Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konvergence nástrojů odpadového hospodářství ve vybraných státech EU
Vaculík, Jan ; Ullrichová, Eliška (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu odpadového hospodářství s konkrétním zaměřením na nástroje a jejich aplikaci ve vybraných členských státech EU. Práce staví na teorii politické konvergence. Cílem práce bylo analyzovat vybrané nástroje odpadového hospodářství v konkrétních členských státech EU s předpokladem možné konvergence. Výzkumnou metodou práce byla komparace aplikace tří nástrojů mezi danými státy. Jednalo se o nástroje zákazu, zdanění a systému Pay-as- you-throw. Výchozím předpokladem pro výzkum bylo, že státy mající podobnou výkonnost na třech úrovních nakládání s odpadem v rámci odpadové hierarchie, budou konvergovat v oblasti nástrojů pro odpadové hospodářství. Výzkum byl ohraničen rokem 2008 na jedné straně, kdy byla vydána rámcová směrnice EU o odpadech, ve které byly definovány cíle pro úroveň podílu recyklace do roku 2025, a rokem 2022 na straně druhé, kdy byly vydány souhrnné reporty EEA o odpadovém hospodářství všech členských států EU. Výzkumnou otázkou, kterou se tato práce zabývala a na kterou hledala odpověď bylo, zda členské země mající nejlepší výkonnost s ohledem na odpadovou hierarchii a cíle EU, zavedly stejné vybrané nástroje pro dosažení těchto cílů v období mezi lety 2008 až 2022. Výsledná zjištění indikovala v případě prvních dvou nástrojů negativní odpověď, tedy že v...
Enhancing EFL Students' Vocabulary Retention through the Application of Brain- Compatible Teaching Strategies
Hartinger, Daria ; Mikuláš, Martin (vedoucí práce) ; Kacafírková, Petra (oponent)
Tato práce je zaměřena na výzkum efektivních výukových strategií, které zlepšují osvojování slovní zásoby u studentů anglického jazyka ve věku 13 až 16 let, se zvláštním zaměřením na slovní zásobu týkající se elektrikářského a mechanického nářadí. Výuka tohoto druhu slovní zásoby je výzvou, která vyžaduje inovativní výukové strategie zohledňující specifické fungování mozku dospívajících. Studie je založena na přehledu moderních teorií učení a vyučovacích metod a na realizaci praktických lekcí s využitím různých strategií výuky slovní zásoby. Teoretická část práce zkoumá koncept výuky "Brain based" a podává přehled předchozích studií, které byly v této oblasti úspěšně provedeny. Práce ukázala, že strategie jako Frayerův model, sémantické mapování a chunking mají značný pozitivní vliv na proces osvojování slovní zásoby. Tyto strategie pak byly úspěšně použity ve vyučovacím procesu prováděném se čtyřmi různými skupinami studentů. V empirické části práce jsou uvedeny různé statistiky, které vycházejí z výsledků hodnocení slovní zásoby v pre-testu a dvou typů post-testu, okamžitého a opožděného. Tyto údaje ilustrují účinnost použitého postupu. Ačkoli v některých případech byly výsledky statisticky nevýznamné, ukázaly nezanedbatelné zlepšení v osvojení slovní zásoby studenty. KLÍČOVÁ SLOVA Brain-based...
Nástroje pro tvorbu interaktivních videí
Hornek, Miroslav ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam tvorby interaktivních videí v digitální éře, kde vizuální obsah hraje klíčovou roli v komunikaci a interakci. V kontextu neustále se rozvíjejících technologií získává tvorba interaktivních videí význam nejen v oblasti vzdělávání, marketingu a zábavy, ale i v dalších lidských činnostech. Cílem této práce je prozkoumat a analyzovat různé aspekty nástrojů pro tvorbu interaktivních videí od historického vývoje videa až po současný stav a budoucí perspektivy. Zahrnuje komplexní pohled na multimediální prostředí a jeho vztah k interaktivnímu videu včetně digitálních forem obsahu, které přispívají k jeho dynamice a účinnosti. Dále práce zkoumá využití interaktivních videí ve vzdělávání a jejich roli při zvýšení zapojení a efektivity výuky. Analyzuje standardy tvorby interaktivních videí a různé interaktivní prvky, které mohou obohatit uživatelskou zkušenost. Klíčovou částí této práce je detailní analýza současných nástrojů pro tvorbu interaktivních videí a jejich využití ve vzdělávání. Práce poskytuje přehled nástrojů pro tvorbu interaktivních videí s důrazem na jejich využití ve vzdělávání a edukaci, přispívající k lepšímu pochopení této inovativní formy mediálního obsahu.
