Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku.
Hrudka, Jan ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent) ; Stingl, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Filosofie a dějiny přírodních věd MUDr. Jan Hrudka Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku Tumours in historical and social context in the modern period Disertační práce Školitel / Supervisor: Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Praha, 2017 SHRNUTÍ: Disertační práce Nádory v dějinném a kulturním kontextu v novověku je snahou popsat proměnu smýšlení lékařů v novověku, kdy se přírodověda a medicína odklání od antického modelu humorální patologie, která vykládá všechny choroby jako nerovnováhu tělesných šťáv, k patologické anatomii a experimentální fyziologii. V patologicko-anatomickém přístupu pak útroby nemocného přestávají být "projekčním plátnem", ale přímo "dějištěm" choroby. Tento posun lze nazvat jako odklon od humoralismu k lokalismu či ontologismu, kdy nemoc není pouze odchylným množstvím nějaké přirozené šťávy, ale novou originální entitou. Touto změnou prochází i chápání nádorových onemocnění. Místo antického pojetí nádorů jako sraženiny černé žluče se v 19. století etabluje buněčná teorie. Tato teorie nádory pojímá jako masu nadměrně se dělících buněk, která nepodléhá regulacím organismu, je jím však vyživována, aniž by odpovídala jeho potřebám, tedy, zpravidla mu škodí. Disertační práce pak zkoumá zejména autory, díla,...
Anti-tumor activity of mesenchymal stem cells
Džuganová, Barbora ; Krulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Indrová, Marie (oponent)
Mezenchymálne kmeňové bunky (mesenchymal stem cells, MSCs) sú multipotentné a majú schopnosť migrácie do miesta zápalu aj do nádorových miest. Dokážu regenerovať poškodené tkanivá, sú ľahko izolovateľné a kultivovateľné. Ďalej môžu inhibovať nádorové bunky a modulovať imunitnú odpoveď. V organizme pôsobia netoxicky a genetická modifikácia dokáže zosilniť ich protinádorový účinok. MSCs môžu slúžiť aj ako vektor pre doručenie terapeutickej látky k nádoru. Práve tieto vlastnosti z nich robia sľubný prostriedok pre protinádorovú terapiu. Za niektorých podmienok môžu však rast nádoru aj podporovať. Táto práca sa preto zaoberá podmienkami, pri ktorých MSCs inhibujú rast rakovinových buniek, pretože doteraz nie je úplne jasné na akých presných mechanizmoch je táto inhibícia založená.
Iron metabolism in cancer cells
Beranová, Lea Marie ; Truksa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čermák, Vladimír (oponent)
1Abstrakt: Rakovina je jednou z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Vědecký výzkum se tedy mimo jiné zaměřil na metabolismus železa a možné využití cílů souvisejících s metabolismem železa jako prostředku k zastavení nekontrolovaného množení a šíření těchto rakovinných buněk. Tato práce by měla sloužit jako stručná literární rešerše zabývající se metabol- ickými procesy železa od jeho absorpce z výživy a recyklace odumřelých buněk po jeho využití v proteinech obsahujících hem či železo-sirná centra nebo jeho uskladnění v podobě ferritinu. Zároveň pak podtrhává odlišnosti v těchto reakcích, které vykazují právě rakovinné buňky, a stručně se zmiňuje o poruchách metabolismu ústících ve vyčerpání železa v těle či naopak přetížení organismu tímto esenciálním prvkem. Také se snaží naznačit možné odchylky, které mohou nebo nemohou být využity pro léčbu a v neposlední řadě zmiňuje vyhlídky tohoto výzkumu a budoucí práci, která může přinést nový přístup a metody v tomto oboru. Klíčová slova: železo, rakovina, metabolismus železa, hepcidin
Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors
Michal, Michael ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Rychlý, Boris (oponent) ; Zambo, Iva (oponent)
Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody byly použity za účelem nalezení nových znaků, které by umožnily zpřesnění diagnostiky a také zdokonalily současnou klasifikaci nádorů. Prezentovaná práce je výsledkem postgraduálního studia MUDr. Michaela Michala, které proběhlo na Karlově Univerzitě, konkrétně pak na Lékařské fakultě v Plzni v období mezi roky 2015-2018. Autor se během svého výzkumu, zvláště pak ve svých prvoautorských pracích, zaměřil především na problematiku nádorů měkkých tkání, rovněž se však podílel na výzkumných činnostech zaměřujících se na jiné orgánové systémy. V průběhu studia pak v rámci široké kapitoly nádorů měkkých tkání vykrystalizovala čtyři hlavní témata zájmu. První téma je tvořeno měkkotkáňovými nádory s (předpokládanou) fibroblastickou diferenciací. Úvodní 2 publikace se týkaly 2 vzájemně příbuzných low-grade sarkomů nazývaných Myxoinflammatorní fibroblastikcý sarkom (MIFS) a Pleomorfní hyalinizující angiektatický tumor (PHAT). V první práci byla poprvé publikována high-grade varianta MIFS. Druhá práce se zaměřovala na morfologické a IHC porovnání obou nádorů. Nedávno vypracovaná třetí...
