Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 538 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Forenzní analýza temných tržišť
Dolejška, Daniel ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Překryvné počítačové sítě (jako například Tor či I2P) vytváří ideální prostředí pro rozmach kriminality na Internetu. Temná tržiště jsou jedním takovým příkladem kriminální činnosti. Jejich cílem je zrpostředkování obchodu s nelegálním zbožím a službami. Tento projekt se zaměřuje na forenzní analýzu těchto webových služeb a na následné získávání netriviálních informací o realizovaných finančních plněních na vybraných tržištích. Hlavním cílem je schopnost určit časový interval ve kterém byl nákup produktu dokončen a tuto skutečnost korelovat s transakcemi v kryptoměnových blockchainech. Vzniklý nástroj umožňuje plně automatizované a nepřerušované sledování vybraných tržišť. To za určitých podmínek dovoluje detekci dokončených nákupů, sběr detailních informací o nabízených produktech a prodejcích či dalších metadat. Orgány činné v trestním řízení mohou pak tyto informace použít jako podpůrný důkazní materiál proti vybraným tržištím a na něm aktivních prodejcům. Získaná data mohou také indikovat trendy v aktuální nabídce a poptávce na temném webu.
Automatické obchodní systémy pro obchodování opcí
Vintoňak, Roman ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hříbek, David (vedoucí práce)
Opce se v nedávné době stávají populárním nástrojem pro obchodníky na burze. V této praci nejprve vysvětlím základní principy fungování trhů, opcí, akcií a dalších souvisejicích témat. Následně provedu rešerši brokerů, kteří působí v rámci české republiky a umožňují obchodování s opcemi. Poté navrhnu strategie pro obchodování s opcemi, implementuji prostředí pro zpětné testování těchto strategií a provedu analýzu těch strategií. Na konec implementuji aplikaci pro automatizované provádění obchodů na základě daných strategií.
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Procházková, Lenka ; Leichmannová, Tereza (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu konkrétní firmy, jejíž majoritním předmětem podnikání je prodej a distribuce ryb a produktů z nich. Práce je členěna do 3 hlavních částí. Úvodní teoretická část objasňuje základní pojmy a nástroje, které marketingová komunikace a podpora prodeje využívá. Ve druhé části je shrnuta aktuální situace firmy, která je vyhodnocována na základě analýz. Poslední část práce obsahuje vlastní návrhy na zlepšení, které by na firmu mohli mít pozitivní vliv v oblasti podpory prodeje a reklamy.
NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ
Chrástová, Lucie ; Marek, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Vysoká poptávka po bydlení v sobě skrývá potenciál pro budování nové architektury a urbanismu, které budou odrazem moderní společnosti. Město Kroměříž se dlouhodobě potýká se stárnutím obyvatelstva a odchodem mladých lidí. Má však k dispozici parcelu, která by při správném využití mohla pomoci zvrátit tento trend. Jak naplnit tento potenciál? A jak začlenit nový bytový celek do zbytku města?
Motel pro řidiče kamionů v Indii
Navrátilová, Petra ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tématem zadání je návrh nového motelu v Indii, který poskytuje svým zúčastněným stranám především řidičům kamionů 3 různé stupně odpočinku: rychlou zastávku pro úlevu a osvěžení, prostory pro sdílení a konzumaci jídla, prostory pro spánek a delší odpočinek, vše cenově efektivním způsobem. Řešená parcela se nachází na západě města Kannadi. Nenacházejí se na ní žádné stávající stavby a okolní pozemky jsou využívány k zemědělským účelům. Na pozemek bude sveden sjezd z dálnice National Highway 544, která spojuje Salem v Tamil Nadu a Kochi v Kerale. Motel je situován přibližně uprostřed pozemku. Parkovací místa pro kamiony jsou situovány v zadní/severní části pozemku, aby byl motel přehledně viditelný z dálnice. V přední části pozemku jsou situovány parkovací místa pro osobní automobily. Motel je inspirován domem nalukettu, který je typický pro daný region. Stavebním kamenem celého motelu jsou dva dvoupodlažní bloky, kde se nacházejí ubytovací jednotky. Tyto bloky jsou uzavřeny pevnými zdmi bez oken, chránící pokoje před hlukem a přehříváním. Srdcem bloku je nádvoří, do kterého jsou směrovány okolní pokoje. Skrze toto atrium vstupuje slunce do pokojů a jsou jím také větrané. Část stravovací a společenská se situuje v blízkosti silnice, která může sloužit i neubytovaným hostům (jídelna, prodejna smíšeného zboží a veřejné toalety). Přitažlivost zákazníků je posilněna prosklenou fasádou. Kvůli parkování kamiónů v zadní části pozemku vznikl koridor, kterým ji propojuje s části přední. Z chodby je přístup do pomocných a skladovacích prostor, skrze světlem prozářené dveře. Též se odtud hosté dostanou přes recepci do dvou téměř identických dvoupatrových ubytovacích bloků. V nich se nachází buňkové pokoje, sestávající ze vstupní chodbičky, hygienického zázemí a dvou čtyřlůžkových pokojů. Pravý blok obsahuje v 1NP bezbariérový pokoj. Přední část motelu, která je přístupná i veřejnosti, je rozdělena na 2 části. Levá polovina obsahuje obchod a veřejné toalety a pravá bistro s obslužnými prostory. Materiály jsou vybírány s obhledem na udržitelnost, lokálnost a vysokou kvalitu, jak tepelnou prostupnost, akustiku nebo požární bezpečnost. Konstrukční systém je smíšený z keramických bloků doplněný o železobetonové sloupy, železobetonové stropy a železobetonovu podlahu. Fasáda je z předsazené stěny z recyklovaných cihel plných pálených skládaných dle daného rastru. Interiéry jsou zomítány hliněnou omítkou.
