DCE-DSC odhad. Algoritmus byl testován na umělých a reálných datech. Výsledky analýz ukazují, že navržený dekonvoluční postup zlepšuje přesnost odhadu jak DCE, tak i DSC parametrů v porovnání se sekvenčním odhadem a zvyšuje tak významně potenciál a spolehlivost DCE a DSC metod.
Poliklinika Proficlinic
Růžička, Věroslav ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, objekt. V prvním podlaží je lékárna s oddělením přípravy cytostatik, rentgenem, ordinací a zázemím pro personál. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí novostavby a skladovací prostory.Ve druhém podlaží jsou jednotlivé ordinace a denní stacionář onkologie. Stropy jsou z předpjatých panelů. Střecha objektu je plochá jednoplášťová.
Oncolytic viruses in cancer immunotherapy
Zupko, Jakub ; Bartůňková, Jiřina (vedoucí práce) ; Janovec, Václav (oponent)
Onkolytická viroterapie se zaměřuje na využití virů v léčbě nádorových onemocnění. Využívá potenciálu některých virů množit se preferenčně v nádorových buňkách a lyzovat je. Tato práce se zaměřuje na mechanismy a limitace onkolytické viroterapie, na nedávné pokroky v oboru a na budoucí směry výzkumu.
Respitní centrum nadačního fondu dětské onkologie Krtek
Čánský, Pavel ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem budovy centra Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v místě křížení ulic Milady Horákové a Francouzské v Brně. Důraz je kladen na detailní řešení provozních, funkčních a kapacitních potřeb, které jsou individuálními požadavky konkrétního nadačního fondu.
Problematika péče o kůži v souvislosti s radioterapií
FOJTLOVÁ, Denisa
Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejčastějších komplikací u pacientů podstupující radioterapii. Bohužel, i přes veškerý pokrok a rozvoj této léčby, záření neovlivňuje pouze samotný nádor, ale současně i působí na okolní zdravé tkáně. Vznikají tzn. poiradiační reakce na kůži. Předmětem této práce je zjistit specifika ošetřovatelské péče u pacienta s poiradiačními změnami na kůži, zjistit praktické zkušenosti zdravotnických pracovníků s přípravky v prevenci a léčbě poiradiačních změn na kůži a zjistit úlohu sester v problematice péče o kůži u pacientů podstupující radioterapii. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá typy nádorů, diagnostikou a léčbou, nežádoucími účinky ionizujícího záření a ošetřovatelskou péčí u pacientů podstupující radioterapii. V empirické části bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek byl zvolen záměrně a kritérium pro výběr byla sestra pracující na lůžkovém onkologickém oddělení nebo v radioterapeutické ambulanci. Výzkumný soubor tvořilo 6 sester z různých zdravotnických zařízení v České Republice. Při vyhodnocování rozhovorů byly vytvořeny 4 kategorie a 7 podkategorií. Z výsledků výzkumného šetření plyne, že nejvíce doporučovaný přípravek k preventivnímu ošetřování kůže je Cavilon spray. Důležité je používat přípravky na bázi vody, nikoli olejů. V rámci zásad péče o kůži je nejčastěji doporučováno bavlněné, volné oblečení bez krajek, holit se pouze elektrickým strojkem, nikoli žiletkami. Dále také důkladná hygiena vlažnou vodou, bez použití mýdla nebo s použitím neparfemovaných mýdel. Je nutné, aby zdravotník ke každému pacientovi a jeho potřebám přistupoval individuálně. K hlavním úlohám sestry patří správná edukace pacienta, hodnocení poškození kůže a ošetřování kožních reakcí. Doporučujeme klást důraz na prevenci v podobě edukace pacienta již před začátkem léčby zářením.
