Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Případová studie kampaně Responsible Together
Nováková, Lucie ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Práce analyzuje kampaň Responsible Together, která má za cíl snížit násilí na ženách. Kampaň je tvořena nestátními neziskovými organizacemi, které jsou součástí občanské společnosti. Cílem diplomové práce je zkoumat, jak daná kampaň vzniká, jakou má cílovou skupinu a jaké prostředky využívá v rámci komunikačního mixu. Jako výzkumný design je vybrána případová studie, která kombinuje více metod sběru dat. Pomocí analýzy dokumentů, vč. grafických materiálů, a pozorování, práce komplexně ukazuje proces tvorby kampaně, zapojené organizace a organizátory/ky. V neposlední řadě práce ukazuje specifika marketingu neziskových organizací.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Radiměřský, Tomáš ; Štreitová, Blanka (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření a fundraisingových aktivit vybrané neziskové organizace, kterou je Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace. První část vymezuje cíle práce a použité metody. Druhá část zahrnuje teoretická východiska potřebná pro pochopení problematiky. Následuje analýza současného hospodaření organizace a celkové zhodnocení finanční situace. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace organizace.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Pospíchalová, Natálie ; Prokopová, Kateřina (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj hospodaření a fundraisingových aktivit ve vybrané neziskové organizaci, Vrátka, z.s. Na začátku jsou uvedeny cíle a metody použité v této bakalářské práci. Následuje teoretická část práce, ve které je na základě vybrané literatury popsána problematika neziskových organizací. To je podkladem pro zpracování analytické části, kde je provedena analýza vývoje hospodaření a fundraisingových aktivit. Následuje zhodnocení právě této analytické části, ze kterého vychází návrhy na nové finanční prostředky pro neziskovou organizaci Vrátka.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Burešová, Martina ; Křížková, Vladimíra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, příspěvkové organizace Domov pro seniory Bažantnice v Hodoníně. Nejprve jsou představeny cíle a metody práce, poté následuje teoretická část, v níž jsou vymezeny základní pojmy spojené s neziskovými organizacemi. Analytická část zahrnuje analýzu výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a fundraisingu. Na základě výstupu z analýz jsou představeny návrhy pro nové možnosti získání finančních prostředků.
Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace
Dořáková, Veronika ; Pěta, Jan (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace, Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. V úvodu jsou vymezeny cíle práce, metody a postupy zpracování. Další část zahrnuje teoretická východiska potřebná pro zpracování analytické části. Analytická část obsahuje analýzu nákladů a výnosů a vybrané ukazatele modifikované finanční analýzy. Na základě provedených analýz následuje celkové zhodnocení hospodaření, ze kterého vychází vlastní návrhy řešení.
Návrh metodického postupu pro výběr dotací z hlediska daňových nákladů pro příspěvkové organizace
Hortová, Michaela ; Suk, Martin (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řešení problému výběru dotace u dané příspěvkové organizace. Tento problém bude analyzován na dvou podobných příspěvkových organizacích se zaměřením na daňovou problematiku. Závěrem diplomové práce je metodický postup pro příspěvkové organizace na výběr dotace se zohledněním daňové problematiky.
Konstrukce role a významu neziskových organizací v české veřejné on-line sféře
Semrádová, Eliška ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Jakým způsobem je role nevládních neziskových organizací konstruována v české on-line sféře? Tato diplomová práce se snaží tuto otázku zodpovědět na základě obsahové analýzy článků šesti českých nejčtenějších on-line zpravodajských serverů a k nim připojených diskuzí internetových uživatelů v letech 2015-2019. Teoretickým základem práce je mediální konstrukce reality, kterou se autorka snaží prakticky aplikovat na tematiku neziskového sektoru pomocí metody mediálního rámcování. Kvalitativní obsahovou analýzou se ve výzkumu podařilo odhalit čtyři hlavní rámce, kterými české on-line zpravodajství na neziskové organizace pohlíží. Čtyři rámce vzešly také z analýzy uživatelských diskuzí pod články. Porovnání těchto zjištění poskytlo autorce možnost zjistit, jakým způsobem diskutující přináší diverzitu do mediální reprezentace neziskového sektoru v ČR. Závěr práce je věnován zhodnocení nejpodstatnějších poznatků výzkumu, které jsou posléze začleněny do kontextu dosavadních akademických výzkumů mediální reprezentace neziskových organizací ve zpravodajství. Jelikož role neziskových organizací ve společnosti je do velké míry ovlivňována veřejným obrazem, tato práce přináší komplexní informace o tom, jaké role české internetové zpravodajství a jeho čtenáři neziskovým organizacím připisují.
Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců
Volkova, Alexandra ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Překládaná diplomová práce "Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců" se věnovala zjištění efektivity služeb nestátních neziskových organizací v otázkách integrace a diskriminace cizinců. Hlavním cílem práce bylo během výzkumu najít odpovědi na několik otázek důležitých pro porozumění problematice. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit, odpovídá-li nabídka integračních služeb NNO deklarovaným potřebám uživatelů-cizinců. V práci bylo pojednáno o službách nabízených NNO, využívání těchto služeb cizinci, o relevanci podobných služeb a o tom, jak všestranně by mohly a měly takové organizace působit. Byla zkoumána míra účasti a pomoci neziskových organizací v řešení otázek diskriminace a integrace. Bylo zjištěno, zdali klienti a zaměstnanci vybraných nestátních neziskových organizaci povazují služby těchto NNO za efektivní. Přínosem práce jsou doporučení pro nestátní neziskové organizace, která by mohly zvýšit efektivitu a účelnost služeb v oblasti integrace a diskriminace cizinců. Doporučení vyhází z provedených hloubkových rozhovorů s klienty a dotazníkového setření zaměstnanců NNO.
Motivace zaměstnanců NNO, zabývajících se péčí o novodobé válečné veterány
Beran Gecová, Markéta ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivacemi zaměstnanců nevládních neziskových organizací, které pečují o novodobé válečné veterány. Teoretickým východiskem pro práci jsou různé náhledy na motivace, kterými by mohli disponovat zaměstnanci NNO. Práce objasňuje zájmovou oblast válečných veteránů jako sociálního problému a přibližují organizace občanského sektoru v ČR, které se zabývají veteránskou problematikou a představuje neziskový sektor. V empirické části jsou analyzovány hloubkové rozhovory se zaměstnanci neziskové organizace, která pomoc válečným veteránům poskytuje a v závěru jsou zodpovězeny výzkumné otázky na téma motivací zaměstnanců a motivačních nástrojů veteránských NNO. Klíčová slova: Nezisková organizace, válečný veterán, motivace, zaměstnanci neziskových organizací, řízení a vedení lidských zdrojů, motivační nástroje vedoucího organizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.