Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profil návštěvníka Jihomoravského kraje pro strategii rozvoje cestovního ruchu
Karlová, Edita
Karlová, E., Rašovská, I. Profil návštěvníka Jihomoravského kraje pro strategii rozvoje cestovního ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Předmětem diplomové práce je stanovení profilů návštěvníků Jihomoravského kraje, které budou vysloveny na základě analýzy současného stavu nabídky cestovního ruchu města Brna a marketingového šetření mezi zvoleným segmentem. V teoretické části je rozebrána problematika na téma cestovní ruch, chování spotřebitele cestovného ruchu, destinační management a segmentace návštěvníků. Analýza současného stavu cestovního ruchu je vyobrazena díky metodice 6A a SWOT analýze. Na základě výsledků z primárních dat jsou definovány 3 profily návštěvníků města. Díky těmto profilům a analýze jsou navržena doporučení pro strategii rozvoje cestovního ruchu pro místní organizaci, navržena sběrná místa a metodika pro další marketingová šetření.
Lojalita návštěvníka kúpeľnej destinácie
Jankovič, Michal
Diplomová práce se zabývá zhodnocením loajality návštěvníka lázeňských destinací Slovenské republiky. Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření identifikovat klíčové faktory kvality ovlivňující loajalitu návštěvníka slovenské lázeňské destinace a objasnit rozdíly ve vnímání kvality služeb mezi klienty a poskytovateli. Pozornost je také věnována objasnění rozdílů konkrétních segmentů návštěvníků z hlediska jejich spokojenosti a loajality. Na základě získaných výsledků jsou následně formulovány doporučení relevantní k současnému stavu slovenského lázeňství s cílem zvýšit spokojenost a loajalitu návštěvníků slovenských lázeňských destinací.
Monitoring zatížení krajiny Krkonošského národního parku účastníky cestovního ruchu
Krejčí, Tomáš
Práce se zabývá problematikou zatížení krajiny účastníky cestovního ruchu a možnostmi jejich monitoringu. Jsou zde uvedená opatření snižující zatížení krajiny návštěvníky, která jsou porovnávána s opatřeními zaváděnými v národních parcích. Cílem práce bylo vyhodnotit data z 27 sčítacích zařízení, která jsou umístěná v Krkonošském národním parku a pomocí těchto dat identifikovat klíčová místa zájmu návštěvníků, tedy nejvíce zatěžovaná místa návštěvníky. Pro dosažení cílů práce bylo využito metody literární rešerše, pomocí které byly objasněny pojmy pro práci důležité a pomocí elementárních charakteristik časových řad, byla určena místa s největším zatížením. Nejvíce zatíženými a zároveň navštěvovanými místy se ukázala ta, která se nachází ve vrcholových partiích národního parku. Podle sčítacích zařízení je tedy nejnavštěvovanějším místem nejvyšší hora České republiky Sněžka. Dále je to Luční bouda, Labská bouda a od ní nedaleký pramen Labe.
Nástroj pro určování atribuce online marketingových aktivit
Šišák, Ivan ; Henzl, Martin (oponent) ; Malinka, Kamil (vedoucí práce)
Nástroj umožňuje rozdělování zásluh na konverzi mezi různé marketingové aktivity. Jedná se o tzv. modelování atribuce. Rozdělení konverze je popsané prostřednictvím modelů,  kromě těch nejznámějších (model první interakce, model poslední interakce, lineární model), které umožňují vytvořit libovolné rozdělení konverze mezi marketingové aktivity. Použití tohoto nástroje může být vhodné při zjišťování efektivnosti marketingových aktivit.
