National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Recyklační programy
Český ekologický ústav, Praha
Plné texty překladů zpracovaných pro řešení úkolu Recyklační programy: Výroba a recyklace hliníku, Oddělení environmentálních faktorů od hospodářského růstu, Energie z odpadů, Nebezpečný domovní odpad, Kartonové obaly, Recyklace koberců, Textilní odpady, Plenky, Odpady ze zdravotní péče, Minimalizace odpadů, Zhodnocení starého dřeva.
Výskyt dominantních zdrojů biologicky rozložitelného odpadu v ČR: Identifikace a popis zásadních původců BRO‚ trendy vývoje produkce a možnosti alternativního využívání a odstraňování
Dekont Solid, spol. s r.o., Rudná u Prahy ; Vajík, Karel ; Žilcová, Julie ; Lindtner, Ján ; Císařová, Alexandra ; Vravníková, Lada ; Pípal, Vlastislav ; Váňa, Jaroslav ; Novák, Pavel
Vymezení bioodpadů z domácností. Motivace k oddělenému sběru bioodpadu. Kvalitativní aspekty bioodpadů z hlediska zpracování. Zahraniční zkušenosti se sběrem bioodpadů z domácností. Systémy odděleného sběru bioodpadů v ČR - metodika průzkumu situace a výsledky průzkumu systémů odděleného sběru bioodpadů v ČR. Alternativní technologie nakládání s bioodpady kromě kompostování. Příprava odděleného sběru bioodpadů na vybraném sídlišti v Jindřichově Hradci.
Výskyt dominantních zdrojů biologicky rozložitelného odpadu v ČR: Identifikace a popis zásadních původců BRO‚ trendy vývoje produkce a možnosti alternativního využívání a odstraňování
Dekont Solid, spol. s r.o., Rudná u Prahy ; Žilcová, Julie ; Lindtner, Ján ; Baťová, Vlasta ; Pípal, Vlastislav ; Dvořák, Milan ; Váňa, Jaroslav ; Novák, Pavel
Odhad produkce biologicky rozložitelných odpadů v ČR. Ověření složení bioodpadů z odděleného sběru v sídlištní zástavbě. Výsledky analýz odděleně shromážděných bioodpadů. Vyhodnocení možností nakládání s odděleně shromážděnými odpady ze sídlištní zástavby.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Stanovení skladby komunálních odpadů
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Na základě předem stanovené metodiky byly prováděny analýzy a sledována skladba domovního a jemu podobného odpadu, objemného odpadu, odděleně sbíraných využitelných složek (včetně obalového odpadu) a nebezpečných složek. Analyzovány byly další fyzikální a chemické charakteristiky směsného domovního odpadu (vlhkost, výhřevnost, obsahy vybraných prvků). Výsledky analýz byly zobecněny do soustavy standardních ukazatelů pro vybrané typy obytné městské a venkovské zástavby.
Materiálové toky a nakládání s odpady: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s zvyšováni jejich materiálového a energetického využití
DEKONT INTERNATIONAL s.r.o., Brno-Královo Pole ; Zhytsova, Julia ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří
Cíle projektu výzkumu jsou stanoveny na základě zhodnocení stávajícího stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a v souladu s požadavky nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, Realizačního programu pro biologicky rozložitelné odpady (BRO). Obecně se jedná zejména o snížení množství BRO ukládaných na skládky, zefektivnění a zintenzivnění jejich využívání ve smyslu trvale udržitelného rozvoje společnosti a vytváření sítě regionálních zařízení pro nakládání s BRO. Zpráva shrnuje práce provedené v roce 2005: Návrh "Strategie ČR pro nakládání s BRO", "Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR", "Zhodnocení regionálních systémů nakládání s BRO ve státech EU".
Materiálové toky a nakládání s odpady - Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s zvyšováni jejich materiálového a energetického využití
DEKONT INTERNATIONAL s.r.o., Brno-Královo Pole ; Zhytsova, Julia ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří
Zpráva shrnuje práce provedené v roce 2006. Jedná se o návrh "Strategie ČR pro nakládání s BRO", který přímo vychází z požadavku Směrnice ES o skládkování na jednotlivé členské státy EU. Tato etapa výzkumného úkolu byla ukončena v roce 2006. Další částí úkolu byla "Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR" a "Zhodnocení regionálních systémů nakládání s BRO ve státech EU". Řešení těchto etap je popsáno v dokumentu "Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR a v zemích EU". Tato část úkolu se zabývá identifikací a posouzením účinnosti stávajících systémů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady včetně jejich efektivity, kvality, investičních a provozních nároků v ČR a v některých zemích EU. Jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé technologie pro nakládání s BRO z pohledu technického, ekonomického a vlivů na životní prostředí. Na závěr jsou jednotlivé technologie srovnány podle určených technických, ekonomických a environmentálních kritérií. Tyto etapy úkolu byly rovněž ukončeny v roce 2006. Zpráva dále obsahuje rozpracovanou verzi IV. fáze výzkumného úkolu - "Návrh modelového regionálního systému nakládání s BRO". Pro tento účel byla zpracovatelem vytipována lokalita okresu Vyškov, který z hlediska svozu komunálních odpadů tvoří ucelený celek. Záměrem je navrhnout životaschopný projekt, který by měl šanci na realizaci. Tato část úkolu bude zpracována formou Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a výnosů.
