Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby
Světlíková, Jiřina ; Slováčková, Marie (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci fyzické osoby, jejíž příjmy ovlivnily vládní restrikce spojené s pandemií Covid-19. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro část praktickou. Další části se zabývají vyčíslením daňové povinnosti poplatníka spolu s následným promítnutím změn vzniklých při aplikaci různých metod daňové optimalizace. Při výběru nejvhodnější varianty daňové optimalizace je zohledněn dopad i na celkové daňové zatížení společně hospodařící domácnosti. Pozornost je také věnována problematice sociálního a veřejného zdravotního pojištění.
Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby
Světlíková, Jiřina ; Slováčková, Marie (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci fyzické osoby, jejíž příjmy ovlivnily vládní restrikce spojené s pandemií Covid-19. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro část praktickou. Další části se zabývají vyčíslením daňové povinnosti poplatníka spolu s následným promítnutím změn vzniklých při aplikaci různých metod daňové optimalizace. Při výběru nejvhodnější varianty daňové optimalizace je zohledněn dopad i na celkové daňové zatížení společně hospodařící domácnosti. Pozornost je také věnována problematice sociálního a veřejného zdravotního pojištění.
Vývoj nemocenského pojištění v ČR
PĚSTOVÁ, Libuše
Cíl bakalářské práce byl zobrazit vývoj změn v nemocenském pojištění v ČR v posledních pěti letech, analyzovat změny a jejich vliv na okruhy pojištěných osob. První část bakalářské práce byla věnována teoretickému vývoji v právní úpravě nemocenského pojištění, kde byla popsána nejen souhrnná právní úprava nemocenského pojištění, ale také vývoj jednotlivých legislativních změn od roku 2009 do roku 2014. Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na výpočet dávek nemocenského pojištění v modelovém příkladu dle právní úpravy, jejichž výsledky byly porovnávány se změnami v legislativní úpravě zmiňovaného období. Samotná praktická část se zabývala konkrétní analýzou a zhodnocení dopadu změn v nemocenském pojištění v posledních pěti letech. V závěru praktické části byl analyzován dopad změn v nemocenském pojištění na okruhy pojištěných osob, včetně shrnutí výsledků vlivu právních úprav na pojištěnce. Konkrétně byly zanalyzovány a hodnoceny: Příjmy a výdaje v nemocenském pojištění, a to především vliv změn v právní úpravě na konkrétních příkladech; Vývoj redukčních hranic; Vývoj procentní sazby pro výpočet dávek nemocenského pojištění; Řízení o dávkách nemocenského pojištění; Dodržování správní lhůty; Zpracování dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou; Vývoj dočasné pracovní neschopnosti, který zahrnuje hlavní ukazatele, jimiž jsou: Počet ukončených případů PN, Pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím OSSZ, Počet prostonaných dní, Průměrná doba trvání jednoho případu PN, Kontrola dodržování léčebného režimu DPN pojištěnců. Hlavním cílem této bakalářské práce se nakonec stalo, zachycení vývoje změn nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, účinného dne 1. 1. 2009, jenž přinesl v nemocenském pojištění celou řadu zásadních změn.
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj nemocenského pojištění v letech 2004 - 2009 v ČR
POSPÍCHAL, Pavel
Bakalářská práce je zaměřena na zachycení vývoje v oblasti nemocenského pojištění v letech 2004 až 2009 v ČR. V teoretické části jsou popsány změny v právní úpravě nemocenského pojištění a jejich vliv na účetnictví. Práce pokračuje ukázkami změn na konkrétních příkladech, které zobrazují vývoj výše poskytovaných dávek nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství. V závěru jsou zhodnoceny provedené změny s využitím statistických ukazatelů.
Systém sociálního zabezpečení v ČR
ROUBALOVÁ, Šárka
Diplomová práce je zaměřena na systém sociálního zabezpečení v ČR, především na oblast nemocenského pojištění. Cílem práce je analyzovat vývoj nemocenského pojištění, který je zohledněn ve výpočtech dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné), a zhodnocení vlivu změn legislativy ve sledovaném období od roku 2005 do roku 2010 na tyto výpočty. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou, charakterizující všechny oblasti sociálního zabezpečení z pohledu zaměstnance v podmínkách roku 2010, ale i z účetního hlediska. Druhá {--} praktická část obsahuje pět kapitol, v nichž je postupně popisována charakteristika vybraného podniku KVS pro Jčk, jeho povinnosti jako zaměstnavatele v sociálním zabezpečení, výpočty dávek nemocenského pojištění a v závěru vyhodnocení výsledků a vlivu legislativních úprav.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.