National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Production, recovery and disposal of waste and secondary production raw materials in 2018
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Production, recovery and disposal of waste and secondary production raw materials in 2016
Český statistický úřad
Evaluation of Selected Waste Management Characteristics in the Czech Republic in 2016 with a link from 2002, mainly in the form of graphs and brief analytical text.
Fulltext: Download fulltextPDF
Generation, recovery and disposal of waste for the period 2014
Český statistický úřad
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Výsledky získané statistickým šetřením jsou uvedeny v této publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Náklady kontraktování: Sběr a likvidace pevného odpadu a důsledky neefektivnosti
Zimová, Kateřina ; Janíčko, Martin (advisor) ; Potužák, Pavel (referee)
Previous literature on the question of cost savings from privatization of public services leads to rather ambiguous results. This paper offers an estimation and specification of an explanatory model of factors that produce costs in solid waste collection and disposal. The uniqueness of this model lies in its variables, which derived from various studies corresponding with solid waste collection and disposal in the United States. On one hand, the results indicate a reduction of costs due to privatization of solid waste collection. On the other hand, provision of the service by public monopoly represents a significantly more cost effective choice when compared to a private monopoly. The results suggest that the government undergo a thorough examination of market structure before it decides to contract out.
The influence of recultivation on the contaminated soil
Podracká, Eva ; Tykva, Richard ; Soudek, Petr ; Vaněk, Tomáš
Activities of soil and selected plant species were measured after collection of samples at the waste disposal of uranium ore mill. The collection was carried partly at the original disposal, partly at its recultivated part. The concentrations of selected radionuclides in the measured samples were determined and the measurement technique as well as evaluation procedure described. The main goal of this study was to evaluate the efficiency of previously made recultivation which should decrease the volume concentration of radon in air.
Smysluplnost "povinné" recyklace odpadů
Ondruška, Jakub ; Heřmanský, Pavel (advisor) ; Bolcha, Peter (referee)
Bakalářská práce se zabývá povinným tříděním komunálních odpadů, která je nařízena směrnicí Evropské komise. V práci je diskutována otázka, zda má tato regulace smysl nebo se jedná o neopodstatněný státní zásah. Analýza dále pokračuje zkoumáním ekonomických motivací zúčastněných subjektů a jejich důsledky. Součástí práce je také hospodářsko-politické doporučení pro zlepšení současného stavu odstraňování odpadu.
Optimalizace svozu tříděného odpadu
Kochánková, Věra ; Fábry, Jan (advisor) ; Pelikán, Jan (referee)
Cílem diplomové práce je ukázat, jakým způsobem probíhá nejen separace a likvidace tříděného odpadu, ale hlavně systém, jakým probíhá jeho svoz. Na optimalizaci svozu tříděného odpadu je pohlíženo z matematického hlediska. Jsou využity matematické modely a heuristiky, které vedou k vyčíslení trasy, která se bude přibližovat optimální trase sběrných vozů. Za použití reálných dat poskytnutých pražskými svozovými společnostmi je demonstrováno praktické využití optimalizace svozových tras. Součástí diplomové práce je vytvořená aplikace pro výpočet trasy pomocí heuristik.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.