Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza, návrh a implementace elektronického obchodu společnosti
Trpiš, Michal ; Šebesta, Ing & Ing Petr (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektronického obchodu pro prodej numizmatického materiálu především sběratelských dvou eurových mincí. Výsledkem je internetový obchod s uživatelskou a administrátorskou rolí, který je schopen nabídnout administrátorovi kompletní řízení objednávek a automatického generování ročního výkazu zisku a ztrát. Výsledek hospodaření v prvních měsících je rovněž součástí diplomové práce.
František Křížek a jeho profesní působení v Dačicích 1948-1975
KREJČÍ, Leona
Diplomová práce se zabývá profesním a vědeckým osudem Františka Křížka od roku 1948. Vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených v Městském muzeu a galerii v Dačicích a ve Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nedílnou součástí práce jsou i vzpomínky dvou dačických pamětnic - jeho spolupracovnice paní Věry Tomšů a přítelkyně Naděje Jahelkové. Práce začíná návratem Františka Křížka z moravské metropole Brna do svého rodného města. Nejprve seznamuje s dačickým městským a okresním archivem, kde působil, a zároveň líčí problematické umístění této instituce. Dále stručně objasňuje Křížkův přechod do dačického muzea a popisuje celkový vývoj muzejnictví od svého počátku. Také se zaměřuje na působení badatele v této instituci a na to, co zde dokázal vybudovat. V další části se věnuje vědecké činnosti, archeologii a numismatice, v době komunistického režimu v Československu. Krátce pojednává i o jeho odborných publikacích a problémech s tím spojené. V neposlední řadě poukazuje na problematické cestování vědce do zahraničí v této nelehké době a následné vyrovnání s touto nesnází.
Historik a archivář František Křížek (1909-1993)
KREJČÍ, Leona
Bakalářská práce se zabývá životním a profesním osudem František Křížka do roku 1948. Vznikla na základě studia odborné literatury a také pramenů uložených v Městském muzeu a galerii v Dačicích, Státním oblastním archivu v Třeboni a Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nedílnou součástí práce jsou i vzpomínky jeho blízké přítelkyně paní Věry Tomšů. Práce začíná seznámením s městem Dačice, ve kterém se František Křížek narodil. Dále se stručně zaměřuje na Křížkův osobní život a studijní léta, která jsou spojena s městem Brnem. Zde strávil značnou část svého života. Nejprve nastoupil na České státní gymnázium v Brně, poté pokračoval na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení vysokoškolského studia začal působit jako suplující profesor na gymnáziu a po ukončení 2. světové války se stal přednostou numizmatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Již během své učitelské dráhy se začal věnovat vědecké práci a vypracoval se na specialistu v oblasti archeologie a numizmatiky římského období.
Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Ramsl, P. C.
The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies published here are revised texts of the lectures given at the conference and bring a comprehensive overview of actual archaeological and numismatic research within the topic of the Celtic development in the Central European Region. For many diverse scientific questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia.
Císař Karel I. Rakouský - umění spjaté s jeho osobou a jeho vztah k zemím Koruny české
Adamec, Petr ; Buben, Milan (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem této bakalářské práce je náš zatím poslední panovník, blahoslavený císař a král Karel I. z Arcidomu rakouského. Práce mapuje umělecké počiny spjaté s císařovou osobou. Zabývá se řády a vyznamenáními, které založil, popisují se v ní poštovní známky a mince, na nichž je zobrazen. Rovněž se zaměřuje na Karlovy portréty, korunovační ražby a pamětní medaile spjaté s jeho osobou a srovnává je s korunovačními a jubilejními ražbami spjatými s osobami císaře Františka Josefa I., císaře Německé říše Viléma II. a krále anglického Jiřího V. Práce je doplněna stručným Karlovým životopisem.
