Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 422 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace neziskové organizace Czech ski school of amputees z.ú.
Poulová, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Marketingová komunikace vybrané neziskové organizace Czech ski school amputees, z. ú Cíle: Hlavním cílem diplomové práce vytvořit návrh na marketingové neziskové organizace ech ski school of amputees z.ú. nutné zjistit současný e. Poté, vnímá samotný zakladatel organizace vnímají její nezávislý odborník na marketingovou komunikaci Následně dle daných zjištění navrhnout doporučení na její V práci je použit metoda kvalitativního výzkumu za použití literatury. Důležité je zmínit postup práce. práci rozhovorů - loubkový rozhovor a rozhovor v miniskupině výzkumný soubor byly použity tři skupiny, kde u jedné byl prováděn miniskupině dalších dvou hloubkový or. První skupina obsahovala tři klienty neziskové organizace zbylé dva hloubkové rozhovory probíhaly nezávislým odborníkem na amputees z.ú. Výsledky: Vnímání aktuální marketingové komunikace je z pohledu všech tří dotazovaných skupin poměrně nedostačující. Přesto, že se nezisková organizace pohybuje ve všech pěti marketingových nástrojcích, je potřeba je posílit, aby byla atraktivita CSSA, co možná největší. Na základě výsledků rozhovorů byla navržena doporučení pro inovaci všech marketingových nástrojů, kterými jsou reklama, internetová komunikace, marketing na sociálních sítích a sponzoring. K celému návrhu byl vytvořen finanční plán, aby měla CSSA...
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Radiměřský, Tomáš ; Štreitová, Blanka (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření a fundraisingových aktivit vybrané neziskové organizace, kterou je Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace. První část vymezuje cíle práce a použité metody. Druhá část zahrnuje teoretická východiska potřebná pro pochopení problematiky. Následuje analýza současného hospodaření organizace a celkové zhodnocení finanční situace. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace organizace.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Pospíchalová, Natálie ; Prokopová, Kateřina (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj hospodaření a fundraisingových aktivit ve vybrané neziskové organizaci, Vrátka, z.s. Na začátku jsou uvedeny cíle a metody použité v této bakalářské práci. Následuje teoretická část práce, ve které je na základě vybrané literatury popsána problematika neziskových organizací. To je podkladem pro zpracování analytické části, kde je provedena analýza vývoje hospodaření a fundraisingových aktivit. Následuje zhodnocení právě této analytické části, ze kterého vychází návrhy na nové finanční prostředky pro neziskovou organizaci Vrátka.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Burešová, Martina ; Křížková, Vladimíra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, příspěvkové organizace Domov pro seniory Bažantnice v Hodoníně. Nejprve jsou představeny cíle a metody práce, poté následuje teoretická část, v níž jsou vymezeny základní pojmy spojené s neziskovými organizacemi. Analytická část zahrnuje analýzu výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a fundraisingu. Na základě výstupu z analýz jsou představeny návrhy pro nové možnosti získání finančních prostředků.
Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace
Dořáková, Veronika ; Pěta, Jan (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace, Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. V úvodu jsou vymezeny cíle práce, metody a postupy zpracování. Další část zahrnuje teoretická východiska potřebná pro zpracování analytické části. Analytická část obsahuje analýzu nákladů a výnosů a vybrané ukazatele modifikované finanční analýzy. Na základě provedených analýz následuje celkové zhodnocení hospodaření, ze kterého vychází vlastní návrhy řešení.
Návrh metodického postupu pro výběr dotací z hlediska daňových nákladů pro příspěvkové organizace
Hortová, Michaela ; Suk, Martin (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řešení problému výběru dotace u dané příspěvkové organizace. Tento problém bude analyzován na dvou podobných příspěvkových organizacích se zaměřením na daňovou problematiku. Závěrem diplomové práce je metodický postup pro příspěvkové organizace na výběr dotace se zohledněním daňové problematiky.
Motivace zaměstnanců NNO, zabývajících se péčí o novodobé válečné veterány
Beran Gecová, Markéta ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivacemi zaměstnanců nevládních neziskových organizací, které pečují o novodobé válečné veterány. Teoretickým východiskem pro práci jsou různé náhledy na motivace, kterými by mohli disponovat zaměstnanci NNO. Práce objasňuje zájmovou oblast válečných veteránů jako sociálního problému a přibližují organizace občanského sektoru v ČR, které se zabývají veteránskou problematikou a představuje neziskový sektor. V empirické části jsou analyzovány hloubkové rozhovory se zaměstnanci neziskové organizace, která pomoc válečným veteránům poskytuje a v závěru jsou zodpovězeny výzkumné otázky na téma motivací zaměstnanců a motivačních nástrojů veteránských NNO. Klíčová slova: Nezisková organizace, válečný veterán, motivace, zaměstnanci neziskových organizací, řízení a vedení lidských zdrojů, motivační nástroje vedoucího organizace.
Fungování dobrovolnictví v rámci rodiny
Radová, Markéta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce zkoumá fungování dobrovolnictví v rámci rodiny. V teoretické části se zabývá definováním pojmů, které souvisí s vymezením pojmů dobrovolnictví, a rešerší zahraniční literatury, jež se věnuje zkoumání dobrovolnictví v rodině. V empirické části je provedeno kvalitativní šetření metodou zakotvené teorie. Pomocí hloubkových rozhovorů jsou dotazováni členové tří rodin, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než jeden člen rodiny. Cílem této práce je přispět k poznání toho, jak funguje dobrovolnictví v rámci rodiny, konkrétně přenos dobrovolnictví v rodině. Na dobrovolnictví se nejčastěji pohlíží jako na individuální aktivitu a rozhodnutí jednotlivce. Tato práce poukazuje na podstatný rodinný rozměr dobrovolnictví, který většina studií opomíjí. Zkoumání přenosu dobrovolnictví v rodině z pohledu všech členů domácnosti přináší jedinečný pohled na to, jak každý člen rodiny dobrovolnictví vnímá, jakým způsobem a z jakých důvodů se zapojuje nebo naopak proč se nezapojuje.
Vnímání dobrovolnictví mladými dobrovolníky a jejich zkušenosti s reakcemi vrstevníků na dobrovolnickou činnost
Stolínová, Barbora ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Vnímání dobrovolnictví mladými dobrovolníky a jejich zkušenosti s reakcemi vrstevníků na dobrovolnickou činnost Bc. Barbora Stolínová Abstrakt Vliv vrstevníků je obvykle zkoumán především v oblasti negativních behaviorálních jevů. Tato práce se zabývá vlivem vrstevníků a jejich reakcí na prosociální chování a na dobrovolnictví jako jeden z jeho projevů. V první části práce byla provedena rešerše zahraničních výzkumů na toto téma. V empirické části výzkumu bylo metodou fokusních skupin a hloubkových polostrukturovaných rozhovorů zjišťováno, jak sami dobrovolníci vnímají svou činnost v rámci svého sociálního prostředí, s jakými reakcemi na ni se setkávají u svých vrstevníků a jak se s nimi vypořádávají. Cílová skupina pro tento výzkum byli mladí dobrovolníci ve věku 15 - 25 let z environmentálně zaměřených organizací. Zjištění z analýzy fokusní skupiny a rozhovorů lze využít pro práci s dobrovolníky v organizacích, proto jsou v závěru práce uvedena doporučení pro koordinátory dobrovolníků. Klíčová slova Dobrovolnictví, dobrovolník, mládež, mladí lidé, vrstevníci, reakce vrstevníků, nezisková organizace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 422 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.