Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 782 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ošetřovatelská péče u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra
PRÁŠKOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra. Výskyt rozštěpových vad se zásluhou moderní prenatální diagnostiky snížil, ale stále je rozštěp patra a rtu na začátku žebříčku mezi nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami. Práce se dělí na dvě části, teoretickou část a empirickou část. V teoretické části je popsaná anatomie a fyziologie oronasální oblasti, prenatální péče, klasifikace rozštěpů rtu a patra, historie léčby a současná chirurgická léčba, ošetřovatelský proces a multidisciplinární péče. V této bakalářské práci byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit ošetřovatelskou péči v oblasti výživy u dětí s rozštěpovou vadou rtu a patra. Druhým cílem bylo zjistit ošetřovatelskou péči po operaci dítěte s rozštěpovou vadou. Posledním třetím cílem bylo zjistit informovanost rodičů o rozštěpové vadě rtu a patra u jejich dětí. Výzkumné šetření bakalářské práce bylo provedeno kvalitativním výzkumem formou případové studie. Případová studie obsahuje popis situace, popis faktorů, které situaci způsobily, popis použitých postupů a jejich dopady na řešení situace, a zejména vyhodnocení řešení situace, popřípadě návrhy na další opatření. Obsahovou strukturou se staly kazuistiky: charakteristika klienta a jeho výchozí situace. Pro získání těchto informací byla provedena analýza zdravotnické dokumentace, ošetřovatelské dokumentace, sledování dítěte a ošetřovatelského procesu k vytvoření podrobné ošetřovatelské kazuistiky dětí s danou problematikou za pomocí Nanda taxonomie II. Ošetřovatelský plán jsme sestavily na podkladě získaných informací a vytvořily jsme ošetřovatelský plán pro dvě děti s chirurgickou korekcí této vady. Byla provedena kategorizace případové studie. Dle podrobné analýzy ošetřovatelských kazuistik jsme vytvořily kategorie a podkategorie, které podrobně rozebíráme a popisujeme pod jednotlivými schématy. Výzkumné šetření probíhalo na specializovaném pracovišti zaměřeném na léčbu vývojových vad rtu a patra u dětských pacientů. Výzkum probíhal od února do poloviny dubna roku 2023. Pro doplnění informací byl proveden rozhovor s rodiči dětí s rozštěpovými vadami. Všechny tyto informace, které byly zjištěny, jsou zcela anonymní. Rozhovor obsahoval celkem 23 předem připravených otázek. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon a následně doslovně přepsány do programu Microsoft Word. Poté byla provedena analýza a kategorizace rozhovorů rodičů metodou tužka papír. Na základě výzkumného šetření vyplynulo, že je péče poskytována individuálně, dle vrozeného defektu v oblasti rtu a patra a rozsahu jeho poškození. Od toho se odvíjí včasnost operační léčby a s tím spojená výživa. Byla provedena podrobná analýza ošetřovatelského procesu a vytvoření ošetřovatelských diagnóz vztahujících se ke konkrétnímu pacientovi s vrozenou vadou v oblasti rtu a patra. Z výzkumu vyplynulo, že se dbá na pečlivou odbornou informovanost rodičů. Přes to, že matky sdělily dostatečnou informovanost, některé vyhledávaly další informace na internetu anebo v letácích od lékaře. Z hlediska ošetřovatelské péče u dětí po operaci, jsou tyto děti hospitalizovány co nejdříve po narození. Tyto časné operace se uskutečňují z důvodu rychlejšího hojení a z psychického hlediska. Tato bakalářská práce může být využita v teoretické výuce v ošetřovatelském procesu zaměřeném na chirurgickou problematiku. Dle mého názoru by tato práce mohla být využita i pro rozšíření povědomí o rozštěpových vadách zdravotníků v praxi.
"Nefarmakologická léčba pacientek při nádoru prsu"
Štěpánková, Kateřina ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Hovorková, Markéta (oponent)
Úvod: Dle epidemiologických zjištění je u žen druhý nejčastější zhoubný nádor karcinom prsu. U českých pacienteks karcinomem prsuby měl být typickývěk pro toto onemocnění 60-74 let, ale odhad je takový, že asi až 35 % z nich je mladší než 60 let. Důležitou součástí následné péče o tyto pacientky jsou rehabilitace, dietní intervence jako prevence obezity a psychosociální péče. Cílem této následné péče je zlepšit psychické a fyzické zdatnosti,úkolem je také usnadnění návratu do normálníhoživota, prodloužení přežití,prevence před recidivou a léčba různých komplikací spojených jak s agresivní léčbou, tak i s nádorem samotným. Cíl: Popis změn v nutrici,pohybové aktivitě a tělesné hmotnosti u pacienteks nádorem prsu, které se zúčastnily programu ONKOFIT - SPA. Metodika a charakteristika skupiny: ONKOFIT - SPA je program, který trvá šest měsíců s cílem zjistit efekt nutriční a pohybové intervence po uplynutí této doby. Do programu se zapojily ženy, kterým byl diagnostikován nádor prsu. Do této práce bylo nutné zařadit data u pacientek, které za sebou mají 3 měsíce programu. Momentálně program zahájilo38 pacientek.Pacientky,u kterýchprogram ještě netrval 3 měsíce jsou v počtu 11 a v intervenci dále pokračují.Data se kompletně vyhodnotila u 14 pacientek a zbylých 13 pacientek nemohlo být započteno do této...
