Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví
Krischková, Radka ; Tichý, Zdeněk (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vymezit a objasnit pojmy bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví. V teoretické části je nejdříve vysvětlena problematika hygieny práce ve stavebnictví. Bezpečnosti práce je věnována druhá polovina teoretické části. Diplomová práce je takto rozdělena z důvodu, aby praktická část diplomové práce, která pojednává o zajištění BOZP ve stavebních podnicích, plynule navazovala na část teoretickou.
Sociálně ekonomické a prostorové determinanty výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku
Jarolímek, Jan ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Blažek, Jiří (oponent) ; Nakládalová, Marie (oponent)
Zdraví a snižování rozdílů ve zdraví mezi zeměmi a uvnitř zemí patří mezi základní globální cíle udržitelného rozvoje pro období let 2016-2030. Výskyt nemocí z povolání se vyznačuje velmi výraznou diferenciací jak regionální, tak i odvětvovou a vykazuje i značnou dynamiku v čase a místě. Vzhledem ke skutečnosti, že Česko z pohledu zaměstnanosti v automobilovém průmyslovém odvětví i produkcí nových vozidel představuje špičku v rámci členských zemí Evropské unie, nabývá nově výzkum nemocí z povolání v automobilovém průmyslu na významu. Disertační práce je koncipována jako ekologická korelační studie zaměřující se na studium determinantů výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu. Vlastním jádrem práce je analýza souboru 32 tisíc případů nemocí z povolání (za období 20 let) a souboru dat ze šetření ve 247 firmách automobilového průmyslu (zaměstnávajících téměř 110 tisíc zaměstnanců, tj. 78 % všech ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v tomto odvětví). V předložené práci jsou využita dostupná data z rutinních statistik, data ze základních zdravotních a hygienických registrů a data z vlastního dotazníkového šetření. Inovativně se v disertační práci propojuje výzkum globálních produkčních sítí s medicínsko-geografickým přístupem. V závěru disertační práce jsou představeny konkrétní výstupy...
Covid-19 nemoc z povolání
Dostál, Filip ; Scheu, Lenka
Informační brožura poskytuje informace a návodnou instruktáž zejména zaměstnancům a zaměstnavatelům v případě podezření, že nákaza nemocí covid-19 při výkonu zaměstnání má charakter nemoci z povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Klíma, Pavel ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent) ; Fischerová, Iva (oponent)
v českém jazyce Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání. K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní...
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci sester na oddělení akutní péče
SVOBODOVÁ, Helena
Práce na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci sester na oddělení akutní péče má celkem tři cíle. Prvním cílem je zmapování specifik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci sester na oddělení akutní péče. Druhým cílem bylo zjištění nejčastějšího výskytu pochybení v dodržování BOZP. Třetím cílem bylo zjištění, zda délka praxe a míra vzdělání ovlivňují znalosti sester v oblasti BOZP. Ke zjištění odpovědí na stanovené cíle byl nutný kvalitativní a kvantitativní výzkum. Po stanovení dvou typů výzkumů bylo zapotřebí zadání výzkumných otázek a také hypotéz. V rámci kvalitativního výzkumu se jednalo o metodu skrytého pozorování sester na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pozorovaných sester bylo přesně deset. K dosažení kvantitativních výsledků byla nápomocná metoda dotazníkového šetření, která byla rozesílána pomocí internetu. Na dotazník odpovědělo překvapujících dvě stě čtyřicet respondentů. K celkovému zjištění hypotéz bylo zapotřebí statistického zpracování, které potvrzovalo nebo či naopak vyvracelo hladinu významnosti u jednotlivých otázek a odpovědí. Přínosem této práce a zároveň i části výsledků je, že sestry pracující na ARO si jsou vědomy nutnosti zajištění BOZP a pokynů, které chrání jejich zdraví, ale v praxi tak nečiní. Proto by výsledky této práce mohly být pohnutkou k dalšímu řešení. Práce obsahuje i návrh na některá řešení problémových situací. Ovšem všechna řešení jsou zcela individuální a záleží na managementu nemocnice, jak má nastavené své vnitřní a ostatní předpisy.
