Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Databáze spaloven odpadů v Evropě
Šaldová, Lenka ; Ručka,, Jan (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování popisu moderní technologické linky spalovny TKO. Popsání jednotlivých objektů linky a jejich princip při termickém spalování. Popisovanými procesy na technologické lince budou: příjem odpadu, skladování odpadu a surovin, předběžná úprava odpadu, nakládka odpadu do procesu, tepelná úprava odpadu, využití energie a konverze, čištění spalin, nakládání se zbytky z čištění spalin, vypouštění spalin, monitoring a kontrola emisí, čištění a kontrola odpadních vod, nakládání a úprava popela (pecního popela), vypouštění (odstranění) tuhých zbytků. V druhé části bakalářské bude sestavena databáze spaloven vyskytujících se v Evropě se základními informacemi (adresa, web, typ pece, počet linek, množství spáleného odpadu, atd.). Z vypracované databáze budou vytvořeny grafy pro lepší přehlednost a porovnání. Databáze bude doplněna emisními požadavky jednotlivých zemí dle platných tuzemských a evropských legislativ
Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel
Rozsíval, Adam ; Libich, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných spalovacími motory. Dále pojednává o opatřeních a možnostech snižování emisí automobilové dopravy na základě environmentálního dopadu, konkrétně se zabývá současnou Evropskou emisní normou a systémy vozidel, které umožňují snižování emisí. Práce také pojednává o emisním měření a početních metodách v oblasti určování emisí. Podle zvolené početní metodiky je provedena analýza exhalací, vycházející z dat reálného provozu vozového parku a jsou porovnány hodnoty z emisního měření. Součásti analýzy je také finanční aspekt.
Elektrické, optické a senzorové vlastnosti organických polovodičů
Pochekailov, Sergii ; Zmeškal, Oldřich (oponent) ; Nešpůrek, Stanislav (vedoucí práce)
Existuje velký zájem o levné, citlivé a selektivní senzory. V této práci popisujeme využití rozpustných substituovaných ftalocyaninů jako citlivých materiálů pro detekci řady plynů. Studovali jsme optické, elecktrické a senzorové vlastnosti několika ftalocyaninů. Byl popsán mechanizmus interakce tenkých vrstev ftalocyaninů s různými studovanými plyny. Zjistilo se, že ftalocyaniny substituované sulfo-skupinami jsou velmi citlivé na vodní páru. Sulfonamidicky substituované ftalocyaniny jsou vhodné pro detekci oxidu dusičitého a těkavých organických rozpouštědel. Při vyšších teplotách tert-butylový ftalocyanin je vhodný pro detekci nízkých NO2 koncentrací. Experimentální výsledky byly využity pro konstrukci nových typů komerčních senzorů pro detekci NO2, etanolu a vlhkosti.
Analýza očekávaných změn množství vzdušných imisí nad územím České republiky v souvislosti s COVID-19
Kotrle, Viktor
Práce analyzuje změny v ročních a měsíčních koncentracích imisí pro roky 2019 a 2020 na území České republiky. Důraz je kladen především na hledání změn v souvislosti s vládními nařízeními během epidemie Covid-19 a tím i celkovou změnou lidské aktivity. Analýza je koncipována na dvě části, a to část statistické analýzy a část prostorové analýzy nad imisním modelem. Jako vstupní data byla použita měření ze stacionárních stanic ČHMÚ.
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží: Certifikovaná metodika
Ličbinský, Roman ; Huzlík, Jiří ; Hegrová, Jitka
Znečištění ovzduší emisemi je jedním z nejzávažnějších problémů dopravy, a to zejména v důsledku významného rizika pro zdraví člověka. Příčinou emisí škodlivin do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot v motorech automobilů. Jsou to komplexní směsi, obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích, přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu", nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Jejím cílem je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodonocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren. Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich správcům (ŘSD, státní správě a samosprávě) jako efektivní nástroj pro kontrolu jak dlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření, a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel
Rozsíval, Adam ; Libich, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných spalovacími motory. Dále pojednává o opatřeních a možnostech snižování emisí automobilové dopravy na základě environmentálního dopadu, konkrétně se zabývá současnou Evropskou emisní normou a systémy vozidel, které umožňují snižování emisí. Práce také pojednává o emisním měření a početních metodách v oblasti určování emisí. Podle zvolené početní metodiky je provedena analýza exhalací, vycházející z dat reálného provozu vozového parku a jsou porovnány hodnoty z emisního měření. Součásti analýzy je také finanční aspekt.
Amperometric Solid-State NO2 Sensor with Ionic Liquid-Polymer Electrolyte
Nádherná, M. ; Opekar, F. ; Reiter, Jakub
A new ionic liquid-polymer electrolyte was successfully tested in the planar amperometric solid-state sensor sensitive towards nitrogen dioxide. The electrolyte consists of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (BMIPF6) and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMEMA) in the ratio 57:43 mol. %. The analyte, gaseous nitrogen dioxide in air, was determined using the electrochemical reduction at900 mV vs. Pt/air on gold minigrid indicating electrode with Pt/air as a reference electrode. Dependency of sensor sensitivity on the indicating electrode area and relative humidity was determined. The sensor response is linear in the NO2 concentration range 0.3 1.1 ppm and is reproducible and long-term stable.
Použití iontových kapalin jako součástí elektrolytů pro ampérometrické sensory plynů a Li-iontové baterie.
Nádherná, Martina ; Opekar, František (vedoucí práce) ; Samec, Zdeněk (oponent) ; Zima, Jiří (oponent)
Mgr. Martina Nádherná Disertační práce Použití iontových kapalin jako součásti elektrolytů pro ampérometrické sensory plynů a Li-iontové baterie SOUHRN Náplní disertační práce byla příprava a charakterizace nových aprotických elektrolytů na bázi iontových kapalin pro solid-state elektrochemické sensory plynů a pro elektrochemické akumulátory elektrické energie - sekundární lithno-iontové baterie. V oblasti vývoje solid-state ampérometrického sensoru pro NO2 se výzkum zaměřil na vývoj nového pevného elektrolytu. Tento elektrolyt je vyvíjen jako systém iontové kapaliny ukotvené ve struktuře polymeru, kdy iontová kapalina spojuje vlastnosti rozpouštědla a rozpuštěné soli. Tudíž elektrolyt neobsahuje žádnou těkavou organickou složku a je dlouhodobě chemicky i elektrochemicky stálý. Byla připravena řada elektrolytů s polymery nebo makromonomery na bázi methakrylátů s iontovými kapalinami na bázi imidazolia. Bylo optimalizováno jejich složení, především poměr polymer-iontová kapalina. Elektrolyty byly úspěšně otestovány v solid-state sensoru pro NO2 se zlatou síťkou jako indikační elektrodou. Výzkum těchto elektrolytů zahrnoval jak stanovení základních elektrochemických parametrů, tak studium vlastností sensoru s těmito elektrolyty za různých podmínek. Byl studován vliv vlhkosti atmosféry, geometrické plochy a...
Elektrické, optické a senzorové vlastnosti organických polovodičů
Pochekailov, Sergii ; Zmeškal, Oldřich (oponent) ; Nešpůrek, Stanislav (vedoucí práce)
Existuje velký zájem o levné, citlivé a selektivní senzory. V této práci popisujeme využití rozpustných substituovaných ftalocyaninů jako citlivých materiálů pro detekci řady plynů. Studovali jsme optické, elecktrické a senzorové vlastnosti několika ftalocyaninů. Byl popsán mechanizmus interakce tenkých vrstev ftalocyaninů s různými studovanými plyny. Zjistilo se, že ftalocyaniny substituované sulfo-skupinami jsou velmi citlivé na vodní páru. Sulfonamidicky substituované ftalocyaniny jsou vhodné pro detekci oxidu dusičitého a těkavých organických rozpouštědel. Při vyšších teplotách tert-butylový ftalocyanin je vhodný pro detekci nízkých NO2 koncentrací. Experimentální výsledky byly využity pro konstrukci nových typů komerčních senzorů pro detekci NO2, etanolu a vlhkosti.
Databáze spaloven odpadů v Evropě
Šaldová, Lenka ; Ručka,, Jan (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování popisu moderní technologické linky spalovny TKO. Popsání jednotlivých objektů linky a jejich princip při termickém spalování. Popisovanými procesy na technologické lince budou: příjem odpadu, skladování odpadu a surovin, předběžná úprava odpadu, nakládka odpadu do procesu, tepelná úprava odpadu, využití energie a konverze, čištění spalin, nakládání se zbytky z čištění spalin, vypouštění spalin, monitoring a kontrola emisí, čištění a kontrola odpadních vod, nakládání a úprava popela (pecního popela), vypouštění (odstranění) tuhých zbytků. V druhé části bakalářské bude sestavena databáze spaloven vyskytujících se v Evropě se základními informacemi (adresa, web, typ pece, počet linek, množství spáleného odpadu, atd.). Z vypracované databáze budou vytvořeny grafy pro lepší přehlednost a porovnání. Databáze bude doplněna emisními požadavky jednotlivých zemí dle platných tuzemských a evropských legislativ

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.