Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje
Jehlíková, Mirka ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE PROBLÉMY PAMÁTKOVÉ PÉČE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE PROBLEMS HERITAGE CONSERVATION ON THE EXAMPLES FROM THE PILSEN REGION Bc. Mirka Jehlíková Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Rok: 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Michaely Dvořákové, Ph. D. a uvedla v bibliografii všechny použité podklady a materiály. V Praze dne 20. července 2015 vlastnoruční podpis autora PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za velmi trpělivý a vstřícný přístup a cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Abstrakt Diplomová práce se zabývá Problémy památkové péče na vybraných příkladech Plzeňského kraje, a to konkrétně státním zámkem Červené Poříčí a zámky Bezděkov u Klatov a Týnec u Klatov. Klade si za cíl identifikovat a následně porovnat přístupy památkové péče těchto vybraných zámeckých objektů z hlediska místního, časového, stavebně- historického a současného. V práci se autorka zamýšlí jednak nad smyslem kulturně historického dědictví, včetně jeho globální a také regionální povahy, jednak také nad...
Rotunda svaté Kateřiny
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka obsahuje přehledné informace o historii památky, vnitřní výmalbě a návštěvních podmínkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Krejčová, Karolína ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Cílem práce je vytvořit marketingovou strategii pro národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Součástí práce je teoretický úvod do marketingu kulturních organizací a do logiky tvorby marketingové strategie. Praktická část se zbývá postupným vytvářením marketingové strategie pro národní kulturní památku na rok 2017. Začíná situační analýzou, na jejímž základě jsou stanoveny cíle a strategie. Pro potřeby práce je zde využito metod analýzy, dotazníkového šetření a pozorování. Stěžejní část práce tvoří analýza návštěvníka a současné nabídky, která je založena na zmíněném dotazníkovém šetření. Na základě získaných dat je vytvořen marketingový mix, z něhož vychází akční plán a rozpočet. Ke změření efektivity zvolené strategie a cílů slouží vymezené metody kontroly a hodnocení v poslední kapitole. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky získané za první čtvrtletí 2017.
Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje
Jehlíková, Mirka ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE PROBLÉMY PAMÁTKOVÉ PÉČE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE PROBLEMS HERITAGE CONSERVATION ON THE EXAMPLES FROM THE PILSEN REGION Bc. Mirka Jehlíková Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Rok: 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Michaely Dvořákové, Ph. D. a uvedla v bibliografii všechny použité podklady a materiály. V Praze dne 20. července 2015 vlastnoruční podpis autora PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za velmi trpělivý a vstřícný přístup a cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Abstrakt Diplomová práce se zabývá Problémy památkové péče na vybraných příkladech Plzeňského kraje, a to konkrétně státním zámkem Červené Poříčí a zámky Bezděkov u Klatov a Týnec u Klatov. Klade si za cíl identifikovat a následně porovnat přístupy památkové péče těchto vybraných zámeckých objektů z hlediska místního, časového, stavebně- historického a současného. V práci se autorka zamýšlí jednak nad smyslem kulturně historického dědictví, včetně jeho globální a také regionální povahy, jednak také nad...
Technické památky Ostravy v cestovním ruchu města
Štefelová, Iveta ; Netková, Jarmila (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analýza konkrétní technické památky na území města Ostravy a její vliv na cestovní ruch. Vybranou technickou památkou je industriální areál Dolní oblast Vítkovice, který byl prohlášen za národní kulturní památku, patří do Evropského dědictví a je zařazen do indikativního seznamu na zápis do světového dědictví UNESCO. Teoretická část práce se zabývá cestovním ruchem v České republice a v Ostravě a charakteristikou a rozdělením technických památek, metodami jejich obnovy, památkovou péčí a jak mohou být technické památky začleněny a využity v cestovním ruchu.
Hodnota turistické destinace
Dokulilová, Petra ; Havlíková, Michaela (vedoucí práce) ; Hálová, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vybranými metodami měření postojů, Likertovou škálou a Q-metodologií, a jejich komparací na základě vlastního výzkumu vnímání turistických atraktivit v destinaci Jihočeský kraj. V teoretických východiscích je vymezen postoj, charakterizována Likertova škála a Q-metodologie včetně postupu při jejich aplikaci a výhod a nevýhod jejich použití. Zároveň jsou zde uvedeny základy cestovního ruchu a vysvětlen pojem destinace. Druhá část práce je zaměřena na vlastní výzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření s využitím obou metod. Výsledky z jednotlivých metod byly mezi sebou dle několika hledisek komparovány. Ačkoli měly metody stejný předmět zkoumání, bylo zjištěno, že se výsledky mezi nimi statisticky významně liší. V samostatné kapitole Diskuse jsou uvedeny vlastní poznatky o metodách z průběhu celého šetření, od sestavení dotazníku po jeho vyhodnocení, a vlastní doporučení.
Právní aspekty ochrany kulturních památek
Wünsche, Jana ; Spirit, Michal (vedoucí práce) ; Grmelová, Nicole (oponent)
Předmětem diplomové práce je rozbor současného právního rámce ochrany kulturních památek. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám pojmy, vývojem památkové péče na našem území, organizační strukturou státní památkové péče, jednotlivými instituty ochrany kulturních a národních kulturních památek u nás, financováním státní památkové péče a problematikou s tím spojenou. V jednotlivých kapitolách poukazuji na mezery současné právní úpravy. V praktické části aplikuji získané poznatky na konkrétní národní památku, na Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči.
Možnosti financování kultury na území vybraného města
KOŠÁNOVÁ, Hana
Tato práce je zaměřena na možnosti financování kulturních památek na Strakonicku. Hlavním cílem práce je najít a analyzovat finanční podpory investované do kulturního dědictví Strakonicka. Dílčím cílem je zjistit, zda tyto investice pozitivně ovlivnily atraktivitu regionu. Další dílčí cíl bylo prozkoumat, jestli finanční prostředky investované do kulturní oblasti byly finanční zátěží pro město. Práce je rozdělena na dva tematické celky, teoretický a aplikační. První zmíněná je zaměřena na různé evropské i národní finanční podpory, které jsou spjaté s oblastí kultury. V druhé části jsou analyzovány financování konkrétních kulturních památek na Strakonicku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.