National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Effect of seed treatment on the germination of different provenances of Dodonaea angustifolia; a recommendation for degraded land restoration through direct seeding
Petrovičová, Lucia
In Jara Jinesa nursery site in Ethiopia near Awassa city an experiment on germination rates of Dodonaea angustifolia was realized in 2015. To examine this rate, three different provenaces were evaluated for four different seed treatment methods and compared with control sample of untreated seeds. Hot water treatment at both time intervals prove significantly positive effect on seed germination. After this treatment seeds germination rate reached from 70 to 100 %. The positive effect of seeds soaking in cold water has not been recorded, in some cases even reduced germination over any untreated seed. Within 3 to 6 days of sowing, especially in warm water treated seeds, the number of germinated seeds increases steeply. The impact of provenance is evident especially in the various time span optimization, since each provenance is adapted to specific environmental conditions. Treating seeds with warm water before sowing increased the uniformity of seedlings, thereby increased the quality of seed production without significant technological equipment and financial costs
Obnova poškodenej krajiny po ťažbe kameňa
Die, Tibor
Bachelor thesis is focused on landscape restoration in abandoned qarry Rieka Kraľovany II. where the mining activity was provided in the years 1967 - 2015, in two time periods. Attention is paid on characteristic of the region, history of Rieka quarry and natural succesion after finishing mining activities. Description of the main changes of landscape due to stone mining is based on comparison of historic and present maps, and also from legwork. The legwork was carried out in two phases and describes in detail the growth of vegetation in two sections of quarry. Thanks to these informations there is explained the use of different methods of reclamation as well as the selection of the best one and also a probable future development and land use of the area.
Využití přirozené sukcese v rekultivacích =: The Use of Natural Succession in Reclamation /
Botková, Kamila
This dissertation deals with the use of natural succession in reclamation practice in landscape restoration after surface mining of raw materials. In the context of landscape engineering, this is a complex issue which was generally addressed at three levels: ecological, technical and practical. The thesis is conceived as a set of own scientific publications, which are presented in a broader context and their conclusions generalized for the needs of possible use in practice. At the ecological level, the natural or controlled succession is an appropriate means of restoration at most habitats. The practical use is limited mainly by legislation on protection of agricultural land fund and land intended for the fulfilment of forest functions, demands and expectations of owners of land affected by mining, and also by ensuring long-term management of areas resulting from natural succession.
Možnosti obnovy těžební krajiny Podkrušnohoří
Kurešová, Adéla
The following diploma thesis explores the landscape of mining affected Bílina region. The main purpose of this thesis is to evaluate the landscape in total. To compare the history facts with the current reality. To clarify what are the possibilities of mining areas. What legal and legislative principles provide the restoration of landscape. And then what are the possibilities of recultivation and their division into categories. After rating and evaluation of landscape to proceed to design a reminder of memory traces in the landscape and suggest its possible use.
Hydrological and soil erosion control importance of non-productive habitats in coal post-mining landscape restoration
Korol, Daniel ; Hendrychová, Markéta (advisor) ; Kovář, Martin (referee)
The present thesis deals with the issue of a literature review of surface mining in Most and its surroundings. It focuses on changes in the area due to surface mining, and describes their remedy in several ways. Emphasis is on water treatment and other affected constituents in nature. It also deals with describing a detailed definition of the area and non-productive habitat. The following section contains a methodology for field measurement - infiltration attempt made by a single-cylinder, during which found the average hydraulic conductivity of forests, meadows, successions and ruderals. The experiment was conducted at the lignite quarry dumps Czechoslovak army, Ležáky and Vršany.
Návrh praktických opatření pro rekonstrukci krajiny. Sedlčansko II
Krátká, Lenka
Vymezení řešeného území: k.ú.: Nechvalice, Chválov, Mokřany, Bratříkovice, Ředice, Libčice, Bratřejov, Křemence, Počepice, Skuhrov, Rovina, Kamenice, Nedrahovické Podhájí, Nedrahovice, Bor, Radeč, Jesenice, Divišovice, Bolechovice II, Vysoká u Kosovy Hory I, Vysoká u Kosovy Hory II, Kosova Hora, Doubravice, Okříkov, Sedlčany, Sestrouň, Štětkovice, Prosenická Lhota, Luhy, Suchdol, Příčovy, Kňovice, Osečany, Velběhy, Radíč, Nalžovice, Nalžovické Podhradí, Křepenice.Navrhovaná opatření nezahrnují opatření v lesních porostech. Analytická část: popis a charakteristika řešeného území, orientační botanický průzkum vybraných lokalit, srovnání s historickými podklady, realizovaná technická opatření v krajině. Návrhová část: zakládání a obnova porostních struktur, mezí a remízků, obnova původních koryt vodních toků a revitalizace stávající vodopisné sítě, obnova a návrh vodních nádrží, obnova mokřadních ekosystémů, zakládání prvků protierozní ochrany, zakládání a obnova prvků s retenčními vlastnostmi, stabilizace a obnova vsakovacích ploch.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických).
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Soubor opatření k realizaci naučně-rekreačního využití Hornojiřetínské výsypky a její okolí
R-PRINCIP Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Pixová, Kateřina ; Šímová, Petra ; Svoboda, Ivan ; Sixta, Jan ; Vojnar, Jiří ; Linhart, Josef ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Přikryl, Ivo ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Sklenička, Petr
Vymezení území (Hornojiřetínská výsypka - vznik a základní charakteristiky). Historický vývoj území Hornojiřetínské výsypky. Cíle a předpokládané přínosy souboru opatření, metody. Zóny Hornojiřetínské výsypky: zóna zvýšeného návštěvnického zájmu A1, zóny návštěvnického zájmu A2 až A6, zóny zvýšeného zájmu ochrany přírody B1 a B2, zóny zájmu ochrany přírody B3 a B4. U jednotlivých zón je uvedena obecná charakteristika, vegetace, fauna, navržená prioritní funkce zóny, stávající negativní vlivy, návrh opatření a náklady na realizaci opatření.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.