Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Náhrada elektromechanických ochran v TNS Vraňany
Čechová, Karolína ; Šiler, Michal (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Rekonstrukce trakční napájecí stanice Vraňany zahrnuje v současné době pouze výměnu stávajících výkonových transformátorů za nové. Hlavním důvodem pro výměnu transformátorů je překročení doby jejich projektované životnosti. Podle požadavků investora se v rámci projektu uvažuje pouze výměna transformátorů, ale už není zahrnutý nový systém chránění. Přitom právě bezporuchový provoz výkonových transformátorů úzce souvisí se zajištěním spolehlivé dodávky elektrické energie. Hlavním cílem této práce je navrhnout nový systém chránění pro výkonové transformátory, jenž nahradí ten stávající. V rámci teoretické části je popsán aktuální stav napájecí stanice, porovnána změna zkratových poměrů po instalaci nových transformátorů. Dále je provedena kontrola přístrojových transformátorů proudu, zda vyhovují požadavkům na nový systém chránění. Praktická část je zaměřena na výběr ochranného terminálu, výpočet primárního nastavení ochranných funkcí a následně provedení jejich sekundárních testů. Na závěr je vyhodnocena ekonomická náročnost celého investičního záměru.
Právní ochrana před nezákonnou nečinností ve veřejné správě
Hansel, Nona ; Mikule, Vladimír (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo komplexně rozebrat problematiku právní úpravy ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů. Nejdříve jsem popsala instituty, jejichž smyslem je nečinnosti předcházet, věnovala jsem se proto právní úpravě lhůt, devolucí, fikcí, ohlašovacích režimů a hlavně úpravě obsažené ve správním řádu. Právě úprava ve správním řádu vyvolala u odborné veřejnosti spoustu otázek, které jsou díky Nejvyššímu správnímu soudu už zodpovězeny a postup podle správního řádu již plynule navazuje na ochranu poskytovanou ve správním soudnictví. Do systému ochrany proti nečinnosti spadá i úprava odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci způsobenou nesprávným úředním postupem, jejímž smyslem však není nečinnosti předcházet, ale nahrazovat nepříznivé důsledky, které způsobila. Zákonodárce uzavřel celý tento komplex tím, že od roku 2006 je možné poskytovat poškozeným zadostiučinění za vytrpěnou nemajetkovou újmu a to nezávisle na vzniku škody. Ve stávající právní úpravě je možné najít pozitivní prvky, jako například přesné stanovení lhůt pro vydání rozhodnutí, zakotvení základních zásad činnosti správních orgánů či již zmíněné poskytování zadostiučinění. Úprava má ale také své nedostatky. Jelikož základní předpisy správního práva nebyly přijímány v časové souvislosti, pochybovalo se o návaznosti...
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,...
Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva
Katolická, Zuzana ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň znalostí žáků druhého stupně základních škol z ochrany obyvatelstva. Metody: Pro zjištění znalostí žáků byl vytvořen elektronický vědomostní test obsahující celkem 23 otázek. Vědomostní test byl poslán vedoucím pracovníkům základních škol, sportovních a volnočasových organizací s prosbou o sdílení mezi své svěřence. Cílovou skupinu tvořili žáci druhého stupně ZŠ. Celkem se výzkumu zúčastnilo 458 respondentů. Data byla zpracována a graficky interpretovány pomocí programu Tabulky Google. Výsledky: Žáci druhého stupně základní školy prokázali v celkovém hodnocení 68% znalost problematiky ochrany obyvatelstva. Nejvíce znalostí mají děti o oblasti zdravotní výchovy. Nejnižší úroveň prokázali v oblasti dopravní výchovy. Mezi znalostmi dívek a chlapců nejsou výrazné rozdíly. Klíčová slova: analýza, znalost, žáci, ochrana, obyvatelé
Přežívání kuřat čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v zemědělské krajině
Kubelka, Vojtěch ; Šálek, Miroslav (vedoucí práce) ; Cepák, Jaroslav (oponent)
Variabilita ve velikosti vajec v rámci ptačího druhu odráží rozdílné investice do rozmnožování a vedle vnitřních omezení a kvalit konkrétních samic může být ovlivňována i faktory vnějšího prostředí. Velikost vejce navíc do značné míry předurčuje osud vylíhlého mláděte. Porozumění faktorům ovlivňujícím přežívání mláďat prekociálních ptáků je klíčové nejen z hlediska lepšího pochopení rozmanitosti životních strategií, ale i pro efektivní ochranu ohrožených druhů. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je vhodným modelovým druhem pro studium vlivu klimatických proměnných na velikost vajec, stejně jako zkoumání faktorů ovlivňujících přežívání kuřat. V období 1988-2014 během 13 hnízdních sezón byla na Českobudějovicku změřena vejce v 714 hnízdech čejky chocholaté a v letech 2013-2014 byla sledována kondice, růst a přežívání 293 čejčích kuřat ze 100 rodinek na 37 lokalitách. Množství srážek v březnu pozitivně ovlivňuje velikost vajec v průběhu celé sezóny. Mrazivé březnové teploty mají na velikost vajec snesených v březnu negativní vliv. S vyšším srážkovým úhrnem v březnu roste velikost březnových vajec a zároveň má úbytek průměrné velikosti vajec v sezóně větší sklon. Tento úbytek je zvýšen i menšími srážkami v dubnu. Vliv biotopu není významný. Hmotnost i kondice vylíhlých kuřat pozitivně koreluje s...
