Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 425 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nadace podporující neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti
PECHÁČEK, Ondřej
Tato bakalářská práce se věnuje a popisuje to, jak nadace, které jsou registrovány v České republice, podporují neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti. Cílem práce bylo zjistit, jaká je struktura českého nadačního sektoru zaměřeného na oblast sociální a humanitární. Dále byl zmapován objem finančních prostředků, které české nadace poskytly v letech 2018-2021 neziskovému sektoru působícímu v sociální a humanitární oblasti, ke kterým se zmapovali i ostatní aktivity, jež realizují české nadace v rámci svého působení v těchto oblastech.
Evaluace a sledování dopadu v oblasti sociální práce v neziskových organizacích
Schneiderová, Denisa ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Lejsal, Matěj (oponent)
Diplomová práce se zabývá sledováním dopadu a realizací průběžné evaluace při výkonu sociální práce v neziskových organizacích. Zvolené téma úzce souvisí s profesionalizací sociální práce. Díky komplexní evaluaci a sledování dopadu lze prezentovat výsledky sociální práce veřejnosti a dalším aktérům. Cílem diplomové práce je analyzovat aktuální situaci vzorku neziskových organizací v oblasti evaluace, které jsou financovány stejným donorem. Dále zhodnotit možnosti, schopnosti a limity neziskových organizací v oblastech evaluace a sledování dopadu. Diplomová práce dále analyzuje vztah mezi donorem a příjemcem podpory, vzájemné postavení v procesu evaluace a sledování dopadu. V diplomové práci byl využit kvalitativní výzkum. Pro realizaci kvalitativního šetření byl využit polostrukturovaný rozhovor. Cílem výzkumu je popsat "aktuální stav" v oblasti nastavování a realizace evaluace a měření dopadu, který popisuje možné oblasti spolupráce mezi příjemci podpory a donorem. Za hlavní závěr diplomové práce považuji zjištění, že příjemci podpory jsou spíše vybaveni schopnostmi a dovednostmi pro nastavení a realizaci evaluace než pro nastavení a realizaci měření dopadu. V případě měření dopadu a dopadových dat se organizace potýkají se zásadními limity. Příjemci podpory se aktuálně nenachází ve fázi, kdy by...
Marketingové strategie neziskových organizací na sociálních sítích a reakce jejich uživatelů
Bílková, Kateřina ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Háša, Marek (oponent)
Práce se věnuje marketingovým strategiím neziskových organizací na sociálních sítích v souvislosti s válkou na Ukrajině a zkoumá, jak uživatelské publikum na tyto strategie reaguje a jaké k nim zastává postoje. Teoretická část se proto zabývá pojmem nezisková organizace, kterou definuje stejně jako jednotlivé typy těchto organizací, dále pak marketingem, konkrétně sociálním marketingem a marketingem neziskových organizací jakožto stěžejními body práce, a poté marketingovými strategiemi neziskových organizací. Práce rozebírá také image a reputaci neziskových organizací a to, co ji tvoří. Samostatnou podkapitolou jsou rovněž faktory, které neziskové organizace od využívání sociálních sítí mohou odrazovat, a faktory úspěšnosti. Následuje kontextuální část, která se ve zkratce zabývá vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a vybranými nejznámějšími neziskovými organizacemi, které působí v České republice. Následuje část metodologická, která popisuje zvolené metody kvalitativní a kvantitativní analýzy. Analytická část práce se věnuje nejprve kvalitativnímu dotazníkovému šetření, aby zmapovala základní trendy a charakteristiky lidí, kteří přispěli neziskovým organizacím jak v návaznosti na kampaně na sociálních sítích, tak těch, kteří měli motivaci jinou. Na tuto část poté navazují kvalitativní...
Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci
Chalupa, Lukáš ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název: Principy good governance ve vybrané sportovní organizaci Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě zkoumání jednotlivých principů konceptu good governance dojít k celkovým a dílčím výsledkům pro vybranou sportovní organizaci. Metody: Výzkum je rozdělen do čtyř oblastí, kde každá obsahuje jiný počet principů. Principy se dále člení na indikátory. Prostřednictvím obsahové analýzy relevantních dokumentů a doplňujícího rozhovoru s představitelem vybrané organizace se tyto indikátory následně hodnotí. Pro všechny proměnné poté vzejdou výsledky, jež jsou statisticky i textově interpretovány. Výsledky: Výsledky poukazují na aktuální situaci organizace v oblastech transparentnosti, demokratických procesů, interní kontroly a společenské odpovědnosti. Dle výsledných skóre si organizace nejlépe vede v otázkách transparentnosti. Nejhůře potom v rámci společenské odpovědnosti. Klíčová slova: neziskové organizace, malý fotbal, řízení a správa ve sportu
Organizační struktura plážové kopané v ČR a návrhy na její zdokonalení
Nsingani, Dennis ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Jakub (oponent)
Název práce: Organizační struktura plážové kopané v ČR a návrhy na její zdokonalení Cíle práce: Hlavním cílem této práce je vytvořit sérii návrhů na zdokonalení činností organizační struktury plážové kopané v ČR. K tomuto dosažení bylo třeba nejdříve tuto organizační strukturu zanalyzovat rozebráním jednotlivých sekvenčních manažerských funkcí (plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola). Metody: Analýza interních dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s předsedou komise plážové kopané, šéftrenérem reprezentací a dvěma vybranými hráči Výsledky: Výsledkem této práce je série návrhů na zdokonalení činností v plážové kopané, jmenovitě v oblasti plánování, komunikace a rozmístění pracovníků. Klíčová slova: organizační struktura, nezisková organizace, sekvenční manažerské funkce, sportovní organizace, plážová kopaná
Spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru v oblasti aktivizace seniorů v Praze
Mazánková, Adéla ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru v oblasti aktivizace seniorů v Praze" se zabývá analýzou neziskových organizací působících v oblasti aktivizace seniorů na území hlavního města Prahy. Cílem této práce bylo zjistit, jak konkrétně funguje spolupráce mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou, kterou v tomto případě reprezentovaly především městské části, Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, jako například demografické stárnutí, aktivizace seniorů, nezisková organizace či veřejná správa. Dále se v práci uvádí současný stav v České republice, kde jsou uvedeny podrobnější informace o fungování neziskových organizací a jejich formách, dále pak o věkové struktuře českého obyvatelstva, strategických dokumentech, které se zabývají stárnutím obyvatelstva a samozřejmě i popis konkrétních organizací, které se aktivizaci seniorů v Praze věnují. Data byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s neziskovými organizacemi a městskými částmi. Výstupem z těchto rozhovorů je konkrétní popis fungování spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy v Praze, což v sobě zahrnuje vztahy, ne/formalitu jednání, iniciativu, výhodu osobních známostí apod. Dále dotazovaní aktéři...
Zkušenosti učitelek mateřských škol s integrací ukrajinských dětí
Bambasová, Nela ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá začleňováním dětí s odlišným mateřským jazykem, konkrétně ukrajinských dětí příchozích po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. V teoretické části, která má čtyři hlavní kapitoly nejprve vymezuji, koho považujeme za dítě s odlišným mateřským jazykem, proč je nazýváme právě tímto termínem a jak funguje jejich vzdělávání v českých mateřských školách. Dále v ní píši o socializaci dětí a o aktuálních zprávách o Ukrajincích v českých školách. Na to navazuji druhou a třetí kapitolou, ve které se zabývám státními institucemi a neziskovými organizacemi nabízející podporu v tématu začleňování dětí s odlišným jazykem. Poslední kapitola popisuje různé metody výuky a typy organizací výuky. V praktické části je prezentován výzkum, který byl proveden metodou dotazníkového šetření. Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké jsou zkušenosti učitelek se začleňováním ukrajinských dětí. Z odpovědí víme, že i přes různé potíže jsou zkušenosti učitelů vesměs pozitivní a učitelky to berou především jako novou zkušenost v jejich praxi. ABSTRACT This bachelor's thesis deals with the integration of children with a different mother language, specifically Ukrainian children arriving after the outbreak of the war in Ukraine. In the theoretical part which has four main chapters I first...
