Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jazyk lékařských zpráv a jeho informačně lexikální analýza
Přečková, Petra ; Zvárová, Jana (vedoucí práce) ; Hanzlíček, Petr (oponent) ; Skalská, Hana (oponent)
Cílem disertační práce byla informačně lexikální analýza českých lékařských zpráv a využitelnost mezinárodních klasifikačních systému v českém zdravotnickém prostředí. Analýza lékařských zpráv byla založena na atributech Minimálního datového modelu pro kardiologii (MDMK). Byly použity lékařské zprávy psané volným textem a strukturované lékařské zprávy uložené v softwarové aplikaci ADAMEK. Pro práci byly využity zejména klasifikační systémy SNOMED CT a MKN-10. Bylo porovnáno, jak dobře jsou atributy MDMK zaznamenány v textových lékařských zprávách a v lékařských zprávách zaznamenávaných strukturovaně pomocí softwarové aplikace ADAMEK. Byla provedena jazyková analýza českých textových lékařských zpráv. Byla navržena nová aplikace metod pro měření diverzity lékařských zpráv psaných v jakémkoli jazyce. Tato nová aplikace je založena na obecných konceptech diverzit a byla odvozena z f-diverzity, relativní f-diverzity, vlastní f-diverzity a marginální f- diverzity. Závěrem práce je zjištění, že zapisování lékařských zpráv formou volného textu je velice nesourodé a není standardizováno. Použití standardizované terminologie by přineslo výhody lékařům, pacientům, administrátorům, softwarovým vývojářů a plátcům a pomohlo by poskytovatelům zdravotnické péče tím, že by poskytovalo kompletní a snadno dostupné...
Názvy stromů: návrh vícejazyčné terminologické databáze
MAKOVCOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zabývá teorií a tvorbou terminologických databází, včetně vytvoření vícejazyčné databáze obsahující názvy stromů v latině, italštině a češtině. V teoretické části práce jsou představeny nauky vztahující se k tématu práce, tedy lexikografie, terminografie a terminologie. Tato část zahrnuje i shrnutí vývoje těchto disciplín z historického hlediska a základní pojmy s nimi související, jako termín, nomenklatura, taxonomie apod. Kromě toho jsou zde v krátkosti představeny základní rozdíly terminografické a lexikografické práce a odlišnosti mezi terminologickým slovníkem a terminologickou databází. Praktická část práce je shrnutím základních postupů při vytváření vícejazyčné terminologické databáze vytvořené v Microsoft Access 2016, která je přílohou této práce a obsahuje názvy stromů v latinském, českém a italském jazyce a doplňující informace k těmto názvům.
Funkce Kádrových a personálních útvarů v Československu v období 1948-1989
Šinkovec, Pavel ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Bakalářská práce pojednává o dopadu činností Kádrových a personálních útvarů na jednotlivce, komunistickou stranu i celou československou společnost během období 1948- 1989. Na základě studia dobových dokumentů, studijních textů, i sekundárních odborných studií, monografií a sborníků je charakterizováno konstituování, fungování a proměny kádrové politiky a nomenklatury KSČ. Dále jsou analyzovány a kategorizovány různé funkce činností kádrových útvarů, jež byly praktickým vykonavatelem kádrové politiky ve státní správě a hospodářských organizacích. Pozornost je zaměřena také na posun ve vnímání kádrování v čase a interpretuje fenomén jako specifickou formu byrokracie, nové společenské třídy a konfrontuje jej s teorií totalitarismu.
Jazyk lékařských zpráv a jeho informačně lexikální analýza
Přečková, Petra ; Zvárová, Jana (vedoucí práce) ; Hanzlíček, Petr (oponent) ; Skalská, Hana (oponent)
Cílem disertační práce byla informačně lexikální analýza českých lékařských zpráv a využitelnost mezinárodních klasifikačních systému v českém zdravotnickém prostředí. Analýza lékařských zpráv byla založena na atributech Minimálního datového modelu pro kardiologii (MDMK). Byly použity lékařské zprávy psané volným textem a strukturované lékařské zprávy uložené v softwarové aplikaci ADAMEK. Pro práci byly využity zejména klasifikační systémy SNOMED CT a MKN-10. Bylo porovnáno, jak dobře jsou atributy MDMK zaznamenány v textových lékařských zprávách a v lékařských zprávách zaznamenávaných strukturovaně pomocí softwarové aplikace ADAMEK. Byla provedena jazyková analýza českých textových lékařských zpráv. Byla navržena nová aplikace metod pro měření diverzity lékařských zpráv psaných v jakémkoli jazyce. Tato nová aplikace je založena na obecných konceptech diverzit a byla odvozena z f-diverzity, relativní f-diverzity, vlastní f-diverzity a marginální f- diverzity. Závěrem práce je zjištění, že zapisování lékařských zpráv formou volného textu je velice nesourodé a není standardizováno. Použití standardizované terminologie by přineslo výhody lékařům, pacientům, administrátorům, softwarovým vývojářů a plátcům a pomohlo by poskytovatelům zdravotnické péče tím, že by poskytovalo kompletní a snadno dostupné...
Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem
Holec, Jan ; Kment, Petr ; Wagner, Jan ; Šmíd, Jiří ; Šída, Otakar ; Kvaček, Jiří ; Sejkora, Jiří ; Kuželka, Vítězslav
Metodika obrací pozornost k základním, reálně existujícím kamenům přírodovědeckého názvosloví (nomenklatury) - typům, které jsou pilíři vědeckých jmen organizmů a minerálů. Popisuje problematiku typových exemplářů těch skupin organizmů, které spadají pod zoologický a botanický kód (ICZN, ICN), a to jak v současnosti žijících, tak vyhynulých. Pokrývá oblast sbírkové správy a vědeckého studia typů, tj. jejich rozlišování, označování, preparaci, preventivní konzervaci, balení, etiketování, dokumentaci, publikování, studování a zapůjčování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Polyphasic approach to the taxonomy of selected cyanobacteria
MAREŠ, Jan
Moderní taxonomická revize sinic nebyla dosud dokončena a skýta řadu teoretických i praktických úskalí. Tato disertační práce se zabývala výzkumem vybraných taxonů terestrických sinic s využitím polyfázického přístupu, který je založen na molekulární fylogenetické analýze doporovázené fenotypovou charakterizací a nomenklatorickým ošetřením. Byly využity rozmanité metodické přístupy včetně optické a transmisní elektronové mikroskopie, molekulární analýzy (sekvenování DNA) kmenů sinic, jednotlivých buněk a vláken, a fylogenetické analýzy několika genomových úseků. Tato studie předtsavila systematickou revizi jednotlivých rodů sinic i celého tohoto kmene organismů, a poskytla návrhy pro navazující výzkumné projekty.
Taxonomy of selected groups of the genus \kur{Caloplaca}
ŠOUN, Jaroslav
Práce se zabývá fylogenezí, taxonomií a nomeklaturou vybraných skupin lišejníků rodu Caloplaca. Detailně byla studována s použitím molekulárních metod (sekvencí ITS), morfologie a chemie především skupina C. cerina. Studie byla založena na materiálu z Evropy a v menším rozsahu také ze Severní Ameriky a západní Asie. Studie odhalila neočekávané množství fylogenetických linií a popsány byly tři nové druhy (C. sterilis, C. subalpina, C. thracopontica). Další studie se detailně zabývala nomenklaturou, taxonomií, morfologií a v menší míře též ekologií dvou blízce příbuzných druhů ze skupiny C. aurantia (C. aurantia, C. flavescens). Stanoven byl neotyp druhu C. aurantia. Zrevidováno bylo rozšíření obou druhů v rámci České republiky. Málo známý druh C. aurantiomurorum z Alžírska byl lektotypifikován a synonymizován s C. aurantia. Vyjma dvou zmíněných skupin byly s použitím molekulárních (sekvencí ITS) a fenotypických dat studovány druhy C. phlogina and C. scythica. Přestože se druhy částečně liší v barvě stélky a výrazně v rozšíření bylo zjištěno, že se jedná o stejný druh.
Mezinárodní nomenklatury a metatezaury ve zdravotnictví
Přečková, Petra
Článek popisuje různé mezinárodní nomenklatury a metatezaury používané ve zdravotnictví. Hlavní důraz klade na UMLS a zejména na UMLS Metathezaurus, který využíváme při mapování odborné zdravotnické terminologie. Článek popisuje snahy o ověření praktické použitelnosti mezinárodně používaných terminologických slovníků a klasifikací a to na atributech Minimálního datového modelu kardiologického pacienta, Datového standardu MZ ČR a vybraných komerčních nemocničních systémů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.