Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,271 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání
PODROUŽKOVÁ, Nikola
Cílem práce je popsat faktory ovlivňující stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání. S návazností na uvedený cíl byla stanovena výzkumná otázka: Jaké sociodemografické faktory ovlivňují stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání? Na základě výzkumné otázky byly stanoveny následující hypotézy: H1: Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. H2: Matky, které žijí na vesnici, jsou stresovány více než matky žijící ve městě. H3: Mladší matky na rodičovské dovolené jsou stresovány z návratu do zaměstnání více než starší matky na rodičovské dovolené. Pro dosažení cíle byla vybrána strategie kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován pomocí metody dotazování prostřednictvím standardizovaného dotazníku, který se skládal z vlastních otázek a České verze Škály vnímaného stresu. Dotazník byl zveřejněn pouze v elektronické podobě na internetových stránkách, kde se ženy na rodičovské dovolené sdružují. Výzkumný soubor celkem tvořilo 714 matek na rodičovské dovolené, které žijí na Vlašimsku. Analýza dat byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky v programu MS Excel. Následné testování hypotéz bylo provedeno ve statistickém programu SPSS Statistics. Výzkum ukazuje, že u první hypotézy je výsledkem slabá korelace. Hypotéza je tedy podpořena. Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. U druhé hypotézy byl pro vyhodnocení využit t-test pro dva nezávislé výběry. Z výsledků je patrné, že zde není statisticky významný vztah. V poslední - třetí - hypotéze byly testovány dvě proměnné a výsledek ukázal, že zde není statistiky významný vztah. Výstupy z výzkumu by mohly přispět k většímu porozumění matkám na rodičovské dovolené, které se stresují z návratu do zaměstnání. Ženy by se měly naučit více se orientovat v možnostech, které mají, a zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky a umožnit práci matkám na rodičovské dovolené alespoň na částečný úvazek, aby byl jejich nástup do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené snazší. Přínosem by také mohla být zpětná vazba pro úřady práce, které tyto matky registrují, případně pro samotné respondentky či pro další subjekty zabývající se Zákonem o státní sociální podpoře a Zákoníkem práce.
Problematika nezaměstnanosti mladistvých osob na Písecku
PEROUTKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti u cílové skupiny mladistvých osob ve věku 15 - 17 let na Písecku. Nezaměstnanost je velmi závažný sociální, psychologický, ekonomický i politický problém nejen pro společnost jako celek, ale i pro samotné jedince. Uplatnění lidí na trhu práce je podmíněno celou řadou charakteristik, jako je věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví a podobně. Mladiství, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněni, neboť nemají odborné vzdělání, potřebnou kvalifikaci, praktické zkušenosti, základní pracovní návyky a ani nesplňují požadavek zaměstnavatelů na plnoletost. Vzhledem k jejich nízkému věku mají také mnoho pracovních omezení vyplývajících ze zákoníku práce, které mladistvé chrání před újmou na jejich zdraví a vývoji. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních pojmů týkajících se nezaměstnanosti, jako jsou například aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé druhy nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje atd. Dále jsem svoji pozornost věnovala následkům nezaměstnanosti, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, současnému stavu nezaměstnanosti mladistvých osob a možnostem, jakými lze jejich nezaměstnanost řešit. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, z jakého důvodu zaměstnavatelé nepreferují mladistvé zaměstnance. Na základě stanoveného cíle byla vytvořena jedna hlavní a 3 dílčí hypotézy. Za použití dotazníkového šetření byl stanovený cíl dosažen. Hlavní hypotéza a dílčí hypotéza "H1" se na základě získaných dat nepotvrdily. Dílčí hypotézy "H2" a "H3" byly potvrzeny.