Úloha mitochondriálního dýchacího řetězce v invazivitě a metastázování nádorových buněk a možnosti terapeutických zásahů
Legátová, Anna ; Brábek, Jan (vedoucí práce) ; Truksa, Jaroslav (oponent)
Mitochondriální dýchací řetězec, jinak nazývaný jako elektron transportní řetězec (ETC), má důležitou roli v klíčových vlastnostech nádorových buněk, jako je nekontrolovaná proliferace, metabolický posun z oxidační fosforylace (OXPHOS) na aerobní glykolýzu nebo schopnost metastázování. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o ETC a jeho vztahu k nádorům, a to především k invazivitě a tvorbě metastáz. Nejprve se zaobírá tzv. Warburgovým efektem a komplexitou metabolismu v nádorovém mikroprostředí. Následně ukazuje, jaký má aktivita OXPHOS vliv na invazivitu a metastázování nádorových buněk, a také poukazuje na souvislost mezi invazivitou a zvýšenou hladinou mitochondriálních reaktivních forem kyslíku generovaných díky ETC. Závěr je věnován možnostem využití inhibitorů ETC v protinádorové terapii.
Development of total mortality and mortality from selected causes of death in the Czech and Slovak regions since 2001
Mondeková, Alexandra ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Maláková, Kateřina (oponent)
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja celkovej úmrtnosti a vybraných príčin smrti v Česku a na Slovensku, a to na regionálnej úrovni. Tým sa z hľadiska tejto práce rozumie najmä porovnanie ich vývoja v oboch krajinách, a to na úrovni samosprávnych krajov. Predmetu práce z časového hľadiska zodpovedá vývoj od roku 2001 do roku 2018. Pre analýzu celkovej úmrtnosti sú použité ukazovatele nádej dožitia (stredná dĺžka života) pri narodení a v presnom veku 65 rokov. Rozbor celkovej úmrtnosti je zakončený analýzou príspevkov vekových skupín k zmene nádeje dožitia pri narodení. V nadväznosti na vývoj celkovej úmrtnosti sú následne v druhej časti predmetom rozboru vybrané príčiny smrti, pričom vybrané boli tie príčiny úmrtí, ktoré majú najpočetnejšie zastúpenie v oboch porovnávaných štátoch. Z hľadiska celkovej úmrtnosti je hlavným výsledkom zistenie, že v Česku aj na Slovensku je možné hovoriť o zlepšovaní úmrtnostných pomerov, čo sa prejavuje najmä na zvyšovaní nádeje dožitia. V rámci analýzy vybraných príčin smrti bolo zistené, že v priebehu sledovaného obdobia došlo k poklesu intenzity úmrtnosti na kategóriu chorôb obehovej sústavy. Pri nádorových ochoreniach je zistený trend mierne odlišný, pretože kým v Česku dochádza k poklesu intenzity úmrtnosti, tak na Slovensku je trend poklesu v prípade mužov...
Oncolytic viruses in cancer immunotherapy
Zupko, Jakub ; Bartůňková, Jiřina (vedoucí práce) ; Janovec, Václav (oponent)
Onkolytická viroterapie se zaměřuje na využití virů v léčbě nádorových onemocnění. Využívá potenciálu některých virů množit se preferenčně v nádorových buňkách a lyzovat je. Tato práce se zaměřuje na mechanismy a limitace onkolytické viroterapie, na nedávné pokroky v oboru a na budoucí směry výzkumu.
