Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reportage photography and its informative value
Gorcovská, Laura ; Černý, Vladimír (vedoucí práce) ; Váša, Ondřej (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie a mediálnym zdelením nami vybraného vizuálneho obrazu. Pôjde o obraz sýrskeho utečenca Aylana Kurdiho z roku 2015, ktorého fotografia odkazuje na vecný problém utečeneckej krízy v Európe. Práca ponúka semiotický prístup k zvoleným fotografiám zachytávajúcim rovnaký obraz z rôznej perspektívy. Perspektíva je v našom prípade dôležitá, pretože ide spornú fotografiu v otázkach etickej normy. Preto sa sústredíme i na spôsob, akým sa vybrané média vyrovnali s touto problematikou. Práca poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať a ako sa menia z hľadiska toho, aké médium fotografiu sprostredkuje v závislosti od sprievodného titulného textu, perexu či skladby slov doplňujúcich fotografiu. Upriamime sa i na to, ako je daná fotografia začlenená do kontextuálneho rámca zvolených médií. Vedľajší cieľ práce bude porovnať výsledky analýzy vybraného obrazu v jednotlivých zvolených periodikách a porovnať prípadné odlišnosti v rámci ich interpretácie i kontextu, do ktorého je fotografia posadená. Práca vychádza predovšetkým z teoretických konceptov Rolanda Barthesa na konkrétnom vizuálnom zdelení daným vybraným médiom. Základné sledované ukazovatele sú koncepty denotácie, konotácie a mýtusu, pričom sledujeme vzťah medzi textom a...
Analýza marketingové komunikace v MF a MOM
Korecká, Martina ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit nástroje marketingové komunikace, používané v Muzeu fotografií a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, jimiž je oslovována veřejnost. Na základě zjištěných údajů jsou doporučena možná řešení pro zlepšení komunikačního mixu konkrétní organizace. Práce dále navrhuje možnost využití festivalu fotografií ke zviditelnění subjektu.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Elitní a masová kultura v oblasti divadla, vymezení tvorby a segmentace trhu v Praze
Klimešová, Kristýna ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Riedlbauch, Václav (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu elitní a masové kultury v divadle, snaží se z teoretického i praktického hlediska postihnout hlavní rozdíly mezi oběma zmiňovanými kulturními formami. Na základě teoretických poznatků, nastíněných v první části, jsou prakticky rozebráni jednotliví zástupci pražských divadel, jejich repertoár a návštěvnost. V závěru je problematika nahlédnuta ještě očima dnešní společnosti prostřednictvím zpracovaných dotazníků. Práce si klade za cíl rámcově posoudit situaci na dnešní divadelní scéně v Praze -- zda lze současné divadelní umění členit dle elitní a masové kultury a zda jeho rozdělení hraje roli v preferencích diváků.
Hromadné sdělovací prostředky v informační společnosti
Vydrař, Štěpán ; Rosický, Antonín (vedoucí práce) ; Hlaváč, Jindřich (oponent)
Tato práce se zabývá masmédii a vlivem, který na ně má vývoj v informačních a komunikačních technologiích. Cílem práce je čtenáře seznámit se všemi aspekty, které s sebou tento vývoj přináší. První část práce je zaměřena na ujasnění používaných pojmů a uvedení do problematiky masmédií skrze pohled do jejich historie. Ve druhé části se pak práce podrobně zabývá současnou podobou masmédií. Objasňuje jejich zábavnou funkci, stanoví místo pro internetové zpravodajství, popisuje aktuální trendy spojené s používáním internetu. Zabývá se současnou krizí, kterou tištěná masmédia procházejí a představuje čtenáře jako prvek, který v komunikaci s masmédii přestává mít jen pasivní roli. Práce se také zaměřuje na vliv, který masmédia ve společnosti mají. Třetí kapitola je pak věnována průzkumu mezi novináři a osobnostmi zabývajícími se masmédii, ale také mezi laickou, neodbornou veřejností. V něm jsou předem stanovené předpoklady konfrontovány se zjištěnými fakty.
Vliv médií na rozhodování politiků
Škodová, Markéta
Součástí březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky mapující názory občanů ČR na vliv působení médií na rozhodování politiků. Respondenti byli dotazování, zda a jaký vliv mají na decizní sféru média obecně a též média vybraná. Součástí zprávy je třídění podle základních sociodemografických charakteristik.
Dezinformace a její dopady v praxi
Široká, Lenka ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Zábrodský, Pavel (oponent)
Práce se zabývá problematikou dezinformace a jejím vztahem k médiím a veřejnosti. Hlavním cílem je poskytnout celkový přehled o tématice dezinformace, upozornit na nebezpečí plynoucí z jejího podcenění a poskytnout návod, jak eliminovat její dopady. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena teoreticky. Shrnuje dosavadní poznatky z teorie informace a dezinformace. Je doplněna o vlastní typologii dezinformace s praktickými ukázkami jednotlivých typů. Závěr teoretické části je věnován specifické pozici, kterou zaujímají v procesu dezinformace masová média. Výchozím bodem v druhé, prakticky zaměřené části, je detailní analýza zpráv nejčtenějších celostátních deníků a údajů o struktuře jejich čtenářů. Na jejím základě jsou určeny konkrétní sociálně demografické faktory, které mají vliv na míru běžným občanem přijímaných dezinformací.
Komunikace s médii a publicita neziskové organizace
Dolejšová, Lea ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Komunikace s médii a publicita neziskové organizace Diplomová práce bude sledovat komunikaci s médii, publicitu a propagaci v neziskové organizaci. Cílem je provedení analýzy řízení komunikace s médii, komunikační strategie ve vybrané neziskové organizaci a nástin možných forem publicity a propagace v neziskových organizacích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.