Lokalizovaná ekonomie jako jeden z nástrojů řešení sociálních dopadů nezaměstnanosti v Jihočeském kraji
HOFHANZLOVÁ, Nikola
Ve své diplomové práci se zaměřuji na řešení sociálních dopadů nezaměstnanosti v Jihočeském kraji pomocí lokalizované ekonomie. Nezaměstnanost je jak v Jihočeském kraji, tak i v celé České republice, na nejnižší úrovni od roku 1996, jak z posledních zjištění vyplývá. Přesto existují určité okruhy osob, které jsou nezaměstnaností ohrožené. Navíc současný příznivý vývoj v oblasti nezaměstnanosti nelze zdaleka považovat za stabilní. Má práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zaměřuji na objasnění pojmu lokální ekonomie, její nástroje, principy a dále pak obracím svoji pozornost na možnosti začlenění osob do pracovního procesu. Následně se zabývám problematikou globálního trhu, který má negativní dopad na ekonomiku lokální. V neposlední řadě zaměřuji svoji pozornost na podnikatelské subjekty v České republice, jejich vlastnickou strukturu, právní formy podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí, kde může podpora zejména malých a středních podniků sehrát významnou roli při vytváření nových pracovních míst. Samotný cíl mé diplomové práce je zaměřen na zmapování nástrojů lokální ekonomie a popis jejich využití, s akcentem na charakteristiku podniků, charakteristiku možností jejich rozvoje a vytváření pracovních míst u vybraných podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji. Vzhledem k cíli a specifičnosti výběrového souboru jsem zvolila kvalitativní strategii s metodou dotazování, provedenou prostřednictvím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výběrový soubor tvoří vybrané podnikatelské subjekty s českou vlastnickou strukturou v Jihočeském kraji. Pro doplnění údajů o zaměstnanosti jsem provedla polostrukturované rozhovory se dvěma pracovníky Úřadu práce v Českých Budějovicích, které jsem vybrala metodou prostého záměrného výběru. Z výsledků mého výzkumu je patrné, že oslovené podnikatelské subjekty s českou vlastnickou strukturou v Jihočeském kraji, nejsou dostatečně motivovány k vytváření nových pracovních míst, protože jak z výzkumu vyplývá, pro tyto podniky představuje více zaměstnanců zejména více vynaložených finančních prostředků, které bohužel podniky nemají k dispozici. Místní podnikatelské subjekty tak nemohou, v kontextu s dosavadními formami podpory podnikání, sloužit jako dostatečná opora proti případnému nárůstu nezaměstnanosti. Diplomová práce může sloužit jako studijní materiál pro studenty Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích nebo jako informační materiál pro Úřad práce ČR a zastupitele Jihočeského kraje.
Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v ČR
KATRUŠINOVÁ, Adriana
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol na trhu práce v ČR. Teoretická část je věnována definici a přiblížení nezaměstnanosti. V praktické části této práce se porovnává nezaměstnanost absolventů nižšího stupně vysokoškolského vzdělání s nezaměstnaností absolventů navazujícího vysokoškolského studia. V grafickém vyjádření jsou pak analyzovány 3 situace. První z nich se týká celkové nezaměstnanosti absolventů ve sledovaném období podle jednotlivých oborů. Druhá je výsledkem sledování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti. Poslední sada grafů vždy zobrazuje praktické zkušenosti nezaměstnaných absolventů dle jednotlivých studijních oborů. Dále je část práce věnována také komparaci nezaměstnanosti absolventů v rámci EU. Závěr práce obsahuje tři návrhy vedoucí ke snížení nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Personální marketing ve vybrané organizaci
JÍŠA, Jiří
Cílem této práce je zhodnotit personálně marketingové aktivity podniku XY, dále navrhnout případná zlepšení nebo rozšíření, srovnat s konkurenční společností. Konkrétně se jedná o doporučení zlepšení a zhodnocení dosavadních aktivit, které jsou vykonávány.
