Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,292 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uchazeč o zaměstnání a Úřad práce České republiky
Doušová, Jana ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Brádlerová, Libuše (oponent) ; Štefko, Martin (oponent)
Uchaze o zam stnání a Ú ad práce eské republiky Abstrakt Diserta ní práce se primárn soust edí na právní úpravu zákona o zam stnanosti dopadající na problematiku uchaze e o zam stnání v rámci innosti ú adu práce, p edevším p i procesu zprost edkování zam stnání a p i pobírání podpory v nezam stnanosti. Na úvodní teoretický výklad ohledn základního sociálního práva garantovaného Listinou základních práv a svobod, tedy práva na práci, navazuje pojednání o nezam stnanosti a o jejím vývoji. Pro kompaktní vhled do dané problematiky nebylo v této práci opomenuto shrnutí koncepce politiky zam stnanosti, jak v eské republice, tak i v rámci Evropské unie, a její realizace státní správou v rámci eské republiky. Nosná ást diserta ní práce p ináší rozbor jednotlivých ustanovení zákona o zam stnanosti z praktického pohledu uchaze e o zam stnání. Vymezuje jeho práva a povinnosti od podání žádosti o zprost edkování vhodného zam stnání o za azení do evidence ú adu práce až po ukon ení této evidence nebo po vy azení uchaze e o zam stnání z evidence ú adu práce. Tyto jsou podrobn rozebrány ve vazb na st žejní instituty, se kterými se uchaze o zam stnání m že v pr b hu evidence setkat, jako je vhodné zam stnání, vážné d vody, režim do asné neschopnosti uchaze e o zam stnání, nekolidující zam stnání a nelegální práce apod. Zna...
Od auto-selekce k selekci: České učňovské školství v zajetí trhu práce
Kotrbová, Monika ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Diplomová práce "Od auto-selekce k selekci systémové - české učňovské školství v zajetí trhu práce" reaguje na aktuální snahy o odklon části žáků od maturitního studia v důsledku unifikace přijímacích a závěrečných zkoušek a zpřísňování podmínek přijetí, a to v systému, pro který je typická vysoká souvislost mezi sociálním původem a dosaženým vzděláním, jež má navíc tendenci posilovat. Práce si klade za cíl prostřednictvím sekundární analýzy dat identifikovat a popsat hlavní selektivní mechanismy a institucionální bariéry českého vzdělávacího systému, v jejichž důsledku jsou žáci systematicky alokováni na střední odborná učiliště a následně do konkrétních pozic na trhu práce, které jsou spojovány s ekonomickou i sociální nestabilitou. Jako hlavní mechanismy práce identifikuje distribuci vzdělávacích příležitostí skrze diferenciaci vzdělávacích drah doprovázenou nízkým věkem selekce žáků, s tím související důraz na osobní odpovědnost při výběru vzdělávací dráhy, která je díky podmíněnosti sociálním původem vysoce determinovaná, a koncepci přijímacích a závěrečných zkoušek jako tzv. high- stakes standardizované testování, které pro žáky ze znevýhodněných prostředí představuje nepřekročitelnou mentální i faktickou bariéru. Předpoklad vzdělanostní společnosti a koncepce rovného přístupu ke vzdělání,...
The Impact of Structural Funds and Cohesion Fund on Convergence: The Case of Slovak Districts
Kotrč, Michal ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Prispievajú štrukturálne fondy a kohézny fond k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti naprieč slovenskými okresmi? Aby sme zodpovedali túto otázku, tak táto práca skúma dopad eurofondov investovaných v rámci špecifických operačných programov počas programových období 2007-2013 a 2014-2020 na pokles miery nezamestnanosti a na nárast reálnej mzdy a miery zamestnanosti. Popri štandardnej regresnej metóde na panelové dáta aplikujeme z dôvodu prítomnosti efektov prelievania medzi regiónmi aj priestorový autoregresný model. Táto práca tak presahuje existujúcu literatúru, ktorá hodnotí dopad eurofondov na Slovensku, keďže do analýzy zahŕňa priestorové efekty. V porovnaní s výsledkami základného modelu s fixnými efektmi je v priestorovom autoregresnom modeli odhadnutý dopad eurofondov menší a v určitých prípadoch dokonca záporný. Tieto výsledky tak vyvolávajú isté pochybnosti ohľadom efektívnosti eurofondov. Okrem toho po zahrnutí priestorových efektov zisťujeme, že existencia a signifikancia ekonomickej konvergencie naprieč Slovenskom závisí nielen na vybranom ekonomickom ukazovateli, ale aj na špecifikácii regionálnych jednotiek.
The Wage Curve and Regional Salary Differentials in the Czech Republic
Trubelík, Ivan ; Mysíková, Martina (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Pojem mzdové křivky, objevený a definovaný Blanchflowerem a Oswaldem, se jeví jako výjimečně přetrvávající jev v čase i napříč různými zeměmi. Podstatou tohoto fenoménu je vyjádření negativního vztahu mezi regionální mírou neza- městnanosti a absolutní úrovní mezd. Tato práce zkoumá přítomnost mzdové křivky v České republice, používajíc data na úrovni okresů. Je specifikován panelový model pro období 2008-2017 a průřezový model zahrnující další kon- trolní proměnné pro rok 2011. Údaje o průměrné mzdě, které jsou využity v této práci, se vztahují pouze ke skupině zaměstnanců s příjmy z více různých zdrojů. Mzdová křivka je odhadnuta s koeficientem -0,42 během panelové analýzy a -0,78 pro izolovanou průřezovou analýzu. Zahrnutí regionálních efektů do pan- elového modelu ovšem způsobí pokles odhadované elasticity k nule. Druhá část této práce je věnována konvergenci průměrných okresních mezd v České repub- lice. Pomocí metod σ a β konvergence je dospěno k závěru, že okresní mzdy v období 2008-2017 konvergovaly, kdy vyšší rychlost konvergence byla zvláště v letech 2013-2017. Klasifikace JEL J22, J31, J51, R15 Klíčová slova Mzdová křivka, Nezaměstnanost, Re- gionální mzda, Česká republika, Ekonomie práce, Mzdová konvergence Název práce Mzdová křivka a regionální mzdové rozdíly v České republice E-mail...
