Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 266 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Maliňáková, Eliška ; Šebestová, Monika (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, konkrétně Nadačního fondu Českého rozhlasu. V úvodu je uvedeno shrnutí cílů této bakalářské práce spolu s metodami, které byly v průběhu práce využity k jejich dosažení. Hned poté následuje část, která je zaměřena na teoretické prameny odborné literatury, které jsou nedílnou součástí podkladů pro zpracování analytické části bakalářské práce. V této části práce je provedena analýza vývoje hospodaření organizace za pomocí analýzy nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Následuje celkové zhodnocení hospodaření neziskové organizace. Na závěr bakalářské práce jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení finanční situace Nadačního fondu Českého rozhlasu.
VAT Exemptions for Not-for-profit Entities
Baláž, Patrik ; Bělušová, Kristýna (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
The bachelor's thesis deals with the analysis of jurisprudence in connection with exemption from VAT in the case of non-profit organizations and its subsequent application. The theoretical part introduces legal systems, the non-profit sector and basic concepts in the VAT issue. The analytical part deals with the analysis of selected provisions, jurisprudence related to them and impacts on subjects. The draft part subsequently creates instructions for the application of individual tax regimes, as well as conditions and requirements for their correct application.
Rodina dítěte s Kabuki syndromem
Jarošová, Kateřina ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rodinou dítěte s Kabuki syndromem. V České republice se diagnostika stanovila v roce 2010. Hlavním cílem práce bylo zpracování souhrnných informací o rodině dítěte s Kabuki syndromem a zjištění detailnějších informací o fungování této rodiny v oblasti výchovy, o zkušenostech se školním systémem a také o využití podpory rodinou. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se dělí na čtyři kapitoly. První kapitola pojednává o vymezení Kabuki syndromu, historie výzkumu tohoto vzácného onemocnění, diagnostice a o charakteristických znacích u jedinců s Kabuki syndromem. Druhá kapitola se detailněji zaměřuje na klinické příznaky Kabuki syndromu, od zdravotních potíží a možnostech léčby, po úrovně kognitivních funkcí. Třetí kapitola se specifikuje na rodiny dětí se vzácným onemocnění a následující kapitola pojednává o možnostech podpory rodin dětí s Kabuki syndromem. Empirická část je tvořena výzkumným šetřením, které se zaměřuje na dítě s Kabuki syndromem, na rodinu dítěte a na fungování rodiny prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a případové studie.
Rodina dítěte s Kabuki syndromem
Jarošová, Kateřina ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zaobírá rodinou dítěte s Kabuki syndromem. První kapitola se věnuje samotným syndromem, diagnózou, klinickými příznaky a kognitivními funkcemi. Druhá kapitola popisuje rodinu se vzácným onemocněním, rodinu v kontextu historie a jakými fázemi rodina dítěte se vzácným onemocněním prochází. Další kapitola pojednává o podpoře rodiny se vzácným onemocněním, také obsahuje pojem neziskové organizace a spolku. Praktická část zkoumá rodinu jedince s Kabuki syndromem, obsahuje rozhovor s členem rodiny. Výzkumná část je doplněná případovou studií.
Zdanění nestátních neziskových organizací
Librová, Veronika ; Silvie, Kořenová (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) navrhuje nejvhodnější způsob rozdělení činnosti, uplatnění daňově uznatelných nákladů a využití daňových zvýhodnění pro neziskové organizace. Výstupem této práce je návrh, jak by měla organizace tyto nástroje využít a aplikovat, aby daňově optimalizovala svůj základ daně.
Analýza a návrh změn informačního systému firmy
Zahradník, Martin ; Špatka, Petr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, tak z pohledu provozování a implementace programových řešení. Informační systém je zkoumán jako celek v širších souvislostech, tedy nejen z pohledu aplikace (software), ale také toku informací, ukládání a organizace dat, uživatelů, bezpečnosti, hardware, apod. Firmě by práce měla posloužit jako vodítko pro odstranění neefektivních a / nebo rizikových oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.
Návrh na zlepšení hospodaření základní školy v Šumperku
Obhlídalová, Andrea ; Uhlířová, Martina (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace v základní škole a vyúsťuje v návrh na zlepšení jejího hospodaření. První část se věnuje rozboru finančního potenciálu na teoretické bázi a vyzdvihuje nejdůležitější specifika, týkající se všeobecného základu. Druhá je potom zaměřena na konkrétní zhodnocení finančních aspektů a skutečného stavu dané školy. Třetí část obsahuje návrhy na zkvalitnění financování školy a posílení hospodářských aktivit.
Financing of Projects from EU Funds
Butek, Michal ; Randa, Vladimír (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
The aim of this thesis is a concept of a high rope centre in a particular location with support of EU funds. The first part of this thesis gives an overview at the project and presents an analysis of the environment and the conditions in which the project will be realized. The concepts of the project realization and the evaluation of the proposed concepts are presented in the second part.
Zdaňování neziskových právnických osob
Kembický, Petr ; Voda, Miroslav (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování neziskových právnických osob. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmů právnických osob. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní neziskovou organizaci – občanské sdružení FC Hlinsko. Teoretická část se zabývá obecnými znaky neziskových organizací, jejich členěním, účetnictvím, soustavou daní a výpočtem výsledné daňové povinnosti. Další část práce podrobně analyzuje FC Hlinsko, jeho zdaňované a nezdaňované výnosy, daňové náklady, výsledek hospodaření a daňovou povinnost. Třetí část se věnuje daňové optimalizaci a snižování výsledné daňové povinnosti v mezích zákonné úpravy.
Specifika neziskových organizací a jejich financování
Pudíková, Jana ; Petrák, Pavel (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskových organizací a formy jejího financování. Teoretická část práce je zaměřena na právní legislativu týkající se neziskového sektoru, vymezení základních pojmů a charakteristiku jednotlivých forem neziskových organizací. V praktické části je představena organizace, ve které provádím analýzu její finanční situace pomocí vybraných metod a v závěru práce navrhuji řešení, které by měly přispět ke stabilizaci financování a celkového rozvoje organizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 266 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.