Sociálně ekonomické a prostorové determinanty výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku
Jarolímek, Jan ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Blažek, Jiří (oponent) ; Nakládalová, Marie (oponent)
Zdraví a snižování rozdílů ve zdraví mezi zeměmi a uvnitř zemí patří mezi základní globální cíle udržitelného rozvoje pro období let 2016-2030. Výskyt nemocí z povolání se vyznačuje velmi výraznou diferenciací jak regionální, tak i odvětvovou a vykazuje i značnou dynamiku v čase a místě. Vzhledem ke skutečnosti, že Česko z pohledu zaměstnanosti v automobilovém průmyslovém odvětví i produkcí nových vozidel představuje špičku v rámci členských zemí Evropské unie, nabývá nově výzkum nemocí z povolání v automobilovém průmyslu na významu. Disertační práce je koncipována jako ekologická korelační studie zaměřující se na studium determinantů výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu. Vlastním jádrem práce je analýza souboru 32 tisíc případů nemocí z povolání (za období 20 let) a souboru dat ze šetření ve 247 firmách automobilového průmyslu (zaměstnávajících téměř 110 tisíc zaměstnanců, tj. 78 % všech ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v tomto odvětví). V předložené práci jsou využita dostupná data z rutinních statistik, data ze základních zdravotních a hygienických registrů a data z vlastního dotazníkového šetření. Inovativně se v disertační práci propojuje výzkum globálních produkčních sítí s medicínsko-geografickým přístupem. V závěru disertační práce jsou představeny konkrétní výstupy...
Úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnickém zařízení
Janoušek, Michal ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Pláničková, Zuzana (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnickém zařízení. Autor čtenáře seznámí s právní úpravou úrazů a nemocí z povolání v České republice, a to se zvláštním zaměřením na úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnických zařízeních. Podrobně rozebírá jednotlivé nároky na plnění v případě úrazů a nemocí z povolání. Bakalářská práce seznamuje čtenáře se současnou platnou právní úpravou a nastiňuje možný budoucí vývoj ve zmíněné oblasti. Klíčová slova: pracovní úrazy, nemoci z povolání, zdravotnické zařízení, odpovědnost za škodu, zákonné pojištění Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví
Krischková, Radka ; Tichý, Zdeněk (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vymezit a objasnit pojmy bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví. V teoretické části je nejdříve vysvětlena problematika hygieny práce ve stavebnictví. Bezpečnosti práce je věnována druhá polovina teoretické části. Diplomová práce je takto rozdělena z důvodu, aby praktická část diplomové práce, která pojednává o zajištění BOZP ve stavebních podnicích, plynule navazovala na část teoretickou.
