Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tržní prostředí významných technologických firem
Raichel, Vilém
Bakalářská práce zjišťuje, zda se nejvýznamnější technologické firmy moderního světa nacházejí v oligopolním postavení. Cílem práce je potvrzení, či vyvrácení zvolené oligopolní teorie, která bude specificky stanovena v rešeršní části práce. V této části budou také stručně shrnuty vybrané firmy. V další části budou vybrané body aplikovány na uvedené firmy. Výzkum je zaměřen především na aktuální stav společností, tedy období roku 2017 a 2018.
Aplikace kooperativní teorie her pro Cournotovy oligopoly
Eryganov, Ivan ; Mazal,, Jan (oponent) ; Hrdina, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací kooperativní teorie her pro řešení problematiky Cournotovych oligopolů. Zpracované poznatky z oblastí teorie oligopolů a teorie her se používají k sestavení modelu popisujícího chovaní firem na trhu splňujícím předpoklady Cournotova oligopolu. K definici kooperativní hry se používá koncept -charakteristické funkce, který oproti klasickým způsobům zohledňuje to, že firmy, které nejsou v koalici, následují vlastní zisky, nikoliv potlačení pozic koalice. Podrobně se zkoumají vlastnosti výsledných kooperativních her, hlavní pozornost je soustředěna na monotonii a konvexnosti. O těchto vlastnostech je odvozeno několik vět a jsou uvedené jejich ekonomické interpretace. Také se řeší otázka vypočtu hodnot -charakteristické funkce pomocí algoritmu best-reply dynamics, navíc je zdůvodněna jeho konvergence pro daný typ her. Vybudovány model se aplikuje na data z trhu ropy, který se dále charakterizuje pomocí výsledků kooperativní hry.
Analýza jádra kooperativních her
Kašpar, Martin ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Adam, Lukáš (oponent)
V předložené práci se zabýváme teorií kooperativních her a jejich řešení. Předpokládáme, že v kooperativní hře se mohou hráči spojit a spolupracovat, hledáme tedy řešení v podobě možností rozdělení celkového zisku mezi jednot- livé hráče. Řešení existuje několik, my se ale zaměříme na jádro hry, jeho popis, teoretické vlastnosti a metody pro ověření jeho neprázdnosti. Zvláštní pozornost věnujeme těžišti jádra, které je jedním ze známých jednoznačných řešení koo- perativních her a spočívá ve výběru jednoho rozdělení zisku mezi hráče z jádra hry. Dále zkonstruujeme matematický model oligopolu spolu s metodou výpočtu charakteristické funkce na základě reálných dat. Nakonec model aplikujeme na oligopolní trh s ropou. 1
Teorie koalic pro Cournotův model oligopolu
Eryganov, Ivan ; Osička, Ondřej (oponent) ; Hrdina, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnovaná základním teoretickým aspektům teorie her, chování firem v podmínkách oligopolu a budování teorie, která by popisovala chování firem v kooperativních oligopolních hrách pro Cournotův oligopol. V dané práci jsou vysvětlovány důležité pojmy, jejichž vlastnosti jsou demonstrované na příkladech. Dále je práce soustředěna na kooperativní oligopolní hry, popisování jejich vlastností a definování -charakteristické funkce. Postup počítání a popis některých vlastností kooperativních oligopolních her jsou demonstrované na dvou příkladech.
Význam a působení antimonopolního úřadu v ČR
Schutová, Markéta ; Svoboda, Roman (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Zabývá se její politikou, strukturou, porušováním i v neposlední řadě její ochranou. Cílem této práce je analyzovat a popsat význam a působení antimonopolního úřadu ve vztahu k nejvýznamnějším případům omezování hospodářské soutěže v České republice, a to především v případě kartelových dohod, spojování soutěžitelů a zneužití monopolního postavení, konkrétně ve sledovaném období 2010 - 2015. K získání teoretických východisek potřebných pro vypracování této práce bylo zapotřebí shromáždit a prostudovat odborné informace týkající se této problematiky, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Analytická část byla založena především na metodě deskripce a komparace. Zdrojem pro vstupy analytické části byly získány z pravidelně publikovaných výstupů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jež jsou volně přístupné široké veřejnosti. Na závěr této diplomové práce byl zhodnocen význam a působení antimonopolního úřadu a jeho ochrana hospodářské soutěže, kde bylo shledáno ukládání sankcí jako jeden z nejefektivnějších nástrojů možné ochrany soutěže. Bylo tak potvrzeno jedno z hlavních teoretických východisek, jež dalo podnět tomuto výzkumu, a to, že výše uložené sankce je opravdu v rámci ochrany hospodářské soutěže nástrojem účinným, ale i preventivním.
