Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Pokus o ontologickou analýzu koncepce odporu W. Diltheye
Sajvera, David ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Nitsche, Martin (oponent) ; Benyovszky, Ladislav (oponent)
David SAJVERA Disertační práce: Pokus o ontologickou kritiku koncepce odporu Wilhelma Diltheye Abstrakt Cílem disertační práce je fenomenologické a ontologické rozpracování koncepce odporu Wilhelma Diltheye, kterou tento autor prezentuje v rámci své studie zaměřené na problematiku víry v realitu vnějšího světa jako specifickou předreflexivní zkušenosti oddělení já od vnějšího světa, která se objevuje i u zvířat a již v prenatálních fázích ontogeneze. S ohledem na fenomenologické a ontologické rozpracování sledujeme recepci jeho koncepce u dalších autorů. Podnětnou kritickou antitezi je Heideggerova kritika Diltheye v Bytí a času, kde je odpor odmítnut jako ontický pojem. Podle Heideggera je odpor charakteristikou nitrosvětského jsoucna, ale nemůže přispět k ontologickému vymezení "světa". Odemčenost světa předchází nutně zkušenosti odporu a klíčovou roli zde hraje také existenciální struktura Sorge. Podnětnou revizi původní Diltheyovy propozice pojmu provedl Max Scheler, který se snaží očistit pojem odporu od zjevně ontických propozic (zejména vůle). Analyzuje odpor jako komplexní resistenci kladenou celku osoby chápané jako nesubstanciální, monarchicky organizovaná jednota aktů. Podle Schelera se svět odemyká v rytmickém střídání odporu a jeho ustání. Scheler sleduje současnou realizaci osoby a světa,...
Zpracování techniky a metodiky hodu kriketovým míčkem pro 1. stupeň ZŠ formou výukového DVD
TRMALOVÁ, Tereza
Předložená diplomová práce se zabývá technikou a metodikou atletické disciplíny hod kriketovým míčkem pro učitele 1. stupně základních škol. V analytické části je za pomoci obsahové analýzy odborných publikačních zdrojů charakterizováno vývojové období mladšího školního věku, nastíněn význam tělesné výchovy a řízených pohybových aktivit v tomto věku a v souladu s konceptem práce zmíněn Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nedílnou součástí diplomové práce je vytvořené instruktážní video, jehož slovní popis je hlavní náplní syntetické části včetně uvedení průpravných her a představení návrhu možných vyučovacích jednotek cílených na rozvoj základních i speciálních pohybových dovedností. Zpracované video má fungovat jako názorná didaktická pomůcka pro prvostupňové učitele v praxi.
Zdravotní přínos efektivního posilování jako součásti aktivního životního stylu
BROŽEK, Patrik
Cílem mé diplomové práce je shrnutí poznatků o pozitivním vlivu posilování a aktivního životního stylu na zdraví. Tato diplomová práce je zároveň literární rešerší základních pojmů týkajících se témat jako je zdraví, zdraví životní styl, posilování, pozitivní vliv pohybové aktivity na zdraví a špatný vliv nedostatečného pohybu na zdraví. Také je v této práci možno zpozorovat znalosti z oblasti posilování, kompenzačního cvičení, civilizačních chorob, forem relaxace nebo základy výživy a pitného režimu. V praktické části byla použita kvantitativní metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo distribuováno pomocí sociální sítě Facebook za účelem zjištění vztahu oslovených respondentů k posilování a aktivnímu životnímu stylu. Součástí práce bylo stanovení výzkumných předpokladů, které byly vyhodnoceny a následně konkrétněji rozebrány v diskuzi. Výsledky získané z dotazníkového šetření byly zpracovány a převedeny do grafické podoby. Současně byly statisticky zpracovány stanovené hypotézy, které byly vyhodnoceny v programu SPSS Statistics. Diplomová práce se soustředí na přínos efektivního posilování v oblasti zdraví a aktivního životního stylu a její snahou je pozitivně ovlivnit vědomí člověka v rámci této problematiky.
Struktura motivace k volnočasovým aktivitám sportovního charakteru dětí staršího školního věku
SOSNOVÁ, Františka
Pohybová aktivita je důležitou součástí lidského života, a to především s přihlédnutím do současného životního stylu. Práce si klade za cíl pomocí elektronických dotazníků v internetovém informačním systému Indares určeným dětem získat poznatky o motivaci k pohybové aktivitě a ke sportovním preferencím u žáků staršího školního věku (13-15 let) na Základní škole ve Volarech. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů motivace, pubescence, volný čas a pohybová aktivita. Součástí teoretické části je také charakteristika fyzického, emočního vývoje a vývoje poznávacích procesů dětí staršího školního věku. Praktická část analyzuje motivaci a zájem o sportovní aktivity, zkoumá, zda žáci ve volném čase sportují, nebo jestli je tělesná výchova oblíbeným předmětem. Také zkoumá, jaké aktivity ve volném čase provozují, co je motivuje ke sportovní aktivitě a které aktivity více preferují.
