Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Investiční záměr města Tábor
Vrbasová, Barbora ; Kubešová, Michaela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední část teoretické části je věnována hospodaření města a obcí, jejich rozvoj a udržitelný rozvoj. V praktické části je charakterizováno město Tábor, popsána konkrétní investice a financování. Závěrem je zhodnocení vlivu investice na rozvoj obce.
Optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci stavební investice
Vránová, Petra ; Tichá, Alena (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem optimálních finančních zdrojů pro realizaci stavební investice ve veřejném sektoru. V úvodu práce jsou klasifikovány investice podle různých kritérií a následně jsou popsány různé formy finančních zdrojů, které jsou využitelné pro stavební investice, včetně představení dotačních programů EU a ČR. Poté je představena organizační struktura obce se zaměřením na obecní rozpočet a proces jeho tvorby. Pro účely praktické části je představena obec Jaroměřice a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná. V praktické části je popsána plánovaná stavební investice obce Jaroměřice a jsou navrženy a analyzovány možnosti jejího financování.
Analýza činnosti města Příbram v oblasti efektivního využívání finančních prostředků z EU
PROKŠOVÁ, Veronika
Cílem práce bylo popsat a zhodnotit současný stav města Příbram z hlediska čerpání finančních prostředků, a to jak z evropských, tak i z národních zdrojů. Na základě této analýzy navrhnout nová řešení, která povedou k rozvoji sledovaného území a budou sloužit jako návrh výchozích bodů nového strategického dokumentu města na období 2014-2020.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Využití finančních prostředků EU pro rozvoj města Slavonice
VÁGNEROVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá popisem a zhodnocením současného stavu města Slavonice z hlediska čerpání finančních prostředků, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část přibližuje problematiku regionální a strukturální politiky EU a ČR, obce a financování jejího rozvoje. Praktická část obsahuje socioekonomickou charakteristiku Slavonic, na kterou navazuje SWOT analýza řešeného území a nástin strategie, která by vedla k pozitivnímu rozvoji města. Součástí práce je přehled přijatých dotací městem Slavonice z národních a regionálních zdrojů a analýza čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU v jednotlivých programovacích obdobích. V závěru této práce je uveden návrh nových finančních stimulů a návrh projektu, který reaguje na 11. výzvu ROP NUTS II Jihozápad.
Informovanost a postoje obyvatelstva Mydlovar v návaznosti na rizika úniku radioaktivity z bývalé úpravny uranových rud MAPE Mydlovary
HUSOVÁ, Iva
V jižních Čechách, v blízkosti města České Budějovice, mezi obcemi Mydlovary, Nákří, Olešník, Zahájí a Dívčice se nachází 286 ha uranových odkališť spolu s bývalou chemickou úpravnou uranové rudy nazývanou MAPE Mydlovary. Přestože činnost této společnosti byla v roce 1991 ukončena, jsou zde trvale nalézány důležité kontaminanty odkališť, mezi něž patří prašnost, emise radonu a mimo jiné další i gama záření. Přitom emise radonu představují stále riziko pro okolní obyvatelstvo a jeho vzdušný transport i pro další území. Obyvatelé v širokém okolí jsou tedy již dlouhodobě zatíženi zvýšenými dávkami záření. Bakalářská práce pojednává o negativních důsledcích bývalé provozovny uranových rud MAPE Mydlovary na lidské zdraví a zároveň popisuje průběh likvidačních prací probíhající v dané lokalitě. Dále se tato práce zabývá názory, postoji a mírou informovanosti občanů Mydlovar o poškozeném území. Teoretická část bakalářské práce je koncentrována nejprve na stručnou charakteristiku a historii bývalé provozovny uranových rud, dále jsou zde popsány následky činnosti MAPE Mydlovary a s tím související rizika (např. zvýšené dávky radonu), která ohrožují obyvatele přilehlých obcí. V další části jsou uvedeny informace pojednávající o prováděné sanaci v dané lokalitě a s ní přidružené problémy. Praktická část bakalářské práce je věnována samotnému výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda a jakou měrou jsou obyvatelé Mydlovar informováni o možném poškození půd, vody, ovzduší a možným negativním dopadem na jejich zdraví. Dále nás výzkum informuje, jaké postoje obyvatelé zaujímají k probíhající sanaci v této lokalitě a jak by si přáli poškozenou oblast po ukončení sanace využít. Pro uskutečnění výzkumu bylo osloveno 73 obyvatel obce Mydlovary v období leden-březen 2010. Z výsledků výzkumu vyplývá poměrně vysoká informovanost obyvatel o negativních dopadech na jejich zdraví vlivem radioaktivních látek a nebezpečných kontaminantů, zároveň poukazují na nedostatečnou informovanost respondentů o probíhající sanaci a nastiňují, co obyvatele v současné době sužuje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.