Akutní koronární syndromy a vliv nutriční edukace
Křupková, Petra ; Tůmová, Eva (vedoucí práce) ; Altschmiedová, Tereza (oponent)
Pacienti, kteří prodělali akutní infarkt myokardu, potřebují komplexní tým lékařů a zdravotníků, v jejichž péči v návaznosti jsou. Mnohokrát se ale může stát, že nutriční specialista v tomto týmu chybí. Je velmi důležité, aby pacienti malými a efektivními kroky změnili po příchodu z nemocnice svůj životní styl a výběr stravy. Výživa hraje v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění velkou roli a je jedním z neopomenutelných preventivních faktorů recidivy akutního infarktu myokardu. Diplomová práce je zaměřená na problematiku změny stravování po AIM s odstupem tří měsíců. Je zde porovnán výběr určitých potravin u nutričně edukované skupiny, která obdržela i edukační materiály a u skupiny kontrolní, která edukaci neabsolvovala a materiály neobdržela. První rozhovor s pacienty probíhal v nemocnici u lůžka. Respondenti podepsali informovaný souhlas, byli antropometricky změření, dostali několik otázek ohledně stravy a životního stylu a byli poučeni, co všechno potřebují pro následující rozhovor za tři měsíce. Od každého pacienta byly získány laboratorní hodnoty z propouštěcí zprávy. Každý druhý pacient byl edukován a obdržel edukační materiály. Pacienti skupiny B obdrželi pouze dokument se jménem, telefonním číslem a žádostí o antropometrické hodnoty a krevní obraz za tři měsíce. Druhý rozhovor...
Výživa a další charakteristiky dětí do 1 roku věku
NOVOTNÁ, Radka
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo jednak zpracování rešerše na základě zajímavé knižní a elektronické literatury, která se zabývala především výživou dětí. Mezi úzce související témata patřila například nemocnost či očkování dětí. Dalším záměrem této práce byl sběr a porovnávání dat získaných prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou uvedeny informace získané a zpracované z tuzemské i zahraniční literatury. V práci se pojednává o významu kojení, umělé kojenecké výživě a zavádění nemléčných příkrmů. Pozornost je také věnována druhům mateřského mléka nebo oblasti kojení v závislosti na kladném či negativním vlivu na dítě. Kromě těchto témat jsou zde také detailněji rozepsané povinná a nejčastěji volitelná očkování. Střídmě je zde zmíněna i nemocnost dětí. Praktická část práce se zaměřovala na vyhodnocování dat, která byla sbírána formou předem stanoveného dotazníku, který byl součástí širšího projektu ve vazbě na práci studentky Markéty Mužíkové, Terezy Šafránkové a Kateřiny Součkové. Dotazník byl zákonným zástupcům dětí zprostředkován v online formě. Rodiče data vyplňovali převážně ze Zdravotního a očkovacího průkazu. Celkově byla nasbírána data od 110 respondentů, z toho 56 dívek a 54 chlapců. Vybraná data byla následně porovnávána s daty, která byla nasbírána prostřednictvím Celostátního antropologického výzkumu CAV 2001. V kategorii očkování bylo zjištěno, že každý jedinec byl očkován všemi povinnými vakcínami danými zákonem. Z nepovinných vakcín byla nejčastěji aplikována očkovací látka Prevenar 13, a to v 39 případech ze 110 respondentů. V kategorii nemocnost dětí se zkoumala tyto dětská onemocnění - katary horních cest dýchacích, alergie, ekzém a akutní zánět středního ucha. Bylo zjištěno, že většina nekojených děti našeho souboru byla celkově méně nemocná než děti kojené. Tento výsledek se shoduje s výzkumem studentky Terezy Šafránkové, avšak není v souladu s některými odbornými publikacemi například (Muntau, 2014) nebo (Nevoral et al., 2013). V poslední části výzkumu, která se týkala tělesných rozměrů dětí do jednoho roku života, výsledky ukazují, že nekojení jedinci častěji převyšují svými průměrnými hodnotami ve vývoji děti kojené. Základní tělesné rozměry dětí od narození do 1 roku byly porovnány s výsledky Celostátního antropologického výzkumu z roku 2001 (CAV, 2001). Statisticky velmi významné hodnoty byly nalezeny u tělesné hmotnosti kojených ročních chlapců (p=0,000), tělesné délky šesti měsíčních (p= 0,007) a ročních kojených chlapců (p=0,001), obvodu hrudníku při narození u dívek (p= 0,001) i chlapců (p= 0,004), obvodu hlavy při narození (p= 0,000) a v šesti měsících kojených chlapců (p= 0,003) a BMI u nekojených dívek při narození (p= 0,002).
