National Repository of Grey Literature 441 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Circular economy in the Czech surroundings - experience of companies and the view of experts
Leová, Leona ; Rynda, Ivan (advisor) ; Milerová Prášková, Dagmar (referee)
The diploma thesis deals with the concept of circular economy (hereinafter CE) and its application in several Czech and one multinational company. On these specific examples of companies, the work shows how circularity is achieved, with all the essentials of this fact, what support for the concept is offered in the Czech Republic and, last but not least, what obstacles and problems the companies face. Along with this practical experience, opinions by theoretical experts who deal with the issue in their profession are further examined. The aim of the work was to map the matter of use of secondary raw materials and other principles of CE in both practical and theoretical spheres of knowledge, and where possible, to compare these two views. Furthermore, the work focuses on the benefits of real use of the principles of CE in the Czech conditions from an environmental point of view. In its theoretical part, it first addresses the issue of waste in general, especially from the perspective of a global problem. It presents the development, current situation and forecast of the size of waste generation, including its impacts. Furthermore, it has introduced the concept of CE, its various concepts and definitions, together with the main principles. Subsequently, it presents the real adoption of the concept by...
3A Analysis of a School Activity with an Emphasis on Project-based Education Features
Šafránková, Martina ; Rusek, Martin (advisor) ; Tóthová, Martina (referee)
The thesis focuses on a school project on the topic of waste. The project is analysed and evaluated using the 3A methodology. The emphasis in the examination and evaluation of individual activities is placed primarily on the use of project elements and compliance with the principles of project-based learning. The content of the theoretical part deals with the chapter about project-based learning and the principles of this learning. This section also discusses the advantages and disadvantages of the method. Further, the work presents an analysis of the current curricular document from the perspective of project teaching and waste. The last part of the theory describes the characteristics of methodology 3A. The practical part deals with the description, analysis, evaluation, and design of convenient alterations of project activities. The thesis also contains a draft for other activities with project elements on the topic of waste, which can be included in the existing project. KEYWORDS Project-based learning, project, methodology 3A, waste, environmental education
Proposal for the Usage of the Waste Generated in a Production Plant
Štefková, Michaela ; Pavláková Dočekalová, Marie (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
The diploma thesis focuses on the ways of waste management in an industrial enterprise and the possibilities for its improvement in terms of the waste management hierarchy. The theoretical part of the thesis deals with the sustainable development of the company, environmental management systems, as well as state environmental policy. The thesis also describes the legislative framework relating to waste management and defines the rights and obligations relating to the generation, management, manipulation and treatment, and disposal of waste. The own part of the thesis discusses the current situation in the field of waste management, which has been analysed for the purposes of work. Based on this information, a method of waste management is proposed in the last part.
Možnosti využití odpadu aglomerovaných materiálů na plošné dílce
Zbořil, Martin
The bachelor thesis deals with the utilizing of waste from the particle board to create flat parts. The problem of bonding this kind of waste depending on the type of adhesive is dealt in this thesis. The technology of gluing of waste on flat parts and their subsequent usage in the wood and furniture industry is also explained here. At the same time, the material and time demands of the components produced like that are assessed, the economic assessment. An important part of this bachelor thesis is the comparison of values of the maximum force (Fmax) on formed specimens from a particle board made by the DDL producer, which are glued with two types of adhesives. Subsequently, the detected values are compared with the specimens of veneered particle board made from the aforementioned waste.
Chování spotřebitele při nákupu v bezobalových prodejnách
Brodský, Marek
Bachelor thesis examines consumer behaviour during purchasing in non-packaging stores. It defines main factors affecting customers during purchase and also defines reasons for shopping in classic shops. The theoretical part of the work is focused on the consumer behaviour, marketing communication, packag-ing, waste and also on non-packaging stores. The practical part includes quantita-tive research in the form of survey. The survey with 434 respondents is com-posed of closed and open questions, respondents are customers of classic shops and also non-packaging stores. Based on achieved knowledge from the theoretical part and practical part of the thesis are proposed recommendations for marketing of non-packaging stores, for example more promotion through social net-works. For respondents is also important product range and quality.
Návrh designu vermikompostéru do bytu
Hosová, Tereza
Main goal of this bachelor thesis was the design of indoor worm compost. The thesis consists of two main parts, theoretical one, which is focused on waste as such, waste sorting and handling. The theoretical part also looks into composting theory, which includes for example process and conditions of composting, kinds of composting and the use of the final product. It also introduces the issues of worm composting. It explains its course and points out possible troubles. The second part of the thesis is practical one. It contains a research of the market for given products, but the main part is the design process from the first ideas to the final product.
Biologicky rozložitelné komunální odpady (katalogové číslo odpadu 20 02 01)
Čermáková, Eva
Cílem tohoto článku je zhodnocení vývoje produkce biologicky rozložitelného odpadu (katalogové číslo 20 02 01) a způsobu jeho sběru od roku 2014.
Fulltext: Download fulltextPDF
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 441 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.