Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výukové metody používané v hodinách občanské výchovy na ZŠ
ČERVENKOVÁ, Martina
Tato diplomová práce se zaměřuje na to, které výukové metody používají učitelé v hodinách občanské výchovy na základních školách. Diplomová práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracovány informace, které se týkají vzdělávání, občanské výchovy, procesu a činitelů výuky. Stěžejní část teoretické části práce pojednává o výukových metodách, jejich klasifikaci a charakteristice konkrétních výukových metod. Praktická část práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření, které bylo realizováno formou polostrukturovaných rozhovorů s učiteli občanské výchovy. Cílem praktické části je zjistit, které výukové metody používají učitelé občanské výchovy na 2. stupni ZŠ.
Komparace přístupu ke vzdělávání a výuky občanské výchovy na běžné základní a waldorfské škole
BÝČKOVÁ, Jana
Bakalářská práce Komparace přístupu ke vzdělávání a výuky občanské výchovy na běžné základní a waldorfské škole představuje koncepci předmětu občanská výchova a pohled na koncepce waldorfského školství a základních škol. V teoretické části je představen předmět občanská výchova a dále je podrobně rozebrán jak koncept základního vzdělávání, tak koncept waldorfské školy. Praktická část bude věnována komparaci výuky občanské výchovy na základní a waldorfské škole. Cílem bude zjistit, zda existují rozdíly nejen ve výuce, ale i například v přípravě učitelů na hodiny, v prostředí, ve kterém výuka za normálních okolností probíhá nebo ve způsobu hodnocení. Dále v učebních materiálech či ve vztazích učitelů k žákům. Toto vše bude zkoumáno z pohledu dotazovaných učitelů.
Sametová revoluce v dnešním kurikulu základní školy
NEKOLOVÁ, Lucie
Tématem této diplomové práce byla sametová revoluce v dnešním kurikulu základní školy. Zabývala jsem se tedy analýzou učebnic dějepisu a občanské výchovy a jejich následnou komparací s ohledem na zpracování tématu sametové revoluce. V teoretické části jsem se soustředila na objektivní zpracování sametové revoluce a událostí, které revoluci předcházely a také těch, které doprovázely vznik nového demokratického Československa. Neopomněla jsem ani důležité osobnosti této doby a opoziční aktivity spjaté se sametovou revolucí. V praktické části jsem tedy přistoupila k analýze učebnic. Z každého předmětu jsem vybrala učebnice tří nakladatelství. Nejprve jsem provedla komplexní analýzu učebnic a následně se zabývala zpracováním tématu sametové revoluce. V dějepise se tímto učivem zabývají žáci až v devátém ročníku, proto jsem analyzovala pouze tyto učebnice. Učebnice dějepisu popisují téma na různém množství stránek a nabízí také odlišný počet doplňujících obrazových komponentů. Rovněž informace o osobnostech revoluce se liší. Učebnice občanské výchovy neobsahují kapitolu, která by se zabývala čistě tímto tématem. Musela jsem tedy nahlédnout do učebnic pro šestý, sedmý, osmý i devátý ročník a vyhledávat informace, které s tímto obdobím souvisejí. Informace předkládané žákům se v různých ročnících i v různých nakladatelstvích liší. Na závěr jsem provedla komparaci učebnic občanské výchovy a dějepisu.
