Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 9/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Problematika správy nemovitého majetku u vybrané organizační složky státu
Fajfr, Pavel ; Civínová, Denisa (vedoucí práce) ; Cvik, Eva Daniela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití nemovitého majetku ve vlastnictví státu z hlediska organizací, které mají příslušnost s tímto majetkem hospodařit. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku vývoje pozemkového vlastnictví v České republice a na vymezení pojmu nemovité věci se zaměřením na užívací vztahy k pozemkům. V práci je popsán vývoj pozemkového vlastnictví České republiky před rokem 1989 a po roce 1989. Dále jsou vymezeny užívací vztahy k pozemkům a definovány druhy cen nájemného/pachtovného se zaměřením na stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Praktická část se zabývá vymezením nemovitého majetku státu v příslušnosti hospodařit s tímto majetkem pro Státní pozemkový úřad a komparací statistických údajů o ceně nájemného/pachtovného používaného Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj s cenami měst a obcí v Královéhradeckém kraji podle bývalých okresů. V teoretické části je použita literární rešerše právních předpisů a jiná odborná literatura. V praktické části je použita kvantitativní metoda dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je zjistit cenu nájemného/pachtovného v místě a čase obvyklou u pronajímaných pozemků v Královéhradeckém kraji, kterou Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj aplikuje při stanovení výše nájemného/pachtovného do nově uzavíraných smluv.
Zdanění nemovitostí ve vybraných zemích Evropské unie
Plavcová, Adéla ; Moravec, Lukáš (vedoucí práce) ; Marie, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou se zaměřením na zdanění nemovitého majetku v případě Evropského společenství. V teoretické části se práce věnuje zejména obecnému popisu této daně v kontextu jejího významu a začlenění v rámci daňové teorie. Je zde vysvětlena také problematika vlivu Evropské unie a mezinárodních smluv na tuto daň. Neméně významná je také kapitola věnující se ekonomické autonomii místních samospráv. Důraz je dále kladen především na popis konstrukčních prvků daně z nemovitého majetku s aplikací do praxe konkrétních států. Praktická část práce je rozdělena na několik součástí. První je zaměřena na analýzu zdanění nemovitých věcí v ČR s argumenty pro jeho reformu. Následující podkapitola nejdříve charakterizuje modelového poplatníka daně z nemovitostí. Dále je zde provedena komparace s daňovými systémy vybraných států EU. Tato komparace má podobu popisu a praktické aplikace při výpočtu absolutní daňové povinnosti poplatníka. Posledním krokem je výpočet relativního zatížení příjmu modelového subjektu a jeho zhodnocení. To vše je pak zohledněno pro vytvoření možných řešení zdanění nemovitých věcí v České republice.
Metodika oceňování nemovitostí a ocenění rodinného domu v Praze
Gretzová, Lucie ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na oblast oceňování nemovitostí. Je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se zabývá základními metodami oceňování a vysvětluje základní terminologii. V praktické části je provedeno ocenění konkrétní nemovitosti administrativní metodou.
The Housing Sector over Business Cycles: Empirical Analysis and DSGE Modelling
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
V tomto článku analyzujeme dynamiku cen nemovitostí určených k bydlení v rámci hospodářských cyklů. Nejprve se zabýváme empirickou analýzou vztahu mezi sektorem nemovitostí určených k bydlení a hlavními makroekonomickými proměnnými v ČR a na vzorku vyspělých ekonomik ukazujeme, že ve většině zemí se tento sektor pohybuje souběžně se zbytkem ekonomiky. Česká data ukazují existenci období, v nichž se tento sektor choval nezávisle na zbytku ekonomiky, ale od roku 2005 je více sladěn s hospodářským cyklem. Dále konstruujeme kaskádu dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s rostoucí mírou složitosti a posuzujeme relativní význam každého přidávaného mechanismu. Na rozdíl od studií, které se zakládají na finančním omezení, modelujeme sektor nemovitostí určených k bydlení jako další produkční sektor pomocí standardních nabídkových a poptávkových mechanismů. Naše výsledky ukazují, že tento přístup je schopen vysvětlit pozorovaný souběžný vývoj ukazatelů trhu s bydlením.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Czech Housing Market Through the Lens of a DSGE Model Containing Collateral-Constrained Households
Tonner, Jaromír ; Brůha, Jan
V příspěvku vkládáme trh nemovitostí s rozpočtově omezenými domácnostmi do základního modelu České národní banky (model g3), abychom mohli analyzovat vztahy mezi trhem nemovitostí a hospodářským cyklem v rámci modelu malé otevřené ekonomiky. Diskutujeme rozklad cen nemovitostí do šoků a interpretujeme výsledky ve světle aktuálních empirických prací. Zjišťujeme, že působení trhu nemovitostí na ekonomický cyklus je slabé, a tak ani měnověpolitické implikace kolísání cen nemovitostí nejsou významné. To platí pro širokou množinu modelových parametrizací. Výsledek interpretujeme - v souladu se současnými empirickými pracemi - tak, že efekty bohatství plynoucí z vlastnictví nemovitostí nejsou v České republice významné. Nicméně ukazujeme, že mechanismus zajištění významně vylepšuje predikční vlastnosti rozšířeného modelu, hlavně u predikce spotřeby domácností. To naznačuje důležitost efektu zajišťování, přičemž zástavu mohou představovat jiná aktiva než nemovitosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.