Prostředky pro zajištění interoperability Arduino/ESP a ROS2
Fabo, Matúš ; Beran, Jan (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis explores the integration of the low-cost ESP32 line of microcontrollers with the Robot Operating System 2 (ROS2), a widely-used framework in the field of robotics. The primary goal is to develop methods and tools that facilitate seamless integration of ESP32 microcontrollers into the ROS2 development ecosystem, leveraging existing middleware solutions provided by third parties. By focusing on the incorporation of ESP-IDF projects into ROS2 tooling, the research aims to streamline the deployment and management of ESP32-based systems within robotics applications. This approach enhances the accessibility and utility of ROS2, enabling more efficient and effective use of ESP32 microcontrollers in various robotic contexts.
Návrh technologie výroby příruby z hliníkové slitiny
Vrbka, Tomáš ; Chladil, Josef (oponent) ; Sliwková, Petra (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření technologického postupu pro výrobu příruby včetně navazujících návodek, dále výběr nástrojů, měřidel a parametrů stroje, které jsou nezbytné pro její výrobu. Byl vyroben jeden kus příruby. Materiálem příruby je hliníková slitina EN AW-2017A. Příruba je součástí naftového čerpadla a má prioritní funkci těsnění a vedení vačkové hřídele čerpadla. Výroba příruby byla provedena na jednom stroji, univerzálním CNC soustruhu DMG Mori CLX 450 na jedno upnutí. Pro ověření funkčnosti návrhu byl nejprve vytvořen a vytisknut 3D model příruby. Byl vytvořen technologický postup pro výrobu součásti a vytvořen CNC program na stroji. Následně byla provedena reálná výroba jednoho kusu součásti. Pro výrobu byla použita tyč s průměrem 80 mm, která byla upnuta a vysunuta na délku 40 mm. Pro obrobení čela, zápichů, vnější a vnitřní kontury byla použita technologie soustružení. Pro zahloubení pro šrouby bylo použito frézování a pro otvory vrtání. Pro operace soustružení byly vybrány nástroje od firmy Iscar a pro frézování a vrtání nástroje od firmy Hoffmann Group. Po výrobě proběhlo měření důležitých rozměrů pomocí měřidel Mitutoyo, Bowers a drsnoměru Mahr.
Nástroje pro penetrační testování Wi-Fi a IPv4
Jančík, David ; Lieskovan, Tomáš (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací podpůrných nástrojů a metodologie pro bezpečnostní penetrační testování bezdrátových sítí Wi-Fi a síťové infrastruktury IPv4. Teoretická část se věnuje samotnému penetračnímu testování, přístupů, fázi a typům. Dále je popsán vývoj Wi-Fi sítí a jejich bezpečnostní protokoly. Jsou představeny různé penetrační nástroje pro Wi-Fi sítě a také typy útoků. V poslední teoretické části je popsán základní přehled o IPv4 a nástroje pro skenování IPv4. Nejprve se v praktické části navrhne vlastní metodologie pro Wi-Fi sítě a IPv4 a nástroje pro penetrační testování. Definuje se programovací jazyk Python a výstup jednotlivých nástrojů pro platformu Penterep. Proběhne rešerše nástrojů z teoretické části pro zvolení vhodných nástrojů pro nové podpůrné nástroje. Vlastní implementace penetračních nástrojů vychází z vytvořeného návrhu diagramu. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky a návrhy na další rozšíření nástrojů pro Wi-fi a IPv4. Výsledkem této práce je implementace podpůrných nástrojů a návrh diagramu pro Wi-Fi sítě a IPv4.
Soustružnické stroje a nástroje, výroba vzorové součásti
Šaroun, Martin ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce přináší v rešeršní části přehled technologie soustružení. Popisuje základní pojmy a termíny, věnuje se rozdělení soustruhů a soustružnických nožů. Praktická část práce je zaměřena na technologické zpracování zadané součásti, tou je montážní trn sloužící pro přesné lepení. Byl vypracován technologický postup a v kooperaci s firmou proběhla výroba vlastní součásti. V poslední fázi proběhla výstupní kontrola výrobků a zhodnocení.
Nástroje a interaktivní prostředí pro simulaci komunikace
Mikuš, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Komunikace mezi zařízeními se neobejde bez jasně definovaných pravidel. Tato pravidla se společně označují jako komunikační protokol. V této práci se zabývám komunikačními protokoly, konkrétně bezpečnostními protokoly. Jejich návrh vyžaduje speciální nástroje, které umožňují simulaci a odhalení bezpečnostních chyb v jejich návrhu. Zaměřuji se tedy na nástroje umožňující interaktivní simulaci bezpečnostních protokolů. Detailně popisuji jednotlivé nástroje a srovnávám jejich kladné a záporné vlastnosti. V dostupných nástrojích implementuji bezpečnostní protokoly. Výsledem práce jsou demostrační úlohy využitelné v síťových předmětech na FIT VUT.
Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje
Mynář, Josef ; Strejček, Jan (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro sériovou výrobu. Vypracování výrobních postupů s volbou časů v kusové výrobě a výpočtem pro sériovou výrobu. Technickoekonomické zhodnocení nákladů polotovarů a variant výroby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.