Modifikace myších nádorových linií systémem CRISPR/Cas9 a charakterizace jejich vlastností
Lhotáková, Karolína ; Poláková, Ingrid (vedoucí práce) ; Brábek, Jan (oponent)
Molekuly MHCI jsou konstitutivně exprimované na všech jaderných buňkách organismu a hrají klíčovou roli v prezentaci antigenů CD8+ T lymfocytům. Nádorové buňky využívají jako jeden z nejčastějších mechanismů vyhnutí se imunitní odpovědi právě snížení exprese MHCI. To má za následek znemožnění cytotoxickým CD8+ T lymfocytům rozeznat nádorové buňky a vést proti nim imunitní odpověď. Jelikož ke snížení exprese MHCI dochází až u 90 % některých typů nádorů, je třeba mít k dispozici klinicky relevantní model nádorů s ireverzibilně sníženou expresí MHCI, na kterém by bylo možno testovat různé imunoterapeutické přístupy. Tato práce popisuje přípravu nové modelové linie nádorových buněk TC-1 s ireverzibilně sníženou expresí MHCI. Toho bylo dosaženo inaktivací B2m, jež je součástí MHCI molekuly, pomocí systému CRISPR/Cas9. Inaktivace B2m u modifikovaných buněčných linií byla ověřena průtokovou cytometrií, western blotem a sekvenací jednotlivých alel. Po této inaktivaci došlo ke zpomalení růstu nádorových buněk jak in vitro, tak in vivo. Metastatická aktivita buněk nebyla ovlivněna. Nádory vytvořené buňkami s inaktivovaným B2m nejsou citlivé k DNA imunizaci cílené proti onkoproteinu E7 z HPV16 provedené vakcínou pBSC/PADRE.E7GGG. Hlavními efektorovými buňkami v imunitě proti těmto nádorům jsou NK1.1+ buňky....
Helminti jako původci nádorových onemocnění obratlovců
Schreiber, Manfred ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Kolářová, Iva (oponent)
Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis a Schistosoma haematobium byli Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikováni jako karcinogeny 1. skupiny. Infekce opisthorchidními motolicemi může vést ke vzniku cholangiokarcinomu jater a v případě schistosom může vznikat spinocelulární karcinom močového měchýře. Spojitost mezi infekcí helminty a vznikem karcinomů je potvrzena, avšak přesné mechanismy jejich indukce jsou teprve nyní intenzivně studovány. Existují i další druhy helmintů, u nichž se uvažuje o asociaci s nádorovými onemocněními, avšak přímá stimulace karcinogeneze zatím nebyla prokázána. Ke vzniku nádorů může dojít také maligní transformací totipotentních buněk parazitů, které pak metastázují do různých částí těla hostitele. Některé druhy helmintů však mohou mít i opačný efekt a vykazují proti nádorovou aktivitu. Tato práce se věnuje především helmintům asociovaným se vznikem nádorových onemocnění a dosud popsaným mechanismům karcinogeneze způsobené takovými infekcemi.
Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors
Michal, Michael ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Rychlý, Boris (oponent) ; Zambo, Iva (oponent)
Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody byly použity za účelem nalezení nových znaků, které by umožnily zpřesnění diagnostiky a také zdokonalily současnou klasifikaci nádorů. Prezentovaná práce je výsledkem postgraduálního studia MUDr. Michaela Michala, které proběhlo na Karlově Univerzitě, konkrétně pak na Lékařské fakultě v Plzni v období mezi roky 2015-2018. Autor se během svého výzkumu, zvláště pak ve svých prvoautorských pracích, zaměřil především na problematiku nádorů měkkých tkání, rovněž se však podílel na výzkumných činnostech zaměřujících se na jiné orgánové systémy. V průběhu studia pak v rámci široké kapitoly nádorů měkkých tkání vykrystalizovala čtyři hlavní témata zájmu. První téma je tvořeno měkkotkáňovými nádory s (předpokládanou) fibroblastickou diferenciací. Úvodní 2 publikace se týkaly 2 vzájemně příbuzných low-grade sarkomů nazývaných Myxoinflammatorní fibroblastikcý sarkom (MIFS) a Pleomorfní hyalinizující angiektatický tumor (PHAT). V první práci byla poprvé publikována high-grade varianta MIFS. Druhá práce se zaměřovala na morfologické a IHC porovnání obou nádorů. Nedávno vypracovaná třetí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.