Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jak realizovat multikulturní výchovu u žáků na 1. stupni ZŠ prostřednictvím práce s textem
Macková, Theodora ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Martinovská, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem multikulturní výchovy u žáků ve třetím ročníku základní školy skrze práci s literárním textem. Z hlediska formy je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje základní informace o multikulturalitě, interkulturalitě, předsudcích a stereotypech, zabývá se pojetím multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech a blíže popisuje rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti na prvním stupni základní školy. Především se zaměřuje na rozvoj čtenářství skrze metody RWCT a třífázový model učení E-U-R. Výzkumná část práce obsahuje popis akčního výzkumu realizovaného ve třetím ročníku základní školy s cílem rozvíjet multikulturní výchovu u žáků skrze literární text. Na základě pozorování, rozhovoru s třídní učitelkou a pretestu zjišťujícího současné postoje žáků k multikulturní společnosti bylo na základě pěti vybraných knih pro děti realizováno a následně reflektováno pět čtenářských lekcí zaměřujících se na rozvoj multikulturní výchovy u žáků. Výsledky akčního výzkumu ukazují, že lekce měly dopad na žákovské postoje k multikulturní společnosti, žáci se aktivněji zajímali o témata spojená s multikulturalitou, došlo k posunu žákovského chápání normy a lekce vedly k větší míře aktivního zapojení žáků s OMJ. Závěrem jsou formulována doporučení pro další...
Etnické rozdíly zprostředkované žákům na 1. stupni prostřednictvím příběhů
Rücklová, Anežka ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá etnickými rozdíly na 1. stupni základního vzdělávání zprostředkované žákům skrze literaturu pro děti. V teoretické části práce je vymezen pojem multikulturalita a s ním spojené pojmy hodnoty, stereotypy a předsudky. Dále je popsán současný stav nejpočetnějších cizinců v České republice. Uvedena je jak multikulturní výchova, tak interkulturní výchova, jejich postavení ve školním kurikulu, současná situace v českých školách a možnosti rozvoje obou výchov. Nedílnou součástí teoretické části je čtenářská gramotnost. Zmíněny jsou především faktory, které mají vliv na čtenářskou gramotnost. Další část se zabývá literaturou pro děti zaměřenou na etnické rozdíly. Závěr teoretické části představují vybrané metody čtení, konkrétně je specifikován třífázový model výuky a z něj vycházející metody. Cílem praktické části bylo popsat, jakými způsoby a prostřednictvím kterých knih lze zprostředkovat žákům na 1. stupni téma etnických rozdílů skrze literaturu pro děti; zjistit a popsat, jaký postoj mají žáci k danému tématu a zda se změnil po odučených lekcí. Jako metoda sběru dat pro praktickou část práce byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s pedagogy na vybrané základní škole o tom, jak s tématem etnických rozdílů pracují, a s žáky k ověření jejich postojů na základě realizovaných lekcí...
Multikulturní výchova a výchova k občanství v dětských domovech a výchovných ústavech - role sociálního pracovníka
VÍKOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce se zabývá tématem multikulturní výchovy a výchovy k občanství v dětských domovech a výchovných ústavech. Cílem bakalářské práce je zjistit a obecně vysvětlit, jak je chápána multikulturní výchova a výchova k občanství v systému vzdělávání pro žáky, kteří jsou umístěni ve výchovných zařízeních. Dále také popsat, jak je do procesu vzdělávání zapojen sociální pracovník. Teoretická část bakalářské práce je věnována charakteristice průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova k občanství, která jsou zařazena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V rámci charakteristiky průřezových témat jsou obecně popsány základní cíle vzdělávání v těchto oblastech. Dále je v této části bakalářské práce podrobně definován Školní vzdělávací program, jenž patří k neopomenutelným a závazným dokumentům všech základních, středních škol a výchovných zařízení. Poslední část se zaměřuje na objasnění problematiky sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Praktická část se orientuje na provedený výzkum. Popisuje vybraný postup kvalitativního výzkumu, metodu dotazování a techniku polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor pro uskutečnění výzkumu byl vybrán na základě účelového výběru ze sociálních pracovníků dětských domovů a výchovných ústavů, kteří k výzkumu dali souhlas. Získaná data byla vyhodnocena pomocí otevřeného kódování a následně byla provedena kategorizace dat.
