Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Udržitelně žijící vesnice - Urbanistické řešení obce Brněnce ve vazbě na bývalé areály textilních továren
Poláková, Marie ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je urbanistická studie obce Brněnec se zaměřením na areál bývalé textilní továrny. Brněnec je obcí, kde spolu po staletí žila etnika Čechů, Němců a Židů. Původně bezkonfliktní vztahy mezi místními obyvateli byly vlivem dějinných událostí násilně zpřetrhány. Středem vesnice procházela nejprve česko-moravská hranice, posléze hranice Protektorátu. Místní továrna rodiny Löw-Beerových byla významnou pobočkou mezinárodního významu, posléze se stala dějištěm záchrany židovských dělníků Oskarem Schindlerem. Cílem autorky bylo v maximální míře a co nejcitlivěji promítnout historické události v návrhu, zároveň však se záměrem vytvořit zástavbu příjemnou pro uživatele, s důrazem na udržitelnost a estetické požadavky a s ohledem na urbanistické návaznosti v měřítku celé obce.
CO BUDE, AŽ NÁDRAŽÍ NEBUDE?
Jálová, Kateřina ; Illéš, Juraj (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce vychází z předdiplomového projektu, který se zabývá uvolněnými objekty po odsunutí železnice z centra Brna do nově navržené polohy dopravního uzlu podle studie KAM. Diplomový projekt se zaměřuje konkrétně na památkově chráněnou výpravní budovu hlavního brněnského nádraží. Cílem je nalézt vhodnou funkci pro tuto budovu a začlenit ji do kontextu mezi historickým centrem a nově vybudovanou jižní čtvrtí. Návrh řeší i okolí objektu, do kterého spadá plocha uvolněného kolejiště a předprostor nádraží se složitou dopravní situací, který už mnoho let patří k nejméně oblíbeným veřejným prostorům ve městě.
Nová synagoga v Olomouci
Novák, František ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Návrh synagogy čerpá na tradičních hodnotách z minulosti, ale je zasazen do přítomné doby moderními prvky, aby vytvořil ideální prostředí pro budoucí práci a rozvoj židovské komunity. V minulosti dosahovaly synagogy větších rozměrů a převyšovaly okolní budovy. Zaujaly tak okamžitou dominancí. Dnešní urbanismus a kapacity synagog nám tuto dominanci nepovolují. Nicméně synagoga má být jiná vzhledem k okolní zástavbě. U navrhovaného projektu se tak docílilo moderním tvarem, rozevřené ruce směřující k bohu. Synagoga se má vyjímat, a tak jako sochy mají své podstavce, i navrhovaná synagoga je usazena na podstavec. Je tak vytvořena plastika volně vložená do okolního rázu.
Revitalizace Technického muzea v Brně
Sirová, Kristýna ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Projekt se zabývá rozšířením expozice Technického muzea v Brně. Budova dnes nemá dostatečnou kapacitu na vystavení větších dopravních exponátů. Navržená expozice dopravy tvoří svou velikostí urbanistický komplex založený na osách. Svým velkým měřítkem prezentuje monumentální objekty tak, jako by se jednalo o sbírku předmětů velikosti hraček. Typologie je minimalistická a variabilní tak, aby byla schopna reagovat na různé požadavky scénografů nebo veřejnosti. Analytická část zkoumá vývoj muzeální expozice a její současné trendy.
Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně
Kašpárek, Michal ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je vypracování návrhu Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Projekt se v obecné rovině zabývá celkovým provozem sportovního letiště, detailně pak řeší provozy muzea a přidružených služeb návštěvníkům letiště. Nový areál se pokorně zapisuje do krajiny, v atraktivní lokalitě Medláneckých kopců vytváří další přitažlivý prvek a i přes složitý provoz a pohyb techniky nevytváří žádnou bariéru, naopak území spojuje a je jeho přirozeným centrem. Letiště v Medlánkách bylo založeno už ve dvacátých letech minulého století a od té doby se areál poměrně nekoncepčně rozrůstal o další hangáry a různé přístavby. Z těchto byly zachovány pouze dva původní dřevěné hangáry, které doplnil ještě jeden nový, správní a reprezentační budova. Provozní objekty vymezují prostor pro techniku, nová reprezentační budova jej uzavírá a vymezuje prostor pro lidi, propojuje území naučnou stezkou, nabízí nádherné výhledy a dotváří veřejný prostor, který letiště zpřístupňuje kolemjdoucím. Celý areál je orientován zády k zástavbě a otevírá se do krajiny, širokému okolí se tak prezentuje ikonickou siluetou reperzentační budovy. Křivka budovy dává prostor letadlům chystajícím se k letu a umožňuje tak bezkolizní pohyb lidí a techniky po letišti a taky vytváří důstojný prostor pro letadla, která už létat nebudou. Expozice leteckého muzea prochází druhým podlažím budovy a návštěvník tak stoupá vzhůru k jednotlivým kluzákům, které levitují v prostoru, sluneční paprsky vytvářejí na jejich na leštěných kapotách odlesky a v pozadí mají živé letiště a oblohou. Muzeum zde nabízí procházku leteckou historií v jiném kontextu než běžné hangáry. Celá reprezentační budova je funkčně i konstrukčně rozdělena na tři celky. V přízemní části blíže ke vstupu do areálu se nachází restaurace, odkud je možné sledovat letadla jak si to rolujou na rozletovou drahu, závody ultra lightů, kroužení kluzáků a veškerý život letiště. Jižní křídlo je věnováno akt
Středoevropské forum Olomouc
Jung, Adam ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je rozšíření Muzea umění Olomouc o novostavbu Středoevropského fóra Olomouc SEFO. Ve stávající budově muzea se dispozičně upravuje pouze uliční a spojovací křídlo v 1NP. Do prostoru bývalého kina byl umístěn provoz Divadla hudby. V rámci nově navržené budovy SEFO je součástí rozšíření ulice do parteru, kdy vzniká nový veřejný prostor nad podzemní částí budovy. Tento veřejný prostor částečně kryje nadzemní část budovy v podání galerií. Otevřený parter je hlavním konceptem návrhu.