Vliv výživy na kazivost zubů u adolescentů
Lill, Adam ; Rambousková, Jolana (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Téma bakalářské práce je vliv výživy na kazivost zubů u adolescentů. Výživa a její složky se významnou měrou podílejí na vzniku kariézních lézí a celkovém zdraví dutiny ústní. Studie byla provedena ve stomatologické ordinaci v Plané u Mariánských Lázní za pomoci zubního lékaře a dentálních hygienistů. Podmínkou pro zařazení do souboru byla věková hranice 10-19 let, která splňuje definici adolescence podle WHO. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření, celkem se zúčastnilo 52 pacientů (24 chlapců a 28 dívek). Byly zjištěny pacientovy postoje, znalosti o výživě, stravovací návyky a počet nových kazů od předchozí prohlídky. Získaná data byla statisticky vyhodnocena Chí kvadrát testem a Fischerovým exaktním testem pro čtyřpolní tabulky. Statistická významnost byla stanovena jako p ≤ 0,05 (5 %). Zubní kazivost při vyšetření byla 46 %, na předešlé prohlídce 52 %, 77 % pacientů provádí hygienu dutiny ústní dvakrát denně, 54 % konzumuje nejčastěji slazené nápoje, 23 % konzumuje sladké potraviny jednou denně. Každému respondentovi byl vyhodnocen stav hygieny dutiny ústní, vynikající stav mělo pouze 8 % respondentů. Statistická významnost nebyla prokázána ve skupinách se zubními kazy a bez zubních kazů v souvislosti s konzumací sladkých nápojů (p = 0,366), potravin (p = 0,7) nebo frekvencí čištění zubů (p...
Trendy ve výživě a stravovací návyky kojenců a batolat
Bayerová, Michaela ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Fornůsek, František (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice výživy dětí od narození do 3 let. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice a oficiálním doporučením v oblasti výživy kojenců a batolat, zejména zavádění komplementární výživy a jídelnímu chování, které si dítě v tomto věku osvojuje a přenáší do dospělosti. Vzhledem k dlouhodobě se rozrůstajícím trendům alternativních směrů i u malých dětí se část práce zaměřuje i na tuto problematiku, protože eventuální karence některých živin může mít u vyvíjejícího se organismu fatální následky. Praktická část se zaměřuje na zmapování těchto trendů. Průzkum byl prováděn kvantitativně pomocí dotazníkového šetření, které bylo směřováno zejména na celkový přístup k výživě dítěte a jídelním návykům. Dotazník byl šířen prostřednictvím facebookových skupin sdružujících rodiče malých dětí. Cílem je stanovit současné pojetí výživy rodiči malých dětí. Zda se rodiče řídí oficiálním doporučením z hlediska zavádění komplementární výživy a jaké jsou aktuální nutriční návyky malých dětí.
Perioperační nutriční péče u pacientů podstupující radikální cystektomii pro onkologické onemocnění močového měchýře
Slanařová, Barbora ; Staník, Michal (vedoucí práce) ; Furdek, Michal (oponent)
Perioperační nutriční péče je nedílnou součástí managmentu a programu urychlené rekonvalescence po radikální cystektomii. V současné době je omezená literatura zabývající se problematikou perioperační nutriční péče u pacientů podstupující radikální cystektomii pro onkologické onemocnění močového měchýře. Cílem praktické části bylo zjistit vliv předoperační imunomodulační výživy typu ONS na pooperační komplikace a délku hospitalizace u 25 pacientů podstupující radikální cystektomii pro onkologické onemocnění močového měchýře v Masarykově onkologickém ústavu v roce 2022 ve srovnání s 32 nemocnými bez předoperační imunomodulační výživy, kteří podstoupili radikální cystektomii v roce 2021. Dílčím cílem praktické části bylo prozkoumat proces specializované perioperační nutriční péče probíhající podle specializovaného protokolu zahrnující nemocné podstupující radikální cystektomii pro onkologické onemocnění močového měchýře a navrhnout modifikaci procesu za účelem zlepšení kvality poskytované nutriční péče v perioperačním období. V našem výzkumu předoperační imunomodulační výživa typu ONS významně neovlivnila pooperační komplikace a délku hospitalizace ve srovnání s retrospektivní kontrolní skupinou bez předoperační imunomodulační přípravy. Pro vylepšení perioperační nutriční péče jsou zapotřebí další...
Vliv výživy a pohybové aktivity na reprodukční zdraví žen
Vařechová, Veronika ; Přáda, Jan (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem výživy a pohybové aktivity na reprodukční zdraví žen. V teoretické části práce je popsána anatomie a fyziologie ženského pohlavního systému. Jsou zde popsání činitelé, které mohou reprodukční zdraví ovlivňovat, a následně je objasněno, jaký vliv má výživa na reprodukční zdraví. V praktické části jsou zobrazeny konkrétní kazuistiky 20 žen. V praktické části bylo zjištěno, že výživa a pohybová aktivita mohou mít vliv na reprodukční zdraví žen. Klíčová slova: reprodukční zdraví, výživa, pohybová aktivita, poruchy menstruačního cyklu, syndrom polycystických ovarií

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 782 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.