Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,462 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov
Malana, Milan ; Šaroun, Jaromír (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla přispět ke snížení míry nezaměstnanosti v okrese Brno – venkov.
Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení
Boudná, Martina ; Chládek, Libor (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje formy řešení a jejich opatření, v rámci kterých by mělo dojít ke snížení míry nezaměstnanosti těchto rizikových skupin v okrese Jihlava.
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod
Adamcová, Vendula ; Kouřil, Martin (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Na základě analýzy jsou navrhnuta opatření, která by měla vést ke snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Surman, Richard ; Tereza, Varyšová (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti na území České republiky. Zabývá se příčinami a důsledky, zkoumá její vzdělanostní složení a věnuje se ekonomickým a sociálním okolnostem. Pomocí statistické analýzy časových řad zkoumá její průběh. V závěrečné části zmiňuje možné návrhy řešení problému.
Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč
Šedová, Lucie ; Vídeňská, Dana (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena řešení, která by měla být nápomocna ke snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč a jsou uvedena v závěru práce.
Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov
Ševčík, Michal ; Kvíčalová, Martina (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na základě analýzy budou předloženy návrhy na snížení nezaměstnanosti, které budou zaměřeny především na ohrožené skupiny obyvatelstva.
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín
Petrová, Kateřina ; Jurochová,, Šárka (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v období let 2005 – 2008. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro jednotlivé problematické skupiny řešení, která by vedla ke zlepšení zaměstnanosti v okrese Nový Jičín.
Vliv a význam investičních pobídek
Kratochvílová, Barbora ; Kravjanská, Mária (oponent) ; Groligová, Ivana (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci řeším problematiku poskytování investičních pobídek v České republice. Na základě analýzy jejich dosavadního vývoje se zaměřuji na formulování vlivu a významu těchto pobídek pro regionální rozvoj, podpořené investory, trh práce a Českou republiku jako celek.
Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad
Dvořák, Tomáš ; Káfuňková, Jana (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci Jihomoravkého kraje a následně predikuje vývoj budoucí.
Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav
Blažková, Irena ; Kopecký, Antonín (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti Evropské unie a na problematiku nezaměstnanosti. Analytická část práce se věnuje výzkumu nezaměstnanosti v okresu Břeclav, dále rekvalifikacím a cílovým skupinám na aktivní politiku zaměstnanosti. Návrhová část se zabývá dotazníkovým šetřením, které má zhodnotit efektivnost rekvalifikací. Výsledkem bakalářské práce jsou návrhy na zlepšení situace, týkající se rekvalifikací a nezaměstnanosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,462 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.