Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 464 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of the international trade agreements between EU and African countries
Svoboda, Tomáš ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Mošovský, Jan (oponent)
Politika mezinárodního obchodu mezi Evropskou Unií a rozvojovými africkými zeměmi obsahuje vyjednávání mnoha dohod, které mají zvýšit vzájemné obchodní toky. Jejich cílem je jak využít možný ekonomický potenciál, tak i podpořit místní rozvoj včetně zmírnění chudoby a společenské nerovnosti. Pro maximální využití benefitů z obchodu, tyto dohody musí být optimalizovány a správně vyváženy. Proto tato práce provádí jejich ex-post analýzu za období 1948-2021. Pro odhady používáme metodu Fixních efektů a PPML v kombinaci s dvěma soubory binárních proměnných. Výsledky ukazují negativní dopady dohod mezi EU a africkými zeměmi napříč všemi stupni integrace v porovnání se standardem. Afrika obecně navíc nese známky relativního úbytku obchodu také na velmi slabých a silných dohodách, což zdůrazňuje nutnost najít správnou míru integrace. Při rozložení efektu na jednotlivé regiony, nejhůře reaguje Západní Afrika. Na závěr jsme také ukázali silný efekt obchodní diverze, který může omezit pozitivní dopady na africké země. Z našich výsledků plyne, že některé aktuální dohody je potřeba aktualizovat a správně vyvážit.
In Collaboration with Despot: Analysing the Impact of Sanctions on Russia and the Eurasian Economic Union
Chaloupka, David ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Teichman, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání Eurasijské ekonomické unie, která byla založena v roce 2015 s cílem prohloubit ekonomickou integraci v postsovětském prostoru. Cílem výzkumu je analyzovat dopad sankcí na Rusko a jeho partnery v rámci Eurasijské ekonomické unie a zjistit, zda před válkou na Ukrajině v roce 2022 Rusko obcházelo sankce prostřednictvím těchto států. Agregovaná data o obchodních tocích analyzuji za užití gravitační rovnice. Zjišťuji tak, že sankce uvalené na Rusko negativně ovlivnily obchod s part- nerskými státy, s průměrným poklesem o více než 27 %. Vytvoření Eurasijské ekonomické unie pak zvýšilo obchod mezi členy a snížilo jej s třetími státy, naopak uvalení sankcí po roce 2014 na Rusko mělo celkově negativní dopad na bilaterální obchod členských států.
The Impact of Sanctions on International Trade during 1995-2020: An Empirical Analysis
Symerská, Pavlína ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Eshun, Samuel Fiifi (oponent)
V průběhu historie se ekonomické sankce staly velmi populárním nástrojem mezinárodní politiky k dosahování zájmů států, současně s tím se neustále postupně prohlubuje úroveň mezinárodní integrace. Tato práce zkoumá vliv obchodních sankcí uvalených mezi lety 1995 a 2020 na bilaterální mezinárodní obchod mezi uvalující a sankcionovanou zemí, a to pomocí gravitačního modelu, metody fixních efektů OLS a PPML. Jako zdroj dat byly pro účely této práce využity CEPII Gravitační Databáze a třetí verze databáze sankcí Global Sanc- tion Database. Výsledky analýzy potvrzují nejen významný efekt na objem mezinárodního obchodu během sankční periody, ale dokonce trvající až čtyři roky po skončení sankčního období. Tyto závěry mohou být užitečné zejména pro zákonodárce při rozhodování o formě reakce na mezinárodní skutečnosti. Klasifikace JEL F14, F18, F51, F60, N40 Klíčová slova obchodní sankce, export, obchod; GSDB Název práce Dopady sankcí na mezinárodní obchod v letech 1995-2020: Empirická analýza E-mail autora 31052687@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce vilem.semerak@fsv.cuni.cz
Hodnocení a odměňování v obchodě
HRDLIČKA, Michal
Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v oblasti obchodu. V rámci teoretické části je definováno hodnocení, jeho druhy, principy a postupy. Taktéž je definováno odměňování, možnosti a způsoby odměňování a teoretické poznatky týkající se tohoto tématu, z nichž je nadále čerpáno při zpracování praktické části. Kromě teoretických informací vychází praktická část ještě z vlastního dotazníkového šetření, jímž byly anonymně zkoumány podmínky týkající se hodnocení a odměňování zaměstnanců v obchodech s různým zaměřením. Vyhodnocení výzkumu je na závěr obohaceno o vlastní doporučení sestavené na základě zjištěných nedostatků.
B2B prodej - vývoj role obchodního zástupce
ŠTĚDRONSKÝ, Zdeněk
Cílem práce je identifikovat specifika a vývoj úlohy obchodního zástupce ve vybrané firmě a navrhnout opatření v kontextu vývoje situace na trhu. Základ role obchodního zástupce se nemění, ale trh a jeho požadavky ano. Práce shrnuje prodejní koncepce a jejich využití, názory odborníků na studovanou problematiku a vysvětluje základní pojmy v prodeji na B2B trzích s důrazem jeho specifika. Výzkum stojí na názorech odborníků v prodeji na trhu s elektroinstalačním materiálem z firmy Schneider Electric CZ, s.r.o., které jsou získávány formou dotazníkového šetření. Získaná data jsou následně interpretována a statisticky ověřována pomocí metod chí-kvadrát a t-test, což vedlo k přijmutí všech stanovených hypotéz na hladině statistické významnosti 0,05. Výsledky výzkumu jsou diskutovány, kde je kladen důraz na srovnání výsledků výzkumu a tvrzení odborníků z oboru, respektive autorů z přehledu řešené problematiky. Z diskuse na závěr vyplývají návrhy opatření, které mají podobu tvorby komunikační strategie, pravidelných kontaktů se zákazníkem, integrace technologií, vzdělávání zaměstnanců a pravidelné průzkumy trhu.
Třístranné obchody
BENEŠOVÁ, Anna
Tato práce se zaměřuje na právní úpravu třístranného obchodu. Zkoumá porušení podmínek těchto transakcí, zejména ve vztahu k dani z přidané hodnoty, popisuje definici a analyzuje podmínky tohoto obchodu podle pravidel Evropské unie a v rámci dvou členských států - České republiky a Slovenska. Dále práce ukazuje, jak se třístranný obchod promítá do účetnictví jednotlivých zúčastněných stran a zkoumá, jaký vliv má na společnost - zda se vyplatí třístranný obchod provádět či nikoliv. Výsledky jsou získávány na základě vypracované případové studie. Obsahují shrnutí výsledků provedené v praktické části, tedy, že dojde ke snížení daňové povinnosti u prostřední osoby. A jaké nevýhody, rizika a výhody tento obchod může mít pro podnik. V závěru jsou shrnuty cíle, které byly stanoveny a zdůvodnění výběru tématu bakalářské práce.
Konkurenceschopnost prodejny spotřebního družstva
TŘÍLETÁ, Šárka
The purpose of this thesis is to review and compare the overall competitiveness and position of a selected company on the market in a certain area. Individual stores of a consumer cooperative called Coop were chosen for this analysis. They will be compared with the hypermarkets Kaufland, Albert and Lidl. The competitiveness of individual companies is compared in South Bohemia, in Jindřichův Hradec. The first part of this thesis analyzes the theoretical background and basic issues related to the problem of the competitive ability of the store. Based on the theoretical background, analysis is processed, which explains how the store is doing. For the best result, the necessary data are obtained directly from the employees and branch owners. The overall analysis also includes the opinion of customers and their satisfaction with their purchase. After the analysis and evaluation, the practical part suggests measures that can improve the competitive ability of the store.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 464 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.