Monopolistická konkurence na trzích v ČR
Yarunin, Ilya ; Soukup, Alexandr (vedoucí práce)
Formování neoklasické ekonomie a teorie dokonalé konkurence Vymezení pojmu konkurence Dokonalá konkurence Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence.¨ Nedokonalá konkurence. Monopolistická konkurence Oligopol Monopol Rakouská škola a její teorie konkurence.¨ Srovnání monopolistické konkurence na trzích v České republice a Kazachstánu
Oligopolní konkurence firem v ekonomice ČR
Pilousová, Markéta ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá oligopolní konkurencí významných maloobchodních řetězců působící na tuzemském trhu v oblasti prodeje potravin. Vyjma matematické predikce růstu tržeb z metrů čtverečních prodejní plochy u stávajících maloobchodních řetězců jsou v práci zmíněny i společnosti, které se v posledních dvanácti letech rozhodly trh v České republice opustit, a to z nejrůznějších důvodů, jako například špatné hospodářské výsledky a chybně stanovené podnikatelské cíle, změna strategie atd. Hlavní fokus této práce je zaměřen na vývoj trhu maloobchodního prodeje a zkoumání, zda na českém maloobchodním trhu nevzniká, případně již neexistuje oligopol s dominantní firmou. Vývoj trhu je analyzován na základě volně dostupných údajů (uveřejněné výsledky hospodaření a výroční zprávy). Celkové tržby jednotlivých maloobchodních řetězců jsou porovnávány s údaji o disponující prodejní ploše a jsou pro lepší představu zobrazeny formou grafů; v popisech jsou uvedeny i informace o jednotlivých akvizicích. Na základě tohoto vývoje jsou matematicky odvozeny předpoklady dalšího vývoje tržeb maloobchodních řetězců z metrů čtverečních prodejní plochy.
Oligopolní konkurence telefonních operátorů (včetně mezinárodního srovnání)
Procházková, Barbora ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza oligopolní konkurence na trhu mobilních telekomunikačních služeb v České republice ve srovnání se sousední zemí Německem. Tato práce popisuje chování firem na trhu telekomunikací na území České republiky i Německa a veškerých orgánu s nimi spojenými. Teoretická část práce charakterizuje a podrobně rozebírá modely oligopolu. Jeho struktury jsou přesně definovány a rozdíly mezi jednotlivými modely vysvětleny. Dále je tato část práce zaměřena na kompetence a činnosti Českého telekomunikačního úřadu i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zobrazuje tak důležité změny, ke kterým v posledních letech v rámci těchto orgánů došlo, zobrazuje, jakým směrem se trh vyvíjí a vymezuje nástroje, pomocí kterých úřady zasahují do konkurenčního prostředí daného trhu. V analytické části jsou charakterizovány konkrétní telefonní operátoři na území republiky se zaměřením na jejich rivalitu a nastíněna problematika konkurentů na území Německa, s cílem predikovat vývoj v nejbližší době. Jako zvláštní oblast jsou vymezeny virtuální operátoři, jejichž specifické tržní prostředí je definováno vzhledem k jeho specifičnosti.
Vývoj českého trhu mobilních operátorů
Urbancová, Eliška ; Svoboda, Roman (vedoucí práce) ; Severová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem trhu mobilních operátorů po roce 1990. Hlavní částí bakalářské práci je porovnání vývoje cen a druhů nabízených služeb jednotlivými operátory s přihlédnutím k postupnému zaplňování trhu dalšími novými podnikatelskými subjekty v tomto oboru. Druhá část je věnována posouzení těchto mobilních operátoru z hlediska jejich dominance na trhu s cílem formulovat objektivně podložený důkaz, zda operátoři neporušují hospodářkou soutěž. V přiložených grafech a tabulkách práce porovnává ceny tarifů v jednotlivých časových období pro samotné operátory a poskytuje jejich komparace mezi sebou.
Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu
Mendlíková, Iva ; Fibingrová, Veronika (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem práce je objasnit tvorbu ceny na nedokonale konkurenčním trhu. Práce je zaměřena na jednotlivé stupně cenové diskriminace. Práce obsahuje návrh, jak se dá využít přístupů cenové tvorby na tomto trhu pro zvýšení poptávky po službách a tím pádem i zvýšení tržeb a upevnění pozice firmy na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.