Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nucené zrušení obchodní korporace v českém právu
Řeháková, Michaela ; Tomášek, Petr (oponent)
Nucené zrušení obchodní korporace v českém právu Abstrakt Zrušení obchodní korporace je první z více fází vedoucích k ukončení její existence, tedy k zániku. Jedná se o okamžik, kterým obchodní korporace typicky vstupuje do fáze likvidace, jejímž účelem je vypořádání majetku a závazků této osoby v právním smyslu, a jejímž vyvrcholením je právě okamžik zániku korporace. Fáze likvidace však nutně nastat nemusí, a to např. v případě, kdy dochází k přeměně nebo v případě sankčního zrušení tzv. neaktivní obchodní korporace. Obchodní korporace může být zrušena rozhodnutím jejich členů nebo nejvyššího orgánu, ex lege nebo rozhodnutím soudu. Zrušení soudním rozhodnutím představuje nejzávažnější zásah do práv zrušované korporace, ale i dalších osob, proto k němu musí být přistupováno zdrženlivě, což ostatně vyplývá i z judikatury Ústavního soudu a judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Právní úprava zrušovacích důvodů proto odpovídá nedostatku základních definičních znaků, které obchodní korporace v obecné rovině vykazují. Pro účely zrušení jsou přitom podstatné zejm. affectio societatis, účel existence a předmět činnosti v souvislosti s existencí majetku, vnitřní organizační struktura (tj. zejm. obligatorní orgány korporace) a osobní složka. Důležité ale je i plnění povinností administrativního charakteru....
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami. Hlavní částí práce je najít příčiny nepříznivého stavu a navrhnout možná řešení pro zlepšení situace. Zdrojem výkazy informací budou účetní (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) poskytnuté vybranou obchodní korporací.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Jedlička, Jiří ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických osob. Na základě vstupních dat je určena výše daně z příjmů pro tyto formy podnikání. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a je doporučena nejvýhodnější varianta.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Štěpánková, Markéta ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvýhodnější formy podnikání na území České republiky za pomocí optimalizace daňové povinnosti. Porovnává různé formy podnikání a jejich daňové zátěže a tyto poznatky jsou poté aplikovány na konkrétní společnost.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Heger, Tomáš ; Svirák, Pavel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vhodnou volbu formy podnikání a stanovení nejvýhodnější daňové optimalizace subjektů, působících v ekonomickém prostředí České republiky. Práce zobrazuje daňovou povinnost u vybraných forem podnikání a následně ji porovnává se současným stavem zkoumaných subjektů. V závěru jsou navrhnuty varianty, které sledovaným subjektům přinesou nejoptimálnější řešení daňové povinnosti.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.
Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací
Hýblová, Petra ; Fedorová, Anna (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví ve vybrané obchodní korporaci. Nejprve jsou vymezeny veškeré teoretické podklady, následně je provedena analýza vybraných účetních případů za rok 2016, kde bylo využito metod kreativního účetnictví. Veškeré případy využívající kreativní účetnictví jsou přepracovány tak, aby tyto praktiky neobsahovaly a je vyčíslen nový hospodářský výsledek a daň z přidané hodnoty, kterou měla společnost správně odvést.
Věrný a poctivý obraz obchodní korporace v účetní závěrce
Němec, Petr ; Ondroušková, Renata (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou věrného a poctivého obrazu obchodní korporace v účetní závěrce. Základními výkazy účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce, kde jsou objasněny použité metody při účtování účetních případů. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na rozbor účetních závěrek u konkrétní účetní jednotky a na použité postupy účtování. Je zde provedena analýza, zda bylo dosaženo věrného a poctivého obrazu této jednotky v účetní závěrce. Finanční pozice a výkonnost zvolené obchodní korporace byla vyhodnocena na základě vybraných finančních ukazatelů dle údajů společnosti a dle vlastních výpočtů. Výsledky byly porovnány a vyhodnoceny.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Osička, Jakub ; Kůrková, Anna (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen je také konkrétní podnikatelský subjekt a následně propočítány výše daně z příjmů pro vybrané varianty. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny a navržena nejvýhodnější forma.
Podnikatelský záměr - založení nového podniku
Adamcová, Marie ; Šebková, Lenka (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit realistický podnikatelský plán pro založení nové společnosti. Podnikatelský plán vychází z první - teoretické části, která vychází z vědeckého zázemí, průzkumu trhu, speciálních analýz, a z druhé - analytické části, ve které jsou výstupy teoretického výzkumu a analýzy aplikovány v podnikatelském plánu. Třetí část je návrhová, kde jsou teoretické a analytické poznatky aplikovány v praxi. Hlavním záměrem je vyhodnotit, zda je připravený podnikatelský záměr realizovatelný a za jakých podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.