Postavení mladé generace na trhu práce po roce 2007 v České republice a Španělsku
PRAVDÍKOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností mladé generace ve dvou zvolených zemích EU, kterými jsou Česká republika a Španělsko. Hlavním cílem práce je analyzování postavení mladé generace na trhu práce ve zvolených státech EU a následná jejich komparace. Dílčím cílem je zhodnocení současně využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, identifikování bariér uplatnění a navržení možných řešení nezaměstnanosti této cílové skupiny ve vybraných zemích. Analýza se zaměřuje nejen na celkovou míru nezaměstnanosti sledované věkové kategorie, ale také dochází ke sledování vývoje počtu nezaměstnaných dle typu vzdělání a pohlaví. V neposlední řadě jsou poskytnuty rovněž informace v souvislosti s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých regionech soudržnosti NUTS 2 ve výše uvedených zemích. Sledované období je v rozmezí 2007 - 2017.
Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů v geografii
Vrbík, Filip ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Slach, Ondřej (oponent)
Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů v geografii ABSTRAKT Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti na úrovni obcí v Česku mezi roky 2003 až 2016. Teoretické zarámování vychází z evolučních přístupů v geografii, které zdůrazňují roli dědičnosti, kontinuity a místních specifik při ekonomickém a společenském rozvoji regionů. V první extenzivní části výzkumu je analyzován vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti s využitím statistických a prostorových metod a jsou identifikovány dvě prostorově blízké lokality, které ve sledovaném období zaznamenaly výrazně odlišný vývoj nezaměstnanosti. Konkrétně se jedná o Karvinsko a Jablunkovsko. Ve druhé intenzivní části výzkumu jsou diskutovány a hodnoceny možné příčiny, které tuto rozdílnou dynamiku vývoje nezaměstnanosti způsobily. Analýza historického vývoje, informace získané ze semistrukturovaných rozhovorů i data potvrzují, že za odlišným vývojem nezaměstnanosti stojí rozdílná struktura obyvatelstva, lokálně odlišné zvyky a normy, které pramení z odlišného historického vývoje. Historické dědictví také ovlivňuje lokalizaci nových investorů, kteří s sebou přinášejí nová pracovní místa. Klíčová slova: nezaměstnanost, evoluční geografie, neformální instituce, Česko, Karviná, Jablunkov
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu České Budějovice
MALENICKÁ, Soňa
Bakalářská práce se zabývá situací dlouhodobě zaměstnaných na Českobudějovicku a je rozdělena do dvou částí. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části definuji práci, nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, politiku zaměstnanosti a vliv práce na člověka. V závěru teoretické části je blíže specifikován region České Budějovice, kterému se v rámci nezaměstnanosti věnuji v empirické části bakalářské práce. V praktické části rozebírám výsledky výzkumu. Pro jejich dosažení byl použit kvalitativní výzkum s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výběrový soubor tvořilo šest respondentů. Jejich odpovědi byly zaznamenány a poté zpracovány. Cílem práce bylo, posoudit situaci dlouhodobě nezaměstnaných na Českobudějovicku a hledání možných řešení problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Bylo proto nutné zodpovědět následující otázky. První z nich se zaměřuje na to, zda mají dlouhodobě nezaměstnaní pocit existenčního ohrožení. Druhá otázka zkoumá, zda si dlouhodobě nezaměstnaní myslí, že jsou jejich pracovní schopnosti ve společnosti nedostatečně oceněny. Z výsledků výzkumu mohu říci, že dlouhodobě nezaměstnaní mají pocit existenčního ohrožení a jejich pracovní schopnosti nepovažují zaměstnavateli za dostatečně oceněné. Jedinci mohou dokonce z různých důvodů trpět psychickým problémy, ale především z důvodu finanční nestability a nejisté budoucnosti. V případě, kdy člověk nemá dostatečnou praxi nebo vzdělání, bývá zaměstnavatelem často odmítán. Byly zjištěny i doplňující informace, že osoby dlouhodobě nezaměstnané ztrácejí jistou dynamiku v náplni svého dne a u některých se vyskytují nežádoucí jevy, například neproduktivní trávení volného času.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,271 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.