Rozdíly v negativních aspektech životního stylu u žáků na 2. stupni několik škol v Českých Budějovicích a v Praze
KŘIVÁČKOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá negativními aspekty životního stylu u žáků na 2. stupni základních škol. První část bakalářské práce zahrnuje teoretické poznatky o životním stylu a faktory ovlivňující jeho podobu, poté zkoumá závislosti a zabývá se problematikou některých druhů závislostí. Jsou zde také zdůrazněny příčiny jejich vzniku. Druhá část práce se zaměřuje na dotazník, který byl vyplněn žáky ve školách a zkoumá, jaké výsledky v něm byly zjištěny. Dotazník se zabývá jejich životním stylem a zahrnoval otázky týkající se oblasti negativních aspektů jako je alkohol, drogy a sociální sítě. Posuzoval dotazníkové šetření u dětí, které jsou na druhém stupni základních škol v Českých Budějovicích a v Praze.
Navržení a ověření cvičebního programu pro děti mladšího školního věku zaměřeného na kompenzaci ploché nohy
PFAUROVÁ, Eliška
Diplomová práce se zabývá navržením a ověřením cvičebního programu pro děti mladšího školního věku, který se zaměřuje na kompenzaci ploché nohy. Analytická část obsahuje vhled do problematiky vad nohou. Dále popisuje metody hodnocení otisků chodidla a zásady kompenzačních cvičení. V práci byla použita obsahová analýza, syntéza a dvě metody hodnocení otisku plosky nohy-metoda segmentů (Purgarič, 1994) a metoda dle Chippauxe-Šmiřáka (Klementa, 1987). Následovalo navržení cvičebního programu, který obsahuje 25 cviků zaměřených na vybranou cílovou skupinu. Cvičební program byl realizován všemi sedmnácti žáky z první třídy základní školy v hodinách tělesné výchovy po dobu osmi týdnů. Všichni žáci podstoupili vstupní testování. Porovnání vstupních a výstupních testů bylo prováděno u šesti žáků z této třídy. Tito žáci byli vybráni na základě prokazující snížené klenby při vstupním testování. Výstupní testování bylo shodné s testováním vstupním a probíhalo za stejných podmínek. Podle metody segmentů došlo ke zlepšení u čtyř žáků ze šesti, u metody dle Chippauxe-Šmiřáka u pěti žáků ze šesti, proto můžeme navržení cvičebního programu považovat za úspěšné. Tento cvičební program může být používán v hodinách tělesné výchovy na základních školách.
Vliv virtuální a rozšířené reality na pohybovou aktivitu v lidské ontogenezi
HAZUKOVÁ, Barbora
Virtuální a rozšířená realita je v dnešní době velmi aktuální a rozšířené téma. Tato práce se zaměřuje na vliv, který nám VR a AR přináší na pohybovou aktivitu v průběhu ontogenetického vývoje. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit a popsat současný stav využívání VR a AR při pohybové aktivitě v průběhu lidské ontogeneze. Dalším neméně důležitým cílem práce je také zjistit, jak se mění vztah k virtuální a rozšířené realitě v průběhu lidské ontogeneze. V praktické části poskytuje práce graficky zpracované výsledky výzkumného šetření a diskuzi nad výzkumnými otázkami dané problematiky. Výsledky výzkumného šetření diplomové práce prokazují pozitivní vliv VR a AR na pohybovou aktivitu.
Dlouhodobé sezení - negativní faktor životního stylu u studentů PF
KRČMÁROVÁ, Kateřina
Náplní práce je vymezení možných rizik a komplikací spojených s dlouhodobým sezením na fyzické i duševní zdraví studentů. Teoretická část stručně definuje smysl pohybu v životě člověka a zaměřuje se na změny spojené s životním stylem a na zdravotní potíže způsobené sedavým způsobem života. Praktická část je zaměřena na zjištění celkové doby, kterou jedinci obvykle tráví sezením, jaké uvedené zdravotní potíže na sobě studenti pociťují a jak kompenzují sezení nejen ve svém volném čase.
Sportovní aktivity v seniorském věku jako součást zdravého stáří
HALAMA, Jan
Tématem této bakalářské práce jsou sportovní a pohybové aktivity seniorů ve věku 60 až 74 let žijících ve městě Tábor. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části si vymezíme pojem stáří. Dále se zaměříme na kvalitu života u seniorů, sportovní a pohybovou aktivitu seniorů a na sport seniorů ve městě Tábor. Hlavní část této práce tvoří praktická část, která pomocí dotazníku zjišťovala pohybový stav seniorů, jejich vztah ke sportu a informace o organizacích zaměřených na sport seniorů. Věřím, že tato práce poslouží k zamyšlení a ke zkvalitnění aktivního způsobu života našich starších spoluobčanů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.