Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
LOCKSS: Distributed Digital Preservation Networks
Leroy, Anthony
Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. V tomto příspěvku probereme zásadní požadavky na ideální řešení digitální ochrany založené na posouzení rizik. Dále ukážeme, jak může open source technologie LOCKSS pomoci knihovnám vybudovat robustní distribuovanou digitální síť pro dlouhodobou archivaci a trvalou dostupnost vědeckých výstupů. Nakonec představíme detailněji jednu ze stávajících sítí LOCKSS – síť SAFE – jako konkrétní případovou studii.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zálohování dat a datová úložiště
Budz, Patrik ; Kováč, Filip (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska týkající se této problematiky, konkrétně se jedná o analýzu zálohování a analýzu nosičů sloužících k zálohování a archivaci. Druhá část se věnuje rozboru současného stavu zálohování ve zvolené společnosti. K syntéze dochází v následujících kapitolách, kde na základě získaných poznatků je navrženo několik způsobů řešení současného stavu zálohování ve firmě. Poslední kapitola - diskuse, obsahuje zhodnocení výsledků a určení konkrétního řešení.
Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře
Pecl, David ; Dvořák, Jan (oponent) ; Frolka, Jakub (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a útoků na zařízení s OS Android. Popisuje riziko, kterému je vystaven uživatel mobilního zařízení a dopad na bezpečnost zařízení, uživatele a dat, která jsou v zařízení obsažena. U každé hrozby i útoku je zmíněn způsob, jakým může být zařízení kompromitováno. Hrozby i útoky jsou ohodnoceny pomocí systému CVSS. Dále se věnuje problematice aktualizací na Androidu. V poslední části jsou popsány aplikace, které mohou být použity především ve firemním prostředí pro správu a zabezpečení mobilních zařízení s Androidem. Jsou zde popsány funkce těchto aplikací a proti jakým hrozbám nebo útokům poskytují ochranu. Dále jsou zde uvedeny příklady takových aplikací. V rámci práce je vytvořena laboratorní úloha pro demonstraci systémů pro správu mobilních zařízení, které se používají ve firemní sféře, a učební text formou prezentace jak pro přednášení, tak pro samostudium.
Systém řízení kvality ve vybraném podniku se zaměřením na informační systémy
PAVLÍKOVÁ, Lucie
Diplomová práce je zaměřena na systém managementu kvality. Cílem práce je analyzovat současný systém managementu kvality a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření, která zvýší bezpečnost a ochranu dat ve vybraném podniku. Vybraným podnikem je společnost poskytující komplexní služby v oblasti geodézie, fotogrammetrie, geoinformačních systémů a katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická práce je zaměřena na definování klíčových pojmů z oblasti managementu kvality a informačních systémů. Praktická část se skládá ze čtyř částí, kterými jsou charakteristika podniku, analýza současné situace managementu kvality, podmínky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v závěru návrhy na zvýšení a ochranu dat. Návrhy jsou zaměřeny na podmínky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace pro praktickou část byly získány analýzou dokumentů a polostrukturovaným rozhovorem s vedením společnosti.
Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je podat účastníkům konference praktický náhled na přizpůsobení vnitřních norem výzkumných institucí požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů. S ohledem na skutečnost, že Nařízení vstoupí v účinnost šest měsíců po konání konference, lze očekávat, že otázka přenastavení vnitřních procesů a pravidel bude pro účastníky konference mimořádně aktuální. S ohledem na časový limit bude příspěvek zaměřen výhradně na problematiku výzkumných dat. Důraz bude kladen zejména na práva výzkumných subjektů a titulu veřejného zájmu na zpracování osobních údajů za účelem výzkumu.
