Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 355 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mzdy a ceny ve stavebnictví
Massabni, Raghid ; Aubusová,, Alena (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce s názvem Mzdy a ceny ve stavebnictví je představit způsoby odměňování, druhy mezd a postup výpočtu, a také představit druhy a formy cen i postupy při tvorbě ceny stavebního díla. Diplomová práce se skládá ze čtyř základních oddílů rozdělených do osmi kapitol a dalších podkapitol. V prvním oddílu Mzda jsou získané informace, týkající se mezd a stanovení druhů mezd. V druhém oddílu Cena se zaměříme na ceny obecně, jejich druhy a formy a ceny ve stavebnictví s rozpočty. V poslední části se zaměříme na příkladový položkový rozpočet rodinného domu,
Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů
Procházková, Kateřina ; Paseková, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Suchánek, Petr (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení a odměňování této vybrané skupiny pracovníků. Vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky je nutné se zaměřit také na výkonnost podniku, která je sledována prostřednictvím ukazatele EBITDA. Tento ukazatel je následně hlavním pilířem pro odměňování manažerů. Metodika je tvořena ještě dalšími dvěma pilíři. Prvním je makroekonomický ukazatel hrubého domácího produktu, druhým je kvalitativní faktor etického aspektu práce manažera. Cílem práce je vytvořit metodiku odměňování, která bude využitelná pro české prostředí, bude spojovat odměnu manažera s jeho výkonností a výkonností podniku a mohla by vést ke snížení nákladů zastoupení. Pro její tvorbu bylo klíčové získání primárních dat prostřednictvím dotazníkových šetření a pilotních studií, které byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami. Výsledná metodika je aplikována na konkrétní podnik v rámci verifikace navržené metodiky.
Odmeňovanie zamestnancov v strojárskych spoločnostiach
Vlková, Kristína
Tato diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců ve strojírenských společnostech v regione západního Slovenska, konkrétně ve Skalickém okresu. V teoretické části jsou popsány úkoly a cíle odměňování, druhy odměn, problematika z oblasti mezd, zaměstnaneckých benefitů a teorií pracovní motivace. Praktická část se zabývá na analýzu systémů odměňování ve třech vybraných společnostech, testování závislostí mezi zvolenými kvantitativními znaky na základě zvolených hypotéz. Informace byli získané prostřednictvím dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s personalisty společností. Na závěr jsou prezentovány obecné doporučení vhodné při tvorbě efektivního a motivačního odměvacího systému.
Odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře
Slováková, Sabina
Slováková, S. Odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců v podnikatelské sféře. Jejím cílem je vyhodnotit mzdové podmínky zaměstnanců dvou různých podnikatelských subjektů a návrh doporučení možných úprav. Práce je rozdělena na dvě části. Literární rešerše podává teoretický přehled o problematice odměňování a analyzuje základní pojmy a pravidla odměňování vyplívající ze současné právní úpravy, zejména příslušných ustanovení zákoníku práce. V rámci vlastní práce jsou popsány systémy odměňování vybraných obchodních společností, následně je provedeno jejich srovnání a navrhnuto možné opatření ke zlepšení systémů odměňování s ohledem na výkonnost subjektů.
Vliv produktivity práce na výši průměrné mzdy v automobilovém průmyslu v České republice
Honlová, Dominika
Honlová, D. Vliv produktivity práce na výši průměrné mzdy v automobilovém prů-myslu v České Republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá popisem faktorů, které působí na vytváření mzdy a výši produktivity. Dále se zabývá tím, jestli a zda má změna produktivity práce vliv na změnu výše průměrné mzdy. Následně jsou vytvořeny modely závislosti vy-braných faktorů na mzdu pomocí regresní analýzy. Nakonec je vytvořen i model závislosti produktivity práce na průměrnou mzdu.
Odmeňovanie a motivácia pracovníkov v poisťovacej spoločnosti
Palkovičová, Katarína
Bakalářská práce se zaměřuje zhodnocením aktuálního stavu motivace a systému odměňování, konkrétně nastavení firemních benefitů, ve společnosti zabývající se finančnictvím a pojišťovnictvím. Na základě vnitřní analýzy a vyhodnocení dotazníkového výzkumu jsou navrženy řešení na úpravu systému. Výsledky ukázaly spokojenost s aktuální nabídkou výhod pro zaměstnance, avšak byla nutná mírná obnova přizpůsobena aktuálním potřebám zaměstnanců. Byla navržena změna rozdělení prostředků a systému, který by kromě stimulace i motivoval a kladl důraz na zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými.
Exekuce z pohledu mzdového účetnictví
Valentová, Aneta
Diplomová práce se zabývá exekucemi nařízenými srážkami ze mzdy ve vztahu k zaměstnavateli. Čtenář je nejprve seznámen s procesem výpočtu exekučních srážek v České republice a aktuální právní úpravou. Prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření a řízených rozhovorů se mzdovými účetními a pracovníkem exekutorského úřadu vymezuje diplomová práce nejdůležitější rizika spojená se zaměstnáváním osoby s exekucemi a předkládá řešení, jak tuto mzdovou administrativu usnadnit. Navíc poukazuje na slabá místa aktuální české právní úpravy a nabízí možná doporučení pro legislativce.
Diverzifikace v odměňování mužů a žen
Šáchová, Pavlína
Šáchová, P., Diverzifikace v odměňování mužů a žen. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tématem této diplomové práce je diverzifikace odměňování mužů a žen ve dvou společnostech. První společnost je zaměřena na automobilový průmysl. Druhá společnost je zaměřena na zemědělství. Předmětem šetření byly průměrné hrubé mzdy a mzdové hodinové tarify. Na základě údajů poskytnutých společnostmi byla provedena analýza, která byla pro-vedena na měsíčních a ročních hrubých mzdách. Podle délky zaměstnání, pohlaví, věku a vzdělání bylo provedeno hodnocení možné existence diverzifikace mezd. Výzkum byl zaměřen také na motivační mzdové složky. Na závěr práce byly definovány návrhy, které mohou být užitečné při nerovnostech v odměňování.
Faktory ovlivňující kriminalitu v krajích České republiky v letech 2007-2018
Hédlová, Jaroslava
Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které mohly ovlivňovat míru vybraných druhů kriminality v krajích České republiky mezi lety 2007-2018. Práce je rozdělena na dvě části. První, rešeršní část práce se věnuje definicím a přiblížení vybraných faktorů, vybraných druhů kriminalit a jejich vztahu. Tato část se také věnuje interpretaci mezinárodních studií na toto téma. Praktická část práce je zaměřena na zkoumání závislosti nezaměstnanosti, míry vzdělanosti, velikosti příjmů, množství cizinců a míry kriminality. Závěr práce je věnován prezentaci zjištěních výsledků.
Systém odměňování zaměstnanců
Bednáriková, Klaudia ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti AAF International. Svoju prácu som rozdelila na tri časti. Prvá časť charakterizuje všeobecne známe pojmy v oblasti odmeňovania. V druhej časti je analýza súčasný stav riešenej problematiky vybranej spoločnosti a spôsob odmeňovania zamestnancov. Tretia časť práce je zameraná na návrhy týkajúce sa zmien v systéme odmeňovania zamestnancov analyzovanej spoločnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 355 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.