Nemoci z povolání u zdravotnických pracovníků a jejich nejčastější příčiny
HONDLÍKOVÁ, Zuzana
Moje diplomová práce na téma "Nemoci z povolání u zdravotnických pracovníků a jejich nejčastější příčiny" se v teoretické části zabývá poškozením zdraví v důsledku rizikových faktorů v práci. Nemoci z povolání a další poškození zdraví vlivem práce představuje vážný zdravotní, ale i ekonomický problém. V důsledku toho byla zdokonalena závodní zdravotní služba. Tento termín se již dnes nepoužívá a místo toho je propracovanější pracovnělékařská péče, která má za úkol zlepšení pracovních podmínek a tím i podporování zdraví zaměstnanců. Výskyt nemocí z povolání poukazuje na úroveň péče o zdraví zaměstnanců, v rámci toho byl založen Národní registr nemocí z povolání, který spravuje Státní zdravotní ústav v Praze při Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Cílem práce byl monitoring výskytu nemocí z povolání v České republice a dále pak v Jihočeském kraji za stanovené roky. Na základě odborné literatury byly k těmto cílům vypracovány dvě hypotézy, a to H1 "Trend výskytu nemocí z povolání je klesající" a H3 "Nejfrekventovanější nemocí z povolání ve zdravotnictví v Jihočeském kraji za roky 2002, 2012 a 2013 je svrab". K zjištění výskytu nemocí z povolání bylo použito sekundární analýzy dat z výstupů Národního registru nemocí z povolání, který je dostupný na oficiálních webových stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze, kde jsou k nahlédnutí data za jednotlivé roky. Dále byla poskytnuta data Centrem hygieny práce a pracovního lékařství při Státním zdravotním ústavu v Praze na základě osobní konzultace. Dalším cílem byl "monitoring informovanosti zdravotnických pracovníků o bezpečnostních opatřeních proti vzniku nemocí z povolání". K cíli byla stanovena hypotéza H2 "Zdravotníci jsou poučeni o preventivních opatřeních proti vzniku nemocí z povolání". Pro velikost souboru bylo zvoleno dotazníkové anonymní šetření. Sledovanou skupinou byl zdravotnický personál Nemocnice České Budějovice, a.s. a Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. Dotazníky obsahovaly dvacet otázek, z toho bylo dvanáct otázek zaměřených na vědomosti o základních opatřeních, které zamezují vzniku nemocí z povolání. Výzkum ukázal, že nemoci z povolání ve sféře zdravotnictví a sociální péči mají klesající trend. Největší procentuální zastoupení má svrab, který se v roce 2002 vyskytoval ve 139 případech, což představuje zhruba 53 % všech nemocí z povolání za rok 2002. V roce 2012 se svrab vyskytl v 72 případech, což představuje zhruba 55 % všech nemocí z povolání za rok 2012. Pro srovnání bylo více nemocí z povolání zaznamenáno v roce 2002 v Jihomoravském kraji, a to 44 případů. Rok 2012 znamenal pro Jihomoravský kraj významný pokles na pouhých 6 případů. Ústecký kraj měl roku 2012 nejvyšší počet případů s diagnózou nemoci z povolání, a to 42 případů. Žádný případ nemoci z povolání roku 2002 nezaznamenal Olomoucký kraj a roku 2012 Zlínský kraj. Stanovená hypotéza týkající se klesajícího trendu byla potvrzena statistickou metodou. V Jihočeském kraji za stanovené roky byl největší výskyt nemocí z povolání ve sféře zdravotnictví zaznamenán u zdravotních sester. Nejčastější nemocí z povolání byl také svrab, který se vyskytl v 9 případech, což představuje 30 % všech nemocí z povolání za roky 2002, 2012 a 2013 v Jihočeském kraji. Více než polovina nemocí z povolání za dané tři roky bylo zaznamenáno v roce 2002, a to 17 případů. Rok 2012 představuje sestup na pouhé 3 případy. V roce 2013 výskyt nemocí z povolání vzrostl oproti roku 2012, a to na 10 případů. Hypotéza byla statisticky potvrzena. Diplomová práce by mohla být využita jako pomocný podklad při výuce hygieny práce a pracovního lékařství a dále jako podklad pro případné využití zdravotnickými pracovníky ke zjištění častých onemocnění, na základě kterých mohou stanovit preventivní opatření k zamezení vzniku nemocí z povolání, zejména infekčních onemocnění.
Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Svobodová, Lenka
Cílem řešení projektu je analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce. Jedná se zejména o posouzení vlivu následujících faktorů. Pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti práce, pracovního uspokojení, životního stylu a životních podmínek. Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace faktorů z hlediska závažnosti jejich působení. Návrh řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce, pracovních a životních podmínek a zlepšení zdraví a životní pohody. Hlavním cílem řešení je potvrzení či vyvrácení stanovených pracovních hypotéz.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.