Česká portrétní medaile minulosti a současnosti
Seidlová, Kristýna ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Venclík, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie. KLÍČOVÁ SLOVA medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelství
The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Kleisner, Tomáš ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce)
PRÁCE SE ZABÝVÁ MEDAILEMI CÍSAŘE FRANTIŠKA ŠTĚPÁNA LOTRINSKÉHO (8. PROSINCE 1708 V NANCY - 18. SRPNA 1765 V INNSBRUCKU). JSOU NEJENOM POPSÁNY, ALE I VYLOŽENY JAKO NÁSTROJE POLITICKÉ PROPAGANDY V DOBĚ BEZ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, KDY NOVINY NEVYCHÁZELY ČASTĚJI NEŽ JEDNOU TÝDNĚ. VÉVODOVÉ LOTRINŠTÍ RAZILI JAKO SUVERÉNI SVÉ VLASTNÍ MINCE. NA ROZDÍL OD MINCÍ NEMĚLY MEDAILE PEVNOU HODNOTU ANI PENĚŽNÍ FUNKCI A JEJICH RAŽBA NEBYLA VYHRAZENA VLÁDĚ. MEDAILE PŘEDSTAVUJÍ PORTRÉTOVANÉHO TAK, JAK SI PŘÁL BÝT VNÍMÁN VEŘEJNOSTÍ. JEDNOTLIVÉ DETAILY NEJSOU VĚRNÝM ZÁZNAMEM SKUTEČNOSTI, JSOU TO SYMBOLY. OPIS SHRNUJE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A TITULY, REVERS UKAZUJE ZÁMĚR VYDAVATELE: POUŽITÉ EMBLEMY BUĎ VYJADŘUJÍ OBECNÉ MORÁLNÍ POUČKY NEBO OSLAVUJÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. CÍSAŘSKÝ DVŮR VTISKL OFICIÁLNÍM MEDAILÍM JEDNOTNÝ RÁZ. VÍDEŇSKÁ MINCOVNA MĚLA K DISPOSICI PORTRÉTNÍ AVERS, KE KTERÉMU MEDAILÉR ZHOTOVIL POŽADOVANÝ REVERS. KROMĚ ZAKÁZEK DVORA ZHOTOVOVALI MEDAILÉŘI I MNOŽSTVÍ RAŽEB, U KTERÝCH PŘEDPOKLÁDALI ZÁJEM KUPUJÍCÍCH. SVÉ PRÁCE MEDAILÉŘI PRODÁVALI SAMI A PODLE VŠEHO I PROSTŘEDNICTVÍM KNIHKUPCŮ A TISKAŘŮ, NEBOŤ BYLY SOUČÁSTÍ DOBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ. VĚTŠINA BAROKNÍCH MEDAILÍ JE KOLEKTIVNÍM DÍLEM: NÁMĚT, MOTTO, KRESEBNÝ NÁVRH, MODEL A RAZIDLO MOHLY BÝT PRACÍ RŮZNÝCH ODBORNÍKŮ. TÉMĚŘ VŽDY TO PAK BYL ŘEZAČ ŽELEZ, RYTÝCH BEZ...
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
On the traces of barbarians – archaeological, historical, numismatic (Archaeology of Barbarians 2015)
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Trebsche, P.
The publication is the latest in the series of proceedings based on materials from Central European protohistoric conferences Archaeology of Barbarians. For the most part, the studies published here are a revised text of the lectures given at the 2015 conference Archaeology of Barbarian at the MAMUZ Museum Mistelbach in Lower Austria. The main theme of the conference was the Celts and Germanic tribes in the Middle Danube Region in archaeological and numismatic sources (2nd century BC - 2nd century AD), but space was also given to other phenomena of protohistoric development. Intensive discussions included, among other things, absolute and relative chronology of transitional horizons, issues of monetization and testimony of numismatic groups, military, economic and diplomatic interactions along the north-south axis of the region and other sub-themes. For most of these questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Germany.
Ikonografie etruských mincí
Ederová, Kristína ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Militký, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje ikonografii mincí ve starověké Etrurii, přisuzovaných etruským městům. První část práce je teoretická a tematicky rozdělená do dvou částí. V první části je rozebraná geografie a stručné uvedení do sociální a ekonomické problematiky v Etrurii. V druhé části je úvod do ikonografie etruských mincí, ze kterých je vybráno pár nejrozšířenějších motivů, které se na jednotlivých ražbách vyskytují a ty jsou pak rozebrány podrobněji. Dané motivy jsou představeny a porovnávány s motivy na řeckých, popřípadě římských mincích, a etruském umění. Pro větší přehlednost je většina vybraných motivů doplněna o tabulku, ve které je výskyt daného motivy napříč městy. Tabulky jsou rozděleny podle století a ražeb, a jejich výsledkem je počet kusů, který nám říká, v jakém městě byl motiv používán nejčastěji a v jakém množství. Druhá část je katalog etruských mincí, rozdělený podle měst. Ta jsou doplněna o obrázky u většiny mincí a také o tabulky, kde je znázorněna jejich hodnota, kov a století jejich zavedení. Cílem práce je zjistit jaké vnější vlivy měly největší vliv na ikonografii etruských mincí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.