Analýza a potenciál efektivního rozvoje CHKO Brdy
ČEDÍKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá analýzou a potenciálem efektivního rozvoje chráněné krajinné oblasti Brdy. Snaží se rozšířit povědomí o nově vzniklé chráněné krajinné oblasti mezi veřejnost. Dílčí součástí práce je kvalitativní výzkumné šetření probíhající formou řízených strukturovaných rozhovorů s návštěvníky CHKO Brdy. Empirická část práce se zabývá analýzou názorů a zkušeností návštěvníků zkoumané oblasti. Jejím hlavním cílem je na základě výpovědí respondentů navrhnout základní opatření pro budoucí efektivní rozvoj vybraných složek cestovního ruchu v oblasti. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky a vyhodnoceny stanovené hypotézy výzkumu a v neposlední řadě také navrženy nové možnosti dalšího efektivního rozvoje této chráněné krajinné oblasti v souladu se zachováním současného krajinného rázu.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kolbábková, Martina ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů filmové historie, seznámení se s filmovou tématikou a problematikou pro každou generaci. Zároveň se dbá na to, aby areál žil celých 24 hodin denně. Z toho důvodu jsou v areálu navrženy plochy nejen občanské vybavenosti, výroby, sportu, ale také plochy pro bydlení. Areál by se měl stát místem, kam se každý bude rád vracet, ať už za zábavou, rekreací, odpočinkem či poznáním.
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Profil návštěvníka Národního parku Šumava
MARŠÁLKOVÁ, Jitka
Cílem diplomové práce je charakterizovat návštěvníka Národního parku Šumava, zabývá se motivem k návštěvě a způsobem využívání tohoto území. Dále se zabývá vnímáním základních krajinných struktur národního parku a hodnotí posun ve vnímání těchto krajinných struktur oproti literatuře 19. století. V neposlední řadě se zabývá environmentálními postoji návštěvníků. Pro komplexní podchycení této problematiky jsou zprvu vysvětleny základní pojmy, jejich rozdělení a nejdůležitější mezníky ve vztahu člověka k přírodě. Práce tak s pomocí historického vývoje zachycuje nejdůležitější myšlenkové změny enviromentálních postojů a prostřednictvím doložených tezí je utvrzuje, či naopak vyvrací.
Ekologicky šetrné ubytování ve vybrané oblasti
FOŘTOVÁ, Zuzana
Cílem této diplomové práce bylo identifikovat v Českém Krumlově šetrné přístupy v nabídce ubytování, posoudit význam environmentálních přístupů ve strategii podniků nabízejících ubytování a zjistit preference a zájem návštěvníků prostřednictvím strukturovaného dotazníku o nabídku ubytování, které je ohleduplné k životnímu prostředí. V závěru práce jsou uvedeny výsledky a navrhovaná opatření.
Percepce welfare obratlovců mimo savce návštěvníky vybrané ZOO
ŠVOMOVÁ, Tereza
Welfare neboli životní pohoda zvířat je stav, kdy je zvíře v souladu s životním prostředím. Jsou naplněny všechny jeho potřeby k tomu, aby bylo fyzicky i psychicky zdravé. Pokud je zvíře v dobrém zdravotním stavu, lze usoudit, že jsou podmínky welfare splněny. Zmiňované podmínky welfare vytyčil v roce 1999 Webster, jako teorii pěti svobod ve kterých zmiňuje pět bodů, které musí každý chovatel pro správný zdravotní i psychický stav zvířete splňovat. Welfare v zoologických zahradách si vede velmi dobře, protože splňuje potřeby přibližující se co nejvíce přirozenému prostředí, ochranu před přirozenými nepřáteli, neustálý přísun potravy apod. V této práci byla dotazníkovým šetřením zjišťována úroveň zájmu návštěvníků o welfare obratlovců mimo savce chovaných v nejmenované zoologické zahradě. Data byla zjišťována dotazníkovým šetřením. Dotazníků bylo 200 a sběr dat probíhal v měsících červenec, srpen a září 2017. Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň zájmu návštěvníků o životní pohodu zvířat dané zoologické zahrady. V práci jsem dále zjišťovala, které zvíře mimo savce se má podle návštěvníků nejlépe a které nejhůře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.