Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testování motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a jejich vztah k pohybovým aktivitám
Schönauer, Lukáš ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název práce: Testování motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a jejich vztah k pohybovým aktivitám Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň základní motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a zjistit jejich vztah k pohybovým aktivitám. Metoda: Tato diplomová práce je zpracována v podobě empirického kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován v takovém prostředí, kde bylo možno eliminovat vlivy vnějšího prostředí, tedy v tělocvičně. Zkoumaným souborem byli studenti dvou vybraných středních škol v Kadani v zastoupení obou pohlaví. Z celkového počtu 232 studentů bylo 143 dívek a 89 chlapců ve věku 15-17 let. Pro zjištění úrovně motorické výkonnosti studentů bylo využito testové baterie UNIFITTEST (6-60). K získání informací o vztahu studentů k tělesné výchově a soutěživosti byla sestavena krátká anketa o osmi položkách. Ty byly zaměřeny na získání základních anamnestických údajů, jakými jsou jméno a příjmení, datum narození, název navštěvované školy a známka z tělesné výchovy. Dále bylo důležité zjistit, zda a jak často se studenti účastní pohybové aktivity ve svém volném čase. Konkrétně byly tyto otázky rozčleněny na zapojení studenta v tělovýchovné organizaci nebo sportovním kroužku při škole. Spolu s tím nás také zajímal druh nejčastěji prováděné...
Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ''Děti na Startu''
Benešová, Barbora ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
Cílem práce je zjistit úroveň pohybových schopností a somatometrických ukazatelů u dětí, které se účastní projektu "Děti na startu''. Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše, praktická část bude popisovat a hodnotit vybrané motorické testy ve vztahu k věku a základním somatometrickým ukazatelům. Celkem bylo v praktické části hodnoceno a použito pět testů pohybových schopností a jedno hodnocení somatometrického ukazatele. Prvním hodnoceným testem byl skok daleký z místa, ve kterém převážná většina dětí dosáhla podprůměrného výsledku. Dalším hodnoceným testem byl sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund, v tomto testu děti dosáhly převážně průměrných výsledků. Třetím testem byl vytrvalostní člunkový běh, ve kterém byl nejčastěji vyhodnocený výsledek výrazně podprůměrný. Čtvrtým testem byl člunkový běh 4x10 metrů, v tomto testu více než polovina dětí dopadla průměrně, nebo lépe. Posledním pohybovým testem byl modifikovaný test předklonu ve stoji, v tomto testu 22 dětí dosáhlo normálních a lepších hodnot. Hodnoty BMI, které jsme spočítali, se pohybovaly mezi 14,3 a 18,5. Klíčová slova: Hodnocení, motorika, projekt ''Děti na startu'', pohybové schopnosti, somatometrické ukazatele, unifittest, testování.
Školní zralost dětí s dyslalií
JANOUŠKOVÁ, Klára
Bakalářská práce si klade za cíl kompletovat aktuální poznání problematiky školní zralosti a dyslalie. Pro potřeby výzkumu byli záměrně vybráni žáci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu s poruchou řeči, dyslalií. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti, vymezuje a definuje tento pojem. Zabývá se také dyslalií, jejím diagnostikováním a terapií. Závěr teoretické části se zaměřuje na prevenci poruch řeči. Práce se zabývá souvislostmi mezi školní zralostí a již řečenou poruchou řeči. U konkrétních jedinců zkoumá aktuální stav školní zralosti a posuzuje problémové oblasti v souladu s dyslalií. V práci byl použit kvalitativní výzkum. Informace z výzkumu byly zpracovány v designu případové studie. Pro lepší přehlednost jsou data prezentována v tabulkách. Hlavními sledovanými oblastmi jsou motorika, řeč a sluchové vnímání. Sledovány byly i další oblasti týkající se školní zralosti jimiž jsou zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické představy, tělesný stav, práceschopnost a emoční zralost.
Specifika školní edukace žáků s lehkým mentálním postižením v hodinách tělesné výchovy s možností využití prvků jógy
Korbelářová, Jitka ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce pojednává o specifikách edukace žáků s lehkým mentálním postižením v hodinách tělesné výchovy, s přihlédnutím k možnostem využití prvků jógy a relaxace a jejího pozitivního vlivu na žáky. Teoretická část si klade za cíl přípravu pojmové základny pro kvalitativní výzkum, rozpracovává termín lehké mentální postižení, věnuje se tělesné výchově a konceptu jógy a relaxace. Empirická část je zaměřena na vytvoření metodického materiálu pro učitele a jeho následné ověření v praxi na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Edukace, mentální postižení, lehké mentální postižení, jóga, relaxace, motorika,
Integrace dítěte s těžkou dysfázií a dysartrií do 1.třídy běžné ZŠ
MAREŠOVÁ, Jiřina
Práce se zabývá problematikou vývojové dysfázie a dysartrie, jejich příčinami, projevy a integrací dítěte s touto vadou do 1. třídy běžné základní školy. Popisuje jednotlivé jazykové roviny řeči teoreticky i prakticky. Zaměřuje se na zjištění úrovně motoriky u konkrétního žáka na počátku a na konci školního roku. Porovnává přijetí žáka ostatními dětmi ve třídě a zjišťuje jeho postavení v kolektivu. Mapuje názory rodičů na integraci žáka se speciálními potřebami.
Intervenční pohybový program s využitím psychomotorických cvičení u seniorů
ŠTOURAL, Michal
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat intervenční pohybový program pro seniory s využitím psychomotorických cvičení a sledovat jeho vliv na psychomotorické a paměťové schopnosti této cílové skupiny. Soubor testovaných osob tvořilo 10 seniorů ve věku od 59 do 69 let. Pro diagnostiku vlivu intervenčního programu byly použity tři standardizované psychomotorické testy pohybových schopností a dovedností a komplexní paměťový test. Výzkum byl vyhodnocen porovnáním výsledků prováděných testů na počátku, v průběhu a na konci intervenčního programu. Z výsledků šetření vyplývá, že intervenční pohybový program měl pozitivní vliv na psychomotorické a paměťové schopnosti seniorů a lze jej doporučit edukátorům pro práci s klienty této cílové skupiny.
Primární logopedická prevence jako součást programu mateřských center
MIKEŠOVÁ, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na téma primární logopedické prevence v rámci programu mateřských center. Teoretická část je věnována jednotlivým složkám vývoje řeči, slovní zásobě a v neposlední řadě primární logopedické prevenci a jejím metodám. Prvním cílem bakalářské práce je zjištění programové nabídky primární logopedické prevence mateřských center v Jižních Čechách. Druhým cílem je vytvoření návrhu primární logopedické prevence, který by bylo možno využít v mateřských centrech obecně. V této práci je uplatněn kvalitativní výzkum. Při jeho realizaci jsou využity následující techniky: analýza odborné literatury, studium internetových stránek jednotlivých MC, polostrukturovaný rozhovor se zástupci jednotlivých mateřských center. Na základě teoretických poznatků je vytvořen návrh primární logopedické prevence. Ten lze využít v realizaci primární logopedické prevence v mateřských centrech. V rámci rozhovorů je pak zjištěna nedostatečná nabídka primární logopedické prevence v mateřských centrech. Výsledky průzkumu programové nabídky mohou sloužit pro konkrétní zpětnou vazbu pro Síť MC o.s.. Rovněž je lze využít pro následné zapojení primární logopedické prevence do programů dalších MC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.