Význam dramatické výchovy se zaměřením na občanskou výchovu
PAŠEK, Jan
1. Uvedení do problematiky systému školní dramatiky.základní terminologie a problematika, volba témat, textů a cílů u dramatické hry a improvizace, organizační formy, metody a techniky, vyhodnocení hry a improvizace\\ 2. Osobnostní a společenský rozvoj aktérů dramatické hry a improvizace (věd, zájmy, společenské dění, prostor, čas apod.), porovnání postavení textu (autora, improvizace), aktérů hry (žáci) a role pedagoga ve školní dramatice\\ 3. Narativnost ve školní dramatice-povaha vyprávění, fikce, obsahový rámec, psychologické aspekty hry a improvizace-jaká je skupina a hráči, rozvíjení schopností a dovedností\\ 4. Sociologický výzkum na téma zkušenosti a uplatnění dramatické výchovy u pedagogů na základní škole se zaměřením na občanskou výchovu (uplatnění technik ankety, dotazníku, pozorování zúčastněného přímého apod.), vlastní zkušenosti s provedením dramatické výchovy na hodinách občanské výchovy, popřípadě uvedení vlastních her, které by se daly uplatnit při vyučování\\ 5. Rozhovor s profesorem Milošem Horanským (popřípadě s jiným odborníkem zabývajícím se touto problematikou) o významu a uplatnění dramatické výchovy na základní škole, o formách a organizaci dramatické výchovy na základní škole
Občanství - teoretická východiska a pedagogická praxe : případová studie základní školy
Bucvanová, Eliška ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent)
Eliška Bucvanová. Diplomová práce. Občanství - teoretická východiska a pedagogická praxe ABSTRAKT Jako nedostatek české demokracie můžeme vnímat slabou občanskou společnost. Jedna z možností jejího rozvoje tkví ve výchově k občanství praktikované v rámci povinné školní docházky. Právě na téma občanství se zaměřuje tato práce: pomocí kvalitativního výzkumu se snaží zjistit, jak pojem chápou učitelé vybrané základní školy, k čemu se snaží žáky v této oblasti vést a jakou formou. Práce si neklade za cíl zmapovat stav výchovy k občanství v České republice, na to svým rozsahem nestačí, cílem je však odhalit, jak mohou učitelé na danou oblast nahlížet, jestli jsou ve svém náhledu jednotní a jak se jejich názory mají k poznatkům, které přináší odborná literatura. Závěry vypovídají o tom, že zkoumaná škola je na poměrně vysoké úrovni, přesto však výchova k občanství ani její cíle nejsou pedagogy vnímány jednotně a komplexně a stejně tak znalosti žáků jsou velmi různorodé. To může být vysvětleno faktem, že v oblasti výchovy k občanství dlouhodobě chybí jednotná koncepce a s velkou pravděpodobností i vzdělávací příležitosti pro rozvoj profesních dovedností pedagogů. Do budoucna by tedy bylo dobré zaměřit se jednak na možnost rozvoje jednotné koncepce, jednak na obsah profesní přípravy budoucích učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA...
Náboženství v současných učebnicích pro základní školy a nižší stupeň gymnázií
Hanychová, Alžběta ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Landová, Tabita (oponent)
1 Anotace Náboženství v současných učebnicích pro základní školy a nižší stupeň gymnázií. V poslední době stoupá ve veřejném prostoru míra diskuzí a polemik o náboženství. Nezřídka se však jedná o nepoučená stanoviska. Ve své práci jsem se zaměřila na to, jaké informace se dostávají k žákům základních škol, a to bez ohledu na zájem konkrétního učitele. V první části porovnávám základní kurikulární dokumenty (tzv. Bílou knihu a Rámcový vzdělávací program) a jednotlivé vzdělávací oblasti. V druhé části se zaměřuji na konkrétní učebnice vybraných předmětů (dějepis, výchova k občanství, etika), které prošly schválením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Všímám si, jak často, do jaké míry a v jakých kontextech pojednávají o náboženství (včetně přehledu, o kterých náboženstvích referují). Následně vyhodnocuji, jestli zaujímají nějaké hodnotící stanovisko, případně zda vedou žáky k zájmu o tuto oblast a zda rozvíjí jejich schopnosti dohledat si relevantní informace. Klíčová slova Náboženství, obsahová analýza, učebnice, rámcový vzdělávací program, Bílá kniha, předsudky, religiozita, schvalovací doložka, dějepis, etická výchova, občanská výchova, hodnocení.