Plný text: Fulltext_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Koscik_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Koscik - Stáhnout plný textMP4
Sociální sítě jako součást života mladé generace
PĚKNICOVÁ, Barbora
Tato práce se zabývá sociálními sítěmi a tím, jak je využívají mladiství ve svém běžném životě. Hlavním cílem práce je identifikovat silné a slabé stránky komunikace na sociálních sítích z pohledu jejich uživatelů. Prvním dílčím cílem je zmapovat faktory ovlivňující užívání sociálních sítí. Druhým dílčím cílem je zjistit, jak uživatelé sociálních sítí vnímají potřebu ochrany svého soukromí. V teoretické části je vymezen pojem sociální síť, popsány funkce sociálních sítí a také jednotlivé typy. Dále je popsána samotná komunikace na sociálních sítích a její pozitiva a negativa. V další části se zabývám riziky, která jsou spojena s užíváním těchto sítí a také preventivními programy, které u nás existují. Popsána je také možnost ochrany dat a soukromí. Jelikož je práce zaměřená na mladistvé, je zde popsáno vývojové období adolescence. Praktická část práce popisuje samotný výzkum cíle a hypotézy, metodologii a vlastní výsledky. Ke zjišťování informací byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování a technika dotazníku. Výběrový soubor tvořili studenti středních škol, konkrétně Střední zdravotnické školy v Táboře a Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře. Výsledky výzkumu ukázaly, že 98,5 % respondentů sociální sítě využívá. Průměrný věk respondentů byl 18 let. Nejčastěji tyto sítě využívají z důvodu kontaktu s přáteli a k získání informací. Jako silnou stránku komunikace vidí to, že přes ně lze rychle a téměř bezplatně komunikovat a také to, že lze komunikovat se vzdálenými přáteli. Naopak jako slabou stránku vidí šikanu, kyberšikanu a snadné zneužití. Anonymitu na sociálních sítích vidí většina pozitivně, čímž se potvrdila i hypotéza. Ve většině případů si také uživatelé snaží chránit své soukromí. Výsledky mohou sloužit jako studijní materiál nebo jako podklad k prevenci rizik užívání sociálních sítí.
Zálohování dat a datová úložiště
Trebulová, Debora ; Šimkovic, Peter (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zameriava na spôsoby zálohovania dát a ich praktické využitie pri konkrétnom návrhu pre spoločnosť Transroute Group s.r.o.. Na úvod sú predstavené teoretické poznatky ohľadne tejto problematiky. Ďalšia časť práce sa venuje analýze súčasného stavu zálohovania v spoločnosti. Po tejto časti nasleduje kapitola, kde sú predstavené viaceré varianty riešenia s ich finančným zhodnotením. Záverečnú časť tvorí výber konkrétneho riešenia a časový odhad jeho implementácie.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Charvát, Daniel ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Očenášek, Vladimír (oponent)
Cílem bakalářské práce je charakterizování jednotlivých typů digitální stopy. Dále představit metody ochrany osobních dat. Dílčím cílem je srovnání nástrojů k ochraně dat, a zjistit, zda lze naši digitální stopu odstranit. Pokud ne, navrhnout vhodné řešení ochrany dat pro běžného uživatele. Na začátku je řečeno, co je pojem digitální stopa a na jaké druhy se dělí. Následně jsou popsány rizika zneužití digitálních stop. V dalších kapitolách je rozebíráno její hlídání a poté možnosti její minimalizace. V praktické části, která navazuje na kapitolu mi-nimalizace, jsou porovnávány nástroje na ochranu soukromí.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Větrovský, Jiří ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Očenášek, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice digitálních stop, do jaké míry je dokáže uživatel kontrolovat a chránit tak své soukromí pomocí volně dostupných nástrojů. V první části práce je pojem digitální stopy analyzován s různých úhlů pohledu a jsou vysvětlena rizika spojená s jejich vznikem. Je také objasněno, jak lze zjistit rozsah digitální stopy a možnosti její správy. Dále jsou analyzovány nástroje poskytující ochranu před sledováním, software pro zajištění anonymity v prostředí internetu a techniky pro případné odstranění již vzniklé stopy. Praktická část práce se věnuje výběru vhodných nástrojů z předchozí kapitoly a jejich vzájemnému porovnání pro účely zjištění, do jaké míry si uživatel dokáže chránit své soukromí a předejít případným rizikům. Z analýzy výsledků porovnávání jsou formulovány závěry práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.