Enviromentální centrum ve Vyškově
Rybníček, Maxmilián ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Návrh environmentálního centra zaměřeného na stromy tradiční na Hanácku a Moravě s environmentální výukou pro převážně děti školou povinné z okolí. Centrum doplní kousek dál stojící zoo a hanácký statek, kteří se zaměřují na tradiční zvířata a život lidí na Hanácku. Součástí bude i nová skautská základna pro místní oddíly skautů ve více vyhovující lokalitě. Dále v centru budou výstavní prostory zaměřené hlavně na sadařství a kavárna. Dále se v centru nachází nové zázemí pro bezobalový obchod a ekoporadnu s malou knihovnou pro veřejnost. V centru mají možnost pronájmu prostor i různé spolky z Vyškova. Počíta se hlavně se spolkem Zelený Vyškov. Společně se stavbou proběhne revitalizace štěpnice a její nové osázení. Obnoví se částečně původní členění zahrady cestami jak tomu je na skice z 18. století.
Marketing internetového obchodu
Popolanský, Jiří ; Macura, Michal (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v konkrétním podniku a vlastní návrh marketingové kampaně pro daný internetový obchod.
Vzduchotechnika supermarketu
Velísková, Jana ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Tématem pro bakalářskou práci je návrh vzduchotechnických zařízení pro supermarket. Teoretic-ká část práce se zabývá tématem Klimatizační systémy (vodní, vzduchové, kombinované) Praktic-ká část práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro obchodní prostory supermar-ketu a zázemí pro zaměstnance. Zařízení jsou navržena, aby odpovídali hygienickým, provozním a bezpečnostním požadavkům
Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky
Skovajsa, Radek ; Kryštof, Zdeněk (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je založen na metodice a postupech směřujících k maximální eliminaci úvěrového rizika. Současně je však prezentován i mírně modifikovaný subjektivní názor na rozhodnutí o konkrétním obchodním případu. Je zdůrazněno, že každé rozhodnutí banky musí být v souladu s pravidly ČNB. Závěr celé práce potvrzuje maximální úsilí tuzemských bank o minimalizaci rizik při svém rozhodovacím procesu, což se odráží i v současném stabilním vývoji českého bankovnictví.
Polyfunkční dům Brno - Líšeň
Rudolecká, Anna ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v katastrálním území Brno. Parcela se nachází ve svažitém terénu. Součástí projektu je také řešení okolních ploch, zejména před prostoru a napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Hmotu objektu tvoří čtyři dlouhé kvádry (dva dvoupodlažní a dva jednopodlažní), které jsou navzájem propojeny skleněným tunelem a jsou posazeny na symbolickém podstavci, který je vytvořen z dvou částečně do terénu zapuštěných podlaží podzemního parkovaní. Objekt je čtyřpodlažní, se dvěma nadzemními podlažími, které slouží z velké části ke komerci formou pronajímatelných prostor (např. pro obchod, služby, administrativu aj.). Další část podlaží slouží pro technické a hygienické zázemí. Dvě podzemní podlaží slouží pro hromadné parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků objektu. Přístup do těchto podlaží je autovýtahem, osobními výtahy a také dvěma schodišti, která propojují všechna podlaží. Princip návrhu spočívá v záměru hmotu stavby co nejcitlivěji zasadit do okolí tak, aby objekt nepůsobil mohutně, jako např. okolní sídliště, ale přirozeně navazoval na okolní dvoupodlažní domy. Toho bylo docíleno materiálovým řešením nadzemních podlaží. V exteriéru převládá 5 materiálů. Vegetační plochá střecha, pohledový beton, dva typy předsazených fasád (fasádní panely DuPontTM Corian® + skleněné panely s potiskem symbolizující koruny stromů a keřů; dalším typem fasády jsou svislé kovové lamely). Dalším převládajícím materiálem je sklo, které je využito na propojovací tunel a na severní a jižní fasádu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 538 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.