Faktory ovlivňující nezaměstnanost ve Zlínském kraji
Škodáková, Miroslava
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a identifikací hlavních a vedlejších faktorů, které nezaměstnanost ve Zlínském kraji ovlivňují. Na základě literárního přehledu je nastíněna problematika nezaměstnanosti a představeny jak její negativní ekonomické, tak sociální dopady. Za pomoci studií, článků a provedené situační analýzy identifikovány ekonomické a demografické faktory. V části zvané Metodika popsány ekonometrické metody, využité jak při konstrukci vícerozměrného regresního modelu, tak při analýze časové řady za účelem sestrojení predikce nezaměstnanosti. V neposlední řadě jsou shrnuty a porovnány získané závěry s výsledky odborných článků, studií a literaturou.
Velikost veřejného sektoru a ovlivňující faktory
Parolková, Lucie
Bakalářská práce je zaměřena na velikost veřejného sektoru ve vybraných letech a faktory, které ji ovlivňují. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny a charakterizovány pojmy jako veřejné finance, veřejná správa, rozpočtová soustava, příjmy a výdaje a faktory ovlivňující velikost veřejného sektoru. Druhá část práce obsahuje vývoj faktorů ovlivňujících velikost veřejného sektoru. Po charakteristice faktorů s vlivem na veřejný sektor je popsána velikost veřejného sektoru za vybrané období. V závěru práce jsou srovnány faktory ovlivňující veřejný sektor a velikost veřejného sektoru.
Vplyv minimálnej mzdy na nezamestnanosť v jednotlivých krajoch na Slovensku
Mergeš, Michal
Bakalářská práce zpracovává evergreenové téma, kterým je vliv minimální mzdy na nezaměstnanost. Uvedený efekt je zkoumaný v podmínkách slovenské ekonomiky. V teoretické části jsou na základě odborné literatury přiblížené důsledky minimální mzdy, její pozitivní a negativní stránky a zkušenosti států s minimální mzdou. V hlavní časti práce je prostřednictvím regresní analýzy zkoumaný vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v krajích na Slovensku. Data jsou sesbírané na úrovni krajů a vyhodnocené prostřednictvím ekonometrického programu Gretl. Získané výsledky jsou vyhodnocené a okomentované. Na jejich základě jsou v závěru definované doporučení pro následující vývoj minimální mzdy.
The unemployment of age category 55+ in the EU labour market
Lietavcová, Barbora
Diplomová práce se zabývá zapojením starších pracovníků na trh práce v Evropské Unii. Starší lidé, v porovnání s mladšími generacemi, mohou častokrát narazit na různé překážky nebo obtížnější podmínky spojené se zaměstnáním. Cílem diplo-mové práce je identifikace závislosti nezaměstnanosti věkové kategorie 55-64 na vybraných vysvětlujících proměnných. Začátek práce je věnován literárnímu přeh-ledu. Hlavní metodou využitou v diplomové práci je vícenásobná lineární regrese. Model a jeho parametry jsou odhadnuty pomocí metody nejmenších čtverců a je-jich statistická významnost je dále testována. Vícero statistických testů a grafických výstupů je použito na ověření, zda odhadnutý model splňuje všech sedm klasických předpokladů.
Komparácia vývoja nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Českej republiky
Kucharovicová, Zuzana
Kucharovicová, Z. Komparace vývoje nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a komparací nezaměstnanosti v krajích České republiky v letech 2010 až 2015. Za tímto účelem byly vybrané tři kraje - Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. Předmětem zkoumání je vývoj podílu nezaměstnaných osob, jako ukazatel míry nezaměstnanosti. Časové řady tohoto ukazatele jsou analyzované prostřednictvím aditivní dekompozice a regresního přístupu. Na základě této práce je evidentní, že nezaměstnanost ve vybraných krajích zaznamenala obdobný vývoj. I přesto existují regionální rozdíly, jejichž výsledkem je odlišná míra nezaměstnanosti.
Phillipsova křivka v zemích V4
Krejčová, Michaela
Tato diplomová práce se zabývá určením vztahu mezi nezaměstnaností a inflací s využitím regresní analýzy v zemích V4. Jsou testovány čtyři modely. První model je jednoduchý model Phillipsovy křivky, který zkoumá vztah mezi inverzní nezaměstnaností a inflací. Další dva modely se zabývají vztahem nezaměstnanosti a očekávané inflace. Poslední model řeší vztah cyklické nezaměstnanosti a neočekávané inflace. Tato práce také obsahuje výpočet přirozené míry nezaměstnanosti a určení směrodatné odchylky pomocí metody Delta. Tato práce se také zabývá cyklickou nezaměstnaností a znázorněním nabídkových šoků pro země V4.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,292 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.