Projekty zaměřené na výchovu aktivního občanství u žáků na prvním stupni ZŠ
Křešničková, Pavla ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Blanka (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou projekty zaměřené na výchovu aktivního občanství u žáků na prvním stupni ZŠ. Cílem práce je popsat důležitost výchovy k aktivnímu občanství na prvních stupních ZŠ, zmapovat projekty, které se věnují prohlubování vědomostí týkajících se role aktivního občana a zároveň inspirovat pedagogy, kteří budou mít zájem tuto problematiku začlenit do svých hodin. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů občanství a aktivní občanství, cíli výchovy k aktivnímu občanství, jejímu zařazení v kurikulárních dokumentech a zároveň popisem dvou různých projektů věnujících se této problematice. Empirická část se snaží najít odpověď na otázku, z jakého důvodu je důležité zařazovat výchovu k aktivnímu občanství již na první stupeň ZŠ, jaké jsou její cíle a rovněž jaká jsou rizika tohoto zařazení. Dále se tato část zaměřuje na již existující, ale také na teprve připravované projekty, programy a iniciativy prohlubující rozvoj výchovy k aktivnímu občanství u dětí na prvním stupni ZŠ. Tato část je realizována metodou hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří se zabývají aktivním občanstvím a občanskou výchovou v České republice a zároveň mají zkušenost s programy takto tematicky zaměřenými. Z poznatků diplomové práce vyplývá, že je velmi...
Cochemská praxe z pohledu sociální práce s rodinou
DUFKOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se věnuje cochemské praxi v rámci sociální práce s rodinou a jejího využití v Jihočeském kraji. Cochemská praxe je model, který se využívá při rozvodovém procesu. Má za úkol vrátit rodičům jejich rodičovské kompetence pomocí zachování pravomoci nad rozhodnutím. Nejčastěji s cochemskou praxí pracují pracovníci na OSPODu, v neziskových organizacích či opatrovničtí soudci na soudu. Cílem mé práce je zmapovat četnost využívání cochemské praxe v Jihočeském kraji. Dále mají být zjištěny zkušenosti s cochemskou praxí, společně s názorem či vyskytujícími se bariérami v procesu. Výzkum je vytvořen kvalitativním přístupem, který se uskutečnil metodou dotazování, technikou polostrukturovaných rozhovorů. Výběrový vzorek byl vybrán pomocí účelového výběru z pracovníku na OSPODu v obcích s rozšířenou působností. Následně jsem využila techniku sněhové koule pro získání komunikačních partnerů v neziskových organizacích. Výsledky byly zpracovány pomocí otevřeného kódování a následně uskupeny do kategorií. Z výsledků vyplynulo, že několik OSPODů má cochemskou praxi zavedenou s menším přizpůsobením vůči jejich podmínkám a prostředkům. S těmito OSPODy spolupracují soudci a neziskové organizace, které doplňují celý proces modelu. Dalších několik OSPODů má zavedené prvky, které korespondují s cochemskou praxí a snaží se s rodiči v tomto smyslu pracovat.
Pohled na poskytování služeb nestátních neziskových organizací ze strany seniorské bezdomovecké populace
Hofmanová, Petra ; Muhič Dizdarevič, Selma (vedoucí práce) ; Košák Felcmanová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou neziskových organizací, zaměřených na pomoc seniorním osobám bez domova či osobám v jinak tíživé situaci. V teoretické části nalezneme ukotvení tématu v literatuře a definice zkoumaných témat, kterými jsou teorie vzniku občanské společnosti, definice bezdomovectví, jeho formy a příčiny, možnosti řešení bezdomovecké situace a právní ukotvení v České republice. Praktická část je zaměřena na získání potřebných dat z narativních rozhovorů v oslovené organizaci zabývající se pomocí seniorům bez domova v Praze. Za pomoci rozhovorů byly zjištěny informace ohledně využití služeb neziskových organizací, jak se klienti do této životní situace dostali a jaké jsou jejich další možnosti. V závěru práce je uvedena komparace zjištění z rozhovorů s klienty azylového domu a doporučení pro možné vylepšení poskytovaných služeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 425 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: