Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 433 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
HR marketing v neziskovém sektoru - případová studie na Medici PRO Očkování
Klimešová, Nela ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce HR marketing v neziskovém sektoru - případová studie na Medici PRO Očkování se zabývá HR marketingem v neziskovém sektoru, a to v rámci konkrétní neziskové organizace Medici PRO Očkování. Jejím cílem je zjistit, jak byl vnímán interní a externí HR marketing organizace Medici PRO Očkování z pohledu jejích členů a prostřednictvím kombinace teoretického rámce a praktického výzkumu tak nabídnout konkrétní doporučení pro zlepšení stávajících postupů a strategií a ucelený pohled na to, jak může HR marketing v neziskovém sektoru pomoci. Teoretická část práce popisuje neziskové organizace, dobrovolnictví, dobrovolníky a jejich motivace a HR marketing, jeho dělení a jeho možné nástroje. V praktické části výzkumu je pro sběr dat použita kvalitativní metoda polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Pro analýzu těchto dat je poté využito otevřeného kódování. Výsledky výzkumu naznačují, že nejméně pozitivně jsou respondenty v HR marketingu organizace hodnoceny oblasti přijímání a orientace a péče a podpory dobrovolníků. Ostatní oblasti vnímají respondenti do velké míry pozitivně, přesto však zmínili určité požadavky a potřeby na jejich vylepšení, na základě kterých byla stanovena doporučení pro zlepšení stávajících postupů a strategií. Vzhledem k tomu, že nezisková organizace Medici PRO...
Rodina dítěte s Kabuki syndromem
Jarošová, Kateřina ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rodinou dítěte s Kabuki syndromem. V České republice se diagnostika stanovila v roce 2010. Hlavním cílem práce bylo zpracování souhrnných informací o rodině dítěte s Kabuki syndromem a zjištění detailnějších informací o fungování této rodiny v oblasti výchovy, o zkušenostech se školním systémem a také o využití podpory rodinou. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se dělí na čtyři kapitoly. První kapitola pojednává o vymezení Kabuki syndromu, historie výzkumu tohoto vzácného onemocnění, diagnostice a o charakteristických znacích u jedinců s Kabuki syndromem. Druhá kapitola se detailněji zaměřuje na klinické příznaky Kabuki syndromu, od zdravotních potíží a možnostech léčby, po úrovně kognitivních funkcí. Třetí kapitola se specifikuje na rodiny dětí se vzácným onemocnění a následující kapitola pojednává o možnostech podpory rodin dětí s Kabuki syndromem. Empirická část je tvořena výzkumným šetřením, které se zaměřuje na dítě s Kabuki syndromem, na rodinu dítěte a na fungování rodiny prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a případové studie.
Rodina dítěte s Kabuki syndromem
Jarošová, Kateřina ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zaobírá rodinou dítěte s Kabuki syndromem. První kapitola se věnuje samotným syndromem, diagnózou, klinickými příznaky a kognitivními funkcemi. Druhá kapitola popisuje rodinu se vzácným onemocněním, rodinu v kontextu historie a jakými fázemi rodina dítěte se vzácným onemocněním prochází. Další kapitola pojednává o podpoře rodiny se vzácným onemocněním, také obsahuje pojem neziskové organizace a spolku. Praktická část zkoumá rodinu jedince s Kabuki syndromem, obsahuje rozhovor s členem rodiny. Výzkumná část je doplněná případovou studií.
Fundraising vybrané neziskové organizace
Pokorná, Kateřina ; Součková, Věra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hospodařením a vyhledáním zdrojů financování pro neziskovou organizaci spolek Duha. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje problematiku neziskových organizací a fundraisingu. Praktická část se týká hledání nových způsobů získání finančních prostředků.
Analýza a návrh změn informačního systému firmy
Zahradník, Martin ; Špatka, Petr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, tak z pohledu provozování a implementace programových řešení. Informační systém je zkoumán jako celek v širších souvislostech, tedy nejen z pohledu aplikace (software), ale také toku informací, ukládání a organizace dat, uživatelů, bezpečnosti, hardware, apod. Firmě by práce měla posloužit jako vodítko pro odstranění neefektivních a / nebo rizikových oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.
AT01GC
Krausová, Zuzana ; Sterec, Pavel (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Tmatem práce je transformace síly. Ve své diplomové práci transformuji fyzickou sílu. Pracuji s funkční i s vnější designovou úpravou zábavního boxovacího herního automatu, který měří sílu úderu, kterou po té přeměňuje na finanční částky odesílané různým neziskovým organizacím, případně projektům. Jedná se o interaktivní objekt, vyžadující fyzickou spoluúčast diváka k dosažení plné funkčnosti díla
Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy
Ticháček, Jiří ; Dvořáková, Pavla (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále rozvíjí u konkrétní neziskové organizace. Závěr práce se snaží poukázat na zjištěné nedostatky a navrhnout opatření pro jejich řešení.
Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky
Sklenářová, Petra ; Pěta, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále jejich financování a na závěr teorie podrobně popsaná daň z příjmů právnických osob a daň silniční. Praktická část analyzuje ústav Liga Vozíčkářů. V této kapitole specifikuje činnosti organizace, stanovení předmětu daně, základu daně a samotné výpočty daní. Na závěr zahrnuje daňové přiznání.
Využitie sociálníych médií pre financovanie neziskových organizácií
Kucharová, Sabína
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na poznatky o využívání sociálních médií k financování neziskových organizací a jejich implementaci v praxi. Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje poznatky, které jsou použity v praktickém návrhu. V empirické části se analyzuje dotazník, ke zjištění specifických a detailních poznatků je použit kvalitativní průzkum – rozhovory. Také jsou použita sekundární data, která zobrazují situaci neziskových organizací z finančního hlediska na Slovensku. Pomocí výsledků provedených analýz je vytvořen návrh z hlediska marketingu pro neziskové organizace prostřednictvím sociálních médií, který zlepší jejich rozvoj a financování.
Nadace podporující neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti
PECHÁČEK, Ondřej
Tato bakalářská práce se věnuje a popisuje to, jak nadace, které jsou registrovány v České republice, podporují neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti. Cílem práce bylo zjistit, jaká je struktura českého nadačního sektoru zaměřeného na oblast sociální a humanitární. Dále byl zmapován objem finančních prostředků, které české nadace poskytly v letech 2018-2021 neziskovému sektoru působícímu v sociální a humanitární oblasti, ke kterým se zmapovali i ostatní aktivity, jež realizují české nadace v rámci svého působení v těchto oblastech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 433 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.