Česká inspekce životního prostředí
Klemperová, Hana ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl představení České inspekce životního prostředí jako orgánu státní správy provádějící dozor v oblasti ochrany životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla založena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Postupně byla její působnost rozšířena i do dalších oblastí ochrany životního prostředí. Česká inspekce životní prostředí plní ve společnosti nezastupitelnou funkci a snahou této práce je specifikovat činnost České inspekce životního prostředí, její právní úpravu, ale také srovnání s jinými inspekčními orgány.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví
Černá, Eliška ; Vajčner, Jiří (vedoucí práce) ; Veselá, Martina (oponent)
Práce se bude zabývat 18 lety fungování Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví (Global Strategy for Representativ, Balanced and Credible World Heritage List), která má zajistit zachování rozmanitosti statků zapsaných na Seznam světového dědictví. Po 22 letech od podepsání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví bylo poukázáno organizací ICOMOS na přezastoupenost statků kulturního dědictví na úkor statků přírodních a smíšených, také bylo poukázáno na přezastoupenost statků v rozvinutých státech na úkor rozvojových zemí. Globální strategie se snaží o větší rozmanitost Seznamu tak, aby na něm byly ve vyváženém měřítku zastoupeny všechny statky z celého světa. Výsledkem práce bude zhodnocení, jak se Globální strategii daří aplikovat, kam se za 18 let působení posunula a zda celkově plní účel, se kterým byla přijímána. Klíčová slova Globální strategie, Úmluva o ochraně světového dědictví, Seznam světového dědictví, statek, ochrana
Společenstvo motýlů (Lepidoptera) lesního komplexu Loučany u Klatov
Rendlová, Veronika ; Heřman, Petr (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Tato práce se zabývá zhodnocením druhového spektra tzv. velkých denních a nočních motýlů (Macrolepidoptera) na lokalitě Loučany nacházející se v šumavském předhůří. Na vytýčeném transektu a několika dalších stanovištích v rámci této lokality probíhal od dubna do listopadu 2015 monitoring motýlí fauny, zahrnující různé metody odchytů. Na základě těchto a dalších získaných dat (ze sezóny 2013 a v menší míře z 80. a 90. let 20. století) byl vyhotoven soupis veškerých zjištěných druhů zdejší motýlí fauny. Na lokalitě Loučany bylo zjištěno celkem 205 druhů motýlů náležících do 16 různých čeledí. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří bělásek ovocný (Aporia crataegi), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), p. fialkový (Boloria euphrosyne), batolec duhový (Apatura iris), píďalka černobílá (Thera britannica) a p. kohoutková (Perizoma affinitata). Během výzkumu byly zaznamenávány také parametry prostředí v místech odchytů a s pomocí odborné literatury vyhodnocovány biotopové preference jednotlivých druhů. Celkem 186 druhů (90,7 % zjištěného množství) vykazuje určitou vazbu na lesní stanoviště. Na podporu diverzity společenstva motýlů lokality Loučany je třeba přistoupit k takovému lesnickému managementu, který bude udržovat rozvolněný charakter porostu a podporovat mozaikovitost ploch. Klíčová slova:...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.