Areál VUT Kraví hora
Trčálková, Miroslava ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Dvořák, Miloš (vedoucí práce)
Podstatou diplomové práce je podrobné zpracování studie areálu VUT na Kraví Hoře a to do měřítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území k prospěchu obou subjektů. Pro potřeby města jsem vytvořila veřejně přístupný park, do kterého jsem umístila objekty muzea VUT a prostory pro propagaci jednotlivých fakult VUT, které Vysoké učení technické postrádá. Dále jsem zde umístila objekt kreativního podnikatelského centra. Jedná se o prostory s možností pronájmu zejména pro absolventy a zaměstnance VUT, kteří chtějí podnikat s kreativním zaměřením. Oba objekty s pochůzí zelenou střechou jsou zapuštěné do terénu tak, aby nerušily celkový dojem krajiny a byl vytvořen přirozený přechod mezi objekty a městským parkem.
Polyfunkční dům Křenová
Láníková, Jaroslava ; Boháč, Ivo (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Polyfunkční dům navazuje na stávající zástavbu části ulice Křenová, kterou uzavírá a celá řada tak tvoří funkční celek. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky – muzeum, administrativu a byty. Uvnitř je klidová zóna – atrium. Princip návrhu spočívá v jednoduché linii na sobě navazujících kvádrových hmot. Přední strana stavby, kde bude umístěno muzeum, je situována do ulice Křenová a na fasádě z této strany vizuálně kontrastuje černé a bílé obložení, oživené skleněným kvádrem, Druhý skleněný kvádr je situován na východní straně, kde bude umístěna administrativa. Na východní stranu budovy se otevře pohled z nově plánovaného městského okruhu. Prostor mezi tímto okruhem a budovou je propojen zelení, a bude tak tvořit klidové místo na jinak velmi rušné ulici Křenová. Byty jsou situovány do klidové části ulice Skořepka.
Revitalizace Technického muzea v Brně
Kinnert, Filip ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. Revitalizace muzejního areálu má tedy obrovský potenciál pro oživení celé městské části. Technické muzeum Brno má relativně příhodnou pozici v kontextu technologického parku, avšak v současné době nevyužívá dostatečně svého potenciálu. Předložená práce pracuje s těmito možnostmi za účelem obohacení muzea jako kulturně vzdělávací instituce a nabízí rozšíření jeho působnosti jako místo VE MĚSTĚ, místo setkání, procházení a zastavení.
Nová synagoga Česká Lípa
Prachař, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu A2 a zmenšená kopie formátu A3. Byl vyhotoven prezentační plakát formátu B1 a architektonický model návrhu v měřítku 1:200. Při návrhu komplexu jsem kladl důraz na hlavní pohledové osy z ulice na objekt. Synagoga je navržena jako dominanta celého komplexu – je převýšená nad ostatní hmoty budovy. Komplex je navržen jako jednopodlažní hmota čtvercového půdorysu. Jednotlivá nároží jsou převýšena nad ostatní hmotu. Každé z nároží reaguje svou hmotou na vnitřní provoz. Uprostřed komplexu se nachází čtvercové venkovní nádvoří. Výraz objektu má vyjadřovat čistotu a jednoduchost – proto byly navrženy světlé odstíny. Povrchy jsou opatřeny bílou omítkou a betonové plochy jsou navrženy pohledovým betonem bílé barvy. Jako odkaz na židovské bohatství jsou zde navrženy zlaté prvky z mosazi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.