Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Porovnání vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke sportu
Halberštát, Jiří ; Jarošík, Richard (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Porovnání vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke sportu Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, jak odlišný mají profesionální a amatérští hráči e- sportu vztah ke sportu. Metody: V práci byla užita metoda kvantitativního šetření, konkrétně elektronického dotazníku, který sloužil k získání dat od respondentů. K popisům získaných dat byla užita metoda deskriptivní analýzy a poté byly výsledky obou skupin porovnány díky komparativní metodě. Výsledky: Bylo zjištěno, že nejčastěji sledují jak amatéři, tak i profesionálové sportovní dění pomocí televizních zařízení či jiných streamovacích a online platforem. Nejčastější sportovní fanoušci z řad e-sport hráčů se pohybují na hodnotě 4 až 5 ze zvolené sedmistupňové škály. Soubor amatérských hráčů představoval z 791 respondentů celkem 729 jedinců, takže soubor odpovědí u této skupiny velmi často odpovídal celkovému souboru, u profesionálů se ale našli určité odlišnosti, kterými byla tato skupina specifická. Nejčastěji sledovaným sportem u amatérů i profesionálů byl fotbal s výrazným náskokem, dále následoval lední hokej a poté další sporty jako MMA, baseball, basketbal či formule 1. Všechny tři hypotézy práce byly vyvráceny. Dále bylo zjištěno, že z řad amatérů sport aktivně a pravidelně provozují dvě třetiny, což je o 10 % více než...
Motivace ke zvyšování kvalifikace trenér synchronizovaného plavání
Vlasáková, Marie ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Motivace ke zvyšování kvalifikace trenér synchronizovaného plavání Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké motivační faktory by mohly vést české trenéry synchronizovaného plavání ke zvyšování jejich trenérské kvalifikace. Metody: Získaná data z dotazníkového šetření byla zpracována v programu Microsoft Excel 2016. Následně byla roztříděna a dále analyzována prostřednictvím základních statistických operací. Výsledky: K zisku kvalifikace motivoval trenéry III. třídy nejvíce zájem o synchronizované plavání a snaha podpořit trenérské zázemí svých domácích sportovních klubů. Pro trenéry II. třídy byl, stejně tak jako pro nižší kategorii, hlavním motivačním faktorem zájem o toto sportovní odvětví. Motivem trenérů I. třídy pak byly především jejich vlastní ambice. Motivační faktory trenérů ke zvýšení kvalifikace jsou již rozmanitější. Jsou jimi především osobní růst, zájem o sport, vyšší úroveň odbornosti, kvalitnější příprava sportovců. V případě nezájmu o zvýšení kvalifikace je motivačních faktorů, které by trenéry vedly ke změně názoru, velmi málo. Zmínit lze vyšší finanční ohodnocení nebo zlepšení úrovně i dostupnosti profesního vzdělávání. Více než polovina všech účastníků výzkumu, konkrétně 51,35 %, uvedla, že jejich rozhodnutí o neochotě získat vyšší kvalifikaci je konečné. Klíčová...
Vliv pandemie Covid-19 v oblasti sportu
Kvardová, Petra ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Autor: Bc. Petra Kvardová Název: Vliv pandemie COVID-19 v oblasti sportu Cíle: Hlavním cílem této práce je vyhodnotit nejčastější problémy a obtíže, které provázely profesionální a poloprofesionální sportovce vybraných kolektivních sportů v České republice po prodělání onemocnění COVID-19 a po návratu k plnému zatížení v jejich sportu. Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkum, v rámci kterého bylo využito dotazníkového šetření vycházejícího z teoretických východisek. V rámci dotazníku je využito dvou hodnotících škál, DASS-21 a SMS-28. Data z vyplněných dotazníků byla zpracována v programu MS Excel, který byl použit k popisné statistice a zobrazení výsledků do grafů. Pro ověření hypotéz byl využit statistický program SPSS, krom vytvoření kontingenčních tabulek byly použity testy jako χ2 test nezávislosti, Fischerův exaktní test, Mann - Whitneyův test a Spearmanův koeficient. Výsledky: Celkově se šetření zúčastnilo 218 respondentů, z toho bylo 77 hráčů na vrcholové úrovni, 131 hráčů na výkonnostní úrovni, 9 rekreačních sportovců, 1 trenér. Poslední dvě zmíněné kategorie byly z hodnocení vyřazeny. Celkově se do šetření zapojilo 113 žen, 104 mužů a 1 osoba jiného pohlaví. Nejčastějším problémem po prodělané nemoci COVID-19 a po návratu ke sportu je u všech sportovců zvýšená únavnost (64,9 %)....
Faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti
Kunc, Lukáš ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců ve společnosti. Teoretická část předkládá základní teoretické pojmy pro pochopení dané problematiky. V analytické části je nejprve představena samotná společnost a později je vyhodnocen empirický výzkum. V poslední části jsou na základě výsledků výzkumu podány návrhy na zlepšení motivačního systému ve společnosti.
Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou
Tikovská, Iva ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Větrovská, Renata (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Iva Tikovská Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské práce: Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Roztroušená skleróza (RS) je chronické neurodegenerativní onemocnění postihující mladé dospělé mezi 20.-40.rokem věku, které se podle lokalizace zánětlivého poškození v CNS projevuje různými neurologickými symptomy. Pro správný management onemocnění je důležité kromě pravidelné farmakoterapie také dodržovat zásady zdravého životního stylu při onemocnění RS (tzv. doporučení podle iniciativy Brain Health). Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme u skupiny osob s RS sledovali dodržování těchto zásad (úroveň pohybové aktivity, spánek, míra stresu, zdravá strava). Data byla získávána výhradně online formou. Distribuce probíhala přes Facebook, dále za pomoci pacientských organizací a RS centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dotazník zaměřený na dodržování zásad zdravého životního stylu byl doplněný standardizovaným Fatigue Severity Scale, Hospital Depression and Anxiety Scale, General Self Efficacy Scale, Škálou sociální podpory pohybové aktivnosti, Škálou potěšení z pohybových aktivit a Dotazníkem stravování. Studie se zúčastnilo 133 osob s RS (112 žen a 21 mužů) se...
Loajalita a oddanost pracovníků ve farmacii ve vazbě na hodnocení a odměňování
Bittner, Josef
(ČJ): Práce s názvem "Loajalita a oddanost pracovníků ve farmacii ve vazbě na hodnocení a odměňování" se věnuje problematice udržení spokojenosti a loajálnosti zaměstnanců ve farmacii, konkrétně v sítích lékáren. Je zaměřena na hledání vztahů mezi spokojeností, loajalitou a formou řízení a odměňování. Dotazníkový kvalitativní průzkum pomáhá nalézt ty aspekty udržení loajality a spokojenosti, které mohou být strategickým řízením rozvíjeny a upevňovány v takto profesně vyhraněném odvětví.
Výkonnostní vývoj a trénink diskařky
Hambergerová, Radka ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: výkonnostní vývoj a trénink diskařky Cíle: popsat a zhodnotit vlastní výkonnostní vývoj a trénink a zjistit zdroje motivace k vlastní trenérské práci Metody: případová studie, auto-analýza, popisné a srovnávací metody Výsledky: zjistila jsem, že pokud se budu chtít věnovat trenérské práci (hlavně s mládeží), měla bych získat co nejvyšší možné odborné vzdělání, vzorem mi byl otec, který mne ke sportu přivedl Klíčová slova: atletika, disk, struktura výkonu, technika, trénink, psychika, motivace
Motivace dětí k atletice
Melová, Kateřina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název práce: Motivace dětí k atletice Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň motivace sportujících dětí z kategorie staršího a mladšího žactva z atletického klubu. Obecně jsem se zaměřila na motivaci mladých sportovců, která může být ovlivněna nejen proběhlou pandemií, ale také moderními technologiemi a dobou, ve které žijeme. Jaký typ motivace u dětí převažuje, s čím souvisí, jakou mírou je ovlivňuje a zda u nich nepřevažuje amotivace z důvodu uplynulé covidové pandemie. Pomocí ověřených dotazníků bylo dále cílem získat co nejvíce informací souvisejících se zaujetím dětí do sportu, prožitky ze sportu, důvody ke sportování a také s vyhořením a amotivací. Zároveň bylo mým cílem sesbírat informace o pocitech dětí týkajících se fungování atletického klubu Dipoli a následně informace předat vedení klubu pro zvýšení kvality poskytovaných služeb. Metody práce: Výzkum byl proveden kvantitativní metodou pomocí dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 5 částí zkoumající různé typy motivace. První část dotazníku zjišťovala základní údaje týkající se osoby respondentů. Pro druhou část jsem zvolila dotazník "Sport Motivation Scale", který hodnotí, do jaké míry korespondují důvody respondentů pro účast ve sportu, tzv. sebedeterminačního kontinua. Hlavní výzkumnou otázkou dotazníku je "Proč...
Vztah mezi zdravým životním stylem a užíváním alkoholu u vysokoškolských studentů
Mráčková, Josefína ; Harsa, Pavel (vedoucí práce) ; Šejvl, Jaroslav (oponent)
VÝCHODISKA: Zdravý životní styl je v současné době populární téma, a to i mezi vysokoškolskými studenty. Stejně tak je ale stále rozšířeno i užívání alkoholu, které je s životem studentů vysokých škol spjato z různých důvodů, mezi které patří například stres či náhlé životní změny. CÍLE: Cílem práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl v míře a vzorcích užívání alkoholu mezi skupinou zdravě a nezdravě žijících vysokoškolských studentů různých univerzit v České republice. METODY: Výzkum byl proveden formou kvantitativního dotazníkového šetření na vzorku studentů vysokých škol v České republice. Dotazník byl distribuován skrz sociální sítě, a skládal se z otázek vytvořených na základě teoretické části této práce a z otázek na užívání alkoholu ze studie ESPAD (Chomynová, Csémy, Grolmusová & Sadílek, 2014). Výzkumný soubor byl tvořen 150 respondenty, konkrétně 114 ženami a 36 muži, a následně byl rozdělen na dvě skupiny. Zdravě žijící skupina byla složena ze 77 respondentů a nezdravě žijící skupina ze 73 respondentů, kteří buď užívali návykovou látku, nebo se nevěnovali žádné pohybové aktivitě. VÝSLEDKY: Ze zdravě žijící skupiny uvedlo 13 % respondentů současnou abstinenci, zatímco v nezdravě žijící skupině 1 % respondentů. Nejvíce preferovaným alkoholickým nápojem bylo ve zdravě žijící skupině víno (40...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.