Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systém pro řízení zaměstnanců firmy
Sklenář, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Účelem této práce je vytvořit informační systém, který firmám pomůže se správou jejich zaměstnanců, včetně analýzy zaměstnaneckých směn pomocí OLAP, díky které lze například zjistit celkové zpoždění zaměstnanců na jejich směnách. Informační systém je realizován ve formě webové aplikace implementované v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel společně s MySQL databází. Mezi hlavní funkce systému patří správa zaměstnanců, včetně správy jejich docházek, práce s Google Drive diskem, generování různých souborů ve formátu PDF, zobrazení různých statistik, hodnocení zaměstnanců, správa směn, zaměstnaneckých jazyků, dovolených, nemocenských a nahlášení zaměstnanců.
Informační systém pro řízení zaměstnanců firmy
Sklenář, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Účelem této práce je vytvořit informační systém, který firmám pomůže se správou jejich zaměstnanců, včetně analýzy zaměstnaneckých směn pomocí OLAP, díky které lze například zjistit celkové zpoždění zaměstnanců na jejich směnách. Informační systém je realizován ve formě webové aplikace implementované v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel společně s MySQL databází. Mezi hlavní funkce systému patří správa zaměstnanců, včetně správy jejich docházek, práce s Google Drive diskem, generování různých souborů ve formátu PDF, zobrazení různých statistik, hodnocení zaměstnanců, správa směn, zaměstnaneckých jazyků, dovolených, nemocenských a nahlášení zaměstnanců.
Dopad zavedení karenční doby na systém nemocenského pojištění v ČR v letech 2008-2014
Pekárková, Kateřina ; Kubelková, Karina (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zavedením karenční doby do nemocenského pojištění v České republice v letech 2008 až 2014. Teoretická část práce objasňuje stěžejní pojmy, které souvisí s nemocenským pojištěním, dávkami nemocenského pojištění a karenční dobou. V praktické části je provedena mimo jiné právní analýza, dále se práce zaměřuje také na aktuální dění kolem karenční doby v ČR nebo na karenční dobu ve státech EU a EFTA. Pomocí analýzy příjmů a výdajů na nemocenské pojištění se zjišťuje, že náklady na nemocenské pojištění se snížily, na toto snížení mělo vliv mimo jiné i zavedení karenční doby. Práce vyhodnocuje data, která naznačují, že krátkodobá nemocnost se snížila a s ní i celková pracovní neschopnost. V závěru práce jsou provedeny výpočty, které ukazují, jak se se změnami v nemocenském pojištění měnila výše náhrady mzdy a nemocenské. Cílem práce je identifikovat a kvantifikovat přínosy a náklady zavedení karenční doby v rámci systému nemocenského pojištění v ČR.
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj dávek nemocenského pojištění a jeho vliv na výsledek hospodaření firmy
LIEBLOVÁ, Markéta
Diplomová práce je zaměřena na vývoj dávek nemocenského pojištění v rámci systému sociálního zabezpečení v České republice. Jehož cílem je zabezpečit člověka pro případ budoucí sociální události, která může být předvídatelná (stáří) nebo nepředvídatelná (invalidita, pohřeb, nemoc, ovdovění apod.), a zabránit vzniku chudoby nebo jejím nejhorším následkům. Diplomová práce stručně popisuje systém sociálního zabezpečení. Podrobněji je zaměřena na nemocenské pojištění, dávky nemocenského pojištění a jejich vývoj. Dále obsahuje charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu a analýzu nákladů vybrané firmy spojených se zaměstnáváním pracovníků a s jejich nepřítomností v práci, s nimiž je spojena výplata dávek nemocenského pojištění. V neposlední řadě obsahuje identifikaci přímých a nepřímých nákladů spojených s dávkami nemocenského pojištění a jejich vliv na výsledek hospodaření vybraného podnikatelského subjektu. V závěru popisuje vliv výplaty dávek nemocenského pojištění na výsledek hospodaření firmy včetně negativních i pozitivních dopadů.
ANALÝZA DOPADŮ REFORMY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Z ROKU 2009 V OBLASTI NEMOCENSKÉHO
Šimečková, Tereza ; Szabová, Lucia (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda se díky zákonu č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění daří dosáhnout očekávaných efektů v oblasti nemocenského. Nový nemocenský zákon má přinést zjednodušení systému, má zabránit častému zneužívání, motivovat lidi k práci a zajistit snížení výdajů na dávky nemocenského pojištění. Teoretická část práce se věnuje obecně systému nemocenského pojištění a změnám, ke kterým díky reformě došlo. Praktická část zkoumá, zda se podařilo dosáhnout výše jmenovaných efektů. Východiskem mé práce je analýza dokumentů a dat získaných ze strukturovaného rozhovoru. V každé ze jmenovaných oblastí provedu komparaci stavu před a po reformě a současný stav zhodnotím. Závěrem mé práce bude zjištění, zda se očekávaných efektů daří dosáhnout.
Vývoj nemocenských dávek v ČR od roku 1993 a dopad změn na zaměstnance a zaměstnavatele
KRÝZOVÁ, Vladimíra
Má bakalářská práce se zabývá stručnou historií nemocenských dávek, vývojem nemocenských dávek od roku 1993, změnami prováděnými v systému výpočtu dávek do roku 2009 , dopadem těchto změn na čerpání dávek zaměstnanci a případným dopadem změn na zaměstnavatele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.