Vliv fetálního mikrochimérismu na karcinom prsu u matek
Šůchová, Anna-Marie ; Hromadníková, Ilona (vedoucí práce) ; Balounová, Jana (oponent)
Fetální mikrochimérismus je stav, kdy jsou v těle matky přítomny buňky plodu, které tam jsou přenášeny během těhotenství a mohou v něm přetrvávat i několik dekád po porodu. Jejich přítomnost má vliv na imunitní systém matky, který se zkoumá jak u autoimunitních tak u nádorových onemocnění. Tato práce, jakožto literární přehled, shrnuje dosavadní poznatky o vlivu fetálního mikrochimérismu na karcinom prsu u matek, který patří mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění žen po celém světě. Opírá se o studie, které zkoumaly výskyt buněk plodu v periferní krvi a v neoplastické tkáni matky. Zatímco korelace mezi výskytem fetálního mikrochimérismu v periferní krvi a karcinomem prsu naznačují možnou protektivní roli, výsledky prací zkoumající stejnou korelaci u neoplastické tkáně tak jednoznačné nejsou. Některé z nich naznačují roli protektivní, jiné zase naopak roli negativní. Klíčová slova - fetální mikrochimérismus, karcinom prsu, patogeneze, onkologie, nádor
Specifika výživy u pacientů s onkologickým onemocněním krve.
MACHOVCOVÁ, Denisa
Častým problémem onkologických onemocnění je nedostatečná výživa či odmítání potravin pro změnu chutí nebo jiných komplikací spojených s léčbou. Jinak tomu není ani u onkologických onemocnění krve. Osoby s těmito chorobami jsou často vlivem léčby bez chuti k jídlu. Pocit na zvracení je často velmi silný, až dojde ke zvracení, průjmu či úplné změně chutí. Ihned po léčbě mohou cítit v ústech tzv. "kovovou" chuť. V této práci se zaměřujeme na to, zda příjem je dostačující i v takových případech. Ke kvalitativnímu výzkumu jsme využili polostrukturovaný rozhovor, sběr antropometrických údajů a ukázky jídelních lístků od respondentů s onkologickými onemocněními krve, které jsou následně propočítané v Nutriservisu. Rozhovor byl zaměřen především na výživu, ale bylo několik otázek i na léčbu, rodinou a osobní anamnézu. Při srovnání doložených jídelních lístků od respondentů s vypočítanými hodnotami doporučeného příjmu pro každou osobu byl výsledek očekávající. Všichni oslovení respondenti přijímali nižší množství energie, než jim bylo vypočítáno. Bílkovin přijímalo 77,7 % osob (tedy 7 lidí z 9) také malé množství, přičemž tuky přijímalo 44,4 % lidí (4 osoby z 9) větší množství, než znělo doporučení. Na doporučené množství sacharidů nedosáhl nikdo z respondentů. Můžeme tedy říci, že i přes snahu lékařů a nutričních terapeutů jsou stále osoby s onkologickým onemocněním krve málo vyživovány. Této situaci lze předcházet pouze dostatečným informováním nemocných o častých komplikacích, které nastanou a o rizicích s nimi spojenými. Dále tyto osoby sledovat a v případech velkých ztrát hmotnosti informovat lékaře, který zváží podání umělé výživy.
Modelování a analýza signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí
Kratochvíla, Jiří ; Šroubek,, Filip (oponent) ; Tintěra,, Jaroslav (oponent) ; Jiřík, Radovan (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních parametrů. Metoda je používána převážně v onkologii, kardiologii a neurologii. Práce se zaměřuje na kvantitativní stanovení odhadů perfúzních parametrů, konkrétně přispívá k řešení základního nedostatku této metody – korektnímu odhadu průběhu koncentrace kontrastní látky arteriálního vstupu analyzované oblasti (arteriální vstupní funkce). Z rešerše publikovaných prací a zaměření naší skupiny pak vychází formulace cílů dizertační práce. Zvoleným řešením je metoda slepé dekonvoluce. V praktické části je navržena nová metoda odhadu arteriální vstupní funkce slepou dekonvolucí. Metoda je navržena pro preklinické a klinické aplikace. Validace byla provedena na syntetických, preklinických a klinických datech. Dále byly analyzovány možnosti zvýšení časového intervalu vzorkování dat, které užití slepé dekonvoluce pro odhad AIF poskytuje. To může být využito pro zlepšení prostorového rozlišení, případně SNR. Pro snadnější rozšíření navržených metod do klinické a preklinické praxe byl vytvořen software na zpracování perfúzních dat

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.