Materiálové toky a nakládání s odpady - Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s zvyšováni jejich materiálového a energetického využití
DEKONT INTERNATIONAL s.r.o., Brno-Královo Pole ; Zhytsova, Julia ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří
Zpráva stručně shrnuje práce provedené na výzkumném úkolu za celou dobu jeho trvání a podrobněji uvádí práce provedené v roce 2007. Jedná se především o IV. fázi výzkumného úkolu - "Návrh modelového regionálního systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO)". Pro tento účel byla zpracovatelem vytipována lokalita okresu Vyškov, který z hlediska svozu komunálních odpadů tvoří ucelený celek. Byl navržen projekt, který by měl mít šanci na realizaci. Tato část výzkumného úkolu byla zpracována formou Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a výnosů. Ve studii proveditelnosti byl rozpracován projekt technologie pro nakládání s BRO. Uvažují se dvě varianty technologie, a to bioplynová stanice nebo kompostárna. Byla hodnocena i možnost odděleného sběru BRKO, včetně logistického systému svozu v dané lokalitě. Současně byla v rámci této fáze připravena "Metodika zjišťování podkladových údajů pro projekt zavedení separovaného sběru BRKO v obcích a vybudování navazujících technologií", která má obcím napomoci připravit pro jejich případné studie konzistentní podkladová data. V rámci již ukončené II. fáze úkolu - "Identifikace a posouzení efektivnosti systémů nakládání s BRO v ČR" byl zpracován webový portál na podporu nakládání s bioodpady. Zdrojové kódy portálu jsou součástí výstupu tohoto projektu. V rámci V. fáze "Zpracování podkladů pro strategii implementace připravované směrnice ES o biologicky rozložitelných odpadech", byl zadán a zpracován náhradní úkol "Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v ČR pro zabezpečení plnění cílů Směrnice Rady 1999/31 ES z 26. dubna 1999 o skládkách odpadů", který je rovněž výstupem. Obsahem je rovněž Strategie ČR pro nakládání s BRO, která je základní koncepční dokument pro nakládání s BRO v ČR.
Zacházení s komunálním odpadem v západočeském regionu: Množství a složení TKO
Interprojekt, Praha ; Panenka, Jiří
Množství a složení TKO v okresech západočeského regionu zahrnuje tyto údaje: počet obyvatel podle obcí, podle velikosti měst, celkové a využitelné množství TKO podle obcí, velikosti měst a svozových organizací, složení TKO podle okresů.
Zacházení s komunálním odpadem v západočeském regionu: Návrh a možnosti zacházení s tuhými odpady v Západočeském regionu
Interprojekt, Praha ; Skarpíšek, Petr
Studie předkládá: zásady pro hospodaření s tuhými odpady, základní údaje v západočeském regionu, množství a složení TKO, návrh možných zpracovatelských kapacit s ohledem na celkovou produkci TKO, volbu technologických postupů, možnosti ¨recyklace v odbytu druhotných surovin z TKO, nebezpečné odpady v TKO, zacházení s kaly, průmyslové odpady, vazby na okolní regiony, navrhovaná opatření.
Zacházení s komunálním odpadem v západočeském regionu: Územní podmínky pro skládkování odpadů. Západočeská oblast
Terplan, Praha ; Interprojekt, Praha ; Kadlec, Zdeněk
Analýza území z hlediska skládkování odpadů hodnotí: charakteristiku území z urbanistického hlediska, geomorfologické podmínky, klimatické podmínky, geologické a hydrogeologické podmínky, problematiku ukládání odpadů do prostor po těžbě nerostných surovin, vodohospodářské podmínky, podmínky ochrany přírody, podmínky rekreace, podmínky lesního hospodářství a myslivosti, podmínky zemědělské výroby, dopravní podmínky a energetické sítě.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.