Integrace dětí ruské národnosti skrze výtvarnou výchovu
Vorontsova, Galina ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace dětí ruské národnosti skrze výtvarnou výchovu. V teoretické části je nejprve popsán terminologický aparát, který s danou tématikou souvisí. Dále se teoretická část věnuje charakteristice žáků s odlišným mateřským jazykem, včetně specifik pedagogické práce s těmito žáky. Pojednává o fenoménu multikulturalismu, inkluzivním vzdělávání a také se věnuje otázce migrace a historii i současné situaci ruské národnostní menšiny v ČR. V didaktické části je pak vymezen potenciál výtvarné výchovy ve vztahu k integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Didaktická část dále obsahuje dva návrhy vyučovacích jednotek, které zahrnují metodiku pro realizaci aktivit a metodický komentář. Návrhy vyučovacích jednotek jsou postaveny na tvorbě dvou současných vizuálních umělců, Evy Koťátkové a Viktora Pivovarova, a mají za cíl sblížit obě kultury.
Výukový projekt: "Každý jsme jiný, a to je dobře!"
PELTANOVÁ, Nikol
Diplomová práce se věnuje průřezovému tématu RVP ZV - Multikulturní výchova a jejímu využití v rámci výuky na 2. stupni ZŠ. Cílem práce je teoretické zpracování tématu multikulturní výchova a její praktické využití multikulturní výchovy ve výuce. Práce představí výukový projekt "Každý jsme jiný, a to je dobře!", který je tvořen do hodin výchovy kobčanství. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou.   Teoretická část vymezuje hlavní pojmy a didaktické aspekty multikulturní výchovy, které vycházejí zRVP ZV. Zaměřuje se na propojení tohoto průřezového tématu shodinami výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ a nabízí konkrétní aktivity multikulturní výchovy do výuky. Praktická část představuje výukový projekt multikulturní výchovy, který zpracovává téma kultury, předsudků a stereotypů, hodnot a vlastenectví. Poslední kapitoly této práce jsou věnovány realizaci samotné, její reflexi a diskuzi.  Tento výukový projekt dokázal, že lze vhodně propojit témata multikulturní výchovy a předmětu člověk a společnost.
Přítomnost cílů interkulturního vzdělávání ve zkušenosti dětí z dětského domova
STARÁ, Daniela
Práce se zabývá cíli interkulturního vzdělávání ve zkušenosti dětí z dětského domova, v Boršově nad Vltavou. Teoretická část charakterizuje problematiku multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání. Jsou zde základní pojmy týkající se tohoto tématu. V praktické části je historie dětských domovů a legislativa, která jejich činnost upravuje. Dětský domov Boršov je zde představen blíže, s jeho projekty a funkcí a pedagogický výzkum a jeho metody. Dále jsou zde rozhovory se čtyřmi dětmi z dětského domova v Boršově nad Vltavou. Každé dítě přineslo jiné zkušenosti a poznatky do této práce. Práce se dále věnuje škole a její výchovně vzdělávací funkci, a tomu jak ji naplňuje ve spojení s problematikou multikulturní výchovy a zda vytváří pro děti bezpečné prostředí.
Literární text jako prostředek multikulturní výchovy v pedagogice volného času
SEDLÁČKOVÁ, Anna
Bakalářská práce se zabývá využitím literárního textu, jako prostředku multikulturní výchovy v pedagogice volného času. Teoretická část definuje multikulturalismus a s ním spojený pojem multikulturní výchovy, její detailnější rozpracování a zakotvení v kurikulárních dokumentech České republiky. Dále jsou uvedeny vhodné literární texty s multikulturní tematikou a vybrané výukové metody vhodné pro práci s textem v rámci volnočasové pedagogiky školních družin. Praktická část obsahuje sadu pracovních listů, které mají sloužit k rozvoji multikulturních kompetencí prostřednictvím literárního textu.
Integrace dětí cizinců v prostředí mateřské školy v Praze.
KURUC, Daniela
Bakalářská práce se zabývá problematikou začleňování dětí cizinců žijících v České republice, konkrétně v Praze. Věnuje se zejména dětem, jejichž mateřský jazyk je jiný než český. V teoretické části popisuje specifika pedagogického přístupu v rámci problematiky, zmiňuje se o aktuálních možnostech a nastavení legislativy pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznámí čtenáře s klíčovými pojmy k tématu, pojedná o postavení multikulturní výchovy ve školním kurikulu, o roli možných rasových předsudků a jejich předcházení, o interkulturní komunikaci a problémech spojených s adaptací dítěte. Stručně zmíní statistiku české a pražské demografické struktury a její vývoj v posledních letech. Praktická část zkoumá teoretickou připravenost pedagogů na práci s předškolními dětmi, které přicházejí z odlišných sociokulturních prostředí a taktéž čelí jazykové bariéře. Všímá si specifických potřeb dětí cizinců při integraci do MŠ. Kvalitativní výzkumné šetření formou rozhovorů s pedagogy zjišťuje situaci v dané oblasti ve vybraných pražských školkách. V závěrečné diskusi je sestavena stručná metodická podpora pro pedagogy, včetně doporučení z "dobré" praxe, která vedou k úspěšnému začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého kolektivu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.