Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.10 vteřin. 
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.
Podpora čtenářské pregramotnosti v přípravných třídách
Kolibíková, Eva ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Tématem této diplomové práce je podpora čtenářské pregramotnosti v přípravných třídách. V teoretické části je nejprve diskutována gramotnost obecně, čtenářská gramotnost jako její klíčová doména a pregramotnost, coby příprava k získávání vlastních znalostí. Je zde vymezena úloha rodiny a předškolního zařízení v její podpoře. Dále se zabývá přípravnými třídami, školní zralostí dítěte předškolního věku a odkladem povinné školní docházky, jakožto ukazatelem pro přijetí do přípravných tříd. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem podporují pedagogové čtenářskou pregramotnost v přípravných třídách. Data byla získána polostrukturovanými rozhovory s učiteli přípravných tříd školního roku 2017/2018. Výzkumné otázky byly zaměřené na populaci přípravných tříd, na metody a postupy učitelů vedoucí k podpoře čtenářské pregramotnosti, na spolupráci s dalšími odborníky a organizacemi podporující čtenářskou pregramotnost a na pomůcky, které při výuce používají. Ze zkušeností učitelek daných přípravných tříd vyplývá, že se respondentky o čtenářskou pregramotnost zajímají a v problematice se orientují. Ve výuce jsou iniciativní a čtenářské pregramotnosti přikládají velkou váhu, považují ji zejména za důležitou pro úspěšné pokračování svých žáků ve vzdělávání a školní docházce. V rozhovorech vyjmenovaly...
Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol
Přikrylová, Zuzana ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kopečný, Petr (oponent) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Analýza narušené komunikační schopnosti u dětí při zápisu do běžných základních škol ABSTRAKT: Rigorózní práce analyzuje a vyhodnocuje povědomí pracovníků (logopedů, pedagogů na běžných základních školách a pracovníků pedagogicko - psychologických poraden) o problematice narušené komunikační schopnosti u dětí při zápise k povinné školní docházce. Práce je členěna na dvě části. První část je teoretická a zahrnuje zpracování odborné literatury v oboru pedagogiky a speciální pedagogiky. Druhá část je empirická. Orientuje se na rozbor a evaluaci dotazníkového šetření se zaměřením na děti při zápise k povinné školní docházce. Analyzuje nejčastější narušenou komunikační schopnost u dětí a další rizikové oblasti, které se u zápisu nejčastěji objevují. KLÍČOVÁ SLOVA: Odklad povinné školní docházky, dítě v předškolním věku, zápis k povinné školní docházce, školní zralost, složky školní zralosti
Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky
Svobodová, Zuzana ; Greger, David (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent) ; Rašková, Miluše (oponent)
Disertační práce popisuje rozhodovací proces rodičů o odložení povinné školní docházky nebo jejím zahájení v termínu. Kvalitativní výzkum je založený na celkem 41 polostrukturovaných rozhovorech s rodiči a dvou ohniskových skupinách doplněných o pozorování a následné rozhovory s rodiči a učiteli. Výzkumným cílem práce bylo osvětlit pozadí vysokého počtu odkladů v České republice, kde každoročně nastupuje do první třídy cca 20 % dětí o rok později. Práce přináší rovněž pohled na toto téma v komparativní perspektivě a analyzuje zahajování povinné školní docházky ve vybraných evropských zemích. Výsledky výzkumu prezentované ve formě zakotvené teorie dokládají, že rozhodnutí rodičů vychází především z potřeb rodiny a to zejména z potřeby být dobrý rodičem. Rozhodování je ovlivňováno také postojem, jaký rodiče k odkladu zastávají a který má také vliv na to, jakou váhu přikládají další faktorům rozhodovacího procesu jako je například školní zralost a jednotlivé oblasti školní připravenosti či měsíc narození dítěte. V průběhu rozhodovacího procesu hraje důležitou roli i zkušenost rodičů u zápisu do první třídy. Z realizovaného šetření vyplynulo, že rozhodovací proces rodičů v mnohém neodpovídá teorii racionální volby, což je tématem závěrečné diskuze disertační práce. KLÍČOVÁ SLOVA odklad povinné školní...
Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky
Stejskalová, Marta ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Hladký, Jaromír (oponent)
NÁZEV: Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky AUTOR: Marta Stejskalová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Spolupráce mateřských škol a poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky je velmi důležitá. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti povinnou školní docházku odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z teoretických východisek a obecné charakteristiky předškolního vzdělávání, poradenských zařízení, ze zkušeností ředitelek MŠ v oblasti odkladu povinné školní docházky. Opírá se o právní vymezení předškolního vzdělávání a poradenských zařízení. Cílem praktické části bakalářské práce bylo v rámci kvantitativního výzkumného šetření posoudit problematiku spolupráce mezi mateřskou školou, odborným školským poradenským pracovištěm, rodiči a největší problémy z tohoto vyplývající pro ředitelky mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA: mateřská škola, školská poradenská zařízení, právní předpisy, diagnostika školní zralosti, odklad...
Připravenost dětí na vstup do školy v regionu Český Brod
Stejskalová, Tereza ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti dětí na vstup do školy v regionu Český Brod. V současnosti přetrvává vysoký počet dětí s odkladem povinné školní docházky, což se vláda rozhodla řešit zavedením povinného předškolního ročníku. Se zavedením rámcových vzdělávacích programů si školy začaly tvořit vlastní školní vzdělávací programy. Základy, s nimiž vstupují děti do základní školy, se více rozrůznily. Cílem práce je stanovení oblastí, ve kterých mělo během zápisů do prvních tříd v regionu Český Brod nejvíce dětí problémy. Připravenost dětí na vstup do školy je zkoumána také z pohledu rodičů a pedagogů a pohledy jsou konfrontovány. Výzkum kombinuje tři metody - pozorování, dotazník a případovou studii. Pro šetření během zápisu byla zvolena metoda pozorování. Na základě teorie byly stanoveny pozorované oblasti, posuzované podle zvolených kritérií. Pohled rodičů a pedagogů byl zkoumán dotazníkovým šetřením. Oblasti, ve kterých mělo nejvíce dětí během zápisů do prvních tříd potíže, byly grafomotorika a vývoj řeči. Tento názor sdílí i rodiče a učitelé. Ti navíc zmiňují nedostatečnou délku udržení pozornosti dětí. Práce se tímto zamýšlí, v čem by mohly být výstupy předškolního a základního vzdělávání více provázané. KLÍČOVÁ SLOVA  školní připravenost  školní zralost  předškolní výchova...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.