Učitel společenských věd v současné škole a společnosti
Johnová, Petra ; Jirásková, Věra (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na role učitele společenskovědních předmětů v současné škole a společnosti. Úvodní kapitola se zabývá specifiky učitelského povolání a aktuálními problémy, které s ním nedomyslitelně souvisí. Důraz je v práci kladen především na analýzu pedagogického přístupu učitelů k výuce. Důležitou součástí práce jsou rozhovory s učiteli občanské výchovy, základů společenských věd a hospitace konkrétních hodin. Na základě rozhovorů, pozorování a studia odborné literatury jsem nastínila možnosti a výzvy, které se učitelům občanské výchovy a základů společenských věd v podmínkách současné školy nabízejí. Praktickým výstupem práce je návrh modelu výuky společenskovědního semináře pro 4. ročník gymnázia. Klíčová slova specifika povolání učitele, občanská výchova, základy společenských věd, pedagogický přístup, vztah učitel - žák, výchova, vzdělání, společenskovědní seminář
Citizen and public space as a mutual relationship: Why to teach about it?
Vecan, Ján ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat vztah mezi občanem a veřejným prostorem, a odpovědět na otázku, proč o veřejném prostoru učit. První kapitola přibližuje pojem veřejný prostor, na který nahlížím optikou normativní teorie, s níž pojmenovávám jeho charakteristické rysy. Zároveň se kapitola částečně věnuje masovým médiím a sociálním sítím, jakožto nedílným součástem veřejného prostoru. Druhá kapitola je zaměřena na městský veřejný prostor. Hledám v ní odpovědi na otázky: jaký je vztah mezi občanem a veřejným prostorem, jak se navzájem ovlivňují. Občan a veřejný prostor jsou neoddělitelně propojeni, protože právě občané přetvářejí veřejné prostranství v prostor. Pozornost je také věnována otázce kvality veřejných prostor, na kterou odpovídám pomocí základních principů z architektury a urbanismu. Druhá kapitola odpovídá na ústřední otázku práce: proč o veřejném prostoru učit. Ve třetí kapitole se nacházejí výsledky z jednoduché výzkumné sondy. Jsou v ní zachyceny názory účastníků rozhovorů na aktuální stav veřejného prostoru na Slovensku, jeho pozitivní i negativní stránky. Tyto data tvoří nezbytný základ pro následující kapitolu. Čtvrtá kapitola odpovídá na otázku, jak o veřejném prostoru učit, a je praktickým vyústěním předchozích kapitol. Nabyté poznatky z celé práce jsou následně přetavené do...
Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách
Kolsky, Daniel ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. V teoretické části práce představuje východiska i zdroje občanského a mediálního vzdělávání a provázání s legislativními a strategickými dokumenty v České republice a díky Mezinárodní studii občanské výchovy (ICCS) i v mezinárodním srovnání. V praktické části se práce věnuje srovnání metodologických, pedagogických i dalších aspektů vzdělávacích projektů a řeší otázky managementu a naplňování jejich cílů. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, vzdělávací projekty, hodnotové postoje, střední školy, občanská výchova, mediální gramotnost
Didaktické zpracování tematického bloku "Moje rodina" v občanské výchově na 2. stupni ZŠ
Sanetrníková, Tereza ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato práce předkládá analýzu pojetí tématu rodina v RVP, ŠVP několika škol a v současných učebnicích občanské výuky. Analýzy dává do kontextu současného společenskovědního poznání o české rodině a na tomto základu vytváří vlastní didaktický návrh pro výuku tématu rodiny v občanské výchově na 2. stupni základní školy, který si klade za cíl pomoci žákům zorientovat se v jejich reálné situaci i v situacích budoucích s ohledem na soukromí žáků. Návrh je postaven na metodách kooperativní výuky, kompetenčního učení a práce pomocí nestrukturované inscenace. Žáci v něm vytvářejí ve skupinách fiktivní rodiny a přebírají na sebe role jejich členů. Práce v příloze předkládá i sadu pracovních listů, jejichž pomocí žáci vytvářejí rodinná portfolia. KLÍČOVÁ SLOVA didaktika, rodina, 2. stupeň základní školy, problémy rodiny, občanská výchova

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.